A jogszabály mai napon ( 2021.07.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól

A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) Hivatásos gondnokká csak olyan személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és az e rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett.

(3) A képesítési előírás alól felmentés nem adható.

(4) A hivatásos gondnoki képzés (a továbbiakban: képzés) térítésköteles.

(5) A képzés tematikáját a melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

(2) *  Képzést a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei gyámhivatal) szervezhet.

(3) *  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a megyei gyámhivatal részére - annak kérelmére - a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül eljuttatja a képzés általa kidolgozott tananyagát.

(4) *  A megyei gyámhivatal a képzés megindítása előtt tájékoztatja a Főigazgatóságot a képzésben részt vevő személyek számáról, a képzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról, továbbá a képzést végző személyek nevéről.

3. § (1) A képzésre írásban lehet jelentkezni a megyei gyámhivatalnál.

(2) A képzés időtartama összesen 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magába foglalja.

(3) Nem bocsátható vizsgára az, aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott. Ebben az esetben a résztvevő a képzés díjának ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő képzésen.

(4) A képzés tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli dolgozat értékelésére a felkészítést végző oktatók és a tanfolyamot szervező gyámhivatal képviseletét ellátni jogosult személyek kérhetők fel. Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

(5) Az írásbeli dolgozatokat a felkészítést szervező megyei gyámhivatal 10 évig köteles megőrizni.

4. § (1) A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a megyei gyámhivatal által kiadott tanúsítványt kapnak.

(2) A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

5. § (1) A nyilvántartásba vett hivatásos gondnokok évente 3 órás időtartamú továbbképzésen vesznek részt.

(2) A továbbképzést a képzési tematikára, az esetleges jogszabályi változásokra, illetve a gyakorlat által felvetett problémákra tekintettel szervezik meg a megyei gyámhivatalok.

6. § *  A képzésben, továbbképzésben eredményesen részt vett személy adatait [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 102. § (3) bek.], valamint a tanúsítványok másolatait a megyei gyámhivatal megküldi a Budapest Főváros Kormányhivatalának, ahol azokat nyilvántartásba veszik és sorszámmal látják el.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személynek a képzési kötelezettséget a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell teljesítenie.

8. § *  (1) A hivatásos támogatói feladatok ellátását vállaló, 2014. március 15-én hivatásos gondnokként működő személyek hivatásos támogatóvá történő átképzéséről - a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium által a támogatott döntéshozatalra vonatkozóan biztosított segédanyag felhasználásával - a megyei gyámhivatal gondoskodik 2014. szeptember 30-áig.

(2) A megyei gyámhivatalnak úgy kell megszerveznie a hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő átképzését, hogy a megyei gyámhivatal illetékességi területén legalább két fő hivatásos támogató rendelkezésre álljon.

(3) A megyei gyámhivatal az átképzésben való eredményes részvételről tanúsítványt állít ki.

(4) Az átképzésben való eredményes részvétellel a hivatásos gondnok teljesíti az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét.

Melléklet a 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelethez

A hivatásos gondnoki képzés, továbbképzés tematikája

1. *  A képzés főbb témakörei

- az Európai Szociális Karta, valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya előírásai,

- a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályai,

- a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok alapvető előírásai,

- az egészségügyi törvényben a pszichiátriai betegekre vonatkozó előírások,

- az értelmi fogyatékosokra, illetve a halmozottan fogyatékosokra vonatkozó előírások,

- a szociális törvénynek, valamint végrehajtási rendeleteinek a gondnokoltak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó előírásai,

- a közigazgatás intézményrendszerére, a gyámhatóságokra, a gyámhatósági eljárásra vonatkozó alapvető szabályok.

2. A képzés szempontrendszere

A képzésben részt vevőket fel kell készíteni:

- ismereteik gyakorlati alkalmazására,

- a törvényes képviselet, a vagyoni és személyes érdekvédelem megtervezésére, kezdeményezésére, megvalósítására,

- a gondnokoltak emberi és személyi jogainak érvényre juttatására.

3. A képzés részletes tematikája

3.1. Általános tudnivalók a cselekvőképességet érintő gondnokságról és a gondnokoltakról:

- történeti előzmények 1 óra (ea.)
- a gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos jogszabályban 1 óra (ea.)
- az értelmi fogyatékosság 2 óra (ea.)
- pszichiátriai betegségek szociális összefüggései 2 óra (ea.)
- a pszichiátriai betegek jogai 1 óra (ea.)
- a pszichiátriai betegellátás rendszere 1 óra (ea.)
- a szociális gondoskodás rendszere 1 óra (ea.)

3.2. *  A gondnok feladata és felelőssége:

- a gondnok feladatai és felelőssége 1 óra (ea.)
- a gondnok kirendelése 1 óra (ea.)
- a hivatásos gondnok gyakorlati teendői 6 óra (gyakorlat)
- a Polgári Törvénykönyv személyi és vagyoni ügyekre vonatkozó alapvető szabályai
= a személyek joga (jogképesség, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal) 1 óra (ea.)
= a személyhez és szellemi alkotáshoz fűződő jogok, az önrendelkezési jog az egészségügyi ellátásban 1 óra (ea.)
= a tulajdonjog 1 óra (ea.)
= a szerződések joga 1 óra (ea.)
= öröklési jog 2 óra (ea.)
= bank- és hitelviszonyok 1 óra (ea.)
- a gazdasági társaságokról szóló szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései 2 óra (ea.)
- nyilvántartások, iratkezelés, adatvédelem 1 óra (gyak. + ea.)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

- számonkérés írásbeli teszt formájában 1 óra

  Vissza az oldal tetejére