A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2003. (X. 16.) KüM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ának c) pontjában, valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásaira figyelemmel - a belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) belföldi szervezeti egységeire, továbbá a minisztériummal közszolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: munkavállalók).

2. § (1) A munkavállaló jogosult arra, hogy

a) megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt;

b) elsajátítsa a védekezés szabályait és módjait.

(2) A munkavállaló joga és kötelessége közreműködni a katasztrófa elleni védekezésben és a következmények felszámolásában.

A védekezés minisztériumon belüli feladatai

3. § (1) A külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a védelem minisztériumon belüli megszervezése és irányítása érdekében a védekezésre való felkészülés során gondoskodik:

a) a felügyelete alá tartozó szervek vonatkozásában a védelemben részt vevő szervezeti egység kijelöléséről, feladatainak meghatározásáról, az ágazati védekezési bizottság létrehozásáról és működési feltételeinek megteremtéséről;

b) a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) ülésein, az Operatív Törzsben, valamint a védekezési bizottságokban és munkabizottságokban a minisztérium képviseletéről;

c) a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok pénzügyi fedezetének tervezéséről a minisztérium költségvetésében;

d) a veszélyeztetettség függvényében történő védekezéshez szükséges anyagi, eszköz-, szállítókapacitási igények, kitelepítés esetére szükséges objektumok felméréséről;

e) a minisztérium működőképességének fenntartására vonatkozó tervek elkészítéséről;

f) a külön jogszabályok alapján előírt védelmi intézkedési tervek előkészítéséről, az ágazat működési területét érintő sajátos védelmi feladatok meghatározásáról;

g) a védekezés idején szükséges informatikai háttér biztosításáról, a vagyonvédelemhez és a dokumentációk biztonságba helyezéséhez szükséges feltételek biztosításáról;

h) az országos katasztrófavédelmi kommunikációs és információs rendszerhez csatlakozó minisztériumon belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az ügyeleti szolgálat biztosításáról;

i) a védelmi gyakorlatokon való minisztériumi részvételről;

j) a munkavállalók katasztrófa- és polgári védelemmel összefüggő képzéséről és felkészítéséről.

(2) A védekezés időszakában a miniszter gondoskodik

a) az ágazati védekezési bizottság működtetéséről;

b) az élet- és vagyonmentésről;

c) a szükséges mértékű személyi és eszközállomány átcsoportosításáról;

d) jogszabályok alapján a hazai szervekkel történő együttműködésről;

e) a hatályos két- és többoldalú egyezmények és megállapodások alapján a nemzetközi szervezetekkel, külföldi szervekkel és intézményekkel való együttműködésről;

f) nemzetközi jogi kötelezettségek szerint a segélyszállítmányok, adományok fogadásában, eljuttatásában való részvételről.

(3) A következmények felszámolása és a helyreállítás során a miniszter

a) intézkedik a károk felméréséről;

b) biztosítja a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból a károk felszámolásához és a működés helyreállításához szükséges pénzügyi fedezetet;

c) meghatározza a helyreállítás fontossági sorrendjét és ütemét.

A minisztérium védekezési feladatainak irányítása és ellátása

4. § (1) A védekezési időszakok feladatainak minisztériumon belüli irányítását a területet felügyelő helyettes államtitkár látja el. Ennek keretében:

a) intézkedik az R. 12. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben az állami szervek vezetői részére meghatározott feladatok végrehajtásáról;

b) teljesíti a Kat. 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget.

(2) A feladatok teljesítésének előkészítését, végrehajtását, szervezését, összehangolását és ellenőrzését az alárendelt, védelmi feladatok ellátására kijelölt szervezeti egység útján látja el.

Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére