A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi CXXI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről a letéteményes belga felet 2003. október 15. napjával valamennyi Szerződő Fél diplomáciai jegyzék útján értesítette. Az Egyezmény - annak 16. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2003. december hó 1. napján hatályba lépett.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államoknak (Belga Királyság, Luxemburgi Nagyhercegség, Holland Királyság) az 1960. április 11-i Benelux Egyezmény rendelkezéseinek alapján eljáró Kormányai (a továbbiakban: „a Szerződő Felek”)

attól a törekvéstől vezérelve, hogy megkönnyítsék a másik Szerződő Felek államának területén jogellenesen tartózkodó személyeknek, azaz olyan személyeknek a visszafogadását, akik nem felelnek meg vagy már nem felelnek meg a belépés vagy tartózkodás feltételeinek, valamint a hazatelepítésre kerülő személyek átszállítását, az együttműködés szellemében, a kölcsönösség alapján,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása és a hatály

A jelen Egyezményben használt fogalmak jelentése az alábbi:

a) „terület”:

- a Magyar Köztársaság esetében: a Magyar Köztársaság területe;

- a Benelux államok esetében: a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság európai területének összessége;

b) „harmadik állam”: a Magyar Köztársaságon és a Benelux Államokon kívül minden más állam;

c) „harmadik állam állampolgára”: minden olyan személy, aki nem a Magyar Köztársaság vagy valamelyik Benelux Állam állampolgára;

d) „tartózkodási engedély”: a vízum, a tranzit vízum vagy a menedékjogi eljárás során kiadott ideiglenes tartózkodásra jogosító engedély kivételével minden más, a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiállított engedély, amely az érintett személyt a Szerződő Felek államának területén történő belépésre és tartózkodásra jogosítja.

2. Cikk

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

(1) Mindegyik Szerződő Fél minden formalitás nélkül visszafogadja államának területére a másik Szerződő Fél kérelmére azon személyeket, akik a megkereső Szerződő Fél államának területén tartózkodnak, és nem vagy már nem felelnek meg a belépés vagy a tartózkodás belső jogi feltételeinek, amennyiben bizonyítható, illetve megalapozottan vélelmezhető, hogy ezen személyek a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései egyaránt vonatkoznak azon személyre is, akinek az állampolgárságát a megkeresett Szerződő Fél a megkereső Szerződő Fél államának területére történő beutazását követően visszavonta anélkül, hogy az érintett személy a megkereső Szerződő Fél részéről legalább honosítási ígéretet kapott volna.

(3) A megkereső Szerződő Fél ugyanilyen feltételekkel visszafogadja az adott személyt, ha az utólagos ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával, amikor elhagyta a megkereső Szerződő Fél államának területét. Ez azonban nem áll fenn, ha a visszafogadási kötelezettség abból ered, hogy az érintett személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságát elvesztette a megkereső Szerződő Fél államának területére való belépése után anélkül, hogy a megkereső Szerződő Féltől legalább honosítási ígéretet kapott volna.

3. Cikk

A harmadik állam állampolgárainak visszafogadása

(1) Mindegyik Szerződő Fél formalitás nélkül visszafogadja államának területére a másik Szerződő Fél kérelmére azon harmadik állam állampolgárait és a hontalanokat (a továbbiakban: harmadik állam állampolgárai), akik nem felelnek meg vagy már nem felelnek meg a megkereső Szerződő Fél államának területére történő belépésre és tartózkodásra vonatkozó belső jogi feltételeknek, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy ezen harmadik állam állampolgárai a megkereső Szerződő Fél államának területére történő belépésüket megelőzően közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél államának területén jogszerűen tartózkodtak.

(2) Mindegyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére visszafogadja azon harmadik állam állampolgárait, akik jogellenesen tartózkodnak a megkereső Szerződő Fél államának területén és a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatóságai által kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

(3) A Szerződő Felek arra törekednek, hogy az (1) bekezdésben meghatározott állampolgárokat elsősorban közvetlenül a származási országuknak adják át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség nem áll fenn azon harmadik állam állampolgárával szemben:

a) aki a megkereső Szerződő Fél államának területére történő belépés időpontjában a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott érvényes vízummal rendelkezik, illetve a belépést követően ilyen vízumot szerzett be, vagy aki számára a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága tartózkodási engedélyt állított ki;

b) akinek a visszavételét a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságai a jogellenes belépést követő tizenkét (12) hónapon belül nem kérték, vagy aki a megkeresett Szerződő Fél államának területét egy (1) éve elhagyta;

c) akivel szemben a megkeresett Szerződő Fél tényleges kiutasítási vagy kitoloncolási intézkedést foganatosított, amennyiben bizonyítható, hogy a megkeresett Szerződő Fél államának területét egy harmadik állam felé elhagyta;

d) akit a megkereső Szerződő Fél az 1967. január 31-i, New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetéről szóló 1951. július hó 28-i, Genfi Konvenció alapján menekültként elismert, illetve aki ilyen kérelmet benyújtott, és amely elbírálásáról a megkereső Szerződő Fél még nem döntött.

(5) Az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a megkereső Szerződő Fél vízummentességet biztosít azon harmadik állam állampolgárai részére, ahonnan az érintett személy származik.

(6) Mindegyik Szerződő Fél az előzetes értesítést követően, visszafogadja harmadik állam azon állampolgárait, akiknek visszafogadását a megkereső Szerződő Fél az államának területére történő jogellenes belépést követően a lehető legrövidebb időn belül kéri, amennyiben ez a személy rendelkezik a megkeresett Szerződő Fél érvényes vízumával, illetve a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel.

(7) Amennyiben mindkét Szerződő Fél adott ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, úgy a visszafogadási kötelezettség azon Szerződő Fél részéről áll fenn, amelynek vízuma vagy tartózkodási engedélye később jár le.

(8) A (6) és (7) bekezdés rendelkezési a tranzit vízum kiállítására nem vonatkoznak.

(9) A megkereső Szerződő Fél, amennyiben ezt a megkeresett Szerződő Fél a visszavételtől számított harminc (30) napon belül kéri, azonos feltételekkel visszafogadja államának területére azt a személyt, akiről a visszavételt követő ellenőrzések során a megkeresett Szerződő Fél megállapítja, hogy a megkereső Szerződő Fél államának elhagyása időpontjában nem felelt meg (1)-(2) és (6)-(7) bekezdésében meghatározott visszafogadási kötelezettség feltételeinek.

4. Cikk

Az állampolgárság bizonyítása és valószínűsítése

(1) A jelen Egyezmény 2. Cikk (1) bekezdése alapján visszafogadásra kerülő személy állampolgárságát az alábbi okmányok bármelyike bizonyítja:

a) a magyar Szerződő Fél részéről:

- érvényes útlevél vagy azt helyettesítő érvényes fényképes úti okmány (laissez passer);

- érvényes személyazonosító igazolvány;

- egy (1) évnél nem régebben kiállított, állampolgárságot igazoló bizonyítvány.

b) a benelux Szerződő Felek részéről:

- érvényes útlevél vagy azt helyettesítő fényképes úti okmány (laissez passer);

- érvényes személyazonosító igazolvány;

- érvényes katonakönyv vagy a fegyveres erőkhöz tartozó személyek más fényképes személyazonossági okmánya;

- a fentiek szerinti bármely okmány, amelynek érvényességi ideje a visszafogadásra vonatkozó megkeresés vételekor már lejárt.

(2) Az állampolgárság megalapozottan vélelmezhető az alábbiak alapján:

a) a magyar Szerződő Fél részéről:

- érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvány;

- az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt okmányok valamelyike, ha azok lejártak;

- olyan okiratok, amelyek a személy magyar fegyveres erők, illetve rendvédelmi szervek állományába való tartozását igazolják;

- a hatóságok állal kibocsátott bármely okirat, amelyből az érintett állampolgársága megállapítható;

- a fenti okmányok fénymásolatai;

- az érintett személy, illetve jóhiszemű tanúk által tett, hivatalos jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatok.

b) a benelux Szerződő Felek részéről:

- az (1) bekezdés b) pontjában szereplő okmányokon kívüli olyan hivatalos okmány, amelyből megállapítható az érintett személy személyazonossága (gépjármű-vezetői engedély vagy egyéb);

- konzuli nyilvántartásba vételt igazoló okmány, állampolgárságot igazoló bizonyítvány vagy személyi jogállapoti okmány;

- jóhiszemű tanúk meghallgatásáról a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságai által felvett jegyzőkönyv;

- egyéb olyan okmányok, amelyek alapján megállapítható az érintett személy személyazonossága;

- a fenti okmányok fénymásolatai;

- az érintett személy meghallgatásáról a megkereső Szerződő Fél illetékes hatóságai által szabályosan felvett jegyzőkönyv;

- az érintett személy által beszélt nyelv.

(3) Ha a jelen Egyezmény 2. Cikkében foglaltak szerint az állampolgárság vélelmezett, de nem állnak rendelkezésre a (2) bekezdésben szereplő dokumentumok, az állampolgárság a megkeresett Szerződő Fél illetékes konzuli tisztviselőjének közreműködésével is megállapítható. Az illetékes konzuli tisztviselő a lehető leghamarabb, de legkésőbb hét (7) napon belül meghallgatja az érintett személyt.

5. Cikk

Visszafogadás céljából történő átutazás, átszállítás

(1) A Szerződő Felek, a jelen Egyezmény 11. Cikke rendelkezéseinek érintetlenül hagyásával engedélyezik a harmadik államok állampolgárainak államuk területén légi úton történő átutazását, illetve légi vagy szárazföldi úton, hatósági kísérettel történő átszállítását, ha a másik Szerződő Fél ezt kéri és, amennyiben az érintett személyek átutazása, illetve átszállítása a további tranzit államokban, illetve befogadásuk a célállamban biztosított.

(2) A megkeresett Szerződő Fél tranzit vízuma csak légi úton történő átszállítás esetén nem szükséges.

(3) A megkereső Szerződő Fél felelősséget vállal a kiutasított személy továbbutazásáért a célállamba. A megkereső Szerződő Fél visszaveszi ezen személyt, amennyiben bármilyen okból az átutazási vagy átszállítási intézkedést nem lehet végrehajtani.

(4) A Szerződő Felek az átutazást, átszállítást nem kérelmezik, illetve az elutasítható, ha vélelmezhető, hogy

a) az érintett személy átutazása, illetve átszállítása veszélyezteti a megkeresett Szerződő Fél közrendjét, közbiztonságát, közegészségügyét vagy nemzetközi kapcsolatait, vagy

b) az érintett személyt a célállamban vagy az esetleges tranzit országokban kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, illetve faji, vallási, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve, vagy

c) az érintett személyt a megkeresett Szerződő Fél államában vagy a célállamban, illetve az esetleges tranzit államok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

(5) A Szerződő Felek arra törekednek, hogy az (1) bekezdésben meghatározott átutazásokat, átszállításokat olyan harmadik államok állampolgáraira korlátozzák, akiket nem lehet közvetlenül származási országukba visszaszállítani.

6. Cikk

A visszafogadásra vonatkozó kérelem benyújtása

(1) A visszafogadásra vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az érintett személy személyazonosító adatait (családi név, utónév, adott esetben előző családi nevek, ragadványnevek és álnevek, felvett nevek, születési idő és hely, neme, utolsó lakóhely);

b) az útlevél vagy az azt helyettesítő úti okmány és/vagy minden egyéb bizonyításra alkalmas okmány fénymásolata, amelynek alapján megállapítható vagy valószínűsíthető az érintett személy állampolgársága;

c) két igazolványkép.

(2) A megkereső Szerződő Fél a visszafogadási eljáráshoz szükséges bármely más információt is eljuttathat a megkeresett Szerződő Félhez.

7. Cikk

Határidők

(1) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) munkanapon belül írásban válaszol a hozzá intézett visszafogadási kérelemre.

(2) Az (1) bekezdésében szereplő határidőt követően a megkeresett Szerződő Fél

a) a jelen Egyezmény 2. Cikkében szereplő személyeket - a lehetőségeivel összhangban - haladéktalanul,

b) a jelen Egyezmény 3. Cikkében szereplő személyeket haladéktalanul, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles átvenni.

(3) A megkereső Szerződő Fél kérésére a (2) bekezdésben megjelölt határidők kivételesen, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

8. Cikk

Személyes adatok védelme

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében személyes adatok átadása válik szükségessé, ezek az adatok kizárólag az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) a visszafogadásra kerülő személyek és adott esetben közeli hozzátartozóik személyes adatai (családi név, utónév, adott esetben előző családi nevek, ragadványnevek és álnevek, felvett nevek, születési idő és hely, neme, jelenlegi és adott esetben előző állampolgárság);

b) az útlevél, a személyazonosító igazolvány, az egyéb személyazonossági és úti okmányok, valamint laissez-passer-k száma, érvényességi ideje, a kiállítás ideje, a kiállító hatóság, a kiállítás helye és egyéb, az azokban szereplő lényeges bejegyzések;

c) a visszafogadásra kerülő személyek azonosításához szükséges egyéb adatok (az utolsó lakcím a megkeresett Szerződő Fél államának területén, az általa beszélt nyelv(ek);

d) a visszafogadás javasolt helye és ideje, az útvonal feltüntetésével;

e) bármelyik Szerződő Fél által kiállított tartózkodási engedélyek vagy vízumok.

(2) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az átadott személyes adatokat a belső jogszabályaikban, valamint „Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményben” foglalt rendelkezéseknek megfelelő védelemben részesítik.

(3) A benelux Szerződő Felek által biztosított védelemnek meg kell felelnie a személyes adatok kezelése és a személyes adatok szabad áramlása során az egyének védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, 95/46/EK Irányelve rendelkezéseinek.

(4) A személyes adatok csak a jelen Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok nem adhatók át más hatóságoknak csak az adatokat átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli engedélye alapján.

(5) Az adatok átadásakor az átadó Szerződő Félnek fel kell tüntetnie az adatok törlési határidejét belső jogszabályainak megfelelően.

(6) A Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről, módosításáról és törléséről nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az átadó, illetőleg átvevő szerv és személy nevét, az átadás és átvétel idejét.

9. Cikk

Költségek

(1) A jelen Egyezmény 2. és 3. Cikke alapján visszafogadásra kerülő személyeknek a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig történő szállításának, valamint a jelen Egyezmény 2. Cikk (3) bekezdésében és a 3. Cikk (9) bekezdésében szereplő, az esetleges ismételt visszafogadás költségeit a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A jelen Egyezmény 5. Cikke alapján, a harmadik állam állampolgárainak átutazásából vagy hatósági kísérettel történő átszállításából és az esetleges ismételt visszafogadásból keletkező, valamennyi felmerült költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

10. Cikk

Szakértői Bizottság

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen segítik egymást a jelen Egyezmény végrehajtása és értelmezése érdekében. E célból a Szerződő Felek a jelen Egyezmény 12. Cikkében meghatározott minisztériumai Szakértői Bizottságot hoznak létre, melynek feladata:

a) a jelen Egyezmény végrehajtásának figyelemmel kísérése;

b) a jelen Egyezmény végrehajtása során felmerülő problémákkal kapcsolatban megoldási javaslatok kidolgozása;

c) a jelen Egyezmény módosításával és kiegészítésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása;

d) megfelelő intézkedések kidolgozása és ajánlása az illegális migráció elleni harccal kapcsolatban.

(2) A Bizottság által javasolt intézkedések jóváhagyásáról a Szerződő Felek döntenek.

(3) A Bizottságban a Magyar Köztársaságot egy, a Benelux államokat pedig három fő képviseli. A Szerződő Felek póttagokat is kijelölhetnek. A konzultációkba más szakértők is bevonhatók.

(4) A Bizottság az üléseit a Szerződő Felek államának területén felváltva, szükség szerint tartja. Az elnöki teendőket a meghívó Szerződő Fél látja el. A Bizottság összehívását bármelyik Szerződő Fél kezdeményezheti.

11. Cikk

Az Egyezmény kapcsolata más nemzetközi szerződésekkel

A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek állampolgárainak elismert jogait, a Magyar Köztársaság és a Benelux Államok között fennálló nemzetközi szerződések rendelkezéseit, valamint a Szerződő Felek más nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit, így különösen:

a) - a menekültek helyzetére vonatkozó, az 1967. január 31-i, New York-i jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 28-án elfogadott genfi Egyezményt;

- az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt Egyezményt;

- a kiadatásra és az átszállításra vonatkozó nemzetközi jogsegélyegyezményeket;

- a külföldi állampolgárok visszafogadásáról szóló nemzetközi egyezményeket;

b) - a Szerződő Felek Európai Uniós tagállamaira nézve az Európai Közösségek jogszabályait, így különösen:

- a közös határokon végzett ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Egyezményt és a Schengeni Egyezmény végrehajtásáról szóló 1990. július 19-i Egyezményt;

- az 1990. június 15-i Dublini Egyezmény rendelkezéseit azon állam meghatározásával kapcsolatban, amely az Európai Unió valamely tagállamában benyújtott, menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős.

12. Cikk

Végrehajtási Jegyzőkönyv

A Szerződő Felek felhatalmazzák illetékes minisztériumaikat, hogy a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges eljárást Végrehajtási Jegyzőkönyvben szabályozzák.

13. Cikk

Az Egyezmény letéteményese

A jelen Egyezmény letéteményese a Belga Királyság Kormánya.

14. Cikk

Területi hatály

A Holland Királyság tekintetében, a jelen Egyezmény alkalmazása kiterjeszthető a holland Antillákra és Arubára is; a kiterjesztésről értesíteni kell a Belga Szerződő Felet, a jelen Egyezmény letéteményesét, amely erről tájékoztatja a többi Szerződő Felet is.

15. Cikk

A viták rendezése

A jelen Egyezmény alkalmazása, illetve értelmezése során felmerülő vitákat a Szerződő Felek a jelen Egyezmény 10. Cikkében szereplő Bizottsága tárgyalások útján rendezi. Ennek eredménytelensége esetén a vitát diplomáciai úton rendezik.

16. Cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Egyezmény az azt követő második hónap első napján lép hatályba, amikor valamennyi Szerződő Fél diplomáciai úton értesítette a Belga Szerződő Felet arról, hogy eleget tett a hatálybalépéshez szükséges belső jogszabályoknak.

(2) A Belga Szerződő Fél mindegyik Szerződő Felet tájékoztatja az (1) bekezdésben meghatározott értesítések megtörténtéről és a jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjáról.

17. Cikk

Időtartam, felfüggesztés, felmondás

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól.

(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtását a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy védelme érdekében egészben vagy részben átmenetileg felfüggeszthetik. Az ilyen intézkedés bevezetéséről, annak indokairól és hatálybalépéséről, illetve a felfüggesztés megszüntetéséről a letéteményest diplomáciai úton, haladéktalanul értesíteni kell. A felfüggesztés nem alkalmazható a Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadására. A felfüggesztés bevezetéséig átadott személyes adatok védelmére a 8. Cikk rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

(3) Bármelyik Szerződő Fél a jelen Egyezményt diplomáciai úton, írásban, a jelen Egyezmény letéteményeséhez küldött értesítésben felmondhatja. A jelen Egyezmény letéteményese a felmondásról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton tájékoztatja. A jelen Egyezmény a felmondásról szóló diplomáciai jegyzéknek a letéteményeshez történő megérkezését követő második hónap első napján veszti hatályát.

Ennek hiteléül a Szerződő Felek megfelelően felhatalmazott képviselői a jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Luxemburgban, 2002. év január hónap 23. napján, egy eredeti példányban, magyar, francia és holland nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A jelen Egyezmény eredeti példánya a Belga Királyság Kormányánál, a jelen Egyezmény letéteményesénél kerül elhelyezésre. A letéteményes hiteles másolatokat juttat el a másik Szerződő Félhez.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. év december hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére