A jogszabály mai napon ( 2022.10.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi LXXVI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXV. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2002. évi költségvetése végrehajtását 1030,488 M Ft, azaz egymilliárd harmincmillió-négyszáznyolcvannyolcezer forint bevétellel és 1027,248 M Ft, azaz egymilliárd huszonhétmillió-kettőszáznegyvennyolcezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2002. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 951,673 M Ft, azaz kilencszázötvenegymillió-hatszázhetvenháromezer forint.

(2) Az ORTT intézményi működési bevétele 18,067 M Ft, azaz tizennyolcmillió-hatvanhétezer forint.

(3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 26,750 M Ft, azaz huszonhatmillióhétszázötvenezer forint.

(4) Az átvett többletfeladatok ellátására kapott pénzeszköz 31,910 M Ft, azaz harmincegymillió-kilencszáztízezer forint, a képzési céltámogatás 0,586 M Ft, azaz ötszáznyolcvanhatezer forint.

(5) A lakáskölcsön törlesztés befolyt összegéből bevételként elszámolt összeg 1,502 M Ft, azaz egymillió-ötszázkettőezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 973,663 M Ft, azaz kilencszázhetvenhárommillió-hatszázhatvanháromezer forint, a felhalmozási kiadás 53,585 M Ft, azaz ötvenhárommillió-ötszáznyolcvanötezer forint.

(2) A működési kiadásokból 557,758 M Ft, azaz ötszázötvenhétmillió-hétszázötvennyolcezer forint a személyi juttatás, 174,643 M Ft, azaz egyszázhetvennégymillió-hatszáznegyvenháromezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 241,262 M Ft, azaz kettőszáznegyvenegymillió-kettőszázhatvankettőezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2002. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 4,370 M Ft, azaz négymillió-háromszázhetvenezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2002. évi kötelezettségvállalások 2003. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2002. évi bevétele 7300,771 M Ft, azaz hétmilliárd háromszázmillió-hétszázhetvenegyezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2002. évi kiadása 7223,861 M Ft, azaz hétmilliárd kettőszázhuszonhárommillió-nyolcszázhatvanegyezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását (5. számú melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2003. évi LXXVI. törvényhez

Az ORTT 2002. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2002. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 951,673 951,673 951,673
2002. évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) - 26,750 26,750
Működési és felhalmozási bevételek 15,700 18,067 18,067
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz - 31,910 31,910
Képzési céltámogatás - 0,586 0,586
Lakáskölcsön törlesztés visszaforgatása - 1,502 1,502
Összesen: 967,373 1030,488 1030,488

2. számú melléklet a 2003. évi LXXVI. törvényhez

Az ORTT 2002. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban

Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
Személyi juttatások 514,459 557,758 557,758
Munkaadókat terhelő járulékok 169,766 174,643 174,643
Dologi kiadások 233,898 242,987 241,262
Felhalmozási kiadások 49,250 55,100 53,585
Összesen: 967,373 1030,488 1027,248

3. számú melléklet a 2003. évi LXXVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 7 272,500 5 480,011 5480,011
Pályázati díj 82,840 89,523 89,523
TV üzemben tartási díj 23 791,825 23 791,825 -
Áfa 399,762 1 402,109 1402,109
Áfa-kötelezettség finanszírozása MA-tól - 218,342 218,342
Kötbér, bírság, késedelmi kamat - 27,182 27,182
Óvadék - 37,575 37,575
Közérdekű kötelezettségvállalás - 5,215 5,228
Költségvetésen kívüli függő bevétel 40,801 40,801
Összesen: 31 546, 927 31 051,782 7300, 771

4. számú melléklet a 2003. évi LXXVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 5 818,00 5 442,144 5 442,144
Pályázati díj 66,272 87,034 87,034
TV üzemben tartási díj 22 380,578 22 380,578 -
TV üzemben tartási beszedési díj 1 411,247 1 422,128 -
Áfa 1 870,830 1 307,768 1 307,768
Finanszírozott áfa visszatérítése MA-nak - 41,691 41,691
Áfa átutalása befektetési célra a Műsorszolgáltatási Alapnak - 250,000 250,000
Kötbér, bírság, késedelmi kamat - 27,424 27,424
Óvadék - 67,800 67,800
Közérdekű kötelezettségvállalás - 5,215 -
Összesen: 31 546,927 31 051,782 7 223,861

5. számú melléklet a 2003. évi LXXVI. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetése végrehajtásának mérlege

2002. évi terv 2002. évi módosított terv 2002. év végrehajtás
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
I. KIADÁSOK 30 163 30 233 27 590
1. továbbutalandó üzemben tartási díj 21 038 21 038 18 667
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 952 8 952 7 943
1.2. Magyar Rádió Rt. 6 267 6 267 5 560
1.3. Duna Televízió Rt. 5 371 5 371 4 766
1.4. ORTT 224 224 199
1.5. közalapítványok összesen 224 224 199
2. céltámogatások 3 304 3 304 3 577
2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 525 525 18
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 1 343 1 343 2 256
2.3. műsorszórás- és elosztás fejlesztése 1 186 1 186 1 118
2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 125 125
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 125 125 185
3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 453 2 453 2 449
3.1. Magyar Televízió Rt. 914 914 939
3.2. Magyar Rádió Rt. 1 147 1 147 1 107
3.3. Duna Televízió Rt. 392 392 402
4. üzemben tartási díjak beszedési költsége 1 411 1 411 954
5. kiegészítő támogatások 996 996 1 096
5.1. ORTT 728 728 905
5.2. költségvetési átcsoportosítás - - 32
5.3. közalapítványok összesen 269 269 159
6. Igazgatóság 727 727 502
6.1. személyi juttatások 320 251 205
6.2. munkaadót terhelő járulékok 119 68 71
6.3. dologi kiadások 236 301 197
6.4. felhalmozási kiadások 53 106 28
7. szerzői jogdíjak 150 150 167
8. egyedi támogatások, pályázatok 0 10 44
9. pályázatok bírálatának költségei 83 83 74
10. műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek 0 60 20
11. az ORTT terhelő, a műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 0 0 39
2002. év terv 2002. évi végrehajtás
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
II. BEVÉTELEK 30 163 26 813
1. üzemben tartási díj 23 792 20 660
1.1. bruttó beszedett üzemben tartási díj (átvállalt) 18 472 15 871
1.2. mentesítettek utáni költségvetési átalány 5 320 4 789
2. műsorszolgáltatási díj 5 818 5 531
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 306 1 342
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 186 1 222
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 1 147 1 120
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt. (korábban: Hungária Rádió Műsorszolg. Rt.) 1 128 1 000
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1 050 848
3. pályázati díjak 66 94
3.1. műsorszolgáltatási jogosultságok pályázati díjra 0 0
3.2. céltámogatások pályázati díja 66 94
4. kötbér, kártérítés, bírság 0 25
5. önkéntes befizetések 0 0
6. egyéb bevételek 487 503

  Vissza az oldal tetejére