A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

199/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló, Kijevben, 2003. október 9. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről
 * 

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- tekintettel a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerződés rendelkezéseire,

- attól a szándéktól vezérelve, hogy elősegítsék a baráti kapcsolatok fejlődését, a gazdasági, kereskedelmi, műszaki-tudományos, kulturális és más területekre kiterjedő együttműködés megszilárdítását,

- törekedve arra, hogy a két ország állampolgárainak utazásait a belső jogszabályaik és nemzetközi kötelezettségvállalásaik adta keretek között a lehető legteljesebb mértékben megkönnyítsék,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának állampolgárai kizárólag a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt érvényes úti okmányok birtokában utazhatnak be, utazhatnak ki, utazhatnak át, illetőleg tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának területén.

2. Cikk

A Szerződő Felek államainak államhatárai csak a nemzetközi személy- és áruforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetők át.

3. Cikk

A jelen Megállapodás alapján beutazó személyek a másik Szerződő Fél állama területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

4. Cikk

(1) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Ukrajna területére, és ott az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak.

A magyar állampolgároknak tanúsítaniuk kell ukrajnai tartózkodásuk anyagi fedezetét.

(2) A jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt, érvényes úti okmányokkal, valamint a Magyar Köztársaság diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott vízummal rendelkező ukrán állampolgárok, amennyiben a jelen Megállapodás eltérően nem rendelkezik, beutazhatnak a Magyar Köztársaság államának területére és ott a vízumban meghatározott ideig tartózkodhatnak, átutazhatnak, illetve kiutazhatnak.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek államának érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél államának területére vízum nélkül beutazhatnak, kiutazhatnak, átutazhatnak, és ott legfeljebb a belépéstől számított 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak.

(2) Amennyiben az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai 90 (kilencven) napnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni a másik Szerződő Fél államának területén, államuk diplomáciai vagy konzuli képviseletének írásos kérelmére a másik Szerződő Fél Külügyminisztériuma meghosszabbíthatja az állampolgárok vízummentes tartózkodási idejét.

(3) Az egyik Szerződő Fél államának érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél állama területén működő diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviselet személyzetének tagjaként vagy olyan nemzetközi szervezetnél dolgoznak, melynek székhelye vagy képviselete a másik Szerződő Fél államában van, a szolgálatuk időtartama alatt vízum nélkül utazhatnak be a fogadó Szerződő Fél államának területére, ott tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

(4) A jelen cikk (3) bekezdését kell alkalmazni az abban említett személyek szolgálatának időtartamára, a velük közös háztartásban élő, a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt egyezmény, a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény, valamint a Magyar Köztársaság és Ukrajna között hatályos konzuli egyezmény alapján családtagnak minősülőkre is, amennyiben azok a Szerződő Felek államának diplomata- vagy szolgálati útlevelével rendelkeznek.

6. Cikk

Mentesülnek a vízum beszerzésének kötelezettsége alól Ukrajna azon állampolgárai, akik

a) a Szerződő Felek között hatályos nemzetközi szerződés alapján, a nemzetközi szerződésben meghatározott szolgálati célból lépik át a magyar-ukrán államhatárt, amennyiben érvényes szolgálati célú határátlépési igazolvánnyal rendelkeznek;

b) a hatályos magyar-ukrán légügyi egyezmény alapján üzemeltetett légi járatokon teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk időtartamára, amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú melléklete 2. f) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal és szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek;

c) a nemzetközi személy- vagy áruforgalomban részt vevő tengeri vagy folyami hajók polgári személyzetének tagjaként teljesítenek szolgálatot, szolgálatuk időtartamára, amennyiben a jelen Megállapodás 1. számú melléklete 2. e) pontjában meghatározott érvényes úti okmánnyal rendelkeznek;

d) a katasztrófák vagy balesetek során a segély- vagy mentőcsapatok tagjai, beleértve a segélycsapatokat szállító légi járatok hajózó személyzetét és kiszolgálóit, valamint egyéb, tevékenységüket biztosító személyeket.

7. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén érvényes tartózkodási, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek, a tartózkodási, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedélyt kiadó Szerződő Fél államának területére érvényes úti okmánnyal vízum nélkül utazhatnak be, és kiutazhatnak.

8. Cikk * 

(1) Vízum nélkül utazhatnak át a Magyar Köztársaság területén Ukrajna azon állampolgárai, akik rendelkeznek a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt érvényes úti okmánnyal, és

a) a közös határokon történő ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben, 1985. június 14-én kelt Egyezményben (a továbbiakban: Schengeni Egyezmény) részes állam által kiadott a schengeni vívmányokat teljes körűen alkalmazó állam által kiadott - a repülőtéri tranzitvízum kivételével - vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;

b) a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által kiadott rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;

c) Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia és Málta által kiadott - a repülőtéri tranzitvízum kivételével - átutazó vízummal, rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel;

d) Svájc vagy Liechtenstein által kiállított tartózkodási engedéllyel.

(2) A fenti esetekben az átutazás időtartama az öt napot nem haladhatja meg.

Az (1) bekezdésben említett dokumentumok érvényességi idejének ki kell terjednie az átutazás időtartamára.

(3) A Szerződő Felek államainak azon állampolgárai, akik az állampolgárságuk szerinti államba való hazatérésükhöz szükséges, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletének 1. g), illetve 2. h) pontjában meghatározott, érvényes hazatérési igazolvánnyal rendelkeznek, a másik Szerződő Fél államának területén vízum nélkül utazhatnak át. Az átutazás időtartama a belépéstől számított 3 (három) napot vehet igénybe.

(4) A jelen cikk (1) bekezdése a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történő csatlakozása napjával akként módosul, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érvényes vízum, illetve érvényes tartózkodási vagy letelepedési engedély, amennyiben időtartama a három hónapot meghaladja, a Magyar Köztársaság területére történő beutazásra és az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) nap időtartamú tartózkodásra vagy átutazásra jogosít, amennyiben azt a Schengeni Egyezmény előírásai alapján adták ki.

9. Cikk

(1) Ukrajna állampolgárai a 90 (kilencven) napot meg nem haladó időtartamú, a Magyar Köztársaság területére történő beutazásra vonatkozó vízumkérelmet az előírt adattartalommal, a jelen Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott formában nyújthatják be a Magyar Köztársaság vízumkiadásra feljogosított diplomáciai vagy konzuli képviseletén.

(2) A Magyar Köztársaság vízumkiadásra feljogosított diplomáciai vagy konzuli képviseletei az ukrán állampolgárok részére - az utazás céljától függetlenül - vízumeljárási díj megfizetése, térítési költségek felszámítása és meghívólevél bemutatásának kötelezettsége nélkül adják ki a vízumot. Az ukrán állampolgároknak tanúsítaniuk kell magyarországi tartózkodásuk anyagi fedezetét.

(3) A benyújtott vízumkérelmet az összes szükséges okmány beadásától számítva, lehetőség szerint 5 (öt) munkanapon belül bírálják el.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt diplomáciai vagy konzuli képviseletek az alábbi halasztást nem tűrő esetekben haladéktalanul állítják ki a vízumot:

a) igazolt súlyos vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, ápolásra szoruló családtag látogatása és ellátása céljából;

b) halaszthatatlan orvosi segítséget igénylő személyek kérelmére, amennyiben az érintett személy fogadását magyarországi egészségügyi intézmény igazolja;

c) az elhunyt családtag temetésén való részvétel céljából;

d) egyéb rendkívüli esetben.

A jelen cikk és a 10. Cikk (3) bekezdése alkalmazásában családtag: a házastárs, a leszármazott, az örökbefogadott gyermek, a nevelt gyermek, a házastárs gyermeke, kiskorú esetén a szülő, továbbá az érintett személy és házastársa felmenője, testvére.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt diplomáciai vagy konzuli képviseletek a lehető legrövidebb idő alatt állítják ki a vízumot a következő személyek részére:

a) a Szerződő Felek közötti kormányközi tárgyalásokon és más megbeszéléseken, minisztériumi, illetve intézmények közötti tárgyalásokon, valamint nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvétel céljából a Magyar Köztársaság területére beutazó hivatalos küldöttségek tagjai;

b) kétoldalú kormányközi bizottságok és munkacsoportok tagjai, akik e bizottságok és munkacsoportok ülésén való részvétel céljából utaznak be a Magyar Köztársaság területére;

c) igazolt humanitárius akciók, gyermek és ifjúsági csereprogramok résztvevői.

10. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság vízumkiadásra feljogosított diplomáciai vagy konzuli képviselete által kiadott, rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum - belső jogszabályaiban foglaltakra figyelemmel - egyszeri vagy többszöri beutazásra jogosít, érvényességének időtartama, a jelen cikk (3) bekezdésében meghatározott kivétellel, legfeljebb 1 (egy) év.

(2) Az átutazó vízum arra jogosítja fel birtokosát, hogy - útban egy harmadik állam területe felé - egy, két, kivételes esetben több alkalommal átutazzon a Magyar Köztársaság területén úgy, hogy az áthaladás időtartama nem haladhatja meg az 5 (öt) napot.

(3) A magyar belső törvényi előírásoknak megfelelően, legfeljebb 5 (öt) éves érvényességű, többszöri beutazásra jogosító vízum adható azon ukrán állampolgároknak, akik

a) a nemzetközi közúti és vasúti személy- és árufuvarozásban részt vevő jármű személyzete;

b) a két állam közötti gazdasági, kulturális, tudományos, oktatási, sport, önkormányzati, egyházi vagy a Szerződő Felek egyéb fontos nemzeti érdekeit szolgáló kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszik;

c) családi kapcsolatainak fenntartása érdekében ezt kéri,

d) a Magyar Köztársaság területén eltemetett hozzátartozóinak sírhelyeit kívánja látogatni, s a sírhely fennállását az erre illetékes szervezetek által kiállított igazoló okirat tanúsítja.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott vízumok - megfelelő dokumentumok bemutatása mellett - nyugdíjas korú személyeknek is kiadhatók.

(5) A Magyar Köztársaság területére a (3) bekezdés alapján kiadott, többszöri beutazásra jogosító vízum a Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez való csatlakozása után - érvényességi idején belül - nemzeti vízumként felhasználható, amely kizárólag a Magyar Köztársaság területére való belépésre, tartózkodásra és kiutazásra jogosít.

(6) A jelen cikk (1) és (3) bekezdése alapján kiadott vízum az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napos tartózkodásra jogosít.

11. Cikk

A jelen Megállapodásban meghatározott feltételek szerinti beutazás a másik Szerződő Fél államának területén munkavállalásra vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységre nem jogosít.

12. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél államának állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk során elveszítik úti okmányukat, amennyiben az adott állam belső jogszabályai azt szükségessé teszik, kötelesek az úti okmány elvesztését a tartózkodási állam illetékes hatóságának bejelenteni, amely bizonylatot ad ki az okirat elvesztéséről.

(2) Az egyik Szerződő Fél azon állampolgára számára, aki elveszítette úti okmányát, államának diplomáciai vagy konzuli képviselete a hazatéréshez szükséges új úti okmányt ad ki, amellyel az érintett személy vízum, illetve a tartózkodási állam illetékes hatóságának további engedélye nélkül elhagyhatja az ország területét.

13. Cikk

(1) Bármelyik Szerződő Fél a jelen Megállapodás alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben felfüggesztheti.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő intézkedés bevezetéséről, valamint megszüntetéséről a Szerződő Felek haladéktalanul, diplomáciai úton értesítik egymást.

(3) A Szerződő Felek, az esetleges visszaélések megakadályozása céljából a jelen Megállapodás alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat szakmai konzultációk keretében rendszeresen értékelik és a szükséges intézkedéseket egyeztetik.

14. Cikk

A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja a Szerződő Felek azon jogát, hogy megtagadja a másik Szerződő Fél államának állampolgárai beléptetését vagy tartózkodását saját államának területén, amennyiben ezt a külföldi állampolgárok beutazására vagy tartózkodására vonatkozó belső jogszabályai előírják.

15. Cikk

(1) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai a jelen Megállapodás alkalmazása érdekében, annak hatálybalépését megelőzően, diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő úti okmányok mintapéldányait, valamint az azok felhasználására vonatkozó információkat.

(2) A Szerződő Felek államainak illetékes szervei tájékoztatják egymást az úti okmányokat vagy felhasználásuk rendjét érintő bármilyen változásról, legalább 30 (harminc) nappal azok bevezetése előtt, és egyidejűleg megküldik az új úti okmányok mintapéldányait.

16. Cikk

(1) A Szerződő Felek, amennyiben az szükséges, a jelen Megállapodás alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat diplomáciai úton kicserélik és a szükséges intézkedéseket egyeztetik.

(2) A Szerződő Felek a jelen Megállapodást kölcsönös egyetértéssel módosíthatják és kiegészíthetik, e módosítások és kiegészítések a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint lefolytatott eljárás szerint lépnek hatályba, melynek eredményéről diplomáciai úton, írásban értesítik egymást. A jelen Megállapodás módosítása az annak jóváhagyásáról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

17. Cikk

A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon kötelezettségeit, amelyekre hatályos nemzetközi szerződéseik kötelezik őket.

18. Cikk

(1) A jelen Megállapodás a Szerződő Felek államainak belső joga szerint a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejeződése után, 2003. november 1-jén lép hatályba. A belső jogi eljárások befejeződéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.

(2) Amennyiben a belső jogi eljárások 2003. november 1. napjáig nem fejeződnének be, a Megállapodás ezen naptól kezdve ideiglenesen alkalmazásra kerül.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével a Magyar Köztársaság és Ukrajna viszonylatában hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről szóló, Budapesten, 1978. november 24-én aláírt Egyezmény és az azt kiegészítő, Budapesten, 1988. április 20-án aláírt Jegyzőkönyv.

(4) A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazása időtartamára a (3) bekezdésben említett Egyezmény alkalmazása felfüggesztésre kerül.

(5) A jelen Megállapodás 2. számú melléklete hatályát veszti a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napján.

(6) A Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez történő csatlakozása előtt a Szerződő Felek közösen megvizsgálják a jelen Megállapodás módosításának szükségességét és megegyeznek a szükséges változtatásokban.

(7) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást bármely Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 60. (hatvanadik) napon veszti hatályát.

Készült Kijevben, 2003. október hónap 9. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

1. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló Megállapodáshoz

Érvényes úti okmányok a jelen Megállapodás alkalmazásához:

1. a magyar állampolgárok tekintetében:

a) diplomata-útlevél,

b) külügyi szolgálati útlevél,

c) szolgálati útlevél,

d) hajós szolgálati útlevél,

e) szolgálati célú határátlépési igazolvány,

f) magánútlevél,

g) hazatérési igazolvány (kizárólag a Magyar Köztársaságba történő hazatérésre szolgál);

2. az ukrán állampolgárok tekintetében:

a) ukrán állampolgár útlevele,

b) Ukrajna diplomata-útlevele,

c) Ukrajna szolgálati útlevele,

d) gyermek úti okmánya,

e) tengerész igazolvány (hajónapló adatok vagy annak kivonata megléte esetén),

f) a repülő hajó személyzetének igazolványa (repülési feladatban meglévő bejegyzés esetén),

g) szolgálati célú határátlépési igazolvány,

h) ukrán hazatérési igazolvány (kizárólag Ukrajnába történő hazatérésre szolgál).

2. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az állampolgárok utazásának feltételeiről szóló Megállapodáshoz
 * 

3. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejeződéséről szóló diplomáciai jegyzékek kicserélésének napján lép hatályba.

(3) A Megállapodás rendelkezéseit - a Megállapodás 18. Cikk (1) és (2) bekezdésére tekintettel - 2003. november 1. napjától ideiglenesen kell alkalmazni. A Megállapodás ideiglenes alkalmazásának időtartamára a Megállapodás 18. Cikk (4) bekezdésére tekintettel a Magyar Köztársaság és Ukrajna viszonylatában a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásainak feltételeiről szóló, Budapesten, 1978. november 24-én aláírt Egyezmény és az azt kiegészítő, Budapesten, 1988. április 20-án aláírt Jegyzőkönyv alkalmazása felfüggesztésre kerül.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi. * 

(5) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére