A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

172/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés megelőzésében és az ellene történő fellépésben való együttműködésről szóló, Budapesten, 2002. október 24. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

[A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2003. szeptember 22. napján megtörtént. A Megállapodás, annak 10. Cikk (2) bekezdése értelmében, 2003. év október hó 22. napján hatályba lép.]

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés megelőzésében és az ellene történő fellépésben való együttműködésről szóló, Budapesten, 2002. október 24. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a bűnözés, különösen a szervezett bűnözés megelőzésében és az ellene történő fellépésben való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy hozzájáruljanak kétoldalú kapcsolataik fejlődéséhez,

meggyőződve a bűncselekmények, különösen az illegális kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem és a terrorizmus megelőzésében, illetve az ellenük való fellépésben történő együttműködés fontosságáról,

figyelemmel a fenti tárgyakban létrejött azon nemzetközi szerződésekre, amelyeknek a Felek részesei,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az együttműködés területei

A jelen Megállapodás a bűnözés, különösen az illegális kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, a szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények megelőzésére és az ellenük való fellépésre terjed ki.

2. Cikk

Információcsere

(1) A jelen Megállapodásban szabályozott információk cseréje a Felek belső jogszabályaival összhangban történik.

(2) A Felek illetékes hatóságai a lehető legszélesebb körben együttműködnek a jelen Megállapodás tárgyát képező bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és nyomozására vonatkozó információk cseréjében.

(3) Az információcsere a jelen Cikk értelmében a következőkre terjed ki:

- olyan személyekről és szervezetekről szóló, vagy hozzájuk kapcsolható információkra, amelyek a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott bűncselekmények elkövetésével gyanúsíthatók;

- a fenti bűncselekmények elkövetéséről, illetve előkészületéről szóló információkra;

- a fenti bűncselekményekben való részvétellel gyanúsítható személyek vagy szervezetek módszereiről szóló információkra.

3. Cikk

Illetékes hatóságok

(1) A jelen Megállapodás végrehajtásában illetékes hatóságok:

a) a Magyar Köztársaság részéről:

- az Országos Rendőr-főkapitányság,

- a Határőrség Országos Parancsnoksága,

- a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága;

b) a Finn Köztársaság részéről:

- az Országos Rendőr-főkapitányság,

- a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága,

- a Határőrség Országos Parancsnoksága.

(2) A jelen Megállapodás szerinti minden információkérést, illetve egyéb intézkedést a Magyar Köztársaságban közvetlenül a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központhoz, a Finn Köztársaságban pedig közvetlenül a Nemzeti Nyomozó Hivatalhoz kell megküldeni.

(3) A Felek illetékes hatóságai államaik hatályos jogszabályai, valamint a jelen Megállapodás rendelkezései szerint, közvetlenül együttműködhetnek, illetve meghatározhatják ezen együttműködés pontos módszereit és részletes szabályait.

(4) A jelen Megállapodás alapján együttműködő illetékes hatóságokban bekövetkezett változásról a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(5) Eltérő megállapodás hiányában, a Felek illetékes hatóságai közötti kapcsolattartás angol nyelven történik.

4. Cikk

Személyes adatok védelme

(1) A Felek szavatolják belső jogszabályaikkal, valamint az alkalmazandó nemzetközi egyezményekkel, megállapodásokkal és egyéb vonatkozó rendelkezésekkel összhangban - különös tekintettel az Európa Tanács keretében az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseire - a jelen Megállapodás keretében egymásnak átadandó személyes adatok hatékony védelmét.

(2) Az adatok átadásakor az átadó Félnek fel kell tüntetni az adatok törlési határidejét belső jogszabályainak megfelelően.

(3) Az átadó Fél köteles tájékoztatni az átvevőt - az adatalany jogait érintő - saját joga szerinti tájékoztatási korlátozásáról.

5. Cikk

Az információk bizalmassága

(1) Az egyik Fél illetékes hatósága által átvett megkereséseket, információkat és dokumentumokat a megkereső vagy az átadó hatóság kérésére minősítettnek kell tekinteni. A jelen Megállapodás keretében az egyik Fél által a másik Félnek átadott információt oly mértékben kell minősítettnek tekinteni, ahogy azt az átadó Fél kéri.

(2) A Felek vállalják a jelen Megállapodás alapján átvett minősített adatok és információk védelmét érintő, belső jogszabályaikban meghatározott, a személyi biztonságra, az adatbiztonságra, az adatok fizikai védelmére, az őrzésbiztonságra, valamint a kommunikációs biztonságra vonatkozó előírások betartását.

6. Cikk

A segítségnyújtás megtagadása

(1) Ha a jelen Megállapodás értelmében előterjesztett együttműködési vagy segítségnyújtási kérelem teljesítése a megkeresett Fél szerint

a) sértené államának szuverenitását, biztonságát vagy alapvető érdekeit, illetve

b) ha az a belső jogszabályokba ütközik

az adott Fél visszautasíthatja a kérelem teljesítését vagy azt feltételekhez kötheti.

(2) Amennyiben a segítségnyújtást felfüggesztik vagy megtagadják, az arról szóló döntésről, illetve annak okairól haladéktalanul értesíteni kell a kérelmet előterjesztő Felet.

(3) Amennyiben a segítségnyújtási kérelmet előterjesztő hatóság önmaga nem lenne képes a megkeresésnek eleget tenni hasonló felkérés esetén, a megkeresésben erre a tényre köteles felhívni a figyelmet. Ezt követően a megkeresett hatóság jogosult eldönteni, hogy az ilyen kérelemre miként válaszol.

7. Cikk

Képzés

A Felek együttműködnek olyan képzési programok kialakításában, amelyek a jelen Megállapodás körébe tartozó bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és nyomozására vonatkozó szakképzést célozzák, beleértve a bűnüldöző szerveknél foglalkoztatott szakemberek cseréjét.

8. Cikk

Költségek viselése

(1) A megkeresett Fél viseli a megkeresés teljesítésének minden szokásos költségét, az esetleges rendkívüli költségek megfizetéséről pedig az érintett illetékes Felek külön állapodnak meg.

(2) A megkereső Fél viseli a képviselőik utazásával és tartózkodásával kapcsolatos összes költséget, kivéve, ha eltérően nem állapodnak meg.

9. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

A jelen Megállapodás végrehajtását a Felek Belügyminisztériumai kísérik figyelemmel.

10. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek a más nemzetközi szerződések által meghatározott jogait és kötelezettségeit.

(2) Mindkét Fél írásban, diplomáciai úton értesíti a másik Felet arról, hogy eleget tett a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak. A Megállapodás a második értesítést követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A jelen Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

(4) A Felek a Megállapodás értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseiket a 3. Cikk (1) bekezdésében kijelölt hatóságok, saját hatáskörükben, közvetlen tárgyalások útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a Felek vitás kérdéseiket diplomáciai úton rendezik.

Készült Budapesten, 2002. október 24. napján, két eredeti példányban, magyar, finn és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Finn Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Megállapodás rendelkezéseit 2003. év október hó 22. napjától kell alkalmazni.

(3) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére