A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi CXVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2004. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 860,800 M Ft-ban, azaz nyolcszázhatvanmillió-nyolcszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 860,800 M Ft-ban, azaz nyolcszázhatvanmillió-nyolcszázezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2004. évi kiadási előirányzatát 6 465,058 M Ft, azaz hatmilliárd-négyszázhatvanötmillió-ötvennyolcezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2004. évi bevételi előirányzatát 6 465,058 M Ft, azaz hatmilliárd-négyszázhatvanötmillió-ötvennyolcezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2 számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2005. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ban és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2004. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 26 911 M Ft-ban, azaz huszonhatmilliárd-kilencszáztizenegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 26 911 M Ft-ban, azaz huszonhatmilliárd-kilencszáztizenegymillió forintban

állapítja meg.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2004. január l-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 2003. évi CXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 517,929
2. Munkaadókat terhelő járulékok 163,458
3. Dologi kiadások 168,413
4. Felhalmozási kiadások 11,000
Összesen: 860,800

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2004. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5119,516
2. Frekvenciapályázati díj 0,160
3. Támogatási pályázati díj 52,370
4. Áfa 1293,012
Összesen: 6465,058

2. számú melléklet a 2003. évi CXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 860,800
Összesen: 860,800

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2004. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 5119,516
2. Frekvenciapályázati díj 0,160
3. Támogatási pályázati díj 52,370
4. Áfa 1293,012
Összesen: 6465,058

3. számú melléklet a 2003. évi CXVII. törvényhez

Millió forint
2004. év
Kiemelt
előirányzat
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
I. KIADÁSOK 26 911
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 20 229
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 608
1.2. Magyar Rádió Rt. 6 026
1.3. Duna Televízió Rt. 5 165
1.4. ORTT 215
1.5. Közalapítványok összesen 215
2. Céltámogatások 2 603
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 318
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 903
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 928
2.4. Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 227
2.5. Közműsor-szolgáltatók támogatása 227
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 687
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 024
3.2. Duna Televízió Rt. 439
3.3. Magyar Rádió Rt. 224
4. Kiegészítő támogatások 947
4.1. ORTT 646
4.2. Közalapítványok összesen 301
5. Igazgatóság 927
5.1. Személyi juttatások 342
5.2. Munkaadót terhelő járulékok 107
5.3. Dologi kiadások 364
5.4. Felhalmozási kiadások 114
6. Szerzői jogdíjak 181
7. Pályázatok bírálatának költségei 52
8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 40
9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 245
2004. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt
előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
II. BEVÉTELEK 26 911
1. Üzemben tartási díj pótlása 21 520
1.1. Üzemben tartási díj 21 520
1.2. Mentesítettek utáni költségvetési átalány 0
2. Műsorszolgáltatási díj 5 120
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1 462
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 328
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 225
2.4. Sláger jogosultság 1 196
2.5. Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 909
3. Pályázati díjak 52
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 219

  Vissza az oldal tetejére