A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2003. július 16-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 2002. október 7-én aláírt, a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttműködésről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttműködésről a Magyar Köztársaság Kormánya és Chilei Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén a két ország közötti együttműködés megerősítésére, a karantén és a vizsgálatköteles nem karantén élő károsítók, a gyomokat is beleértve, (a továbbiakban: károsítók) bármilyen formában országaikba történő behurcolásának és elterjedésének megelőzésére, továbbá a növények, növényi termékek és vizsgálatköteles cikkek (a továbbiakban: növények) kétoldalú cseréjének és kereskedelmének megkönnyítésében érdekelve, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek kötelezik magukat, hogy

1. megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy meggátolják a károsítók be- és kihurcolását egyik Fél területéről a másik Fél területére növények behozatala, kivitele, továbbá átmenő forgalma alkalmával, és ennek során betartják a másik Fél növény-egészségügyi előírásait;

2. egymást kölcsönösen évente írásban tájékoztatják az újonnan fellépő károsítóknak a saját területükön történt megjelenéséről, elterjedéséről és az ellenük való védekezésről;

3. kölcsönösen megküldik egymásnak a növények kivitelére, behozatalára és átmenő forgalmára vonatkozó hatályos jogszabályokat és más előírásokat, beleértve a növény-egészségügyi vizsgálatokkal és tudományos kutatással kapcsolatos tájékoztatókat, valamint az engedélyezett növényvédő készítmények jegyzékét;

4. haladéktalanul tájékoztatják egymást a növény-egészségügyi előírások változásairól az Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO Megállapodásnak megfelelően;

5. kölcsönösen biztosítják a szakemberek cseréjét a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén elért tudományos és gyakorlati eredmények tanulmányozása céljából;

6. szükség esetén, egyeztető megállapodás alapján, kölcsönösen tudományos és műszaki támogatást nyújtanak egymásnak a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén.

2. Cikk

A jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért a Felek következő szervei felelősek:

- a Magyar Köztársaság részéről a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

- a Chilei Köztársaság részéről a Mezőgazdasági és Állattenyésztési Szolgálat, Mezőgazdasági Minisztérium.

3. Cikk

1. Valamennyi növényt tartalmazó küldeményt el kell látni az exportáló ország nemzeti növényvédelemért felelős szervezete, mint illetékes hatóság által a másik Fél részére kiállított növény-egészségügyi bizonyítvánnyal (az IPPC formának megfelelően), amely igazolja, hogy a küldeményt károsítóktól mentesnek találták, és az megfelel az importáló ország növény-egészségügyi követelményeinek.

2. Növények talajban, illetve földes gyökérzettel nem exportálhatók a Felek országaiba.

3. Az importáló országnak joga van a másik országból származó szállítmány megvizsgálására még akkor is, ha az el van látva növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, illetve joga van ahhoz, hogy megtegye a szükséges zárlati intézkedéseket, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, s erről haladéktalanul értesíteni kell az exportáló ország nemzeti növényvédelemért felelős szervezetét, mint illetékes növény-egészségügyi hatóságot.

4. Cikk

A kivitel, a behozatal és az átmenő forgalom során a növényeket tartalmazó küldemény vizsgálatát a nemzeti növényvédelemért felelős szervezet, mint a Felek illetékes hatósága a kikötőikben, határállomásaikon és a szükségesnek ítélt körzetekben végzi el.

5. Cikk

A Felek diplomáciai testületei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkező növényeket tartalmazó küldeményeket a Megállapodásban foglaltak szerint kell kezelni.

6. Cikk

A kivitelre kerülő növények csomagolóanyagaként mohát, fűrészport, faforgácsot és ezekhez hasonló anyagokat szabad felhasználni. Szalma, levél és más mezőgazdasági, illetve erdészeti eredetű anyag csomagolóanyagként való használatát kerülni kell. Amennyiben ilyen anyagokat használnak fel, a Megállapodásban előírt karantén intézkedéseket vagy más hatásos kezelést kell eszközölni, és erről az exportáló ország karantén szervének a kezelés módját feltüntető növény-egészségügyi bizonyítványt kell kibocsátania.

7. Cikk

1. A Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák területükre karantén és más károsítóknak harmadik országból történő behurcolását.

2. A növényeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azokat ellátták növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, és megfelelnek azon ország növényvédelmi előírásainak, amelynek területén a küldemény áthalad.

8. Cikk

1. A Megállapodás végrehajtása során felmerülő szakmai problémák megoldása, munkatapasztalatok cseréje és az együttműködés továbbfejlesztése érdekében szükség esetén a Felek illetékes szervei megállapodás alapján országaikban felváltva tanácskozást tartanak.

2. A megbeszélés helyét és idejét a Felek tárgyalások útján határozzák meg.

3. A delegációk nemzetközi utazási költségeit, az ellátás és a szállás költségeit minden Fél maga, míg a látogatás során felmerülő utazási költségeket viszonossági alapon a fogadó ország fedezi.

9. Cikk

Amennyiben a Megállapodás végrehajtása vagy értelmezése tárgyában nincs egyetértés, a Felek a vita eldöntésére egyeztetés alapján közös bizottságot alakítanak. Ha a közös bizottság nem jut megállapodásra, a véleményeltérést diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

A Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek más országokkal kötött egyezményekből vagy nemzetközi növényvédelmi szervezetekben elfoglalt tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

11. Cikk

1. Jelen Megállapodás a Felek által, azok illetékes növény-egészségügyi szervei közötti tárgyalások alapján kiegészíthető és módosítható.

2. A módosításokat diplomáciai jegyzékváltás útján kell megerősíteni.

3. A módosítások a diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 30 nap eltelte után lépnek hatályba.

12. Cikk

1. Jelen Megállapodást a Felek ötéves időtartamra kötik, és érvényessége további ötéves időszakokra meghosszabbodik, amennyiben az egyik Fél a Megállapodás hatályának lejárta előtt legalább 6 hónappal, írásban fel nem mondja.

2. Jelen Megállapodást a Felek belső előírásai szerint jóvá kell hagyatni, és a jóváhagyásáról szóló jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba.

Készült Budapesten, 2002. október 7-én, két eredeti példányban, magyar, spanyol és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Amennyiben a Felek között az Egyezmény szövegének értelmezésében bármilyen eltérés merül fel, az angol nyelvű változat az irányadó.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2003. év július 16. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére