A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

84/2003. (VI. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a terrorizmus, illegális kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben való együttműködésről szóló, Vilniusban, 1997. március 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2002. október 21. napján megtörtént. A Megállapodás 2002. november 20. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a terrorizmus, illegális kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben való együttműködésről szóló, Vilniusban, 1997. március 4-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a terrorizmus, illegális kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Litván Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),

- hivatkozva az 1992. augusztus 8-án, Vilniusban aláírt, a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti baráti viszony és együttműködés alapjáról szóló Egyezmény rendelkezéseire,

- igyekezvén hozzájárulni a bilaterális kapcsolatok fejlődéséhez,

- meggyőződve a terrorizmus, szervezett bűnözés és más főbb bűncselekmények elleni fellépésben és hatékony prevencióban folytatott együttműködés nagy fontosságáról,

- hivatkozva azokra a nemzetközi konvenciókra, amelyekhez a Felek csatlakoztak, és más olyan dokumentumokra, amelyeket a Felek aláírtak a szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények, különösen a kábítószerek és a terrorizmus megakadályozására irányuló államközi együttműködéssel kapcsolatban,

az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Nemzeti törvényeik figyelembevételével a Felek együtt fognak működni a terrorizmus, szervezett bűnözés, illegális kábítószer-kereskedelem és más súlyos bűncselekmények elleni fellépésben, azok megakadályozásában és üldözésében.

(2) A Felek különösen olyan esetekben működnek együtt, amikor a bűncselekményt vagy a bűncselekmény előkészületeit a Felek valamelyikének országa területén hajtják végre azzal a céllal, hogy a másik Fél országának területén kövessék el a bűncselekményt.

2. Cikk

Terrorista cselekmények felderítése és kinyomozása érdekében a Felek nemzeti törvényeik alapján, valamint a jelen Megállapodás rendelkezése szerint információt és adatokat cserélnek az alábbiakról:

(1) tervezett vagy elkövetett terrorista cselekményekről, azokról, akik az ilyen bűncselekményeket szervezik vagy azokban részt vesznek, az elkövetés módszereiről és a felhasznált technikai berendezésekről;

(2) azon terrorista csoportokról, akik terrorista cselekményeket terveznek, elkövetnek vagy elkövettek az egyik ország területén a másik Fél kárára, valamint információt és adatokat, amelyek szükségesek a terrorizmus elleni fellépéshez és a közbiztonságot súlyosan fenyegető bűncselekmények felszámolásához.

3. Cikk

A kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzorok illegális termesztésének, előállításának, kivonásának, exportjának, importjának, tranzitálásának és illegális kereskedelmének felszámolása érdekében a Felek nemzeti törvényeik alapján:

(1) tájékoztatják egymást azon személyek adatairól, akik részt vesznek a kábítószerek illegális gyártásában és kereskedelmében; rejtekhelyekről, a szállítás útvonalairól és eszközeiről, valamint az ilyen személyek munkamódszereiről; a kábítószerek és pszichotrop anyagok származási helyéről és célállomásáról; az illegális nemzetközi kereskedelem szokásos módszereiről, valamint az ilyen bűncselekmények bármilyen más releváns részleteiről, amennyiben ezek szükségesek súlyos bűncselekmények felderítéséhez és kinyomozásához;

(2) kicserélik kriminalisztikai és kriminológiai kutatásaik eredményeit a kábítószerek kereskedelméről és az azokkal való visszaélésről;

(3) egymás rendelkezésére bocsátanak természetes vagy szintetikus eredetű visszaélés céljára alkalmas kábítószer és pszichotróp anyagmintákat;

(4) kicserélik tapasztalataikat a kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzorok törvényes kereskedelmének ellenőrzése terén, különös tekintettel a lehetséges visszaélésekre;

(5) nemzeti törvényeik alapján koordinált rendőri intézkedéseket foganatosítanak és nyomozásokat folytatnak az illegális kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális gyártásának megakadályozására.

4. Cikk

Együttműködve a szervezett bűnözés és más súlyos bűncselekmények megelőzésében, felderítésében és felszámolásában, a Felek:

(1) nemzeti törvényeikkel összhangban tájékoztatják egymást azon személyek adatairól, akik részt vesznek a szervezett bűnözésben, elsősorban a szervezőkről és segítőikről, információt nyújtanak egymásnak a bűnözők kapcsolatairól, a bűnözői csoportok és szervezetek struktúrájáról, a bűnözők és csoportjaik viselkedési modelljeiről, azon körülményekről, amelyek között a bűncselekményeket elkövették, különös tekintettel a bűncselekmény idejére, helyére és módszerére, a megkísérelt bűncselekmények alanyairól, más specifikus jellemzőkről, a sértett jogszabályokról, valamint a foganatosított intézkedésekről, amennyiben ez szükséges a szervezett bűnöző csoportok által elkövetett bűncselekmények felderítéséhez és üldözéséhez;

(2) kérésre a nemzeti jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket foganatosítanak;

(3) koordinált intézkedéseket tesznek a felderítés és nyomozás eljárásaiban, valamint személyi, infrastrukturális és szervezeti támogatást nyújtanak egymásnak;

(4) adatokat, tapasztalatokat és információt cserélnek egymással, különösen a nemzetközi bűncselekmények elkövetésének módszereiről és a nemzetközi bűnözés különleges új módszereiről;

(5) kicserélik kriminalisztikai, kriminológiai és más releváns bűnügyi kutatásaik eredményeit. Kölcsönösen tájékoztatják egymást nyomozásokkal, munkamódszereik és berendezéseik alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikról, azok javítása érdekében;

(6) kérésre egymásnak információt és mintákat bocsátanak rendelkezésre bűncselekményekhez kapcsolatos tárgyakból, vagy amelyeket bűncselekmények elkövetésére használtak fel;

(7) a szervezett bűnözés elleni küzdelem elősegítése céljából szakértőket cserélnek közös vagy kölcsönös képzés és továbbképzés céljára, hogy magasabb szintű szaktudásra tehessenek szert, és kölcsönösen tanulmányozhassák a krimináltechnika modern eredményeit, valamint a bűnözés elleni küzdelemben felhasznált berendezéseket és módszereket;

(8) ha szükséges, konzultációkat tartanak koordinált intézkedések előkészítésére és elősegítésére.

5. Cikk

Hivatkozva nemzeti jogszabályaikra, a Felek együttműködnek és információt cserélnek az alábbi területeken:

(1) a jelen Megállapodásban leírt bűncselekményekre vonatkozó jogszabályok;

(2) a bűncselekményekből származó jövedelmek;

(3) az idegenek jogállására és az illegális bevándorlásra vonatkozó tapasztalatok és jogszabályok;

(4) a másik Fél számára szükséges információ az embercsempészet vagy a munkaerő illegális kereskedelme elleni fellépéshez.

A Felek mindkét Fél számára érdekes egyéb területeken is együttműködhetnek.

6. Cikk

(1) A jelen Megállapodás rendelkezéseinek megvalósítása céljából a Felek illetékes hatóságai, a Magyar Köztársaság részéről a Belügyminisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint a Határőrség Országos Parancsnoksága, míg a Litván Köztársaság részéről a Főügyészi Hivatal, a Belügyminisztérium, a Belügyminisztérium Rendészeti Főosztálya, a Belügyminisztérium Határrendészeti Főosztálya és a Pénzügyminisztérium Vámfőosztálya.

(2) Saját jogkörükön és illetékességi területükön belül az illetékes hatóságok, illetve a Felek szervezeti alosztályai meghatározhatják együttműködésük konkrét területeit és a kommunikáció formáit az együttműködésről szóló jegyzőkönyvekben.

(3) Más megállapodás hiányában, az együttműködő hatóságok közötti kommunikációban és információcserében az angol nyelvet fogják használni.

7. Cikk

A Felek személyes adatokat a jelen Megállapodásra való hivatkozással az alábbi rendelkezés alapján adnak át:

(1) A fogadó Fél az adatokat kizárólag az adatokat átadó Fél által meghatározott célra és feltételek között használhatja fel.

(2) A fogadó Fél köteles tájékoztatást adni az adatokat átadó Félnek az átadott adatok hasznosításáról és az így elért eredményekről.

(3) Személyes adatokat kizárólag a bűnüldözési, illetve igazságügyi szerveknek lehet átadni, illetve más olyan illetékes nemzeti hatóságoknak, amelyek részt vesznek a terrorizmus, kábítószerekkel kapcsolatos és szervezett bűnözés ellen fellépésben, ideértve a prevenciót is. Más hatóságoknak az adatokat kizárólag az adatokat átadó Fél illetékes hatósága előzetes engedélyével lehet átadni.

(4) Az adatokat átadó Fél köteles meggyőződni az átadandó adatok pontosságáról, valamint arról, hogy az átadás szükséges-e és megfelel-e annak céljának. Ezenkívül, a Felek nemzeti törvényeiben az adatok kiadására vonatkozó korlátozásokat is be kell tartani. Ha bebizonyosodik, hogy helytelen adatokat vagy korlátozás alá eső adatokat is átadtak, a fogadó Felet erről azonnal tájékoztatni kell. A fogadó Fél köteles elvégezni a szükséges javításokat, vagy a korlátozások alá eső adatokat azonnal megsemmisíteni.

(5) Az erre jogosult személy kérésére a Felek tájékoztatást kötelesek adni neki a róla készült nyilvántartásról és az ilyen nyilvántartás tervezett felhasználásáról. Az ilyen információ megadására vonatkozó kötelezettség nem áll fenn akkor, ha az érintett ország jogszabályai ezt nem teszik kötelezővé. A személyes adatokra vonatkozó információ átadása esetén az adatokat átadó Fél országának nemzeti jogszabályai az irányadók.

(6) Az adatok átadásakor az átadó Fél köteles határidőket megjelölni az ilyen adatok törlésére a vonatkozó törvények szerint. Mindkét Fél köteles azonnal a másik Felet értesíteni a kézhez vett adatok törléséről. Azonban az átadott személyes adatokat azonnal törölni kell, amint az az ok, aminek céljából azokat átadták, már nem áll fenn, vagy a jelen Megállapodás megszűnésekor.

(7) A Felek kötelesek nyilvántartást vezetni személyes adatok átadásáról, fogadásáról és törléséről.

(8) A Felek kötelesek hatékony védelmet nyújtani az átadott személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetve nyilvánosságra hozatal ellen.

8. Cikk

(1) A Felek kötelesek a másik Fél által átadott információt titokban tartani, ha az adatok a nemzeti jogszabályok szerint minősített adatoknak minősülnek, vagy, ha az adatokat átadó Fél nem kívánja az adatok tartalmának nyilvánosságra hozatalát.

(2) A jelen Megállapodás szerint átadott dokumentumokat, adatokat és műszaki berendezéseket harmadik országnak szükség esetén és kizárólag az átadó Fél illetékes hatóságának írásos jóváhagyása alapján lehet átadni.

9. Cikk

(1) A jelen Megállapodás szerinti együttműködés elősegítése és felmérése érdekében a Felek létrehoznak egy 5 képviselőből álló Közös Bizottságot. A Felek tájékoztatják egymást a Közös Bizottságba kijelölt tagjaikról, a belügyminisztereken keresztül.

(2) A Közös Bizottság szükség esetén tartja üléseit. Bármely Fél kezdeményezhet további üléseket is, ha szükséges. A Bizottság üléseit egymást felváltva a Magyar Köztársaságban, illetve a Litván Köztársaságban tartja.

10. Cikk

Bármely Fél megtagadhatja a támogatási vagy együttműködési kérelem egészének vagy egy részének teljesítését abban az esetben, ha a kérés korlátozza a nemzeti szuverenitását, veszélyezteti biztonságát, jogos érdekeit, állampolgárai jogait, vagy ellentétes törvényeivel.

11. Cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar Köztársaság vagy a Litván Köztársaság által aláírt más bilaterális vagy multilaterális nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megvalósítását.

12. Cikk

(1) A jelen Megállapodás a diplomáciai jegyzékváltás napját követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időtartamra marad érvényben. Bármely Fél felmondhatja a jelen Megállapodást a diplomáciai csatornákon keresztül. A Megállapodás hatálya a másik Fél ilyen nyilatkozata kézhezvételének dátumától számított 6 hónappal szűnik meg.

Készült Vilniusban, 1997. március 4. napján, két eredeti példányban, magyar, litván és angol nyelveken, melyek mindegyike egyformán érvényes. Értelmezésbeli eltérések esetén az angol változat az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. november 20. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére