A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2003. (IV. 16.) Korm. rendelet

az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmusban történő részvételéről szóló, Brüsszelben, 2002. november 28. napján aláírt Egyetértési Nyilatkozat kihirdetéséről

1. § A Kormány az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmusban történő részvételéről szóló, Brüsszelben, 2002. november 28. napján aláírt Egyetértési Nyilatkozatot e rendelettel kihirdeti.

(A Nyilatkozat, annak 5. Cikke értelmében, 2003. január 1-jén hatályba lépett.)

2. § Az Egyetértési Nyilatkozat angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between the Republic of Hungary and the European Community on Republic of Hungary’s participation in the „Community mechanism to facilitate reinforced co-operation in civil protection assistance interventions”

the Government of the Republic of Hungary, hereinafter referred to as Hungary,

of the one part, and

the European Commission, hereinafter referred to as „the Commission”, on behalf of the European Community,

of the other part,

whereas:

(1) the „Community mechanism to facilitate reinforced co-operation in civil protection assistance interventions” was established by Council Decision 2001/792/EC, Euratom of 23 October 2001,

(2) decision No 4/2001 of the EU-Hungary Association Council of 18. 12. 2001 establishes the general principles for the participation of Hungary in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Hungary to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

have agreed as follows:

Article 1

Programme

Hungary shall participate in „Community mechanism to facilitate reinforced co-operation in civil protection assistance interventions”, (hereinafter called „the Mechanism”), in accordance with the conditions laid down in the Decision No 4/2001 of the EU-Hungary Association Council of 18. 12. 2001 adopting the general terms and conditions for the participation of Hungary in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

Terms and conditions with respect to participation in the Mechanism

Hungary shall participate as from 01. 01. 2003 in the activities of the mechanism in conformity with the objectives, criteria, procedures as defined in Council Decision 2001/792/EC, Euratom. It should be noted that activities carried out under European Commission security provisions foreseen under Council decision 2001/2641 EC adopting the security regulation are excluded from the scope of this Memorandum.

The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Hungary shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

To participate in the Mechanism, Hungary shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

The financial contribution of Hungary in respect of its participation and implementation of the Mechanism shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Mechanism.

One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Mechanism.

Article 3

Financial contribution

The financial contribution of Hungary deriving from participation in the implementation of the specific programmes shall be established in proportion to, and in addition to, the amount available each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the Commission’s financial obligations stemming from work to be carried out in the forms necessary for the implementation, management and operation of this Mechanism.

The rules governing the financial contribution of Hungary are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Hungary so requests.

Article 4

Reporting and evaluation

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Mechanism, the participation of Hungary in the Mechanism shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Hungary. Hungary shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

Article 5

Final provisions

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Mechanism.

The annex forms an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall take effect from 01. 01. 2003.

Done at Brussels, on 28 November 2002

For the Government of Hungary For the Comission, on behalf of the European Community,
Mr. Endre Juhász
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Hungarian Mission to the European Communities
Mrs. Margot WALLSTRÖM
The Commissioner
for the Environment

Annex 1

Rules governing the financial contribution of Hungary in „Community mechanism to facilitate reinforced co-operation in civil protection assistance interventions”

(1) The financial contribution to be paid by Hungary to the General Budget of the European Union to participate in the Mechanism is 40.060 Euro for the year 2003. As from 2004, it is calculated following the formula hereafter, as a percentage of the annual indicative budget for the Mechanism, in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

Annual fee calculation:

AMB *  x CCh *  GDPcc * 
( ----------- ) x ( ------ )
EUh *  GDPEU * 

(2) The contribution of Hungary shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the framework of the Mechanism.

(3) Travel costs incurred by representatives and experts of Hungary for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 9 of Council Decision 2001/792/EC, Euratom or other meetings related to the implementation of the Mechanism shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

(4) The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Hungary.

(5) When this Memorandum of Understanding takes effect and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Hungary a call for funds corresponding to its contribution calculated according to the second sub-paragraph of paragraph (1).

(6) That contribution shall be paid in Euro to a Euro denominated bank account of the Commission.

(7) Hungary shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Hungary on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations in Euro on the due date, increased by 1.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Hungary, participation of Hungary in the programme for the concerned year will be suspended.

EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság „A polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmus” elnevezésű programban való részvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Magyarország)

egyrészről és

az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az Európai Közösség megbízásából

másrészről,

figyelemmel arra, hogy

(1) a Tanács 2001. október 23-i 2001/792/EK, Euratom határozata létrehozta a „a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmus” elnevezésű programot,

(2) a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 2001. 12. 18-i 4/2001. határozata meghatározza Magyarország közösségi programokban való részvételének általános irányelveit, a Bizottságra és Magyarország illetékes hatóságaira hagyva az egyes programokban való részvétellel kapcsolatos konkrét feltételek meghatározását, ideértve a pénzügyi hozzájárulást is,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

Program

A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 2001. 12. 18-i, Magyarország közösségi programokban való részvételének általános feltételeit elfogadó 4/2001. határozata alapján, valamint az Egyetértési Nyilatkozat 2-4. Cikkében meghatározott kikötéseknek és feltételeknek megfelelően Magyarország részt vesz a „A polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmus” elnevezésű programban (a továbbiakban: Mechanizmus).

2. Cikk

A Mechanizmusban való részvétel feltételei

A 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozatban meghatározott célkitűzéseknek, kritériumoknak és eljárásoknak megfelelően 2003. január 1-jétől Magyarország részt vesz a Mechanizmus tevékenységeiben. Megjegyzendő, hogy a biztonsági előírásokról szóló 2001/2641/EK tanácsi határozatban meghatározott, az Európai Bizottság biztonsági rendelkezései alapján végzett tevékenységekre a jelen Memorandum hatálya nem terjed ki.

A jogosult magyarországi intézmények, szervezetek és természetes személyek jelentkezésének benyújtására, valamint a pályázatok értékelésére és kiválasztására vonatkozó feltételek megegyeznek azokkal a feltételekkel, amelyek az Európai Unió tagállamainak jogosult intézményeire, szervezeteire és természetes személyeire is vonatkoznak.

A Mechanizmusban való részvételért Magyarország az alábbi 3. Cikknek megfelelően minden évben pénzügyi hozzájárulást fizet az Európai Unió általános költségvetésébe.

A Mechanizmusban való részvételével és annak megvalósításával összefüggésben Magyarország pénzügyi hozzájárulása hozzáadódik ahhoz az összeghez, amelyet az Európai Unió általános költségvetése évente határoz meg a Mechanizmus végrehajtása, irányítása és működtetése érdekében szükséges különböző intézkedési formákból származó pénzügyi kötelezettségek teljesítése céljára elkülönített előirányzatokban.

A kérelmekkel, a szerződésekkel és a beszámolókkal összefüggő eljárásokban, valamint a Mechanizmus egyéb eljárási jellegű területein a Közösség valamely hivatalos nyelvét használják.

3. Cikk

Pénzügyi hozzájárulás

Magyarországnak az egyes programok végrehajtásában való részvételével összefüggő pénzügyi hozzájárulását annak az összegnek az arányában és azt kiegészítve határozzák meg, amely az Európai Unió általános költségvetésében évente rendelkezésre áll a Bizottság azon pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére, amelyek a Mechanizmus végrehajtásához, irányításához és működtetéséhez szükségesek.

Magyarország pénzügyi hozzájárulásáról rendelkező szabályok az I. számú mellékletben találhatók.

A pénzügyi hozzájárulás egy része - Magyarország kérésére - a Közösség megfelelő külső segélyezési eszközeinek az igénybevételével is finanszírozható.

4. Cikk

Jelentéstétel és értékelés

Magyarországnak a Mechanizmusban való részvételét a Bizottság és Magyarország - egymással együttműködve - folyamatosan figyelemmel kísérik, nem érintve ezzel a Bizottságnak és az Európai Közösségek Számvevőszékének a Mechanizmus ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos kötelezettségeit. Magyarország megfelelő beszámolókat nyújt be a Bizottság részére, és részt vesz a Közösség által ezzel összefüggésben biztosított egyéb speciális tevékenységekben.

5. Cikk

Záró rendelkezések

Az Egyetértési Nyilatkozat időbeli hatálya megegyezik a Mechanizmus időtartamával.

A melléklet az Egyetértési Nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.

Az Egyetértési Nyilatkozat csak írásban, a felek közös egyetértésével módosítható.

Az Egyetértési Nyilatkozat 2003. január 1-jén lép hatályba.

Készült Brüsszelben, 2002. november 28. napján

„(Aláírások)”

I. melléklet

Magyarország pénzügyi hozzájárulásáról rendelkező szabályok „A polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozásokban megvalósuló, fokozott együttműködés elősegítésére irányuló Közösségi Mechanizmusban” elnevezésű programban

(1) A Magyarország által a Mechanizmusban való részvételért az Európai Unió Általános Költségvetésébe fizetendő pénzügyi hozzájárulás 2003. évre 40 060 euró. 2004-től a hozzájárulás kiszámítása az alábbi képlet alapján történik, a Mechanizmus éves tervezett költségvetésének meghatározott százalékaként, az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan jelenleg hatályban lévő eljárási szabályoknak megfelelően:

Az éves díjszámítás:

MKvé *  x Csl *  GDPcs * 
( ----------- ) x ( ------ )
EUI *  GDPEU * 

(2) Magyarország hozzájárulása fedezi a közös érdeklődésre számot tartó projektek előkészítésével, megvalósíthatóságával, fejlesztésével és végrehajtásával kapcsolatos költségeket, valamint a Mechanizmus keretében előirányzott horizontális intézkedések fejlesztéséhez és megvalósításához szükséges költségeket.

(3) A magyarországi képviselőknél és szakértőknél a 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozat 9. Cikkében meghatározott bizottság munkájában megfigyelőként történő részvétel vagy a Mechanizmus megvalósításával összefüggő egyéb értekezleteken történő részvétel kapcsán felmerülő utazási költségeket a Bizottság az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan jelenleg hatályban lévő eljárási szabályok alapján téríti meg.

(4) Magyarország hozzájárulásának a kezelésére az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó Pénzügyi Szabályzat érvényesül.

(5) Az Egyetértési Nyilatkozat hatálybalépésekor és a soron következő költségvetési évek kezdetén a Bizottság fizetési felszólítást küld Magyarország részére az (1) bekezdés második albekezdése alapján kiszámított hozzájárulásnak megfelelő összeg befizetésére.

(6) A hozzájárulást euróban kell befizetni a Bizottság euróban vezetett bankszámlájára.

(7) Magyarország az éves költségekhez való hozzájárulását a fizetési felszólításnak megfelelően legkésőbb a felhívás időpontjától számított három hónapon belül befizeti. A hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén Magyarországnak az esedékesség napjától számítva késedelmi kamatot kell fizetnie a hátralékos összegre. A kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank által az esedékesség napján az euróban végzett fő refinanszírozási műveleteinél alkalmazott kamatláb 1,5 százalékponttal növelt értékével. Abban az esetben, ha a hozzájárulás késedelmes fizetése jelentős mértékben veszélyezteti a program megvalósítását és kezelését, és ha a Bizottság által Magyarország részére küldött hivatalos figyelmeztetőlevél megküldése után 20 munkanappal sem kerül sor az összeg befizetésére, akkor Magyarországnak a programban való részvételét az adott évre vonatkozóan felfüggesztik.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A 2. § rendelkezéseit 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére