A jogszabály mai napon ( 2020.08.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Határon túli pedagógusok továbbképzése

1. § (1) *  A Szátv. 11. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó, óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus (a továbbiakban: határon túli pedagógus) rendszeres továbbképzésben vehet részt.

(2) A határon túli pedagógusok továbbképzése folyhat

a) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendelet) alapján alapítási engedéllyel rendelkező, illetve

b) az e rendelet alapján elismert program alapján.

2. § *  A pedagógusok továbbképzését az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi. A továbbképzési központ e feladatkörében * 

a) határon túli magyar pedagógus szövetségekkel együttműködve nyilvántartja a továbbképzésre szóló jelentkezéseket,

b) megszervezi a továbbképzésbe történő bekapcsolódást,

c) kezeli a továbbképzések megszervezéséhez, a résztvevők támogatásához rendelkezésre álló összeget, és gondoskodik a hozzájárulások kifizetéséről,

d) tájékoztató és információs szolgáltatást működtet a határon túli pedagógusszervezetek részvételével,

e) *  kapcsolatot tart az oktatásért felelős miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus szervezetek tagjaiból álló Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),

f) e rendeletben foglaltak szerint továbbképzést szervez Magyarországon. A szomszédos államokban szervezett továbbképzéseket a határon túli magyar pedagógus szövetségek, illetve módszertani központok közreműködésével végzi,

g) *  az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együtt ellátja a továbbképzési kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési feladatokat.

3. § (1) Az Oktatási Tanács a továbbképzési központnál új továbbképzési program elismerését és az elismert program alapján továbbképzés megszervezését kezdeményezheti.

(2) Az Oktatási Tanács azoknak a továbbképzési programoknak az elismerését kezdeményezheti, amelyek a határon túli pedagógusoknak a Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államban működő képzési rendszeréhez igazodnak.

(3) Az Oktatási Tanács kezdeményezheti a továbbképzési központnál, hogy az általa megadott - alapítási engedéllyel rendelkező, illetve elismert - program alapján továbbképzést szervezzen.

4. § Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés teljes - beleértve az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzés szervezőjének kiválasztását, az étkezés és szállás lehetőségének biztosítását - megszervezéséről a továbbképzési központ gondoskodik. Ha a továbbképzést elismert program alapján szervezik meg, az oktató személyére az Oktatási Tanács tehet javaslatot.

5. § (1) A pedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódhat mindenki, aki a 13. §-ban meghatározott pedagógusigazolványával igazolja, hogy jogosult a 14-15. §-okban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

(2) *  A továbbképzésben részt vevő pedagógusok szállásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, valamint a beíratkozási költségeihez történő hozzájárulás együttes összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben az adott évre a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés jogcímen biztosított támogatás egy főre megállapított összegének kilencszeresét.

6. § (1) *  A pedagógus - a 11. §-ban meghatározott kivétellel - december első munkanapjától február utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következő évi pedagógus-továbbképzésre. A jelentkezési lapokat az Oktatási Tanács gyűjti össze és juttatja el régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a pedagógus nevét, értesítési címét (elérhetőségét), munkahelyét, pedagógiai tevékenységét, pedagógus-munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a „Magyar igazolvány” számát, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, azt a továbbképzést, amelyben részt kíván venni megjelölve (ha van ilyen) a kiválasztott továbbképzést szervező intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben azonban a benyújtott kérelmeket rangsorolnia kell.

(2) Az Oktatási Tanács szeptember első munkanapjától október utolsó munkanapjáig kezdeményezheti új program elismerését, valamint azt, hogy a továbbképzési központ az elismert program alapján szervezze meg a határon túli pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés megszervezésével kapcsolatban az Oktatási Tanácsnak meg kell jelölnie a továbbképzés programját, a résztvevők várható létszámát.

7. § (1) *  Az oktatásért felelős miniszter által meghatározott, a határon túli pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az Oktatási Tanács javaslata alapján történik.

(2) Ha az egyéni jelentkezők száma meghaladja a teljesíthető kérelmek számát, a továbbképzési központ a benyújtott kérelmeket rangsorba állítja. A rangsorban előbb álló kérelem teljesítése megelőzi a rangsorban hátrébb lévő kérelem teljesítését.

(3) Előnyben kell részesíteni az Oktatási Tanács által kezdeményezett továbbképzést és - amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzés megszervezésére benyújtott kérelmet.

(4) Az egyéni jelentkezési kérelmek rangsorolásánál előnyben kell részesíteni

a) aki még nem vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben,

b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben.

(5) Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés résztvevőire a Tanács tesz javaslatot, s küldi meg az adatokat a továbbképzési központnak.

8. § (1) A továbbképzési központ az Oktatási Tanács javaslata alapján támogatható egyéni jelentkezési lapokat továbbítja a megjelölt, illetve az elbírálási sorrendben első helyen megjelölt továbbképzés szervezőjének. Ha a jelentkezési kérelem teljesítésére az első helyen, illetve a soron következő helyen megjelölt továbbképzésben nincs lehetőség, a továbbképzési központ a sorrendben következőnek megjelölt továbbképzés szervezőjének küldi meg a jelentkezési lapot.

(2) A továbbképzési központ március-április hónapokban egyezteti a továbbképzés szervezőivel a benyújtott jelentkezéseket, a várható költségeket.

(3) A továbbképzési központ szervezi meg a továbbképzéshez szükséges lakhatási és étkezési feltételek biztosítását is.

(4) A továbbképzési központ a határon túli magyar pedagógus szövetségek közreműködésével május 31-ig értesíti a határon túli pedagógust jelentkezésének elfogadásáról, továbbá, hogy hol veheti igénybe a továbbképzést és milyen feltételekkel.

9. § (1) A továbbképző központ a jelentkezési lap alapján részvételi kártyát készít, amely a „Magyar igazolvány” felmutatásával együtt jogosít a továbbképzésben való részvételre és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

(2) *  A részvételi kártya tartalmazza a jogosult nevét, születési helyét és idejét, a „Magyar igazolvány”, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, az igénybe vehető továbbképzés megnevezését és helyszínét.

10. § (1) A pedagógusok 30 órás továbbképzésének szállás, étkezési költségeit a továbbképzési központ az 5. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatáron belül teljes egészében megtéríti a továbbképzés szervezőjének, a szállást, étkezést biztosítónak. A továbbképzés teljes költségének figyelembevételével a továbbképzési központ meghatározza a beiratkozási költségből a jelentkezőt terhelő részt, amely a beiratkozási költségnek legfeljebb 10%-a. A beiratkozási költségből fennmaradó részt a továbbképzési központ a szervezőnek megtéríti. A beiratkozási költségek között elszámolható a továbbképzésben való részvételhez szükséges szakirodalom.

(2) A továbbképzés szervezője - igénylés esetén - megtéríti a továbbképzés során felmerült utazási költséget a továbbképzésben részt vevő pedagógus számára, amely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.

(3) A többi térítés, illetve a fennmaradó költségek az 5. § (2) bekezdésben megállapított összeg maradványából finanszírozhatók.

(4) Ha a szállásról, étkezésről - továbbképzési központ hozzájárulásával - a résztvevő maga gondoskodik, költségeinek megtérítésére és annak elszámolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A továbbképzési központ által nem fedezett kiadások a résztvevőt terhelik.

11. § Május utolsó munkanapjától július utolsó munkanapjáig egyéni jelentkezés nyújtható be a be nem töltött keretszámokra a továbbképzési központba a pedagógus-továbbképzési jegyzékben szereplő indítási engedéllyel rendelkező akkreditált pedagógus-továbbképzési programokra.

12. § (1) *  Nemzetközi szerződés alapján részt vehet a pedagógus-továbbképzésben az a személy is, aki a szomszédos állam óvodai, alap- vagy középfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.

(2) *  A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal), a továbbképzési központtól, illetve határon túli szakértői szervezetektől.

(3) * 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül a hitelesítést végző külképviselet megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult

a) nevét, aláírását,

b) születési helyét, idejét,

c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett okmányazonosítóját,

d) az oktatási intézmény nevét, címét,

e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevő szervek részére, illetve ezen adatoknak a továbbképzési központ részére történő továbbításához,

a továbbképzési központ számára.

Határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményei

13. § *  (1) A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit a „Magyar igazolvány”, a „Magyar hozzátartozói igazolvány” (a továbbiakban: „Magyar igazolvány”), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(2) A Szátv. 11-12. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat.

14. § *  A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

15. § (1) *  A határon túli pedagógus és oktató évenként a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához. A hozzájárulás igénybevételének biztosításáról az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.

(2) *  A szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban: KELLÓ) szervezi. A KELLÓ e feladatkörében:

a) a pedagógus- és oktatói kedvezmények igazolására jogosult szervvel kötött megállapodás alapján nyilvántartja a támogatásra jogosultak körének nevét, Magyar igazolványának számát, valamint a pedagóguskedvezményekre való jogosultság megállapítását tartalmazó hatósági bejegyzés sorszámát,

b) a jogosultak részére kódszámot állít elő, és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény mértékét,

c) megszervezi, hogy az erre kijelölt könyvesboltokban a pedagógusok, oktatók jogosultságuk igazolása mellett a nevükre megállapított összeg terhére szakirodalmat vásárolhassanak,

d) igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen összeg erejéig vásárolhat,

e) *  kezeli a szakirodalom-támogatás lebonyolításához rendelkezésre álló összeget és a kezelt összeg felhasználásáról elszámol az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium felé.

16. § * 

Pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítása * 

17. § *  (1) *  A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az 1. melléklet szerint illetékes, köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a külképviselet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jár el.

(2) *  Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva

a) dönt a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Hivatalt a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c) *  értesíti a „Magyar igazolvány”-nyal és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

18. § *  (1) * 

(2) *  A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(3)-(5) * 

(6) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen „Magyar igazolvánnyal”, vagy arra egyébként jogosult legyen. A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a „Magyar igazolvány” iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(7) *  A határon túli pedagógus a kedvezményekre való jogosultságot a pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően igazoló okirattal, különösen a munkáltató erről szóló igazolásával igazolhatja.

(8) *  A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot olyan okirattal igazolhatja, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező felsőoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

(9) *  A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a kérelmező Magyar igazolványának számát vagy a kérelem számát,

c) *  a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelői tevékenységéhez,

f) *  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a pedagógus- és oktatói kedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(10) *  Az eljáró hatóság a határon túli pedagógus, oktató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról.

19. § *  (1) *  A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

(2) *  A határon túli pedagógus, oktató a kérelemben vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet, hogy részére az eljáró hatóság a „Magyar igazolványt” vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság bejegyzését követően postán kézbesítse. A bejegyzés megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény igazolja.

20. § *  (1) *  Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a Szátv. 12. §-a alapján nem jogosult a pedagógus- és oktatói kedvezményekre,

b) a kérelmező kedvezményekre való jogosultsága már bejegyzésre került,

c) a kérelmező nem rendelkezik „Magyar igazolvánnyal”, illetve arra nem jogosult.

(2) * 

(3) *  Az eljáró hatóság a kérelemhez a „Magyar igazolvány” iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

(4) * 

20/A. § *  (1) A Hivatal vezeti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő „Magyar igazolványának” számát.

(3) Az eljáró hatóság a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a „Magyar igazolvány” számát is.

(4) A Hivatal a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak nyilvántartásból való törlését követően a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

21. § *  A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha

a) az adott személy „Magyar igazolványát” visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

22. § *  (1) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításának - kérelemre történő - ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, illetve visszavonására és nyilvántartására a továbbiakban a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

23-25. § * 

Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

27. § *  E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7-9. §-ával, 10. § (1), (3) és (4) bekezdésével, valamint 11-15. §-ával megállapított rendelkezéseit - az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez * 

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

A B C
1 A fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezése Székhelye Érintett kör
2 *  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3 *  Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs A Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
4 *  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
6 Fővárosi Kormányhivatal Budapest Jogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
8 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
10 Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11 Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12 Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
14 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

  Vissza az oldal tetejére