A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. §-a g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Sulinet Expressz - Egész életen át tartó tanulás - Tudásalapú Társadalom Program (a továbbiakban: Program) szakmai koordinálására létrehozza a Sulinet Expressz Projekt Tanácsot (a továbbiakban: Tanács). A Tanács működtetésével összefüggő feladatokat az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) látja el.

(2) A Tanács maga határozza meg ügyrendjét.

2. § A Tanács feladatai:

a) kidolgozza éves munkatervét,

b) kidolgozza a minisztérium és a szállítók között kötendő keretszerződést (a továbbiakban: keretszerződés),

c) aktualizálja a Program működését a nyilvánosság számára bemutató, annak leglényegesebb jellemzőit tartalmazó Sulinet Expressz Kalauzt,

d) figyelemmel kíséri a szállítók és a közreműködők keretszerződésből következő tájékoztatási kötelezettségének teljesítését,

e) javasolja az oktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a Program kiterjesztése során újonnan belépni szándékozó szállítók regisztrációját.

3. § (1) A Tanács négy tagból áll. A tagokat a minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium delegálja.

(2) A tagok megbízására és felmentésére a delegáló minisztérium közigazgatási államtitkára jogosult. A tagok megbízatása legfeljebb három évre szól.

(3) A Tanácsot a minisztérium által delegált tag vezeti. A Tanács a Program tartama alatt folyamatosan működik. A Tanács ülésének állandó - tanácskozási joggal rendelkező - meghívottja a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium képviselője.

4. § (1) A Tanácsba nem delegálható tagként, illetve állandó meghívottként (a továbbiakban együtt: tag) nem járhat el az a személy, aki

a) a szállítóval, közreműködővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szállító, közreműködő vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja,

c) a szállítóban, közreműködőben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) az a)-c) pont szerinti személy közeli hozzátartozója.

(2) A tag a megbízatás fennállása alatt az (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra vonatkozóan folyamatosan tájékoztatást ad a miniszter részére.

5. § (1) A tag a megbízatás időtartama alatt felmerülő, a 4. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok esetén nem vehet részt a Tanács tevékenységében (összeférhetetlenség).

(2) Az összeférhetetlenséget a miniszter felhívásától számított 30 napon belül meg kell szüntetni. A 30 napon túl fennálló összeférhetetlenség esetén a megbízás megszűnik.

6. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2) * 

(3) E rendelet alkalmazásában

a) szállító, közreműködő: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának c) pontjában meghatározott - a Programban részes, illetve a részvételre jelentkezést benyújtó - gazdálkodó szervezet,

b) közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott személy.


  Vissza az oldal tetejére