A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2003. (V. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Kijevben, 2002. február 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2003. január hó 24. napján megtörtént. Az Egyezmény, annak 12. Cikk (1) bekezdése alapján, 2003. év február hó 23. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről, Kijevben, 2002. február 6-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezetve, hogy egyszerűsítsék a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok elkészítését, kiállítását és ellenőrzését, továbbá ezen okmányok egységesítése érdekében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság és Ukrajna állampolgárai a két állam közötti hatályos nemzetközi szerződésekből eredő feladatok végrehajtása érdekében, szolgálati célból a magyar-ukrán államhatárt a jelen Egyezményben meghatározott szolgálati célú Határátlépési Igazolvánnyal (a továbbiakban: Igazolvány) léphetik át.

2. Cikk

(1) Az Igazolvány magyar és ukrán nyelven készül. Az Igazolvány leírását a jelen Egyezmény elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Szerződő Felek az Igazolvány mintapéldányaiból, azok megismerése céljából, 20-20 (húsz-húsz) darabot biztosítanak a másik Szerződő Fél határőrizeti szervei számára.

(3) Az Igazolványt a Szerződő Felek illetékes szervei állítják ki, a kiadó állam nyelvén. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást az Igazolvány kiállítására feljogosított illetékes szerv megnevezéséről.

3. Cikk

(1) Az Igazolvány korlátlan számú határátlépésre jogosít.

(2) Az Igazolvány kiadásának módját a Szerződő Felek belső jogszabályai állapítják meg.

(3) Az Igazolvány érvényességének időtartama öt év. Ezen időtartam egy alkalommal, öt évre meghosszabbítható.

(4) A Szerződő Felek megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az Igazolványt, amelynek érvényessége lejárt vagy tulajdonosának jogosultsága megszűnt, haladéktalanul visszaszolgáltassák a kiállító szervnek.

4. Cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy a közös államhatárt kizárólag a vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott feladatok teljesítése céljából lépheti át. A határátlépéssel és a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodással kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati feladatok teljesítésével összefüggésben az Igazolvány „Tudnivalók” része tartalmazza.

(2) Az Igazolvánnyal rendelkező személy a másik Szerződő Fél államának területén csak a nemzetközi szerződésekben kijelölt térségben, a szolgálati feladat végrehajtásához szükséges ideig tartózkodhat.

5. Cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy az államhatárt indokolt esetben a határátkelőhelyen kívül is átlépheti, ha ez a szolgálati feladatai ellátásához szükséges.

(2) A határátkelőhelyen kívüli határátlépést az illetékes határőrizeti szervnek előzetesen be kell jelenteni. Az egyik Szerződő Fél határőrizeti szerve a határátlépést megelőzően értesíti a másik Szerződő Fél illetékes határőrizeti szervét a tervezett határátlépés helyéről és időpontjáról, valamint a másik Szerződő Fél államának területén végzendő munka helyéről és az ott tartózkodás várható időtartamáról.

(3) A határátkelőhelyeken kívüli határátlépésre a közös határon - kivételes indokolt szolgálati esetektől eltekintve - csak napkeltétől napnyugtáig kerülhet sor.

(4) Az Igazolványt a birtokosa bármelyik Szerződő Fél határőrizeti szervének felszólítására köteles bemutatni.

6. Cikk

(1) A nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati feladatok végrehajtásához szükséges műszaki és kisegítő személyzet a közös államhatárt csak Igazolvánnyal rendelkező személy kíséretében, Névjegyzék alapján - személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott hivatalos igazolvány (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) birtokában - lépheti át. A Névjegyzék leírását a jelen Egyezmény elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Névjegyzékben legfeljebb 20 (húsz) fő szerepelhet. A Névjegyzéket a nemzetközi szerződésből eredő szolgálati feladatok végrehajtásáért felelős, a munkálatokat elrendelő szerv állítja ki. A Névjegyzéket a Szerződő Feleknek az Igazolvány kiadására illetékes szervei hitelesítik.

(3) Halaszthatatlan szolgálati érdekből a Névjegyzéket a Szerződő Felek államának határmegbízottai is hitelesíthetik.

(4) A Névjegyzéket négy példányban kell kiállítani. Az első az Igazolvánnyal rendelkezőnél, a második a hitelesítést végző szervnél, a harmadik a közös államhatáron való kilépést engedélyező, a negyedik pedig a belépést engedélyező szervnél marad.

(5) A Névjegyzékben feltüntetett személyek jogai és kötelességei azonosak az Igazolvánnyal rendelkezőkével.

7. Cikk

Az Igazolvánnyal rendelkező személy az Igazolványnak vagy a Névjegyzéknek a másik Szerződő Fél államának területén történő elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul köteles bejelenteni a legközelebbi határőrizeti szervnek, amely erről jegyzőkönyvet vesz fel, és ezt követően intézkedik az érintett személynek (személyeknek) a saját állama területére történő visszaléptetésére.

8. Cikk

A Szerződő Felek illetékes határőrizeti szervei jogosultak arra, hogy megtagadják a közös államhatáron való beléptetést, vagy megvonják a nemzetközi szerződésben foglalt tartózkodási jogosultságot attól az Igazolvánnyal rendelkező vagy a Névjegyzékben szereplő személytől, aki a tartózkodási állam jogszabályait megsérti, vagy az Igazolványt, illetőleg a Névjegyzéket a rendeltetésétől eltérően használja.

9. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásának összehangolásáért a magyar Szerződő Fél részéről a Belügyminisztérium, az ukrán Szerződő Fél részéről a Határőrizeti Állami Bizottság mint illetékes szerv a felelős.

(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat az (1) bekezdésben meghatározott illetékes szervek tárgyalások útján rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Szerződő Felek a vitákat diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépését megelőzően kiadott szolgálati célú igazolványok, a jelen Egyezmény hatálybalépését követő legfeljebb egy évig használhatók fel, az igazolványok érvényessége azonban nem hosszabbítható meg.

11. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek légitársaságainak repülési és műszaki személyzetére vonatkozó, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezmény (ICAO Egyezmény) 9. számú mellékletében (Formalitások egyszerűsítése) biztosított azon kedvezményeket, amelyek ezen személyeket a Szerződő Felek államának területén, szolgálati feladatuk ellátása során megilletik.

12. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. Az Egyezmény a későbbi diplomáciai jegyzék keltét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Az Egyezmény attól a naptól számított három hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló értesítést a másik Szerződő Fél átvette.

13. Cikk

(1) Jelen Egyezmény hatálybalépésének napjával a Szerződő Felek hatályon kívül helyezik:

a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Budapesten, 1986. évi január hó 15. napján aláírt, a magyar-szovjet vasúti határforgalomról szóló Egyezmény hatályban lévő 10. Cikkét;

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Kijevben, 1995. május 19-én aláírt, az államhatáron megvalósuló vasúti forgalomról szóló Egyezmény 24. Cikkét.

(2) Jelen Egyezmény hatálybalépésének napjával a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1997. november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény 1. és 2. számú mellékletét hatályon kívül helyezik, az Egyezmény 11. Cikkét pedig az alábbiak szerint módosítják:

»11. Cikk

A magyar-ukrán államhatár átlépése

(1) Azon személyeknek, akiknek a jelen Egyezményből származó feladataik teljesítése végett szolgálati célból át kell lépniük az államhatárt, erre érvényes Határátlépési Igazolvánnyal, illetve Névjegyzékkel jogosultak, amelynek a használatát a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló Kijevben, 2002. február 6-án aláírt Egyezmény határozza meg.

(2) A Határátlépési Igazolvánnyal rendelkezők, valamint a Névjegyzékben szereplők - tevékenységüktől függően - a másik Szerződő Fél államának területén nappal és kivételes esetben éjjel tartózkodhatnak:

a) az államhatártól számított 5 km-en belül;

b) az árvízvédelmi töltések és egyéb vízi létesítmények által védett területen, valamint jelen Egyezmény 1. Cikkében említett vízgazdálkodási rendszerek területén;

c) a határvizek medrében;

d) a következő városokban: magyar területen Záhony, Nyíregyháza, Kisvárda és Vásárosnamény; ukrán területen Ungvár, Csap, Beregszász és Nagyszöllős.«

14. Cikk

(1) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével kiegészíthető és módosítható.

(2) A kiegészítést és módosítást diplomáciai úton, írásban kell kezdeményezni. A kiegészítés és módosítás a 12. Cikkben foglalt eljárási rend szerint lép hatályba.

Készült Kijevben, 2002. február hónap 6. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében Ukrajna Kormánya nevében

1. számú melléklet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló Egyezményhez

Cím (borító) lap

Az állam megnevezése

a kiadó állam címere

Határátlépési igazolvány

Okmány betű és sorozatszám: .............. (Belső oldalon nyomtatva ezt követően, a további oldalakon csak perforálva.)

1. oldal

Magyar Köztársaság/Ukrajna

a kiadó állam címere

Határátlépési Igazolvány

......................................................

amely a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Kijevben, 2002. február hónap 6. napján aláírt Egyezmény alapján került kiadásra, a munkavégzés jogalapjául szolgáló ............................. (a nemzetközi szerződés megnevezése) alapján.

Az Igazolvány nyolc számozott oldalt tartalmaz.

2. oldal

Családi név: .................................................................................................................................

Utónév: ........................................................................................................................................

Nők születéskori családi és utóneve * : ........................................................................................

Neme: ...........................................................................................................................................

Születési helye, ideje: ..................................................................................................................

Ellátandó feladatkör (foglalkozás): ............................................................................................

A gépi leolvasáshoz szükséges adatok * : .....................................................................................

3. oldal

(fénykép helye)

pecsét helye

az igazolvány birtokosának aláírása

..................................................................

4. oldal

Kiállító hatóság: ...........................................................................................................................

Kiállítás helye és ideje: ................................................................................................................

Érvényes: .......................................................... -ig (év, hónap, nap)

..............................................

hivatalos személy aláírása

pecsét helye

5. oldal

Meghosszabbító hatóság: .............................................................................................................

Meghosszabbítás ideje: ................................................................................................................

Érvényes: .................................................... -ig (év, hónap, nap)

..............................................

hivatalos személy aláírása

pecsét helye

6-7. oldal

Hivatalos bejegyzések:

...................................................................

8. oldal és a hátsó borítólap
belső oldalára nyomtatva

TUDNIVALÓK

Jelen Határátlépési Igazolvány (a továbbiakban: Igazolvány) a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló Egyezmény alapján került kiállításra.

1. Az Igazolvány korlátlan számú határátlépésre jogosít.

2. Az Igazolvánnyal rendelkező személy a közös államhatárt kizárólag a vonatkozó kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott feladatok teljesítése céljából lépheti át.

3. Az Igazolvánnyal rendelkező személy a másik Szerződő Fél államának területén csak a nemzetközi szerződésekben kijelölt térségben, a szolgálati feladat végrehajtásához szükséges ideig tartózkodhat.

4. Az Igazolvánnyal rendelkező személy az államhatárt indokolt esetben a határátkelőhelyen kívül is átlépheti, ha ez a szolgálati feladata ellátásához szükséges.

5. A határátkelőhelyen kívüli határátlépést az illetékes határőrizeti szervnek előzetesen be kell jelenteni.

6. Az Igazolványt, amelynek érvényessége lejárt vagy tulajdonosának jogosultsága megszűnt haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a kiállító szervnek.

7. Az Igazolványt a birtokosa a magyar és ukrán határőrizeti szervének felszólítására köteles ellenőrzés céljából bemutatni.

8. A határátkelőhelyeken kívüli határátlépésre a közös határon - kivételes esetektől eltekintve - csak napkeltétől napnyugtáig kerülhet sor.

9. Az Igazolvánnyal rendelkező személy az Igazolványnak a másik Szerződő Fél államának területén történő elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul köteles bejelenteni a legközelebbi határőrizeti szervnek.

2. számú melléklet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a magyar-ukrán államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló Egyezményhez

Névjegyzék
azokról a személyekről, akik a magyar-ukrán közös államhatárt szolgálati feladatok ellátása céljából határátkelőhelyen vagy határátkelőhelyen kívül átlépik

A Határátlépési Igazolvánnyal rendelkező személy családi és utóneve: .....................................

Határátlépési Igazolványának száma: ..........................................................................................

Sorsz. Családi név és utónév Születési év Személyazonosításra alkalmas okmány típusa és száma
1.
2.
3.
4.
...
20.

Kiadás helye és ideje: .............................................................................................................

pecsét helye

.............................................................

a munkálatokat elrendelő szervezet képviselőjének aláírása

Érvényes: 20....... évi ............... hó ........ napjáig.

Hitelesítette: .................................................................................................................................

(illetékes szerv megnevezése)

Kelt: ................................................................ (év, hónap, nap)

pecsét helye

................................................

hivatalos személy aláírása”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az Egyezmény rendelkezéseit 2003. február 23. napjától kell alkalmazni.

(2) * 

(3) *  E rendelet végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére