A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/2003. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és azok tagállamai közötti Európai Megállapodás végrehajtását szolgáló agrárkereskedelmi kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 4. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - e rendelettel kihirdeti az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság között társulást létesítő Európai Megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak az új, kölcsönös mezőgazdasági kedvezményeket létrehozó tárgyalások eredményét figyelembe vevő kiigazításáról szóló Jegyzőkönyvét.

2. § A kiegészítő jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság között társulást létesítő Európai Megállapodás kereskedelmi vonatkozásainak az új, kölcsönös mezőgazdasági kedvezményeket létrehozó tárgyalások eredményét figyelembe vevő kiigazításáról

Az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) egyrészről, és

a Magyar Köztársaság másrészről,

mivel:

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság között társulást létesítő Európai Megállapodást (a továbbiakban: Európai Megállapodás) 1991. december 16-án aláírták Brüsszelben, és 1994. február 1-jén hatályba lépett * 

az Európai Megállapodás 20. Cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Közösség és a Magyar Köztársaság a Társulási Tanácsban termékenként, rendszeres és kölcsönös alapon megvizsgálja annak lehetőségét, hogy további mezőgazdasági engedményeket nyújtsanak egymásnak. Ennek alapján a felek között tárgyalásokra került sor, és azok be is fejeződtek,

az Európai Megállapodás kedvezményes mezőgazdasági rendszerének továbbfejlesztésére először a Közösség legutóbbi kibővülését és a GATT Uruguayi forduló eredményét figyelembe vevő, az Európai Megállapodás kereskedelmi vonatkozásait kiigazító Jegyzőkönyvben *  került sor;

2000. április 14-én és 2002. április 25-én a mezőgazdasági termékek kereskedelmi kedvezményeinek továbbfejlesztését célzó további két tárgyalási forduló került lezárásra,

egyrészről a Tanács az 1408/2002. (EK) számú rendeletében *  úgy határozott, hogy a 2000. és 2002. évi tárgyalási fordulók eredményeként létrejött közösségi engedményeket átmeneti jelleggel alkalmazza; másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya hasonló jogi rendelkezéseket hozott a Külügyminiszter, illetve a Pénzügyminiszter 1/2000. (VIII. 4.) KüM-PM együttes rendeletében, 16/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendeletében és a 17/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendeletében *  a megfelelő magyar kedvezmények alkalmazásáról,

e Jegyzőkönyv hatálybalépésének napján a benne foglalt kedvezmények lépnek a fentiekben említett kedvezmények helyébe,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

E Jegyzőkönyv A(a) és A(b) Mellékleteiben a Közösség részéről behozatalra kerülő, a Magyar Köztársaságból származó egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések, valamint a B(a) és B(b) Mellékletekben a Magyar Köztársaság részéről behozatalra kerülő, a Közösségből származó egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések lépnek az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság között társulást létesítő Európai Megállapodás 20. Cikk (2) bekezdésében és 20. Cikk (3) bekezdésében hivatkozott, módosított VIII. és IX. Mellékletekben szereplő rendelkezések helyébe.

2. Cikk

A Jegyzőkönyv mellékletei annak szerves részét képezik. E Jegyzőkönyv az Európai Megállapodás szerves részét képezi.

3. Cikk

E Jegyzőkönyvet a Közösség és a Magyar Köztársaság saját eljárásaikkal összhangban hagyják jóvá. A Szerződő Felek megteszik az e Jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

4. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv ama napot követő első hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást a 3. Cikk szerinti eljárásaik befejezéséről.

Az 1408/2002. (EK) számú rendelet A(b) Mellékletében, illetve Magyarország külügyminiszterének és pénzügyminiszterének 17/2002. (IX. 20.) KüM-PM együttes rendelete I. Mellékletében foglalt vámkontingensek hatálya alá eső, 2002. július 1-jétől szabadkereskedelmi forgalomba hozott termékek mennyiségei a 2002. július 1. előtt kiadott importengedélyek kivételével, teljes mértékben beszámításra kerülnek a mellékelt Jegyzőkönyvhöz csatolt A(b), illetve B(b) Mellékletben meghatározott mennyiségekbe.

5. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv két eredeti példányban készült, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint magyar nyelveken; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Készült Brüsszelben, [...]

(Aláírások)

A (a) Melléklet

Az itt felsorolt, a Közösségbe bevitt magyarországi származású termékekre vonatkozó vámok eltörlésre kerülnek - KN kódok * 

0101 10 90

0101 90 19

0101 90 30

0101 90 90

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0106 19 10

0106 39 10

0205 00

0206 80 91

0206 90 91

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 35 91

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 30 00

0208 40

0208 50 00

0208 90 10

0208 90 55

0208 90 60

0208 90 95

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 79

0407 00 11

0407 00 19

0409 00 00

0410 00 00

0601

0602

0603

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 10 00

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706 90

0707 00 90

0708 10 00

0708 90 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59

0709 60 10

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 90

0710 10 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0711 30 00

0711 40 00

0711 90 10

0711 90 50

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90

0714 20

0714 90 90

0802 11 90

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 50 00

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0805 10 80

0805 50 90

0806 20

0808 20 90

0809 40 90

0810 10 00

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00

0810 60 00

0810 90 95

0811 10 19

0811 20 59

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 10

0812 90 20

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50

0814 00 00

0901 12 00

0901 90 90

0904 12 00

0904 20 90

0905 00 00

0907 00 00

0910 20 90

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

1006 10 10

1007 00 10

1106 10 00

1106 30

1107 10

1107 20 00

1108 20 00

1208 10 00

1209 10 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 80

1209 30 00

1209 91

1209 99 91

1209 99 99

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 12 00

1302 13 00

1302 19 05

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1508 10 90

1508 90

1511 10 90

1511 90

1512 11 99

1512 19 99

1512 21

1512 29

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19

1513 21

1513 29

1515

1516 10

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 95

1522 00 91

1601 00 10

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

1603 00 10

2001 10 00

2001 90 50

2001 90 60

2001 90 65

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 70 10

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 80

2006 00 91

2006 00 99

2007 99 10

2007 99 91

2007 99 93

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19

2008 20 19

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 50 11

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 94

2008 50 99

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

2008 92 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 47

2008 99 49

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 31 11

2009 39 31

2009 41 10

2009 49 30

2009 50

2009 71

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

2302 50 00

2306 90 19

2308 00 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 91

2309 90 95

2309 90 99

A (b) Melléklet

Az itt felsorolt magyarországi származású termékek közösségi importjára az alábbi kedvezmények alkalmazandók

(MFN = Legnagyobb kedvezményes vámtétel)

KN kód Megnevezés (1) Alkalmazandó
vám
(az MFN
vám %-ában) (2)
Éves
mennyiség
2002. 07. 01-jétől
2003. 06. 30-ig
(tonna)
Éves
növekmény
2003. 07. 01-jétől
(tonna)
Különleges
rendelkezések
0102 90 05 - - - Legfeljebb 80 kg tömegű élő szarvasmarha 10 178 000 db 0 (3)
0102 90 21 - - - 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű élő szarvasmarha: 10 153 000 db 0 (3)
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
ex 0102 90 Üsző és tehén, nem vágóállat a szürke, barna, sárga és foltos Simmental és Pinzgau fajtákból 6% ad valorem 7 000 db 0 (4)
0104 10 30 Élő juh és kecske vámmentes korlátlan (5)
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0204 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0210 99 21 Hús, juhból és kecskéből, csonttal
0210 99 29 Hús, juhból és kecskéből, csont nélkül
0210 99 60 Vágási melléktermék és belsőség, juhból és kecskéből
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve vagy fagyasztva vámmentes 13 655 1 365 (5)
0202
ex 0203 Sertéshús frissen vagy hűtve vagy fagyasztva vámmentes 48 000 4 000 (5) (6)
0206 10 95 Sovány és zsíros dagadó szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve vámmentes 1000 100 (5)
0206 29 91 Más, sovány és zsíros dagadó szarvasmarhafélékből fagyasztva
0210 20 10 Szarvasmarhafélék húsa, sózva vagy sós lében, szárítva
0210 20 90 vagy füstölve
0210 99 51 Sovány és zsíros dagadó szarvasmarhafélékből
0210 99 59 Más szarvasmarha vágási melléktermék
0210 99 90 Másféle húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény
0207 11 30 Vágott csirke egészben vámmentes 118 900 9 900 (5)
0207 11 90
0207 12
0207 13 50 Csirkemell és részei
0207 14 50
0207 13 60 Csirkeláb és részei
0207 14 60
0207 13 10 Csirkedarabok csont nélkül (a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból)
0207 14 10
0207 26 10 Darabok csont nélkül, pulykából
0207 27 10
0207 26 50 Mell és részei
0207 27 50
0207 32 11 Kacsahús
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19
ex 0207 35 15 Darabok csont nélkül, kacsából
ex 0207 36 15
ex 0207 35 53 Mell és részei kacsából, csonttal
ex 0207 36 53
ex 0207 35 63 Láb és részei kacsából, csonttal
ex 0207 36 63
ex 0207 35 79 Mell és részei, részben vagy teljesen kicsontozva
ex 0207 36 79
0207 32 51 Libahús
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61
ex 0207 35 31 Szárny egészben libából, szárnyvéggel vagy anélkül
ex 0207 36 31
ex 0207 35 41 Hát, nyak libából, egyben vagy külön, far és szárnyvég
ex 0207 36 41
ex 0207 35 71 Libakabát
ex 0207 36 71
ex 0207 35 79 Mell és részei libából, részben vagy teljesen kicsontozva
ex 0207 36 79
0210 11 11 Sertéshús, sózva vagy sós lében tartósítva vámmentes 1 200 100 (5)
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51
ex 0210 99 39 Baromfihús, szárítva vagy füstölve vámmentes 2 400 200 (5)
ex 0210 99 80
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül vámmentes 1 300 130 (5)
0402 Tej és tejszín sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0403 10 11-től
0403 10 39-ig
Joghurt, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül vámmentes 50 10 (5)
0403 90 11-től
0403 90 69-ig
Író, aludttej, tejföl, kefír és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül
0404 Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is vámmentes 50 10 (5)
0405 10 Vaj vámmentes 300 30 (5)
0405 20 90 Kenhető tejkészítmények (vajkrém) nagyobb, mint 75%, de kevesebb, mint 80% zsírtartalommal
0405 90 Tejből nyert más zsír és olaj
0406 Sajt és túró vámmentes 4 200 350 (5)
0407 00 30 Baromfitojás héjában, nem költésre vámmentes 3 155 315
0408 91 80 Tojás, szárítva, emberi fogyasztásra vámmentes 755 80
ex 0702 00 00 Paradicsom október 1-jétől 31-ig vámmentes 300 30 (8)
0703 10 11 Dughagyma vámmentes 70 200 5 850
0703 10 19 Másféle
0704 90 10 Fejes és vöröskáposzta vámmentes 2 555 255
ex 0707 00 05 Uborka, november 1-jétől május 15-ig vámmentes 2 600 260 (8)
ex 0707 00 05 Uborka, május 16-tól október 31-ig vámmentes korlátlan (8)
0709 10 00 Articsóka frissen vagy hűtve vámmentes korlátlan (8)
0709 90 70 Cukkini frissen vagy hűtve vámmentes korlátlan (8)
0710 21 00 Borsó, fagyasztva vámmentes 19 655 1 965
0710 80 95 Másféle zöldség, fagyasztva vámmentes 25 355 2 535
0710 90 00 Zöldségkeverék, fagyasztva vámmentes 5 800 580
0805 10 10 Édes narancs, vörös és félvörös, frissen vámmentes korlátlan (8)
0805 10 30 Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita és Hamlins, frissen
0805 10 50 Más, frissen
ex 0806 10 10 Csemege szőlő, július 15-től október 31-ig vámmentes 900 90 (8)
0807 11 00 Dinnye, beleértve a görögdinnyét is vámmentes 11 855 990
0807 19 00
0808 10 10 Ipari alma, ömlesztve, szeptember 16-tól december 15-ig vámmentes 37 800 3 780
0808 10 20 Alma, más vámmentes 9 155 915 (8) (9)
0808 10 50
0808 10 90
0808 10 20 100% - - (9)
0808 10 50 100% - - (9)
0808 10 90 100% - - (9)
0808 20 10 Körte vámmentes 2 100 210 (8)
0808 20 50
0809 10 00 Kajszibarack, frissen vámmentes korlátlan (8)
0809 20 Meggy vámmentes korlátlan (8) (10)
0809 40 05 Szilva:
- ipari felhasználásra, 250 kg-ot meghaladó tömegű tartályokban (12) vámmentes korlátlan
- Más vámmentes korlátlan (8) (11)
0810 20 10 Málna 41 korlátlan (7)
0810 30 10 Fekete ribiszke 41 (7)
0810 30 30 Piros ribiszke 41 (7)
0810 30 90 Más 24
0811 10 90 Földieper, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül vámmentes korlátlan (7)
ex 0811 20 19 Málna, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, 13 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal
0811 20 31 Málna, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0811 20 39 Fekete ribiszke, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0811 20 51 Piros ribiszke, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
ex 0811 20 19 Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, fagyasztva vámmentes korlátlan
0812 90 30 Papaya vámmentes 1 200 100
0812 90 99 Más gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva
0901 21 00 Pörkölt kávé (a koffeinmentes kivételével) 50 korlátlan
0901 22 00 Pörkölt kávé, koffeinmentes
0904 20 10 Édes paprika, nem zúzott, nem őrölt vámmentes 1 200 100
1001 Búza és kétszeres vámmentes 600 000 60 000 (5)
1101 Búzaliszt vagy kétszeres liszt
1103 11 10 Durva őrlemény és dara, kemény búzából
1103 11 90 Durva őrlemény és dara, közönséges búzából és tönkölyből
1103 20 60 Labdacs (pellet), búzából
1002 00 00 Rozs vámmentes 2000 200 (5)
1102 10 00 Rozsliszt
1103 19 10 Durva őrlemény és dara, rozsból
1103 20 10 Labdacs (pellet), rozsból
1003 Árpa vámmentes 7 000 700 (5)
1102 90 10 Árpaliszt
1103 19 30 Durva őrlemény és dara, árpából
1103 20 20 Labdacs (pellet), árpából
1004 00 00 Zab vámmentes 1 000 100 (5)
1102 90 30 Zabliszt
1103 19 40 Durva őrlemény és dara, zabból
1103 20 30 Labdacs (pellet), zabból
1005 10 90 Kukorica, más vámmentes 450 000 45 000 (5)
1005 90 00 Kukorica, más
1102 20 10 Kukoricaliszt, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
1102 20 90 Kukoricaliszt, legalább 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
1103 13 10 Durva őrlemény és dara, kukoricából
1103 13 90
1103 20 40 Labdacs (pellet), kukoricából
1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle vámmentes korlátlan (5)
1102 90 90 Más gabonaliszt
1103 19 90 Más gabonaőrlemény, dara
1103 20 90 Más gabonalabdacs
1109 00 00 Búzasikér, szárítva is vámmentes 455 45
1501 00 19 Sertészsír (szalonna is), másféle vámmentes 2 880 290
1512 11 10 Napraforgómagolaj vámmentes 9000 750
1512 11 91 3 455 290
1512 19 10 1 500 125
1517 10 90 Margarin, a folyékony margarin kivételével, legfeljebb 10 tömegszázalékos zsírtartalommal 50 korlátlan
1517 90 99 Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, másféle
1601 00 91 Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül vámmentes 10 500 875 (5)
1601 00 99 Másféle
1602 39 29 Más elkészített és konzervált hús, egyéb szárnyasokból vámmentes korlátlan (5)
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 10 Más elkészített és konzervált hús, házi sertésből vámmentes 1 080 90 (5)
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
1602 50 10 Más elkészített és konzervált hús, szarvasmarhafélékből vámmentes 2 400 240 (5)
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
ex 1605 90 30 Ehető csiga (Helix pomatia) vámmentes korlátlan
1702 30 Szőlőcukor és szőlőcukorszirup vámmentes 1055 90
1702 40
1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz vámmentes korlátlan (5)
2001 90 20
2005 90 10
A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével, tartósítva 50 korlátlan
2002 90 31 Paradicsom, tartósítva vámmentes 9 000 900
2002 90 39
2002 90 91 Paradicsom, tartósítva vámmentes 2 520 250
2002 90 99
2005 40 00 Borsó (Pisum sativum), tartósítva (a fagyasztott kivételével) vámmentes 1 355 115
2005 90 75 Savanyúkáposzta vámmentes 4 355 435
ex 2007 99 31 Dzsem, meggyből vámmentes 5 255 525 (8)
2007 99 33 Dzsem, eperből
2007 99 35 Dzsem, málnából
ex 2007 99 39 Gyümölcskészítmények, a 0801, 0803, 0804 (a füge és az ananász kivételével), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 alá tartozó gyümölcsökből, legfeljebb 30 tömegszázalék cukortartalommal vámmentes korlátlan (8)
ex 2007 99 98 Más gyümölcskészítmény, a 0801, 0803, 0804 (a füge és az ananász kivételével), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 alá tartozó gyümölcsökből
2009 80 11 Gyümölcslé vámmentes 2 555 255 (8)
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 61
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2303 10 11 Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából, (kivéve az áztatólé koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot vámmentes 1 355 135
ex 2309 10 Kutya- és macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve a 2309 10 11, 2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90 KN kódok alá tartozó termékek kivételével vámmentes 17 800 1 780
2401 10 Dohány 20 5 255 440
2401 20

(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok ellenére, a termékek megnevezése csak indikatív jellegűnek tekintendő, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a Kombinált Nómenklatúra (KN) kódszámai által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a KN kód ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásánál a KN kód és a megfelelő megnevezés együttesen alkalmazandó.

(2) Amennyiben MFN minimális vám létezik, az alkalmazandó minimális vám egyenlő az MFN minimális vám és ezen oszlopban feltüntetett százalék szorzatával.

(3) A termékre vonatkozó kvóta Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és a Szlovák Köztársaság számára nyitott. Amennyiben valószínűnek tűnik, hogy az adott piaci évben a Közösség teljes élő szarvasmarha importja - a származástól függetlenül - meg fogja haladni az 500 000 darabot, a Közösség megfelelő szabályozási intézkedéseket fogadhat el a közösségi piac védelme érdekében, a Megállapodásban nyújtott bármely más engedmény megőrzése mellett.

(4) A termékre vonatkozó kvóta Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és a Szlovák Köztársaság számára nyitott.

(5) Ez a kedvezmény kizárólag olyan termékekre érvényes, amelyek semmiféle exporttámogatásban nem részesülnek.

(6) Kivéve a sertés szűzpecsenyét.

(7) A jelen Melléklet Függelékében található minimum import árakra vonatkozó megállapodás szerint.

(8) A csökkentés csak a vám ad valorem részére vonatkozik.

(9) Ezekre a KN kódokra a következő - kvótán belül, illetve kvótán felül importált almára egyaránt vonatkozó - kedvezmények alkalmazandók:

- a január 1-jétől február 14-ig terjedő időszakra öt további szint (10%, 12%, 14%, 16% és 18%) kerül bevezetésre, amelyek a Kombinált Nómenklatúrában feltüntetett specifikus vám alkalmazását megelőzően használandók;

- a február 15-től március 31-ig terjedő időszakra három további szint (14%, 16% és 18%) kerül bevezetésre, amelyek a Kombinált Nómenklatúrában feltüntetett specifikus vám alkalmazását megelőzően használandók;

- az április 1-jétől július 15-ig terjedő időszakra két további szint (16% és 18%) kerül bevezetésre, amelyek a Kombinált Nómenklatúrában feltüntetett specifikus vám alkalmazását megelőzően használandók;

- a július 16-tól december 31-ig terjedő időszakra öt további szint (10%, 12%, 14%, 16% és 18%) kerül bevezetésre, amelyek a Kombinált Nómenklatúrában feltüntetett specifikus vám alkalmazását megelőzően használandók.

(10) A vám ad valorem részére vonatkozó csökkentésen felül, öt további szint (10%, 12%, 14%, 16% és 18%) kerül bevezetésre, amelyek a Kombinált Nómenklatúrában feltüntetett specifikus vám alkalmazását megelőzően használandók.

(11) A vám ad valorem részére vonatkozó csökkentésen felül, három további szint (10%, 12% és 14%) kerül bevezetésre, amelyek a Kombinált Nómenklatúrában feltüntetett specifikus vám alkalmazását megelőzően használandók.

(12) Ezen alszám alá tartozó termékek behozatalának feltételeit a vonatkozó közösségi rendelkezések [lásd 2454/93. (EGK) sz. Bizottsági rendelet 291-300. Cikkei, EK Hivatalos Lap „L” sorozat 253. száma; megjelent 1993. október 11., 71. oldal] és azok utólagos módosításai szabályozzák.

Melléklet az A (b) Melléklethez

Minimum importár-megállapodás egyes feldolgozásra szánt bogyós gyümölcsökre

A Mellékletben felsorolt magyarországi származású termékek Közösségbe történő importjára a Mellékletben megjelölt feltételek alkalmazandók.

1. Minimum importár a következő termékekre van megállapítva:

KN kód Megnevezés Minimum importár
(EUR/t, nettó súly)
ex 0810 20 10 Málna, frissen 631
ex 0810 30 10 Fekete ribiszke, frissen 385
ex 0810 30 30 Piros ribiszke, frissen 233
ex 0811 10 90 Földieper, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: gyümölcs egészben 750
ex 0811 10 90 Földieper, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: más 576
ex 0811 20 19 Málna, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, 13 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal: gyümölcs egészben 995
ex 0811 20 19 Málna, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, 13 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal: más 796
ex 0811 20 31 Málna, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: gyümölcs egészben 995
ex 0811 20 31 Málna, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: más 796
ex 0811 20 39 Fekete ribiszke, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: szár nélkül 628
ex 0811 20 39 Fekete ribiszke, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: más 448
ex 0811 20 51 Piros ribiszke, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: szár nélkül 390
ex 0811 20 51 Piros ribiszke, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül: más 295

2. Az 1. Cikkben felsorolt minimum importárak szállítmányonként kerülnek betartásra. Amennyiben egy vámérték-nyilatkozatban feltüntetett érték alacsonyabb, mint a minimum importár, a minimum importár és a vámérték-nyilatkozatban feltüntetett érték különbségével egyenlő kiegyenlítő vám kerül kivetésre.

3. Amennyiben egy, a Megállapodásban szereplő termék importárainak alakulása valószínűvé teszi, hogy a közeljövőben az árak a minimum importárak szintje alá csökkennek, az Európai Bizottság tájékoztatni fogja a magyar hatóságokat, hogy azoknak lehetősége nyíljon a helyzet módosítására.

4. A Társulási Bizottság, Magyarország vagy a Közösség kérésére, megvizsgálja a rendszer működését vagy a minimum importárak szintjének felülvizsgálatát. A Társulási Bizottság, amennyiben helyénvaló, meghozza a szükséges döntéseket.

5. A kereskedelem fejlesztésének bátorítására és elősegítésére és valamennyi érintett fél kölcsönös előnyére konzultációs találkozót lehet szervezni három hónappal az Európai Közösség egyes piaci éveinek kezdetét megelőzően. A konzultációs találkozón egyrészt az Európai Bizottság és az érintett termékekben érdekelt európai termelői szervezetek, másrészt valamennyi társult exportáló ország hatóságai, termelői és exportőri szervezetei vesznek részt.

Ezen konzultációs találkozón megvitatják a bogyós gyümölcsök piaci helyzetét, különösen a termelési előrejelzéseket, a készlet- és áralakulást és a lehetséges piaci fejleményeket, valamint a kínálat kereslethez történő igazításának lehetőségeit.

B (a) Melléklet

Az itt felsorolt, Magyarországra bevitt közösségi származású termékekre vonatkozó vámok eltörlésre kerülnek - magyar vámtarifaszámok 2002 * 

0101 10 10

0101 10 90

0101 90 11

0101 90 30

0102 10 10

0102 10 30

0102 10 90

0102 90 90

0103 91 90

0103 92 90

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0106 11 00

0106 12 00

0106 19 10

0106 19 90

0106 20 00

0106 31 00

0106 32 00

0106 39 10

0106 39 90

0106 90 00

0203 11 90

0203 12 90

0203 19 90

0203 21 90

0203 22 90

0203 29 90

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0206 10 10

0206 22 00

0206 29 10

0206 30 20

0206 30 30

0206 30 80

0206 41 20

0206 41 80

0206 49 20

0206 49 80

0206 80 10

0206 90 10

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 34 10

0207 34 90

0207 35 91

0207 36 81

0207 36 85

0207 36 89

0208 10 11

0208 10 19

0208 10 90

0208 20 00

0208 30 00

0208 40 10

0208 40 90

0208 50 00

0208 90 10

0208 90 20

0208 90 40

0208 90 55

0208 90 60

0208 90 95

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

0210 99 10

0210 99 71

0210 99 79

0407 00 11

0407 00 19

0409 00 00

0502 10 00

0502 90 00

0503 00 00

0504 00 00

0505 10 10

0506 10 00

0506 90 00

0507 10 00

0507 90 00

0508 00 00

0509 00 10

0510 00 00

0511 10 00

0511 91 10

0511 91 90

0511 99 10

0511 99 90

0601

0602

0603

0604 10 10

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 10

0604 99 90

0701 10 00

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

0704 20 00

0704 90 90

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

0707 00 90

0708 10 00

0708 10 20

0708 90 00

0709 10 00

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

0709 51 00

0709 52 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

0709 60 10

0709 60 95

0709 70 00

0709 90 10

0709 90 20

0709 90 31

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 70

0709 90 90

0710 10 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0711 20 10

0711 20 90

0711 30 00

0711 40 00

0711 90 50

0711 90 90

0712 20 00

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

0712 90 05

0712 90 11

0712 90 30

0712 90 50

0712 90 90

0713 10 10

0713 10 90

0713 20 00

0713 31 00

0713 32 00

0713 33 10

0713 33 90

0713 39 00

0713 40 00

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0714 20 10

0714 20 90

0714 90 90

0801 11 00

0801 19 00

0801 21 00

0801 22 00

0801 31 00

0801 32 00

0802 11 10

0802 11 90

0802 12 10

0802 12 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 50 00

0802 90 20

0802 90 50

0802 90 60

0802 90 85

0803 00 11

0803 00 19

0803 00 90

0804 10 00

0804 20 10

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 00

0804 50 00

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

0805 10 80

0805 20 10

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

0805 40 00

0805 50 10

0805 50 90

0805 90 00

0806 20 11

0806 20 12

0806 20 18

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0807 20 00

0808 20 90

0809 10 00

0809 20 05

0809 20 95

0809 40 05

0809 40 90

0810 10 00

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00

0810 60 00

0810 90 30

0810 90 40

0810 90 95

0811 10 19

0811 10 90

0811 20 19

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 51

0811 20 59

0811 20 90

0811 90 31

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 90 10

0812 90 20

0812 90 30

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 70

0812 90 99

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 60

0813 40 70

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

0901 11 00

0901 12 00

0901 90 10

0901 90 90

0902 20 00

0902 40 00

0903 00 00

0904 11 00

0904 12 00

0905 00 00

0906 10 00

0906 20 00

0907 00 00

0908 10 00

0908 20 00

0908 30 00

0909 10 00

0909 20 00

0909 30 00

0909 40 00

0909 50 00

0910 10 00

0910 20 10

0910 20 90

0910 30 00

0910 40 11

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 50 00

0910 91 10

0910 99 10

0910 99 91

1006 10 10

1106 10 00

1106 30 10

1106 30 90

1107 10

1107 20 00

1108 20 00

1202 10 90

1202 20 00

1207 99 98

1208 10 00

1208 90 00

1210 10 00

1210 20 10

1210 20 90

1211 30 00

1211 40 00

1211 90 30

1211 90 70

1211 90 75

1211 90 98

1212 10 10

1212 10 91

1212 10 99

1212 30 00

1212 99 20

1212 99 80

1213 00 00

1214 10 00

1214 90 10

1214 90 91

1214 90 99

1301 10 00

1301 20 00

1301 90 10

1301 90 90

1302 11 00

1302 12 00

1302 13 00

1302 14 00

1302 19 05

1302 19 98

1302 32 90

1302 39 00

1501 00 90

1502 00 90

1503 00 11

1503 00 19

1503 00 30

1503 00 90

1504 10 99

1504 20 10

1504 20 90

1504 30 10

1504 30 90

1508 10 10

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1509 10 10

1509 10 90

1509 90 00

1510 00 10

1510 00 90

1511 10 10

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1512 11 99

1512 19 99

1512 21 10

1512 21 90

1512 29 10

1512 29 90

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1515 11 00

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 10

1515 30 90

1515 40 00

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 15

1515 90 21

1515 90 29

1515 90 31

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 10 10

1516 10 90

1516 20 91

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 95

1522 00 91

1522 00 99

1601 00 10

1602 20 11

1602 20 19

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

1602 32 19

1602 39 29

1602 39 40

1602 39 80

1602 41 90

1602 42 90

1602 49 90

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 69

1602 90 98

1603 00 10

1603 00 80

1703 10 00

1703 90 00

1801 00 00

1802 00 00

2001 10 00

2001 90 10

2001 90 50

2001 90 60

2001 90 65

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 91

2001 90 93

2001 90 96

2003 20 00

2003 90 00

2004 90 30

2004 90 50

2004 90 91

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 70 10

2005 70 90

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 80

2006 00 10

2006 00 91

2006 00 99

2007 99 10

2007 99 91

2008 11 92

2008 11 94

2008 11 96

2008 11 98

2008 19 11

2008 19 13

2008 19 19

2008 19 51

2008 19 59

2008 19 93

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 19

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 91

2008 20 99

2008 30 11

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 50 11

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 94

2008 50 99

2008 60 11

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 51

2008 60 59

2008 60 61

2008 60 69

2008 60 71

2008 60 79

2008 60 91

2008 60 99

2008 80 11

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 91

2008 80 99

2008 92 12

2008 92 14

2008 92 32

2008 92 34

2008 92 36

2008 92 38

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

2008 92 92

2008 92 93

2008 92 94

2008 92 96

2008 92 97

2008 92 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 23

2008 99 25

2008 99 26

2008 99 28

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 46

2008 99 47

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 53

2008 99 55

2008 99 61

2008 99 62

2008 99 68

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 99

2009 31 11

2009 39 31

2009 41 10

2009 49 30

2009 50 10

2009 50 90

2009 71 10

2009 71 91

2009 71 99

2009 79 19

2009 79 30

2009 79 93

2009 79 99

2009 80 19

2009 80 36

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

2301 10 00

2301 20 00

2302 50 00

2306 20 00

2306 30 00

2306 41 00

2306 49 00

2308 00 11

2308 00 40

2308 00 90

2309 10 11

2309 10 31

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 20

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 91

2309 90 95

2309 90 99

2905 45 00

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

5301 30 10

5301 30 90

5302 10 00

5302 90 00

B (b) Melléklet

Az itt felsorolt közösségi származású termékek magyarországi importjára az alábbi kedvezmények alkalmazandók

Magyar vámtarifaszám Megnevezés (1) Alkalmazandó
ad valorem
vám
(%)
Éves
mennyiség
2002. 07. 01-jétől
2003. 06. 30-ig
(tonna)
Éves
növekmény
2003. 07. 01-jétől
(tonna)
Különleges
rendelkezések
ex 0102 90 Élő szarvasmarha (a 0102 9090 vtsz. alá tartozók kivételével) vámmentes 100 10
0103 10 00 Élő sertés, fajtiszta tenyészállat vámmentes 684 60
0103 91 10 Élő sertés, a fajtiszta tenyészállat kivételével vámmentes 1 480 150
0103 92 11
0103 92 19
0104 10 10 Élő juh és kecske vámmentes korlátlan (2)
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0204
0206 80 99 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
0206 90 99 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, juhból és kecskéből, frissen, hűtve vagy fagyasztva
0210 99 21 Hús, juhból és kecskéből, csonttal
0210 99 29 Hús, juhból és kecskéből, csont nélkül
0210 99 60 Vágási melléktermék és belsőség, juhból és kecskéből
0105 92 00 Élő baromfi, tenyésztésre vámmentes 84 7
0105 93 00
0105 99 10
0105 99 30
0201 Szarvasmarhafélék húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva vámmentes 12 500 1 250 (2)
0202
ex 0203 Sertéshús, frissen, hűtve vagy fagyasztva (a 0203 1190, 0203 1290, 0203 1990, 0203 2190, 0203 2290, 0203 2990 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) vámmentes 25 200 2 100 (2)
0206 10 91 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, szarvasmarhafélékből, frissen vagy hűtve, sovány és zsíros dagadó vámmentes 1 000 100 (2)
0206 10 95
0206 10 99
0206 21 00 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, szarvasmarhafélékből, fagyasztva, nyelv
0206 29 91 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, szarvasmarhafélékből, fagyasztva, más, sovány és zsíros dagadó, másféle
0206 29 99
0210 20 10 Szarvasmarhafélék húsa, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva, füstölve
0210 20 90
0210 99 51 Sovány és zsíros dagadó, szarvasmarhafélékből
0210 99 59 Vágási melléktermék és belsőség, szarvasmarhafélékből, másféle
0210 99 90 Húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény
0206 30 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sertéshúsból, frissen vagy hűtve vámmentes 13 400 1 340 (2)
0206 41 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sertéshúsból, fagyasztva
0206 49
0206 80 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből, frissen vagy hűtve
0206 90 Élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből, fagyasztva
ex 0207 Hús, élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék, belsőség, baromfiból (a 0207 1391, 0207 1491, 0207 2691, 0207 2791, 0207 3410, 0207 3490, 0207 3591, 0207 3681, 0207 3685, 0207 3689 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) vámmentes 22 000 2 200 (2)
0209 Baromfi és sertészsiradék vámmentes 480 50
0210 11-től
0210 19-ig
Sertéshús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva, füstölve vámmentes 1 200 100 (2)
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül vámmentes 2 250 225 (2)
0402 Tej és tejszín sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
0403 10 11-től
0403 10 39-ig
Joghurt, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül vámmentes 150 15 (2)
0403 90 11-től
0403 90 69-ig
Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefír és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül
0404 Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is vámmentes 500 50 (2)
ex 0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj (a 0405 20 10 és a 0405 20 30 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) vámmentes 800 80 (2)
0406 Sajt és túró vámmentes 4 200 350 (2)
0701 90 Burgonya, frissen vagy hűtve (vetőburgonya kivételével) vámmentes 7 700 770
0702 20 Paradicsom, frissen vagy hűtve vámmentes 6 000 600
0703 10 Hagyma, frissen vagy hűtve vámmentes 7 000 700
0704 10 Karfiol és brokkoli, frissen vagy hűtve vámmentes 3 500 350
0704 90 10 Fejes- és vöröskáposzta frissen vagy hűtve
0705 11 Fejes saláta vámmentes 500 50
0706 10 Sárgarépa és fehérrépa, frissen vagy hűtve vámmentes 3 800 380
ex 0707 00 05 Uborka, október 1-jétől március 31-ig frissen vagy hűtve vámmentes 2 000 200
0710 21 Borsó, fagyasztva vámmentes 950 95
0710 80 95 Másféle zöldség, fagyasztva
0710 90 Zöldségkeverék, fagyasztva
0711 90 10 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxidgázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogasztásra nem alkalmas állapotban vámmentes 190 20
0711 90 50
0711 90 80
0711 90 90
0712 90 19 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve vámmentes 220 25
ex 0806 10 Friss csemege szőlő, november 15-től május 30-ig vámmentes 2 740 275
ex 0807 11 00 Dinnye, beleértve a görögdinnyét is, december 1-jétől június 15-ig vámmentes 6 500 650
0807 19 00
0808 10 20 Alma frissen vámmentes 8 400 840
0808 10 50
0808 10 90
ex 0808 20 Friss körte és birs (a 0808 2090 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) vámmentes 220 20
0809 30 Friss őszibarack (beleértve a nektarint is) vámmentes 700 70
ex 0810 20 Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna december 1-jétől május 15-ig vámmentes 324 32
ex 0810 30
0901 21 00 Pörkölt kávé (a koffeinmentes kivételével) 21 korlátlan
0901 22 00 Pörkölt kávé, koffeinmentes
1001 Búza és kétszeres vámmentes 70 000 7 000 (2)
1101 Búzaliszt vagy kétszeres liszt
1103 11 10 Durva őrlemény és dara, kemény búzából
1103 11 90 Durva őrlemény és dara, közönséges búzából és tönkölyből
1103 20 60 Labdacs (pellet), búzából
1002 00 00 Rozs vámmentes 6 000 600 (2)
1102 10 00 Rozsliszt
1103 19 10 Durva őrlemény és dara, rozsból
1103 20 10 Labdacs (pellet), rozsból
1003 Árpa vámmentes 144 000 14 400 (2)
1102 90 10 Árpaliszt
1103 19 30 Durva őrlemény és dara, árpából
1103 20 20 Labdacs (pellet), árpából
1004 00 00 Zab vámmentes 3 000 300 (2)
1102 90 30 Zabliszt
1103 19 40 Durva őrlemény és dara, zabból
1103 20 30 Labdacs (pellet), zabból
1005 Kukorica vámmentes 102 000 10 200 (2)
1102 20 10 Kukorica, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
1102 20 90 Kukoricaliszt, legalább 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal
1103 13 10 Durva őrlemény és dara, kukoricából
1103 13 90
1103 20 40 Labdacs (pellet), kukoricából
1006 Rizs vámmentes 48 000 4 000
1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle vámmentes korlátlan (2)
1102 90 90 Gabonaliszt, más
1103 19 90 Gabonaőrlemény, dara, más
1103 20 90 Gabonalabdacs, más
1104 12 90 Zab pelyhesítve vámmentes 168 15
1105 20 00 Pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából vámmentes 180 15
1501 00 19 Sertészsír (szalonna is), másféle vámmentes 300 30
1507 Szójababolaj vámmentes 6 000 500
1512 11 91 Napraforgómag-olaj vámmentes 12 000 1 000
1512 19 91
1514 Repce- és mustárolaj vámmentes 4 800 400
1517 10 90 Margarin, a folyékony margarin kivételével, legfeljebb 10 tömegszázalékos zsírtartalommal 20 korlátlan
1517 90 99 Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, másféle
1601 00 91 Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül, nem májból vámmentes 1 200 100 (2)
1601 00 99
1602 20 90 Homogenizált termékek májból vámmentes 1 130 110 (2)
1602 31 Más elkészített és konzervált hús, baromfiból vámmentes 1 200 100 (2)
1602 32 11
1602 32 30
1602 39 90
1602 39 21
1602 41 10 Más elkészített és konzervált hús, házi sertésből vámmentes 1 200 100 (2)
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
1602 90 72 Más elkészített és konzervált hús, más vámmentes korlátlan (2)
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
ex 1605 90 30 Ehető csiga (Helix pomatia) vámmentes korlátlan
1702 11 00 Tejcukor és tejcukorszirup vámmentes 1 050 110
1702 19 00
1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz vámmentes korlátlan (2)
2002 10 10 Paradicsom, tartósítva vámmentes 600 60
2002 10 90
2002 90 11 Paradicsom, tartósítva vámmentes 2 400 240
2002 90 31
2002 90 91
2002 90 19 Paradicsom, tartósítva vámmentes 500 50
2002 90 39
2002 90 99
ex 2003 10 Ehető gomba (a homogenizált termékek kivételével) vámmentes 240 25
2004 10 10 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva vámmentes 7 400 740
2004 10 99
2004 90 98
2005 10 00 Homogenizált zöldség, nem fagyasztva vámmentes 1 320 130
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2007 91 10 Dzsem, citrusfélékből vámmentes 160 20
2007 91 30
2007 91 90
ex 2007 99 Másféle (diabetikus, a 2007 9991 01 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) vámmentes 168
ex 2007 99 Másféle (nem diabetikus, a 2007 9910 és a 2007 9991 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 30
2008 40 Körte, más módon elkészítve vagy tartósítva vámmentes 1 630 160
2008 70 Őszibarack, más módon elkészítve vagy tartósítva
2009 11 Narancslé fagyasztva vámmentes 96 10
2009 19 Narancslé nem fagyasztva vámmentes 2 280 230
ex 2009 31 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, legfeljebb 20 Brix értékkel (a 2009 3111 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 5.5 804 67
ex 2009 39 Más, több mint 67 Brix értékkel (a 2009 3931 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 5.5
ex 2009 31 Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, legfeljebb 20 Brix értékkel (a 2009 3111 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 10 2 712 226
ex 2009 39 Más, több mint 67 Brix értékkel (a 2009 3931 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 10
ex 2009 41 Ananászlé, legfeljebb 20 Brix értékkel (a 2009 4110 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 11 18 2
ex 2009 49 Más, több mint 67 Brix értékkel (a 2009 4930 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 11
ex 2009 41 Ananászlé, legfeljebb 20 Brix értékkel (a 2009 4110 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 20 14 1
ex 2009 49 Más, több mint 67 Brix értékkel (a 2009 4930 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 20
2009 61 Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) vámmentes 1 330 130
2009 69
2009 79 11 Gyümölcslé, más vámmentes 420 40
2009 80 11
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 11 Gyümölcslékeverék 19 144 15
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 61
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86
2009 90 11
2009 90 21
2009 90 31
2009 90 71
2302 30 Korpa, korpás liszt és más maradék búzából vámmentes 1 590 160
2307 Borseprő; nyers borkő vámmentes 744 65
ex 2309 90 Állatok etetésére szolgáló készítmény (a 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91, 2309 90 95, 2309 90 99 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) vámmentes 8 070 800
ex 2401 10 Dohány (a 2401 1060 vtsz. alá tartozó termékek kivételével) 33 8 950 895
ex 2401 20 Dohány (a 2401 2060 vtsz. alá tartozó termékek kivételével)
2401 10 60 Napon szárított keleti típusú dohány vámmentes 1 510 150
2401 20 60

(1) A termékek megnevezése csak indikatív jellegűnek tekintendő, a Mellékletben előirányzott kedvezmények a vámtarifaszámok által átfogott termékekre érvényesek. Ahol a vámtarifaszám ex jelöléssel van feltüntetve, a kedvezményben részesülő termék meghatározásánál a KN kód és a megfelelő megnevezés együttesen alkalmazandó.

(2) Ez az engedmény kizárólag olyan termékekre alkalmazható, amelyek semmiféle exporttámogatásban nem részesülnek.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére