A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

184/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Fejlesztési Hitelprogramról és a vissza nem térítendő bankgarancia díjtámogatás feltételeiről

Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi ellátási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával, valamint a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokról szóló 97/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (5) bekezdése szerinti jogi személy részére egészségügyi ellátási szerződéskötés esetén az Eüszt. 22. §-ában meghatározott vagyoni biztosíték adásához hitelintézettel kötött garanciaszerződés alapján a bankgarancia díjához - legfeljebb 50 százalékos mértékig - vissza nem térítendő támogatás nyújtható maximum 6 évre, de legfeljebb a bankgarancia időtartamára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi személy részére egy időben csak egy bankgarancia díj támogatás nyújtható.

2. § (1) Egészségügyi szakellátást egészségügyi ellátási kötelezettség alapján nyújtó társas vállalkozásban, közhasznú társaságban (a továbbiakban: társaság) az Eüszt. 31. § (5) bekezdésében meghatározott állami, önkormányzati társasági részesedés (üzletrész) kizárólag tőkeemelés útján történő megszerzéséhez az Egészségügyi Fejlesztési Hitelprogram keretében - a (2)-(8) bekezdésben foglalt feltételekkel - 15 éves lejáratú kedvezményes kamatozású hitel vehető igénybe.

(2) Kedvezményes hitelre jogosultak az(ok) a társaság(ok), amely(ek)

a) az Áht. 91/A. § (2) bekezdése, illetőleg az Eüszt. 31. § (3) bekezdése alapján megszűnt állami vagy önkormányzati költségvetési szerv megszűnését követően,

b) kizárólag az Eüszt. 31. § (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi dolgozókból,

c) egészségügyi szolgáltatás nyújtására

alakultak vagy alakulnak (a továbbiakban: tulajdonosi társaság).

Az Eüszt. 31. § (6) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozónak kell tekinteni a megszűnt költségvetési szervvel a megszűnéskor közalkalmazotti jogviszonyban állt valamennyi személyt.

(3) A tulajdonosi társaság az (1) bekezdésben meghatározott társaságban részesedés (üzletrész) kizárólag tőkeemelés útján történő megszerzéséhez kedvezményes hitelt csak egyszer vehet igénybe.

(4) A kedvezményes hitel legmagasabb összege az (1) bekezdés szerinti társaság alapításkori jegyzett tőke értékének járóbeteg-szakellátás területén legfeljebb 90 százaléka, fekvőbeteg-szakellátás területén legfeljebb 75 százaléka.

(5) Ha az (1) bekezdés szerinti társaságban az Eüszt. 31. § (5) bekezdésében meghatározott állami, önkormányzati társaságban részesedés (üzletrész) kizárólag tőkeemelés útján történő megszerzésére több tulajdonosi társaság igényel kedvezményes hitelt, a kedvezményes hitelek együttes összege akkor sem haladhatja meg a (4) bekezdés szerint számított összeget.

(6) A tulajdonosi társaság járóbeteg-szakellátás területén korlátolt felelősségű vagy részvénytársasági formában, fekvőbeteg-szakellátás területén kizárólag részvénytársasági formában jogosult a kedvezményes hitel felvételére, ha a társasági szerződésben vagy alapszabályában rögzített módon lehetőséget ad a megszűnt költségvetési szervvel a megszűnéskor közalkalmazotti jogviszonyban állt valamennyi személynek a tulajdonosi társaságba történő belépésre vagy az alapításra.

(7) A kedvezményes hitelhez a tulajdonosi társaságnak minimálisan 10 százalékos saját erővel kell rendelkeznie.

(8) A kedvezményes hitelhez a Hitelgarancia Rt. által nyújtott legfeljebb 80 százalékos készfizető kezességvállalás kapcsolódhat.

3. § (1) A kedvezményes hitel igényléséhez a tulajdonosi társaságnak mellékelnie kell:

a) cégbejegyzését, illetőleg előtársaság esetén a társasági szerződést (alapító okiratot, alapszabályt) és a cégbejegyzés iránti kérelem másolatát;

b) az Áht. 91/A. § (2) bekezdése, illetőleg az Eüszt. 31. § (3) bekezdése szerint megszüntetett állami, önkormányzati költségvetési szervként működött egészségügyi szolgáltató megszűnésének időpontját;

c) a b) pontban foglaltak szerint megszűnt állami, önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésével egyidejűleg az egészségügyi közszolgáltatásért felelős állami szerv, helyi önkormányzat által létrehozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság, közhasznú társaság cégjegyzékszámát;

d) a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről kiállított munkáltatói igazolást arról, hogy a tulajdonosi társaság tagjai (részvényesei) a b) pontban foglaltak szerint megszűnt állami, önkormányzati költségvetési szervvel annak megszűnésekor közalkalmazotti jogviszonyban álltak;

e) a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató működési engedélyében foglalt szakmák felsorolását;

f) ha a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató törzsvagyonában (alaptőkéjében) nem pénzbeli hozzájárulásként ingatlanvagyon is van, az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot;

g) a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségbiztosítás szerveivel fennálló finanszírozási szerződésében szereplő egészségügyi szolgáltatások felsorolását, továbbá a finanszírozási szerződés időtartamát;

h) a hitelintézet által igényelt - a hitel összegéhez igazodó, annak visszafizetését garantáló - hitelbiztosítékot;

i) a hitelintézet által igényelt egyéb, a hitelügylet üzleti, és jogi megalapozottságát alátámasztó dokumentumot;

j) a tulajdonosi társaság üzleti tervét az egészségügyi szolgáltató működtetéséről és fejlesztéséről, a befektetett források megtérüléséről.

(2) A részesedést (üzletrészt) értékesítő állami szerv, helyi önkormányzat az Eüszt. 31. § (6) bekezdésében előírt, a tőkeemelésről szóló elhatározásáról szóló felhívásban, illetőleg az állami, önkormányzati részesedés (üzletrész) értékesítésére az Áht. 108. § (1) bekezdésében és az R. 15. §-ában meghatározott versenytárgyalásra történő felhívásban köteles közzétenni az (1) bekezdés b)-c), e) és g) pontjában meghatározott adatokat, továbbá az f) pont szerinti ingatlan azonosító adatait.

4. § Állami tulajdonban lévő társasági részesedés (üzletrész) értékesítése során az Áht. 108. § (1) bekezdése és az R. 15. §-a szerinti versenytárgyaláson az értékesítő állami szerv - az Eüszt. 31. § (6) bekezdésében meghatározott azonos feltételek megállapításánál, ugyanolyan vételi ár esetén - a készpénzben megtett vételi ajánlattal azonosnak köteles elfogadni az Egészségügyi Fejlesztési Hitelprogram keretében kiadott hitelígérvénnyel rendelkező pályázó ajánlatát is.

5. § A bankgarancia-díjtámogatás részletes feltételeit az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak - a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal egyetértésben közzétett - pályázati felhívása tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére