A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2004. (IV. 16.) HM rendelet

a katonai légügyi hatósági eljárások díjairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel e törvény 3. §-ának (2) bekezdésére – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a katonai légügyi hatóságra (a továbbiakban: Hatóság) és a katonai légügyi hatósági eljárást kérelmezőkre (a továbbiakban: kérelmező) terjed ki.

2. § *  A légi közlekedéssel kapcsolatos katonai légügyi hatósági eljárásért – az Lt. 3. § (4) bekezdés szerinti kivétellel – az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

3. § (1) A rendelet melléklete szerint megállapított eljárási díjat a kérelmezőnek a kérelme benyújtásával egyidejűleg kell a HM Katonai Légügyi Hivatal mint elsőfokú katonai légügyi hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002–01782460–00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára átutalni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába a befizetés jogcímét meg kell jelölni.

(2) A katonai légügyi hatósági eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(3) A befizetett összegről a kérelem beérkezését követő 8 napon belül a Hatóság számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot küld a kérelmező részére.

(4) Az (1) bekezdés szerint megfizetett díj a központi költségvetés központosított bevételét képezi. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó költségvetési szervek bevételei teljesítésének, kezelésének és befizetésének rendjéről szóló 12/2000. (II. 8.) Korm. rendelet és az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló belső rendelkezés előírásait kell alkalmazni.

(5) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelmét az érdemi eljárás megkezdéséig visszavonja, a Hatóság a kérelmező részére a megfizetett díj 90%-át visszatéríti.

4. § (1) *  Az első fokon eljáró Hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a 3. § (1) bekezdés szerinti számlára igazoltan befizetni.

(2) *  Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az elsőfokú eljárás díjával.

5. § (1) Ha a Hatóság a jogszabályban előírt katonai légügyi hatósági eljárást külföldön folytatja le, a kérelmező a díjat a külföldön ténylegesen felmerült költségekkel megemelt összegben fizeti meg. Az eljárás befejezését követően a Hatóság az eljárási díjon felüli költségekről számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot állít ki és küld a kérelmező részére.

(2) A kérelmező a számla vagy a számlát helyettesítő bizonylat kézhezvételétől számított 8 napon belül a számla szerinti összeget a 3. § (1) bekezdés szerinti kincstári előirányzat felhasználási keretszámlára átutalja.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételek költség-visszatérülésként a Hatóság saját bevételét képezik. A költség-visszatérülések saját bevételként történő előirányzat-módosítására a Hatóság a 3. § (4) bekezdés szerinti belső rendelkezés előírásai szerint jár el.

6. § A Hatóság érdemi döntést a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség teljesítését követően hoz.

7. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

Melléklet a 9/2004. (IV. 16.) HM rendelethez

A katonai légügyi hatósági eljárások (szolgáltatások) díjai

I. A LÉGI JÁRMŰVEKET ÉS FELSZERELÉSEIT ELŐÁLLÍTÓ, JAVÍTÓ, ELLENŐRZŐ ÉS ÜZEMBEN TARTÓ ÜZEMEK ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA ÉS ENGEDÉLYEZÉSE

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. § (2), (3) bekezdés 29. § (1) bekezdés és a végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. § (1) bekezdés, a 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet (1–27. tétel)
Folyó-
szám
A katonai légügyi hatósági eljárás megnevezése Díj
Ft/darab
Egyedi vizsgálat gyártó és javító tevékenység esetén
1. Ejtőernyő, ultralight, mikrolight, vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légi járművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése, vagy tevékenységi körének kiterjesztése 74 800
2. 736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légi járművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 121 900
3. 736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légi járművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 149 500
4. Gázturbinás és többhajtóműves 5701 kg felszálló tömeg alatti légi járművek, gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 183 400
5. 5701–27 000 kg közötti felszálló tömegű légi járművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 224 700
6. 27 000 kg feletti felszálló tömegű légi járművek gyártó és javító tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése 280 000
7. Légi jármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetén 74 800
8. Légi jármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetén 84 200
9. Légi jármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése különleges egységek esetén 93 300
10. Légi jármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése komplex rendszerek esetén 103 000
Légi jármű karbantartása, javítása
11. Ejtőernyő, ultralight, mikrolight, vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légi járműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 45 000
12. Ejtőernyő, ultralight, mikrolight, vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légi járműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 30 000
13. 751–5700 kg közötti felszálló tömegű légi járműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 74 800
14. 751–5700 kg közötti felszálló tömegű légi járműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 45 000
15. 5701–27 000 kg közötti felszálló tömegű légi járműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 281 000
16. 5701–27 000 kg közötti felszálló tömegű légi járműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 183 400
17. 27 000 kg felszálló tömeg feletti légi járműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 520 000
18. 27 000 kg felszálló tömeg feletti légi járműveket, azok hajtóműveit és berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 467 000
19. Légi járművek fedélzeti rádió-, műszer-, elektromos berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének engedélyezése 84 200
20. Légi járművek fedélzeti rádió-, műszer-, elektromos berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 74 800
21. Légi járművet, hajtóművet és annak berendezéseit karbantartó és/vagy javító külföldi szervezet engedélyének honosítása 374 000
22. Légi járművet, hajtóművet és annak berendezéseit karbantartó és/vagy javító külföldi szervezet honosított engedélyének kiterjesztése, vagy érvényességi idejének meghosszabbítása 337 000
23. Légi járművek segédhajtóműveit, valamint légcsavarjait és forgószárnyait karbantartó szervezet tevékenységének engedélyezése 84 200
24. Légi járművek segédhajtóműveit, valamint légcsavarjait és forgószárnyait karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és/vagy érvényességi idejének meghosszabbítása 74 800
25. Légi járművek sárkányszerkezetét karbantartó és javító szervezet tevékenységének engedélyezése 84 200
26. Légi járművek sárkányszerkezetét karbantartó és javító szervezet tevékenységének kiterjesztése és/vagy érvényességi idejének meghosszabbítása 74 800
27. Az időszakos hatósági felülvizsgálati időpont elhalasztása kérelemre: A vonatkozó díjtétel 50%-a.

II. EGYÉB, A LÉGI JÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet (28–37. tétel)
Folyó-
szám
A katonai légügyi hatósági eljárás megnevezése Díj
Ft/darab
28. Légi járművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légi járművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van 18 600
29. Légi járműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25 óra alatt van 37 500
30. Légi járművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25–100 óra között van 28 000
31. Légi járműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 25–100 óra között van 40 700
32. Légi járművön végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése légi járművenként, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van 56 000
33. Légi járműtípuson végrehajtandó módosítás, újítás, bulletin engedélyezése, amikor a végrehajtáshoz szükséges munkaidő 100 órán felül van 78 600
34. Külföldi légügyi hatóság megkeresése a hatóság által a honi gyártók, karbantartók, üzembentartók kérésére 9 300
35. Szakértői tevékenység kérelmének véleményezése 9 300
36. Hatóság által jóváhagyott dokumentációktól való eltérés engedélyezése kivételes esetekben 28 000
37. Egyéb, az előbbiekben fel nem sorolt kérelmek elbírálása és hatósági eljárása 18 600

III. REPÜLŐTEREK VÉDŐÖVEZETE KIJELÖLÉSÉNEK, A REPÜLŐTEREK VÉDŐTERÜLETÉN BELÜLI ÉS A LÉGI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETŐ ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

Lt. 3. § (2) bekezdés, 38–39. §, Vhr. 2. § (1) bekezdés, 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet, 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet, 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet, 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (38–50. tétel)
Folyó-
szám
A katonai légügyi hatósági eljárás megnevezése Díj
Ft/darab
Repülőtér zajgátló védőövezete kijelölésének eljárása
38. Védőövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatai és a számítási eljárás eredményeinek hatósági jóváhagyása 168 500
39. Zajgátló védőövezet kijelölése 118 700
40. Zajgátló védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légi forgalom számára is nyitott repülőtér esetén 240 000
Repülőtér biztonsági védőövezete kijelölésének eljárása
41. Biztonsági védőövezet által érintett ingatlanok tulajdoni helyzetének vizsgálata, és a repülőtér osztályba sorolása alapján működési feltételeinek hatósági jóváhagyása 131 000
42. Biztonsági védőövezet kijelölésére készített szakértői javaslat ellenőrzése és hatósági jóváhagyása 90 100
43. Biztonsági védőövezet kijelölése 120 000
44. Biztonsági védőövezet kijelölésének eljárási díja nemzetközi légi forgalom számára is nyitott repülőtér esetén 240 000
Repülőterek védőterületén belüli, valamint a légi közlekedés biztonságát veszélyeztető építmények engedélyezési eljárása
45. Repülőterek meghatározott körzetében épület vagy egyéb létesítmény engedélyezési eljárása 56 000
46. A villamos vezeték létesítése és vezetékjogi hatósági jóváhagyása 45 000
47. Repülőterek védőterületén belül a település szerkezeti, szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok hatósági jóváhagyása 177 800
48. Magasépítmények (épületek, tornyok, kémények stb.) létesítésének hatósági jóváhagyása 30 000
49. Kábeltelevíziós és távbeszélő hálózatok nyomvonalának hatósági jóváhagyása 14 500
50. Utak, autóutak, autópályák nyomvonalának hatósági jóváhagyása 27 200

IV. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNEK, ÜZEMBEN TARTÁSÁNAK ÉS IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK HATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

Lt. 19. § (4) bekezdés, Vhr. 2. § (1) bekezdés, 27/2001. (X. 11.) HM rendelet (51–64. tétel)
Folyó-
szám
A katonai légügyi hatósági eljárás megnevezése Díj
Ft/darab
51. VOR irányadó (D-VOR, T-VOR) 45 000
52. DME távolságmérő (PDME) 45 000
53. NDB irányadó (útvonali) 33 700
54. Elektronikus biztonsági (védelmi) rendszer 28 000
55. ILS iránysáv adó 45 000
56. ILS siklópálya adó 45 000
57. ILS visszajelző rendszer 28 000
58. VOT hitelesítő adó 28 000
59. Nyilvános vagy nem nyilvános repülőtereken létesített NDB, URH rádióállomás, adatrögzítő, meteorológiai felszerelés, aggregátor, marker adó létesítésének hatósági eljárása és engedélyezése 18 600
60. Földi irányítástechnikai berendezések és rendszerek üzemben tartásának engedélyezése 18 600
61. Földi irányítástechnikai berendezéseken belül történő változtatások engedélyezése 28 000
62. Földi irányítástechnikai berendezések működését érintő (zavaró) építmények létesítésének vizsgálata és engedélyezése 37 500
63. Földi irányítástechnikai berendezések megszüntetésének vizsgálata és engedélyezése 18 600
64. Egyéb, a 51. és 63. tétel között fel nem sorolt irányítástechnikai berendezés engedélyezési eljárása 18 600

V. EGYÉB ELJÁRÁSI DÍJ (65–66. tétel)

Folyó-
szám
A katonai légügyi hatósági eljárás megnevezése Díj
Ft/darab
65. Adatszolgáltatás kérelemre A/4 oldalanként 4 700
66. Katonai légügyi hatósági engedélyek, bizonyítványok másolatainak, hatósági igazolások kiadása 7 500