A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

198/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a baráti kapcsolatok fejlődését, a gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedő együttműködés megszilárdítását,

- törekedve arra, hogy a két ország állampolgárainak utazásait a belső jogszabályaik és nemzetközi kötelezettségvállalásaik adta keretek között a lehető legteljesebb mértékben megkönnyítsék,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának állampolgárai kizárólag a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt érvényes úti okmányok birtokában utazhatnak be, utazhatnak ki, utazhatnak át, illetőleg tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának területén.

2. Cikk

A Szerződő Felek államainak államhatárai csak a nemzetközi személy- és áruforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetők át.

3. Cikk

Mindkét Szerződő Fél fenntartja magának azt a jogot, hogy közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból megtagadja a másik Szerződő Fél állama állampolgárainak belépését vagy tartózkodását államának területén.

4. Cikk

A jelen Megállapodás alapján beutazó személyek a másik Szerződő Fél állama területén való tartózkodás során kötelesek annak jogszabályait betartani.

5. Cikk

(1) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Szerbia és Montenegró területére, és ott az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak.

(2) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal, valamint a Magyar Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott vízummal rendelkező szerb-montenegrói állampolgárok, amennyiben a jelen Megállapodás eltérően nem rendelkezik, beutazhatnak a Magyar Köztársaság államának területére, és ott a vízumban meghatározott ideig tartózkodhatnak, átutazhatnak, illetve kiutazhatnak.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek államainak érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területére vízum nélkül beutazhatnak, kiutazhatnak, átutazhatnak, és ott legfeljebb a belépéstől számított 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai 90 (kilencven) napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerződő Fél államának területén, államuk diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerződő Fél Külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok vízummentes tartózkodási idejét.

(3) Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél állama területén működő diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviselet személyzetének tagjaként vagy olyan nemzetközi szervezetnél dolgoznak, melynek székhelye vagy képviselete a másik Szerződő Fél államában van, a szolgálatuk időtartama alatt vízum nélkül utazhatnak be a fogadó Szerződő Fél államának területére, ott tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

(4) A jelen cikk (3) bekezdését kell alkalmazni az említett személyek szolgálatának időtartamára, a velük közös háztartásban élő, a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés alapján családtagnak minősülőkre is, amennyiben azok a Szerződő Felek diplomata- vagy szolgálati útlevelével rendelkeznek.

7. Cikk

(1) Mentesülnek a vízum beszerzésének kötelezettsége alól Szerbia és Montenegró azon állampolgárai, akik

a) a Szerződő Felek között hatályos nemzetközi szerződés alapján, a nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati célból lépik át a magyar-szerb és montenegrói államhatárt, amennyiben érvényes szolgálati célú határátlépési igazolvánnyal rendelkeznek;

b) a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt egyezmény rendelkezéseivel összhangban, valamint a két ország között hatályos légügyi egyezmény alapján a légi járatokon teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk időtartamára, amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú melléklete 2. a) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal és szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek;

c) a katasztrófák vagy balesetek során a segély- vagy mentőcsapatok tagjai, beleértve a segélycsapatokat szállító légi járatok hajózó személyzetét és kiszolgálóit, valamint egyéb segítő személyeket;

d) a nemzetközi személy- vagy áruforgalomban részt vevő polgári tengeri vagy folyami hajó személyzetének tagjaként teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk időtartamára, amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú melléklete 2. f) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal rendelkeznek.

(2) A jelen Megállapodásban szabályozott vízumkötelezettség alól nemzetközi szerződés további kivételeket állapíthat meg.

8. Cikk * 

(1) Vízum nélkül utazhatnak át a Magyar Köztársaság területén Szerbia és Montenegró azon állampolgárai, akik rendelkeznek a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt érvényes úti okmánnyal, és

a) a közös határokon történő ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én kelt Egyezményben (a továbbiakban: Schengeni Egyezmény) részes állam által kiadott - a repülőtéri tranzitvízum kivételével - vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;

b) a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által kiadott rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;

c) Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia és Málta által kiadott - a repülőtéri tranzitvízum kivételével - átutazó vízummal, rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;

d) Svájc vagy Liechtenstein által kiállított tartózkodási engedéllyel.

(2) A fenti esetekben az átutazás időtartama az öt napot nem haladhatja meg.

Az (1) bekezdésben említett dokumentumok érvényességi idejének ki kell terjednie az átutazás teljes időtartamára.

(3) A Szerződő Felek államainak azon állampolgárai, akik érvényes hazatérő úti okmánnyal rendelkeznek, a másik Szerződő Fél államának területén vízum nélkül utazhatnak át. Az átutazás időtartama a belépéstől számított 3 (három) napot vehet igénybe.

(4) A jelen cikk (1) bekezdése a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történő csatlakozása napjával akként módosul, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érvényes vízum, illetve érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedély, amennyiben érvényességének időtartama a három hónapot meghaladja, a Magyar Köztársaság területére történő beutazásra és az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) nap időtartamú tartózkodásra vagy átutazásra jogosít, amennyiben azt a Schengeni Egyezmény előírásai alapján adták ki.

9. Cikk

(1) Szerbia és Montenegró állampolgárai a 90 (kilencven) napot meg nem haladó időtartamú, a Magyar Köztársaság területére történő beutazásra vonatkozó vízumkérelmet az előírt adattartalommal, a jelen Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott egyszerűsített formában nyújthatják be a vízumkiadásra feljogosított magyar diplomáciai vagy konzuli képviseleten.

(2) A vízumkiadásra feljogosított magyar diplomáciai vagy konzuli képviseletek a szerb-montenegrói állampolgárok részére - az utazás céljától függetlenül - vízum eljárási díj megfizetése és térítési költségek felszámolása nélkül adják ki a vízumot.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt, diplomáciai vagy konzuli képviseletek különösen az alábbi halasztást nem tűrő esetekben soron kívül állítják ki a vízumot:

a) igazolt súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, ápolásra szoruló családtag látogatása és ellátása céljából;

b) halaszthatatlan orvosi segítséget igénylő személyek kérelmére, amennyiben az érintett személy fogadását magyarországi egészségügyi intézmény igazolja;

c) az elhunyt családtag temetésén való részvétel céljából.

A jelen Megállapodás alkalmazásában családtag a Szerződő Felek államának belső jogszabályai alapján családtagnak minősülő személy.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt vízumkiadásra feljogosított magyar diplomáciai vagy konzuli képviseletek a lehető legrövidebb idő alatt állítják ki a vízumot a következő személyek részére:

a) a Szerződő Felek közötti kormányközi tárgyalásokon és más megbeszéléseken, minisztériumi, illetve intézmények közötti tárgyalásokon, valamint nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvétel céljából a Magyar Köztársaság területére beutazó hivatalos küldöttségek tagjai;

b) kétoldalú kormányközi bizottságok és munkacsoportok tagjai, akik e bizottságok és munkacsoportok ülésén való részvétel céljából utaznak be a Magyar Köztársaság területére;

c) igazolt humanitárius akciók, gyermek- és ifjúsági csereprogramok résztvevői.

10. Cikk

(1) A magyar Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott, rövid időtartamú, tartózkodásra jogosító vízum - belső jogszabályaiban foglaltakra figyelemmel - egyszeri vagy többszöri beutazásra jogosít, érvényességének időtartama, a jelen cikk (3) bekezdésében meghatározott kivétellel legfeljebb 1 (egy) év.

(2) Az átutazó vízum arra jogosítja fel birtokosát, hogy - útban egy harmadik állam területe felé - egy, két, kivételes esetben több alkalommal átutazzon a Magyar Köztársaság államának területén úgy, hogy az áthaladás időtartama nem haladhatja meg az 5 (öt) napot.

(3) A magyar belső törvényi előírásoknak megfelelően, kivételes és indokolt esetekben, legfeljebb 5 (öt) éves érvényességű, többszöri beutazásra jogosító vízum adható azon szerb-montenegrói állampolgároknak, akik

a) a nemzetközi közúti és vasúti személy- és árufuvarozásban részt vevő jármű személyzete;

b) fontos szerepet töltenek be a gazdasági, kulturális, tudományos, oktatási, sport együttműködésben, az önkormányzatok, egyházi szervezetek működésének területén, valamint más együttműködésben, amely jelentőséggel bír országkapcsolatainak fejlődése szempontjából;

c) családi kapcsolatainak fenntartása érdekében ezt kéri;

d) a Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozóinak sírhelyeit kívánja látogatni, s a sírhely fennállását az erre illetékes szervezetek által kiállított igazoló okirat tanúsítja.

(4) A jelen cikk (1) és (3) bekezdése alapján kiadott vízum az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napos tartózkodásra jogosít.

(5) A Magyar Köztársaság területére a (3) bekezdés alapján kiadott, többszöri beutazásra jogosító vízum a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez való csatlakozása után - érvényességi idején belül - nemzeti vízumként felhasználható, amely kizárólag a Magyar Köztársaság területére való belépésre, tartózkodásra és kiutazásra jogosít.

11. Cikk

A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti vízummentes beutazás a másik Szerződő Fél államának területén munkavállalásra vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységre nem jogosít.

12. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél államának állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk során elveszítik úti okmányukat, amennyiben az adott állam belső jogszabályai azt szükségessé teszik, kötelesek az úti okmány elvesztését a tartózkodási állam illetékes hatóságának bejelenteni, amely bizonylatot ad ki az okirat elvesztéséről.

(2) Az egyik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete, amelynek az állampolgára elveszíti az útlevelét, számára új útlevelet vagy úti okmányt ad ki, amellyel elhagyhatja az állam területét.

13. Cikk

(1) Bármelyik Szerződő Fél a jelen Megállapodás alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben felfüggesztheti.

(2) A felfüggesztés bevezetéséről vagy megszüntetéséről a Szerződő Felek haladéktalanul, diplomáciai úton értesítik egymást.

14. Cikk

A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Szerződő Felek azon jogát, hogy megtagadja a másik Szerződő Fél államának állampolgárai beléptetését vagy tartózkodását saját államának területén, amennyiben ezt a külföldi állampolgárok beutazására vagy tartózkodására vonatkozó belső jogszabályai előírják.

15. Cikk

(1) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai a jelen Megállapodás alkalmazása érdekében, annak hatálybalépését megelőzően, diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő úti okmányok mintapéldányait, valamint az azok felhasználására vonatkozó információkat.

(2) A Szerződő Felek államainak illetékes szervei tájékoztatják egymást az úti okmányokat vagy felhasználásuk rendjét érintő bármilyen változásról, legalább 30 (harminc) nappal azok bevezetése előtt, és egyidejűleg megküldik az új úti okmányok mintapéldányait.

16. Cikk

(1) A Szerződő Felek, az esetleges visszaélések megakadályozása céljából, a jelen Megállapodás alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat szakmai konzultációk keretében rendszeresen értékelik, és a szükséges intézkedéseket egyeztetik.

(2) A Szerződő Felek a jelen Megállapodást kölcsönös egyetértéssel módosíthatják és kiegészíthetik. E módosítások a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint lefolytatott eljárás szerint lépnek hatályba, melynek eredményéről diplomáciai úton, írásban értesítik egymást. A jelen Megállapodás módosítása az annak jóváhagyásáról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

17. Cikk

A Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon kötelezettségeit, amelyekre hatályos nemzetközi szerződéseik kötelezik őket.

18. Cikk

(1) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek államainak belső joga szerint a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejeződése után, 2003. november 1-jén lép hatályba. A belső jogi eljárások befejeződéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

(2) Amennyiben a belső jogi eljárások 2003. november 1-jéig nem fejeződnének be, a Megállapodás ezen naptól kezdve ideiglenesen alkalmazásra kerül.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség megszüntetéséről Belgrádban, 1965. november 23. napján aláírt Egyezmény.

(4) A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazása időtartamára a (3) bekezdésben említett Egyezmény alkalmazása felfüggesztésre kerül.

(5) A jelen Megállapodás 8. Cikk (2) bekezdése, valamint a 9. Cikk (2) bekezdése hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történő csatlakozása napjával. A jelen Megállapodás 9. Cikk (1) bekezdésében meghatározott adattartalmú vízumkérelem hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napján.

(6) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást bármely Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 60. (hatvanadik) napon veszti hatályát.

Készült Budapesten, 2003. október hónap 21. napján, két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az esetleges eltérő értelmezésből származó viták rendezése során az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

1. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló Megállapodás 1. Cikkéhez

Érvényes úti okmányok a jelen Megállapodás alkalmazásához:

1. a magyar állampolgárok tekintetében:

a) diplomata-útlevél,

b) külügyi szolgálati útlevél,

c) szolgálati útlevél,

d) hajós szolgálati útlevél,

e) szolgálati célú határátlépési igazolvány,

f) magánútlevél,

g) hazatérési igazolvány (kizárólag a Magyar Köztársaságba történő hazatérésre szolgál);

2. a szerb-montenegrói állampolgárok tekintetében:

a) útlevél,

b) csoportos útlevél,

c) diplomata-útlevél,

d) szolgálati útlevél,

e) hazatérési igazolvány (kizárólag Szerbia és Montenegróba történő hazatérésre szolgál),

f) tengeri vagy folyami hajós szolgálati útlevél,

g) szolgálati célú határátlépési igazolvány.

2. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló Megállapodás 9. Cikk (1) bekezdéséhez

VÍZUMKÉRELEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSHOZ

* A vízumkérelem formanyomtatványt kizárólag a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között az állampolgáraik utazásának feltételeiről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Megállapodás keretében utazók alkalmazhatják. Arcfénykép
** A vízumkérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.
*** Az utazás célját, a magyarországi megélhetés és lakhatás meglétét, valamint a családi kapcsolatokat okiratokkal kell igazolni. A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírása
1. Családi neve: A hatóság tölti ki:
2. Utóneve: 1. A kérelmet átvevő
3. Előző vagy leánykori neve: hatóság megnevezése,
4. Születési helye: kódja:
5. Születési ideje: év nap ....................................
6. Anyja neve: ....................................
7. Állampolgársága: 8. Neme: férfi 2. A kérelem átvételének ideje:
9. Állandó lakóhelye:
10. Útlevél típusa
magánútlevél hajós útlevél egyéb ...................................... év nap
11. Útlevél száma: 3. A kérelem adatbevitelét
12. Útlevél kiállításának helye, kiállító hatóság: végző (kód és név)
13. Útlevél kiállításának ideje: év nap ....................................
14. Útlevél érvényességének ideje: év nap ....................................
15. Az igényelt vízum típusa: átutazó beutazó
16. Beutazások száma: egyszeri kétszeri többszöri
17. A vízumot .................. napi tartózkodásra igénylem. 18. Többszöri beutazás esetén a vízum érvényességi ideje: egy év öt év 4. Az adatbevitel ideje:
19. Az utazás célja: év nap
turista látogatás családtag meglátogatása hivatalos üzleti
gyógykezelés személy- és árufuvarozás sírhelylátogatás egyéb .............................
................................................................................................................................................... aláírás
20. Érkezés ideje: 21. Távozás ideje:
év nap év nap
22. Az utazás módja:
repülő gépjármű vonat busz egyéb
...................................................................................................................................................
23. Átutazás esetén a célország megnevezése:
24. A célországba szóló vízum száma:
25. A célországba szóló vízum érvényessége: év nap
26. A meghívó (vendéglátó) természetes személy vagy jogi személy neve és címe:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
27. Ha nincs meghívója magyarországi szálláshelyének címe:
...................................................................................................................................................
28. Magyarországi tartózkodása alatt megélhetésének költségeit ki biztosítja?
Meghívó (vendéglátó) Utazási iroda Maga a kérelmező
29. A kérelmező útlevelében szereplő vele együtt utazó gyermekei:
Családi név: Utónév: Születési hely: Születési idő:
1. ............................ ................................. ................................. .................................
2. ............................ ................................. ................................. .................................
3. ............................ ................................. ................................. .................................
30. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme? igen nem
31. Kiutasították-e korábban Magyarországról? igen nem
32. Ha kiutasították, mikor? év nap
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Tudomásul veszem továbbá, hogy az illetékes magyar hatóság a határátlépéskor, a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrizheti, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a vízumban meghatározott tartózkodási idő lejártának napján elhagyom a Magyar Köztársaság területét.
Kelt: .......................................................
.......................................................
aláírás
A hatóság tölti ki:
A vízumkérelem engedélyezve elutasítva
A vízumbélyeg betűjele, sorszáma: ................................................................ A vízum típusa: .........................................................
A vízum kiállításának dátuma: .........................................................................................................................................................
A vízum érvényessége: ............................... év ............................................................................... hó .................................... nap
A vízumban foglalt tartózkodási idő: .......................................................................................................................................... nap
Beutazások száma: egyszeri kétszeri többszöri
Megjegyzés: ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Az elutasítás kelte: ..........................................................................................................................................................................
Az elutasítás indoka: .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................”

3. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejeződéséről szóló diplomáciai jegyzékek kicserélésének napján lép hatályba.

(3) A Megállapodás rendelkezéseit - a Megállapodás 18. Cikk (1) és (2) bekezdésére tekintettel - 2003. november 1. napjától ideiglenesen kell alkalmazni. A Megállapodás ideiglenes alkalmazásának időtartamára a Megállapodás 18. Cikk (4) bekezdésére tekintettel a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség megszüntetéséről, Belgrádban, 1965. november hónap 23. napján aláírt egyezmény alkalmazása felfüggesztésre kerül.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 

(5) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére