A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

85/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2001. év november hó 12. napján megtörtént, az Egyezmény 2001. december 12. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált áruszállításról szóló, Szófiában, 2001. május 18-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi árufuvarozás,

felismerve, hogy környezetvédelmi okokból és a közúti forgalom korlátozott kapacitása miatt vasúton és vízi úton korszerű fuvarozási rendszert kell kialakítani a közúti áruforgalom gazdasági, lakosságvédelmi és ökológiai szempontból is elfogadható alternatíváinak megteremtése érdekében,

abban a meggyőződésben, hogy a kombinált árufuvarozás rendszere nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,

figyelembe véve a környezet- és természetvédelmi nemzetközi egyezmények és a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit,

hivatkozva a kombinált árufuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra,

a hatékony nemzetközi kombinált árufuvarozás végzése céljából az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Alkalmazási terület

Jelen Egyezmény kiterjed:

a nemzetközi kombinált árufuvarozásra, amely részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton, valamelyik Szerződő Fél államában bejegyzett gépjárművel történik, és amelyben a fuvarozás kiindulási vagy végpontja ezen Szerződő Fél államának területén van, ideértve a Szerződő Felek államainak területén át bonyolódó tranzitfuvarozást is.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) A nemzetközi kombinált árufuvarozás: olyan árufuvarozás, amelynek folyamán az üres vagy rakott gépjármű, amely az egyik Szerződő Fél államában van bejegyezve, vagy az intermodális fuvarozási egység az útvonal túlnyomó részét vasúton vagy vízi úton, az egyik Szerződő Fél államából a másik Szerződő Fél államába közvetlenül, vagy a másik Szerződő Fél államának területén keresztül teszi meg, amelynek folyamán a gépjármű vagy az intermodális fuvarozási egység közutat csak a feladási vagy a rendeltetési hely és a legközelebbi - fel- és lerakodás céljára alkalmas vasúti terminál vagy vízi kikötő között vesz igénybe.

b) Intermodális fuvarozási egység: konténer (minimum 20 láb hosszú) vagy csereszekrény, amely a gépjárműről leemelhető, átrakható, daruzható és nem daruzható félpótkocsi vagy pótkocsi.

c) Közúti elő- és utánfuvarozás: intermodális fuvarozási egységeknek és gépjárműveknek a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi vasúti terminálig vagy vízi kikötőig, illetve a vasúti termináltól vagy a vízi kikötőtől az útirány szerinti legközelebbi határátlépési helyig vagy az áru rendeltetési helyéig történő közúti fuvarozása, illetve közlekedése.

d) Kombiterminál (vasúti vagy kikötői): olyan állomás/hely (vasúti/kikötői), ahol az intermodális fuvarozási egységek, gépjárművek és vasúti kocsik kezelése, lerakása, felrakása, átrakása az egyik fuvarozási módról a másikra történik.

e) Kísért kombinált árufuvarozás: tehergépkocsinak pótkocsival vagy anélkül, vontatónak vagy nyerges vontatónak félpótkocsival együtt vasúti járművön vagy speciális hajón történő továbbítása. A gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel.

f) Nem kísért kombinált árufuvarozás: intermodális fuvarozási egységek és gépjárművek vasúti járművön vagy speciális hajón történő továbbítása gépjárművezető nélkül.

g) Gépjármű: az egyik Szerződő Fél államában bejegyzett, árufuvarozásra kiépített és használt gépi meghajtású jármű, továbbá bármilyen vontatóból és pótkocsiból vagy vontatóból és félpótkocsiból álló közúti járműszerelvény. A pótkocsi, illetve a félpótkocsi bejegyzése nem szükséges, hogy ugyanazon Szerződő Fél államában legyen.

h) Közúti fuvarozási engedély: a Szerződő Felek közötti nemzetközi közúti fuvarozásról szóló egyezmény szerinti közúti fuvarozási engedély.

i) Közúti jutalomkontingens: a gördülő országúti (Ro-La) és Ro-Ro viszonylatok igénybevétele után járó pótlólagos adómentes közúti fuvarozási engedélyek mennyisége (a 3. Cikk szerint). A jutalomkontingens nagyságát a Szerződő Felek a kétoldalú vegyesbizottsági tárgyalások keretén belül határozzák meg.

3. Cikk

Jutalomkontingens és pénzügyi rendelkezések

(1) A Szerződő Felek államainak területei között vagy azok területein keresztül a másik Szerződő Fél államában bejegyzett gépjárművekkel, gördülő országút (Ro-La) vagy Ro-Ro szolgáltatás igénybevételével bonyolított fuvarozások esetén a Szerződő Felek kölcsönös közúti jutalom engedély-kontingensben állapodnak meg a Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság ülése keretében.

(2) A közúti jutalomengedélyek számának meghatározása negyedévente történik, és azokat az illetékes magyar és bolgár hatóságok adják ki egymás részére.

(3) A Szerződő Felek kölcsönösség alapján a kísért kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó közúti elő- és utánfuvarozás számára a kombitermináltól és a vízi kikötőtől légvonalban mért legfeljebb 70 (hetven) kilométeres körzethatáron belül

- magyar részről: gépjárműadó-mentességet,

- bolgár részről: úthasználati díj mentességet

biztosítanak.

(4) A jelen cikk (3) bekezdésében foglaltak esetén közúti fuvarozási engedélyt nem kell felhasználni.

4. Cikk

Átlépés az államhatáron

(1) A kombinált árufuvarozásra jogosító dokumentumokat a Szerződő Felek államában történő minden fuvarozásnál a járművön kell tartani, és azokat az illetékes ellenőrző hatóságok kérésére fel kell mutatni.

(2) A kísért kombinált árufuvarozás esetén az illetékes határforgalmi ellenőrző szervek a kombinált árufuvarozásra jogosító vasúti jeggyel vagy a Ro-Ro szolgáltatás igénybevételét igazoló okmánnyal rendelkező fuvarozót és gépjárművét a másik Szerződő Fél államába árufuvarozási engedély nélkül engedik be a 3. Cikk (3) bekezdésében meghatározott esetben.

(3) A Szerződő Felek államából történő kilépés során a kombinált árufuvarozás igénybevételét a vasúti fuvarlevéllel vagy hajó fuvarokmánnyal kell igazolni.

(4) A Szerződő Felek odahatnak, hogy a gördülő országúti rendszerben továbbított minden vonat határállomási tartózkodása a mindkét Szerződő Fél által aláírt „Európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről” (AGTC) szerinti 30 percre korlátozódjék.

5. Cikk

Együttműködés a kombinált árufuvarozás elősegítésére

(1) A Szerződő Felek - lehetőségeik szerint - elősegítik a vasúti, közúti, hajózási és kombitársaságok által nyújtott kombinált árufuvarozási szolgáltatások minőségének, kompatibilitásának, versenyképességének javítását, és ösztönzik a nem kísért kombinált árufuvarozás fokozottabb igénybevételét.

(2) A Szerződő Felek a kombinált árufuvarozás kiépítésére - lehetőségeik szerint - elősegítik saját vasútjaik és közforgalmú kikötőik infrastruktúrájának javítását.

(3) A Szerződő Felek a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó elő- és utánfuvarozást a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól mentesítik, a Szerződő Felek államában érvényes jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően.

(4) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó elő- és utánfuvarozáshoz a 44 tonna össztömegű gépjárművek továbbításának feltételeit megteremtsék.

(5) A Szerződő Felek illetékes szervei törekednek arra, hogy a fuvarozási késések és a határtartózkodási idő csökkentése érdekében a vám- és egyéb kezelési műveletek végzését a vasúti és a kikötői terminálokon végezzék el.

(6) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy bevezessék a kombinált árufuvarozásban használt vasúti kocsik bizalmi elven történő átvételét.

(7) A Szerződő Felek nemzetközi kapcsolataik révén együttműködnek annak érdekében, hogy a kombinált árufuvarozás fejlődését ösztönözzék.

(8) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a közúti árufuvarozás minél nagyobb mértékben kombinált árufuvarozás formájában bonyolódjon le.

(9) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az intézkedésekről, amelyek elősegítik a nemzetközi kombinált árufuvarozás minőségének javulását és a szolgáltatások színvonalának emelését.

(10) A Szerződő Felek a közúti, vasúti, hajózási, kombinált fuvarozási társaságokkal és vállalatokkal együttműködve törekednek a versenyképes és hatékony árufuvarozás megszervezésére és ajánlatok tételére, a fuvarozási szolgáltatások színvonalának növelésére, a kezelések gyorsítására, a megbízhatóság fokozására, a megalapozott és ösztönző tarifák bevezetésére.

6. Cikk

Összhang a nemzeti jogszabályokkal

A fuvarozó, illetve szállítmányozó, valamint annak alkalmazottja köteles betartani a másik Szerződő Fél államában hatályos jogszabályokat.

7. Cikk

A rendelkezések megszegése

(1) Ha valamely fuvarozó vagy alkalmazottja megszegi a másik Szerződő Fél államában hatályos jogszabályokat vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, akkor azon Szerződő Fél illetékes hatóságai, ahol az adott jármű forgalmi engedélyét nyilvántartják, azon Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történt, az alábbi intézkedések egyikét hozhatják:

a) az érintett fuvarozó felszólítása az érvényben lévő előírások megtartására;

b) az érintett fuvarozó részére a jutalomengedélyek kiadásának leállítása, vagy a már kiadott jutalomengedély visszavonása arra az időszakra, amelyre a másik Szerződő Fél illetékes hatósága kizárta őt a forgalomból.

(2) Az illetékes hatóságok a hozott intézkedésekről egymást értesítik.

8. Cikk

Adatvédelem

(1) A Szerződő Felek minden adatot és információt - kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és kimutatásokat - harmadik féllel szemben védenek.

(2) Jelen cikk (1) bekezdésében foglalt adatok és információk csak a Szerződő Fél hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki, amennyiben azt büntetőeljárás teszi szükségessé. Minden további adat kiadása csak az adatkibocsátó előzetes engedélyezése alapján lehetséges.

9. Cikk

Válsághelyzet

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy válsághelyzet miatt bekövetkező és 12 (tizenkét) órát meghaladó üzemszünet esetén közösen egyeztetett, sürgős intézkedéseket tesznek a nemzetközi árufuvarozás zavartalanságának biztosítása érdekében.

10. Cikk

Vegyesbizottság

(1) Jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szerveik képviselőiből Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság munkájával és felállításával kapcsolatos feladatokat a Vegyesbizottság Ügyrendje állapítja meg. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek államainak területén felváltva tartja.

(2) Jelen egyezmény tekintetében a Kombinált Árufuvarozási Vegyesbizottság döntéseit a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között, Budapesten, 1989. április 17. napján a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról aláírt Megállapodás 15. Cikkének (3) bekezdése alapján létrehozott Vegyesbizottsággal együttműködve hozza meg.

11. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

A jelen Egyezmény végrehajtásáról

magyar részről: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium,

bolgár részről: a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium

gondoskodik.

12. Cikk

Az Egyezmény módosítása

Jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös írásbeli megegyezése alapján módosítható. A módosítások és a kiegészítések a jelen Egyezmény 13. Cikke szerint lépnek hatályba.

13. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítik egymást. Az Egyezmény a későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

14. Cikk

Az Egyezmény hatálya

A jelen Egyezmény határozatlan időre szól, azonban azt bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásnak a másik Szerződő Félhez való megérkezését követő 6 (hat) hónap eltelte után hatályát veszti.

Készült Szófiában, a 2001. év május hó 18. napján, két eredeti példányban, magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat 2001. december 12-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére