A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

171/2003. (X. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2003. szeptember 22. napján megtörtént. A Megállapodás 2003. október 23. napján hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

szem előtt tartva a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló Szerződésben foglalt célkitűzéseket,

azon óhajtól vezérelve, hogy a továbbiakban minden területen fejlesszék és erősítsék a kétoldalú kapcsolataikat,

figyelembe véve a két állam kapcsolatainak jelenlegi helyzetét és ennek fejlődését,

a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának a jelen Megállapodás szerves részét képező Mellékletben felsorolt, érvényes úti okmánnyal rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területére/területéről a kijelölt nemzetközi határátkelőhelyeken vízum nélkül többször be- és kiutazhatnak és a másik Szerződő Fél államának területén az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül legfeljebb 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak.

2. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén működő diplomáciai vagy konzuli képviseleten teljesítenek szolgálatot vagy az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezeteknél, amelyeknek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van, szolgálatuk teljes időtartama alatt a másik Szerződő Fél államának területére vízum vagy egyéb külön engedély nélkül beutazhatnak, tartózkodhatnak és kiutazhatnak. Ezen jogosultságok megilletik a velük közös háztartásban élő házastársukat és gyermeküket is, amennyiben érvényes magyar vagy román diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél államának azon állampolgárainak, akik a másik Szerződő Fél államának területére 90 (kilencven) napnál hosszabb idejű tartózkodás, munkavállalás vagy egyéb jövedelemszerző tevékenység céljából kívánnak beutazni, előzetesen beszerzett vízummal kell rendelkezniük.

(2) A tartózkodási engedély kiadása és a letelepedés engedélyezése a Szerződő Felek államának belső jogi szabályozása szerint történik.

4. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

5. Cikk

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy megtagadják azoknak a személyeknek a beléptetését vagy államuk területén való tartózkodását, akik nemkívánatosak, illetőleg akik a beutazásra vagy tartózkodásra vonatkozó előírásoknak nem tesznek eleget.

6. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának azon állampolgárai, akiknek úti okmányai a másik Szerződő Fél államának területén elvesztek, megrongálódtak, megsemmisültek, vagy eltűntek, kötelesek azt ezen állam illetékes hatóságánál bejelenteni, amely erről igazolást állít ki, mely alapján az érintett személy honossága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete új úti okmányt állít ki. A másik Szerződő Fél államának területéről történő kiutazás feltétele az új úti okmány és az illetékes hatóság által kiállított igazolás, egyéb engedély nem szükséges.

7. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészben vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztést, illetve a felfüggesztés megszüntetését kezdeményező Szerződő Fél a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul értesíti. A felfüggesztés, illetve a megszüntetés a szóbeli jegyzéknek a másik Szerződő Fél általi kézhezvétele napján lép hatályba.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek legkésőbb a jelen Megállapodás aláírását követő 30 (harminc) napon belül, diplomáciai úton megküldik egymásnak a jelen Megállapodás Mellékletében felsorolt úti okmányok mintapéldányait, valamint azok leírását.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél a jelen Megállapodás hatálybalépése után a jelen Megállapodás Mellékletében felsorolt úti okmányait megváltoztatja vagy új úti okmányt vezet be, azok érvénybelépése előtt legalább 30 (harminc) nappal, diplomáciai úton, a mintapéldányok, valamint azok leírásának csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen, diplomáciai jegyzékváltás útján értesítik egymást arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételeknek eleget tettek. A jelen Megállapodás a későbbi szóbeli jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) A jelen Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a hivatalos és magáncélú utazásokra vonatkozó be- és kiutazási, valamint átutazási vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1967. november 1-jén aláírt Egyezmény hatályát veszti.

10. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félhez intézett szóbeli jegyzékkel felmondhatja. Ez esetben a Megállapodás a szóbeli jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon veszti hatályát.

Készült Budapesten, 2003. április 9. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások

Melléklet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodáshoz

1. A jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott úti okmányok a magyar állampolgárok esetében a következők:

1. magánútlevél,

2. diplomata útlevél,

3. külügyi szolgálati útlevél,

4. szolgálati útlevél,

5. hajós szolgálati útlevél,

6. hazatérési igazolvány (csak a Magyar Köztársaságba történő hazatérésre szolgál).

2. A jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott úti okmányok a román állampolgárok esetében a következők:

1. magánútlevél,

2. diplomata útlevél,

3. szolgálati útlevél,

4. konzuli útlevél.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. október 23. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére