A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi LXVII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2002. év december hónap 11-én megtörtént. Az Egyezmény - annak 16. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2002. év december hónap 11. napján hatályba lépett]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- attól a törekvéstől vezérelve, hogy a két nép közötti hagyományos barátság tovább erősödjön;

- felismerve, hogy a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében folytatott együttműködés mindkét állam biztonságát és jólétét segíti;

- felismerve, hogy a katasztrófák mindkét Szerződő Fél számára veszélyt jelentenek;

- tudatában annak, hogy a katasztrófák megelőzése és elhárítása területén a tudományos és műszaki információcsere közös érdek;

- kiindulva abból, hogy a katasztrófák és súlyos balesetek országhatárokon átnyúló hatásainak megelőzése és elhárítása érdekében egyeztetett lépések szükségesek;

- felismerve, hogy a bekövetkező katasztrófák és súlyos balesetek elhárítása nem lehetséges csupán az egyik Szerződő Fél rendelkezésére álló eszközök és források segítségével, ezért a Szerződő Felek összehangolt lépése szükséges a katasztrófák megelőzése és elhárítása érdekében;

- tekintetbe véve az ENSZ és más nemzetközi szervezeteknek a katasztrófák megelőzése és következményeinek felszámolása terén betöltött szerepét, tiszteletben tartva e nemzetközi szervezetek keretében létrejött, a jelen Egyezmény tárgykörére vonatkozó nemzetközi szerződéseket,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése az alábbi:

- a „segítséget kérő Szerződő Fél” azt a Szerződő Felet jelöli, amely megkereséssel fordul a másik Szerződő Félhez segítségkérés céljából, hogy az segélycsapatokat, felszerelést és segélyszállítmányokat küldjön a számára;

- a „segítségnyújtó Szerződő Fél” azt a Szerződő Felet jelöli, amely eleget tesz a másik Szerződő Fél megkeresésének;

- a „segítségnyújtás” a jelen Egyezmény alapján a segítséget nyújtó Szerződő Fél által a segítséget kérő Szerződő Félnek a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek felszámolásához, illetve a mentéshez nyújtott segítséget jelenti, a szükséges szakemberek küldése, szolgáltatások, anyagok, javak biztosítása révén;

- az „illetékes hatóság” a Szerződő Felek által, a segítségkérést tartalmazó megkeresés továbbítására, illetve a segítségnyújtás tárgyában történő döntésre kijelölt szerv, amelynek feladata továbbá a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek összehangolása;

- a „segélycsapatok” a segítséget nyújtó Szerződő Fél szakértőit vagy azok csoportját jelenti, beleértve a polgári védelmi és egyéb olyan szervezet tagjait, akiket a segítséget nyújtó Szerződő Fél segítségnyújtásra kijelölt és megfelelő szakmai felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek;

- a „katasztrófahelyzet és súlyos baleset” az az esemény, amely egy meghatározott területen vagy létesítményben bekövetkező pusztító természeti erő vagy emberi tevékenység következtében jött létre, és amely az emberek életét és/vagy egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet jelentős mértékben károsítja vagy veszélyezteti,

- a „katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése” előzetes intézkedések összessége, melyek célja a katasztrófák és súlyos balesetek következményei kockázatának lehető legnagyobb mértékű csökkentése;

- a „katasztrófasújtotta terület” az a terület, ahol a katasztrófahelyzet bekövetkezett;

- a „mentési munkálatok” azon tevékenységek összessége, melyek célja katasztrófák és súlyos balesetek bekövetkezése esetén az emberi élet mentése, a lakosság egészségének védelme, a környezeti, a kulturális és az anyagi veszteségek, valamint a másodlagos hatások csökkentése;

- „felszerelés” a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok, műszaki és közlekedési eszközök, a segélycsapatok mentési felszerelései, valamint az azok működéséhez szükséges anyagok, mentő-kutyák, illetve a segítségnyújtásban résztvevők személyes szükségletei kielégítését szolgáló anyagi javak;

- „segélyszállítmány” mindazon elsődleges fontosságú anyagi javak, amelyek a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek csökkentésére szolgálnak, és amelyeket a katasztrófasújtotta lakosság között térítésmentes átadásra szánnak;

- a „tranzit állam” bármelyik Szerződő Fél állama, amelynek területén a segélycsapatok áthaladnak, vagy amelynek területén keresztül harmadik ország számára segítségnyújtás céljából segélyszállítmányokat vagy felszerelést szállítanak.

2. Cikk

Illetékes hatóságok

(1) A Szerződő Felek a következő illetékes hatóságokat jelölik ki:

- a Magyar Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium,

- a Görög Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium/Polgári Védelmi Főtitkárság.

(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a további kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekről és személyekről, legkésőbb a jelen Egyezmény hatálybalépését követő 30 napon belül.

(3) Az illetékes hatóságok a jelen Egyezmény végrehajtása során közvetlen kapcsolatba lépnek egymással. E célból kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartás pontos adatairól, különösen címükről és távközlési adataikról.

(4) A Szerződő Felek biztosítják az illetékes hatóságok és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetek folyamatos működését. A Szerződő Felek az illetékes hatóságokban és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekben bekövetkezett változásról írásban, 30 napon belül értesítik egymást.

3. Cikk

Segítségnyújtás kérése és az információcsere

(1) Katasztrófák és súlyos balesetek esetén segítség kérésére a Szerződő Felek erre felhatalmazott illetékes hatóságai jogosultak.

(2) A segítségnyújtásra a felkérés alapján kerül sor. A segítséget kérő Szerződő Félnek a megkeresésben tájékoztatást kell adnia a katasztrófa vagy súlyos baleset helyéről, idejéről, jellegéről, mértékéről és mindenkori állapotjellemzőiről; a már megtett és tervezett intézkedésekről; az igényelt támogatásról, valamint a segítségnyújtás elsődleges szempontjairól.

(3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes hatósága a lehető legrövidebb időn belül dönt a segítségnyújtásról és tájékoztatja a segítséget kérő Szerződő Felet az azonnali lehetőségeiről, a segítségnyújtás feltételeiről és mértékéről.

4. Cikk

A segítségnyújtás formája, összehangolása és irányítása

(1) A segítségnyújtás megvalósulhat segélycsapatok, felszerelések, segélyszállítmányok küldésével, szükséges információk és tapasztalatok átadásával.

(2) A segítséget kérő Szerződő Fél területén a mentési munkálatokat, a katasztrófák és súlyos balesetek következményeinek felszámolását, valamint az érintett lakosságnak nyújtandó segítséget azon szervezetek és személyek irányítják és koordinálják, melyek ezen Szerződő Fél jogi előírásai alapján erre illetékesek.

(3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatai számára utasítást kizárólag a segélycsapat vezetőjén keresztül lehet adni.

(4) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatósága vagy erre felhatalmazott szerve tájékoztatja a segélycsapatok vezetőit a katasztrófa vagy súlyos baleset területén a helyzet alakulásáról, meghatározza a tevékenység rendjét és ha szükséges, ellátja ezeket a segélycsapatokat tolmácsokkal, valamint egyéb szükséges szolgáltatásokkal, eszközökkel.

(5) A segítséget kérő Szerződő Fél gondoskodik a segélycsapatok biztonságáról, biztosítja az ingyenes, halaszthatatlan orvosi ellátást, étkezést és szállást, valamint az alapvető szükségleti cikkeket, amennyiben a segélycsapatok saját készletei elfogytak. Csoportok esetében 72 órás működéshez szükséges felszereléssel kell rendelkeznie a segélycsapatoknak.

(6) A segítséget kérő Szerződő Fél biztosítja a segélyszállítmányok akadálytalan fogadását és gondoskodik arról, hogy az kizárólag az érintett népesség között, ingyenes elosztásra kerüljön.

(7) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megkeresés alapján, a jelen Egyezményben foglaltak szerint elősegítik és biztosítják a segélycsapatok, felszerelések és segélyszállítmányok saját államterületükön való akadálytalan áthaladását, ha a Szerződő Felek bármelyikének állama tranzit állam.

5. Cikk

A segélycsapatok határátlépésével kapcsolatos eljárás, a segítséget kérő Szerződő Fél államának területén való tartózkodás

(1) A segélycsapatok tagjai a segítséget kérő Szerződő Fél államhatárát érvényes útlevéllel, a nemzetközi forgalom számára rendelkezésre álló határátkelőhelyen léphetik át, és a segítséget kérő Szerződő Fél területén vízum és tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak.

(2) A segélycsapat vezetőjének rendelkeznie kell a segítségnyújtó Szerződő Fél illetékes hatósága vagy erre felhatalmazott szerve által kiállított megbízólevéllel, amelyben feltüntetik a segélycsapat tagjait is. A megbízólevél mintapéldányát a jelen Egyezmény melléklete tartalmazza.

(3) A segélycsapatok tagjai a segítségnyújtás ideje alatt kötelesek tiszteletben tartani a segítséget kérő Szerződő Fél államának jogszabályait.

(4) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget kérő Szerződő Fél területén egyenruha viselésére, amennyiben ez a segítséget nyújtó Szerződő Fél államában a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Szerződő Felek nem korlátozzák a másik Szerződő Fél segélycsapatainak gépjárművein a megkülönböztető jelzések használatát.

(5) A Szerződő Felek az (1)-(4) bekezdésekben foglaltakat akkor is biztosítják, amikor az egyik Szerződő Fél tranzit állam. Az illetékes hatóságok időben értesítik egymást arról, hogy felmerül a tranzit szükségessége és megállapodnak a végrehajtás rendjében és módjában, valamint - amennyiben az szükséges - a segélycsapatok áthaladásához hivatalos kíséretet biztosítanak.

6. Cikk

Felszerelések és segélyszállítmányok behozatala, kivitele és átszállítása az államhatáron

(1) A Szerződő Felek megkönnyítik a felszerelések és segélyszállítmányok átszállítását az államhatáron keresztül az alábbiak szerint:

a) A segélycsapat vezetőjének a határátlépéskor a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes vámhatóságának külön jegyzéket kell átnyújtani a segélycsapat feladata ellátásához szükséges felszerelésekről és külön jegyzéket a segélyszállítmányként magukkal hozott javakról. A jegyzékek a megbízólevél részét képezik, melyek mintapéldányait a jelen Egyezmény melléklete tartalmazza.

b) Ha a segélyszállítmány része kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény, azokról külön tételes jegyzéket kell készíteni. A jegyzéket az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerve *  által nyilvántartott nemzeti hatóságnak meg kell küldeni. A két Szerződő Fél hatóságai az ENSZ Egészségügyi Világszervezete *  vonatkozó ajánlása *  szerint járnak el és közvetlenül tájékoztatják egymást a kivitt gyógyszerkészítményekről; katasztrófahelyzetből adódó akadályoztatás esetén az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervét tájékoztatják.

(2) A segítségnyújtás során a segélycsapatok az útiholmin kívül csak a felszerelést és a segélyszállítmányokat hozhatják be és vihetik ki.

(3) Az államhatáron keresztül szállított felszerelésre és a segélyszállítmányokra nem érvényesek az áruforgalomra vonatkozó tilalmak és korlátozások. Segélyszállítmányként azonban csak érvényes szavatossági idejű készítmények vehetők igénybe. A segélyszállítmányok és felszerelések - a rendeltetésszerű felhasználás igazolása esetén - mentesek a vám, az adók és a kivitel és behozatal esetén alkalmazott valamennyi egyéb pénzügyi teher megfizetése alól.

(4) A segélycsapatok által használt gépkocsik és a segélyszállítmányokat szállító egyéb gépjárművek esetében a Szerződő Felek nem követelik meg a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket, és mentesek a gépjárműveket terhelő minden fizetési kötelezettség alól.

(5) A fel nem használt segélyszállítmányt, illetve azt a felszerelést, amely nem semmisült meg vagy nem került felhasználásra legkésőbb a segítségnyújtást követő 30 napon belül vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának területére.

(6) Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén segélyszállítmányként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának, feltalálási helyének megjelölésével, haladéktalanul be kell jelenteni a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes vámhatóságának, s ezzel egyidejűleg a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságát is tájékoztatni kell. A segítséget kérő Szerződő Fél államterületén így visszamaradt felszerelési tárgyak tekintetében a segítséget kérő Szerződő Fél hatályos jogszabályai az irányadóak.

(7) Amennyiben a segítségnyújtás keretében a segítséget kérő Szerződő Fél államterületére gyógyszerkészítményeket is szállítanak, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a) A (3) és (6) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények esetében is.

b) Ezeket a készítményeket csak sürgős orvosi szükséglet szerinti mennyiségben vihetnek magukkal a segélycsapatok és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja a segítséget nyújtó Szerződő Fél államának vonatkozó egészségügyi előírásai szerint.

c) A felhasználásra került kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények esetében a segítséget kérő Szerződő Fél vámhatóságának be kell mutatni a felhasználást igazoló dokumentumot, melyet a segélycsapatok orvos tagja írt alá és amit a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője igazolt.

d) Ezen készítmények behozatalát, illetve kivitelét a Szerződő Felek nem tekintik a kábítószerekről és a pszichotróp anyagokról szóló, a Szerződő Feleket kötelező nemzetközi szerződések szerinti áruk behozatalának és kivitelének.

(8) A segítséget kérő Szerződő Fél területére tilos a fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok behozatala a segítségnyújtáshoz szükséges ipari robbanóanyagok kivételével.

(9) A segítséget kérő Szerződő Fél jogszabályai szerint illetékes hatóságai ellenőrizhetik a (3)-(7) bekezdésben említett felszerelések és anyagok felhasználását és tárolását.

(10) Az (1)-(9) bekezdésekben foglaltakat tranzitszállítmányok esetén is alkalmazni kell.

(11) A segítséget kérő Szerződő Fél lehetővé teszi a felszerelések vegyi és sugármentesítését, fertőtlenítését. Abban az esetben, ha ezt nem lehet elvégezni, akkor a felszerelést a segítséget kérő Szerződő Fél területén hagyják.

7. Cikk

Légi jármű alkalmazása

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény 4. Cikkének (1) bekezdése szerinti segítségnyújtás céljából - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint - engedélyezhetik a másik Szerződő Fél légi járműveinek használatát és átrepülését, valamint azoknak a saját felségterületén való fel- és leszállását, a jelen Egyezmény 5. és 6. Cikkében foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

(2) A segítségnyújtás céljára használt légi járművek repülési tervét (beleértve a szállítmányának leírását is) a nemzeti Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban (AIP-Aeronautical Information Publication) közzétett jog- és szakmai szabályoknak megfelelően kell az illetékes helyen benyújtani a jelen Egyezményre történő hivatkozással.

(3) Amennyiben a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a légi járművek a Szerződő Felek nemzeti Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványában (AIP) közzétett szabályok szerint közlekednek.

8. Cikk

A segítségnyújtás költségei

(1) Amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, figyelemmel a jelen Egyezmény rendelkezéseire is, a segítségnyújtás ingyenes.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél mentesül a segítséget nyújtó légi jármű átrepülése, leszállása, várakozása, felszállása és a számára nyújtott navigációs szolgáltatások után járó díjak megfizetésétől.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a segítségnyújtást biztosító légi járművek alkalmazása esetén a légi jármű üzemanyag-ellátásra és karbantartási szolgáltatásaira vonatkozó költségtérítésről minden egyes esetben külön megállapodnak.

9. Cikk

Kártérítés

(1) A Szerződő Felek egymással szemben lemondanak minden őket megillető kártérítési igényről olyan vagyoni kár esetében, beleértve a környezetben bekövetkező kárt is, amelyet a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő megbízatása teljesítése közben a segélycsapat tagja okozott, továbbá minden olyan kártérítési igényről, amely a segélycsapat valamely tagjának egészségkárosodásából vagy halálából adódik, abban az esetben, ha az a jelen Egyezmény feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(2) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatának tagja a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggő feladat végzése közben a segítséget kérő Szerződő Fél államának területén harmadik személy sérelmére kárt okoz, úgy a felelősség a segítséget kérő Szerződő Felet terheli a saját segélycsapata által okozott károkra vonatkozó nemzeti jogszabályai szerint.

(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

(4) Ezen cikkben meghatározott kártérítési felelősség a segélycsapatok által okozott azon károk tekintetében áll fenn, amelyek a segítséget kérő Szerződő Fél államterületére történő belépés pillanatától az annak elhagyásáig terjedő időszakban keletkeztek.

(5) Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek a kártérítési igények elbírálásának megkönnyítése érdekében. Ebből a célból kicserélik a károkozás körülményeire vonatkozó valamennyi rendelkezésükre álló információt.

(6) A Szerződő Felek a jelen cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák arra az esetre, ha bármelyik Szerződő Fél tranzit állam.

10. Cikk

Az együttműködés egyéb formái

(1) A jelen Egyezmény keretében történő együttműködés az alábbiakra terjed ki:

- katasztrófák és súlyos balesetek előrejelzése, megelőzése, értékelése és következményeinek felszámolása, figyelőrendszer megszervezése és működtetése;

- katasztrófák és súlyos balesetek okainak kivizsgálása, következményeinek felmérése;

- a környezetet és a lakosságot fenyegető, katasztrófák és súlyos balesetek által okozott lehetséges környezetszennyezés kockázatának értékelése;

- kölcsönös segítségnyújtás a technikai felszerelések és helyszínek rendelkezésre bocsátásával, a katasztrófamegelőzéshez és -elhárításhoz kapcsolódó tevékenységek közös tervezése és végrehajtása, közös gyakorlatok végzése;

- a lakosság számára, a katasztrófahelyzetben követendő magatartással, az elsősegélynyújtással kapcsolatban nyújtott képzés;

- konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok rendezése, oktatási intézmények együttműködése;

- információcsere, szaklapok, módszertani vagy egyéb kiadványok, videó vagy fotó anyagok, valamint a technológiák cseréje;

- közös kiadványok és jelentések elkészítése;

- szakemberek képzése a másik Szerződő Fél oktatási intézményeiben, oktatók, hallgatók, tudósok és más szakértők cseréje;

- a két Szerződő Fél illetékes hatóságainak tanácskozása.

(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák az (1) bekezdésben meghatározott együttműködés egyéb formái, különösen a közös gyakorlatok tekintetében.

11. Cikk

Együttműködés a nemzetközi és hazai szervezetekkel

A Szerződő Felek felkérhetik és minden rendelkezésükre álló eszközzel segítik az érdekelt nemzetközi és hazai szervezeteket, intézményeket, ezek együttműködését, amelyek a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és elhárítása terén tevékenykednek.

12. Cikk

Közös Bizottság

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságai Közös Bizottságot hoznak létre a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzés és elhárítás területén történő együttműködés érdekében. Meghatározzák a Közös Bizottság tagjainak számát, feladatait és jóváhagyják működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét. Az ügyrend tartalmazza továbbá a jelen Egyezményben meghatározott együttműködés, beleértve az információk cseréjét, rendjét és módját.

(2) A Közös Bizottság üléseit az illetékes hatóságok egyeztetése alapján, szükség szerint tartja, felváltva a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság területén.

13. Cikk

A képviselők fogadásának feltételei

Amennyiben a Szerződő Felek eltérően nem állapodnak meg, a Szerződő Felek szakembereinek és egyéb képviselőinek tartózkodásával kapcsolatban felmerült költségeket, beleértve az országon belüli utazással kapcsolatos költségeket is, a fogadó Szerződő Fél viseli. A fogadó Szerződő Fél területéig történő és a hazautazás költségeit a küldő Szerződő Fél viseli.

14. Cikk

Az információk felhasználása

A jelen Egyezmény alapján végzett tevékenység eredményeként szerzett információk harmadik személynek csak az információt átadó Szerződő Fél előzetes hozzájárulása alapján adhatók át, figyelemmel a Szerződő Felek jogszabályaiban foglaltakra, s csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha erről a Szerződő Felek illetékes hatóságai előzetesen írásban megállapodtak.

15. Cikk

A viták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai tárgyalások útján rendezik.

16. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belső jogi előírásaiknak.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja. Az Egyezmény attól a naptól számított hat hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló diplomáciai jegyzék a másik Szerződő Félhez megérkezett.

(3) A jelen Egyezmény megszűnése, hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodtak meg, az Egyezmény fennállása alatt érvényesen vállalt kötelezettségekért való helytállást nem érinti.

Készült Budapesten, 2000. év szeptember 13. napján, két eredeti példányban, magyar és görög nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

Melléklet * 

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 5-6. Cikkeihez

1. lap

Minta!

Megbízólevél * 
........................................................ ........................................................
A kiállító illetékes hatóság
megnevezése * 
A kiállítás helye és időpontja

A jelen okiratban tanúsítjuk, hogy ........................................................ a ........................................................ területén végrehajtandó segítségnyújtásban részt vevő magyar/görög *  segélycsapat vezetője/egyéni szakértője.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény értelmében a jelen okirat alapján a segélycsapat:

- átlépheti az államhatárt és tartózkodhat a Magyar Köztársaság/Görög Köztársaság *  területén,

- átutazhat a Magyar Köztársaság/a Görög Köztársaság * ) területén.

A magyar/görög *  segélycsapat ..... személyből áll.

A segélycsapat tagjai a következők:

1. ........................................................

........................................................
Az engedélyező illetékes hatóság
vezetőjének aláírása * 

2. lap * 

Minta!

Jegyzék * 
a felszerelések behozatalára, kivitelére és átszállítására
........................................................ ........................................................
A kiállító illetékes hatóság
megnevezése * 
A kiállítás helye és időpontja

1. A segélycsapat felszerelése az alábbiakat tartalmazza:

A felszerelés elemeinek megnevezése Fajta Típus Darabszám
1.
...
...
2. Célország:
3. Tranzit esetén az érintett országok megnevezése:
..... év ........................................................ hónap ..... nap
Az engedélyezés időpontja
........................................................
Az engedélyező illetékes hatóság
vezetőjének aláírása * 

Megjegyzés: A segélyszállítmányként visszamaradt felszerelést záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken! [Egyezmény 6. Cikk (5) és (6) bekezdése.]

3. lap * 

Minta!

Jegyzék * 
a segélyszállítmányok behozatalára, kivitelére és átszállítására

1. A segélycsapat felszerelése az alábbiakat tartalmazza:

A felszerelés elemeinek megnevezése Fajta Típus Darabszám
1.
...
...
2. Célország:
3. Tranzit esetén az érintett országok megnevezése:
..... év ........................................................ hónap ..... nap
Az engedélyezés időpontja
........................................................
Az engedélyező illetékes hatóság
vezetőjének aláírása * 

Megjegyzés: A segélyszállítmány azon részét, amelyet a segítséget nyújtó Szerződő Fél területére visszaszállítanak, záradékként fel kell tüntetni a jegyzéken!”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. év december hónap 11. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére