A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet

a Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelet 7. §-ának c) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. § *  A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter

a) a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-t, és

b) az 1. mellékletben meghatározott regionális fejlesztési ügynökségeket

a Regionális Fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: ROP) végrehajtása tekintetében közreműködő szervezetként kijelöli.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megjelölt közreműködő szervezet kötelezettségeire a külön jogszabályban *  foglaltakon túl a 2. § (2)-(7) bekezdései irányadóak.

(2) A közreműködő szervezet a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: ROP IH) által megadott szempontok figyelembevételével a ROP IH számára minőségbiztosítási feladatot lát el az 1. § b) pontjában megjelölt közreműködő szervezetek pályázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése körében keletkezett dokumentumok vonatkozásában.

(3) A közreműködő szervezet - a ROP IH támogatás megítélésére vonatkozó döntésének megfelelően - saját hatáskörben ellenőrzi a támogatási szerződések megkötésének feltételeit, azok megléte esetén a támogatási szerződéseket megköti.

(4) A támogatási szerződések végrehajtásának keretében, külön jogszabályban *  foglaltaknak megfelelően a közreműködő szervezet befogadja a kifizetésigénylési kérelmeket, a teljesítést igazoló számlákat és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat, igazolja a teljesítést és a ROP IH lebonyolítási számlájáról utalványozza a kifizetést, megküldi a lebonyolítási számla összesített forrásigényét a ROP IH részére, továbbá ellátja a számvitellel kapcsolatos feladatokat.

(5) A közreműködő szervezet a támogatási szerződések végrehajtásának keretében befogadja a támogatottaktól az előrehaladási és projektfenntartási jelentéseket, valamint rögzíti a támogatásokkal kapcsolatos adatokat a külön jogszabályban *  meghatározott Egységes Monitoring és Információs Rendszerben. Ennek során gondoskodni köteles az adatkezelési szabályok betartásáról.

(6) A közreműködő szervezet eljár a támogatások felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén, illetve a ROP IH-nál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

(7) A közreműködő szervezet szerződéskötést megelőző, közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett), záró (a támogatott projekt pénzügyi lezárásához kapcsolódó) ellenőrzéseket, valamint a projekt lezárását követő, utóellenőrzéseket végez és ezen ellenőrzések alapján jelentést készít a ROP IH-nak.

3. § (1) *  Az 1. mellékletben megjelölt közreműködő szervezetek illetékességi területe a közreműködő szervezet székhelye szerinti tervezési-statisztikai régió. E közreműködő szervezetek kötelezettségeit a külön jogszabályban *  foglaltakon túl a 3. § (2)-(3) bekezdései határozzák meg.

(2) A közreműködő szervezet pályázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei különösen a pályázatok befogadása és nyilvántartásba vétele, azok jogosultságának és teljességének ellenőrzése, értékelése, döntésre való előkészítése, ennek keretében szükség szerint az előzetes ellenőrzés elvégzése.

(3) A közreműködő szervezet közvélemény-tájékoztatásával összefüggő feladatai, különösen az ügyfélszolgálat működtetése és a pályázatokra vonatkozó információszolgáltatás érdekében honlap üzemeltetése.

4. § (1) A ROP IH 1. § a) és b) pontjában megjelölt közreműködő szervezetek feletti irányítási jogkörének elemeire külön jogszabályban *  foglaltak irányadóak, valamint az irányítási jogkör további elemeit a 4. § (2)-(4) bekezdései határozzák meg.

(2) *  A közreműködő szervezet a ROP végrehajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végrehajtásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (a továbbiakban: NFÜ) teljesítményalapú finanszírozási szerződést köt. A szerződés közös megegyezéssel vagy felmondással történő megszűnése esetén - az NFÜ javaslatára - a felügyelő miniszter a megszűnést követő 30 napon belül új közreműködő szervezetet jelöl ki.

(3) A ROP IH meghatározza a közreműködő szervezetek által a ROP végrehajtása során alkalmazandó részletes eljárási szabályokat és ellenőrzi azok betartását.

(4) *  A ROP IH a ROP végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályok súlyos megszegése esetén felfüggesztheti a feladatok teljes körének vagy egy részének közreműködő szervezetekre való delegálását, az NFÜ ez esetben a (2) bekezdés szerinti megállapodást egyoldalúan megszüntetheti.

5. § A ROP végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályok a közreműködő szervezet működési kézikönyvének részét képezik. A közreműködő szervezet működési kézikönyvének a ROP végrehajtásával kapcsolatos fejezeteit a közreműködő szervezet a ROP IH iránymutatása alapján készíti el, azt a ROP IH hagyja jóvá. A működési kézikönyv ROP végrehajtásával kapcsolatos fejezeteit a közreműködő szervezet csak a ROP IH jóváhagyásával változtathatja meg.

6. § A közreműködő szervezet rendszeresen, a ROP IH által meghatározott gyakorisággal jelentést tesz a ROP végrehajtásához kapcsolódó közreműködői feladatok végrehajtásáról, a működéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról, ezen belül havonta az intézkedések előrehaladásáról, évente elkészíti az erőforrás-gazdálkodási tervét, továbbá haladéktalanul tájékoztatja a ROP IH-t az intézkedések végrehajtása során felmerülő akadályokról. A szabálytalanságok esetében a közreműködő szervezet az OLAF Koordinációs Iroda felé, az Iroda által meghatározott módon és gyakorisággal is köteles jelentést készíteni. A közreműködő szervezet jelentéstételi kötelezettségére külön jogszabályban *  foglaltak irányadóak.

7. § A ROP végrehajtására e rendeletben kijelölt közreműködő szervezeteknek a feladatok végrehajtása során az adatok kezelésére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

8. § *  (1) A közreműködői feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket részben az NFÜ a kezelésében levő előirányzatok terhére, részben a ROP IH a ROP Technikai Segítségnyújtás előirányzata terhére biztosítja.

(2) A közreműködői feladatok ellátásához szükséges források nagysága és rendelkezésre bocsátásának módja évente kerül meghatározásra, amelyeket az NFÜ és az 1. §-ban meghatározott közreműködő szervezetek közötti megállapodás évenként aktualizált melléklete tartalmazza.

8/A. § *  (1) A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. jogutóda a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságnak a ROP keretében - a Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról szóló 21/2013. (V. 13.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően - létesített támogatási jogviszonyok tekintetében.

(2) A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) perbe lépni az NFÜ pernyertessége elősegítése érdekében a folyamatban lévő peres eljárásokban.

9. § Ez a rendelet az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz: a Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelethez * 

A Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetként kijelölt regionális fejlesztési ügynökségek

1. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.; cégjegyzékszám: 09-09-016929)

2. NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.; cégjegyzékszám: 05-09-017690)

3. DARFÜ Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (6726 Szeged, Közép fasor 1-3.; cégjegyzékszám: 06-09-013906)

4. DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7621 Pécs, Mária u. 3.; cégjegyzékszám: 02-09-073171)

5. KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.; cégjegyzékszám: 07-09-015143)

6. Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6.; cégjegyzékszám: 08-09-017486)

7. Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-910372)


  Vissza az oldal tetejére