A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a jogi segítő díjazásáról

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) 75. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogi segítőt a Jstv. 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jogi szolgáltatás nyújtásáért e rendelet szerint illeti meg díjazás. Az e rendeletben foglalt díjazás szabályait kell alkalmazni a jogi segítő díjának állam általi megelőlegezésére is.

(2) A jogi segítő díja munkadíjból és költségtérítésből áll.

(3) Ha a jogi szolgáltatás szerződés készítésére irányul, az azért járó díjat - a szerződő felek számától függetlenül - csak egyszer lehet felszámítani.

(4) A jogi segítő munkadíjának és költségtérítésének e rendeletben meghatározott összege a jogi segítői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken, mint adóalapon felül - a külön jogszabály rendelkezései szerint - kell felszámítani.

2. § (1) A munkadíj összege az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott jogi segítői óradíj és a jogi szolgáltatás nyújtására a jogi segítségnyújtást (a továbbiakban: támogatás) engedélyező határozatban megállapított, vagy - ha az az engedélyezettnél kevesebb - a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számának a szorzata.

(2) A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi szolgáltatás nyújtására fordított tényleges időszak összesített időtartama számolható el, kivéve az utolsó megkezdett órát, amely egy teljes óraként számolható el.

(3) Nem számolható el a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számaként a jogi segítő által a jogi segítségnyújtás igénybevételéről adott tájékoztatás és a jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem elkészítéséhez nyújtott segítség időtartama.

3. § (1) *  Költségtérítés címén a jogi segítő a 2. § alapján megállapított munkadíj 15%-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.

(2) *  Ha általános forgalmi adó fizetésére a jogi segítő szervezet nem, de a megbízottjaként eljáró ügyvéd köteles, a jogi segítő szervezet a munkadíjat terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összegre is jogosult költségtérítésként.

4. § (1) *  A jogi segítő a jogi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványra és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat megállapító rendelet szerinti teljesítésigazolások - legalább hathavonta egy alkalommal történő - megküldésével igazolja a jogi szolgáltatás nyújtásának megtörténtét a fővárosi és megyei kormányhivatal - az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerinti - támogatást engedélyező szervének (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) A teljesítésigazolásban a jogi segítőnek nyilatkoznia kell a jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számáról és arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e (általános forgalmi adó alany-e, illetve választott-e általános forgalmi adó mentességet).

(3) *  Ha a jogi segítő szervezet a 3. § (2) bekezdése szerinti költségtérítést számít fel, ennek tényéről és az alapjául szolgáló körülményekről a teljesítésigazolás Közlemény rovatában nyilatkozni kell.

5. § (1) *  A jogi segítő csatolja a teljesítésigazoláshoz a jogi szolgáltatás nyújtásáért járó díjról kiállított számlát, amelyben megjelöli a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és pénzforgalmi számlája számát is. Nem kell a teljesítésigazoláshoz számlát csatolni, ha a jogi segítő a támogatásban részesített ügyféllel közös kérelmet terjeszt elő a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez szükséges újabb időtartam engedélyezése iránt.

(2) *  A számlán a felszámított díj összegét ügyenkénti, valamint munkadíj és költségtérítés szerinti bontásban kell feltüntetni, és azon meg kell jelölni a támogatást engedélyező döntés számát is.

(3) Ha a teljesítésigazolások megküldése egyidejűleg több ügyben történik meg, a jogi segítő választása szerint ügyenként is kiállíthatja a számlát, vagy az egyes ügyekben felszámított díjról - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - egy számlát is kiállíthat.

(4) *  A számlán harminc napnál rövidebb teljesítési határidő nem állapítható meg.

(5) *  A jogi segítő a támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás esetében a díjról kiállított számlát a véglegessé vált támogatást engedélyező határozat alapján küldi meg a kormányhivatalnak.

6. § *  (1) *  A kormányhivatal a hozzá érkezett, az e rendelet szerinti összegre kiállított számlák, továbbá a teljesítésigazolások és az ügy egyéb iratai alapján a számla beérkezésétől számított tíz napon belül megvizsgálja a jogi segítői díj felszámításának helyességét.

(2) *  Ha a jogi segítői díj felszámítása a jogszabályoknak megfelelően történt, a kormányhivatal - határozat hozatala nélkül - megkeresi az Igazságügyi Minisztériumot a jogi segítői díj megfizetése érdekében.

7. § *  Ha a számla végösszege megfelel a támogatást engedélyező határozatban foglaltaknak és a teljesítésigazolásban feltüntetett adatoknak, de a számla egyéb okból hiányosan vagy nem a jogszabályoknak megfelelően van kiállítva, a kormányhivatal a megfelelő számla megküldésére felhívással tizenöt napon belül visszaküldi azt a jogi segítőnek.

8. § * 

9. § * 

10. § * 

11. § Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére