A jogszabály mai napon ( 2018.09.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2018.IX.26. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-ának (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § *  E rendeletet kell alkalmazni a földgáztároló, szállító-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével (létesítésével), üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, műszaki átvételével, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzettség és gyakorlati idő meghatározásakor.

2. § *  (1) A rendelet mellékletében meghatározott műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

(2) A szakirányú felsőfokú szakképzettség követelménye alól - a külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységek kivételével - mentesül, aki 50. életévét betöltötte, valamint rendelkezik legalább szakirányú középfokú szakképesítéssel és legalább 10 éves szakirányú szakmai gyakorlattal.

Szakmai képesítések

3. § (1) Szakmai képesítésnek a szakirányú felsőfokú, a felsőfokú szakképesítés (akkreditált felsőfokú), a szakirányú középfokú, illetve a szakirányú alapfokú szakképesítés felel meg.

(2)-(5) * 

(6) *  Abban az esetben, ha a végzettséget igazoló oklevélből nem állapítható meg egyértelműen a szakirány és a szakmai képesítés, vagy vitatható a gyakorlati idő, a vitás kérdésben a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat, a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal egy-egy delegált tagjából álló, esetenként létrehozott bizottság jogosult dönteni. A bizottság működésének rendjét saját maga határozza meg.

(7) A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerésével kapcsolatos eljárást a vonatkozó külön jogszabályban *  foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni.

4. § *  E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsőfokú szakképesítésnek minősül a műszaki felsőoktatásban egyetemen vagy főiskolán szerzett diploma, továbbá megfelelő felsőfokú végzettségre épülve az okleveles bányamérnöki (gáz- vagy olajipari, bányagépész szak), okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki, okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki, okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, okleveles vegyészmérnöki, vegyész üzemmérnöki, okleveles épületgépész-mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki, vegyipari gépész üzemmérnöki, okleveles villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki, okleveles környezetmérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles építő-üzemmérnöki, okleveles mélyépítő mérnöki, mélyépítő üzemmérnöki szakképzettség,

b) szakirányú középfokú szakképesítésnek minősül a gépész-, épületgépész-, vegyész-technikusi, gáz- és olajipari technikusi, villamos ipari technikusi, geodéta/földmérő technikusi, mélyépítő technikusi és a technikus képzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

c) alapfokú szakképesítésnek a szakirányú szakmunkás és a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 31-34 szintkódú szakképesítésének megfelelő képesítés minősül.

Szakmai gyakorlat

5. § Szakmai gyakorlatnak a vonatkozó szakmai munkakörben eltöltött idő vehető figyelembe. Szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltató, szakmai érdek-képviseleti szerv-, szakmai kamara által kiadott igazolás, valamint munka- vagy megbízási szerződés).

Képzés

6. § (1) * 

(2) A szakmai követelmények változásait figyelembe véve a munkakörök betöltése továbbképzéshez kötött, amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. Továbbképzési igazolást az kaphat, aki a szervezett továbbképzésen részt vett és eredményes vizsgát tett.

(3) A rendelet mellékletében meghatározott munkakörök betöltéséhez 5 évenként kötelező a továbbképzés.

(4) A továbbképzési programot a munkáltató készíti, vagy készítteti az oktatási intézet bevonásával.

(5) *  A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés képzési programját munkakör szerint hatáskörrel bíró Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz vagy a Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak a hatóság által jóváhagyott képzési program alapján történhet.

(6) A felkészítő tanfolyam, illetve a továbbképzés szervezésére - a munkáltató megbízása alapján - az az intézmény jogosult, amely megfelel a következő követelményeknek:

a) rendelkezik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak (OKÉV) az adott szakterületre vonatkozó regisztrációjával vagy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény szerint nyilvántartásba vett intézmény,

b) rendelkezik az illetékes hatóság által jóváhagyott képzési programmal,

c) rendelkezik oktatási segédanyagokkal,

d) ISO 9000-es szabványsorozatnak megfelelő tanúsított minőségbiztosítási rendszert működtet.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

Melléklet a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelethez * 

Műszaki biztonsági szempontból jelentős egyes gázipari tevékenységek jegyzéke

Általános követelmények


Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség
Munkakör
betöltéséhez
szükséges szakirányú
szakmai gyakorlat
1. Gázüzemi tevékenység *  irányítása vonatkozásában műszaki vezető Szakirányú felsőfokú szakképesítés 5 év
2. Biztonságtechnikai vezető (irodavezető, megbízott), tűzvédelmi tevékenység *  irányítása Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
2 év
3 év
3. Építészeti-műszaki tervezés A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint
4. Tervjóváhagyó, tervellenőr A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint
5. Munkavédelmi vezető *  Felsőfokú vagy középfokú munkavédelmi szakképesítés
6. Környezetvédelmi vezető Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
1 év
2 év
7. Minőségirányítási vezető Szakirányú felsőfokú szakképesítés és legalább szakirányú (minőségirányítási) középfokú szakképesítés 2 év
8. Minősített hegesztő Hegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minősítés
9. Minősített műanyaghegesztő Műanyaghegesztő szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minősítés
10. Hegesztési felelős Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
1 év
11. Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakember Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú vagy alapfokú szakképesítés
1 év
3 év
5 év
12. Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelő, kisteljesítményű kazánfűtő, kazánkezelő kazángépész A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés

Elosztói engedélyes és célvezeték üzemeltetői tevékenység követelményei


Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség
Munkakör
betöltéséhez
szükséges szakirányú
szakmai gyakorlat
1. Az elosztói engedélyes önálló területi/szervezeti egységének egyszemélyi, felelős irányítása Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
3 év
5 év
2. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
3 év
5 év
3. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző fizikai dolgozók közvetlen irányítása Szakirányú középfokú szakképesítés 5 év
4. Gázszerelés A 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint
5. Gázelosztó vezetékek és tartozékai, valamint szénhidrogén ipari berendezések sajátos építményei vonatkozásában építési műszaki ellenőrzés A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint
6. Gázelosztó és célvezetékek létesítése vonatkozásában felelős műszaki vezetői tevékenység Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés és polietilén műanyag csővezeték építése esetén szakirányú kiegészítő vizsga *  3 év
7. Gázelosztó és célvezeték ellenőrzése, karbantartása és üzemzavar elhárítása Szakirányú alapfokú szakképesítés 3 év
8. Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések műszaki átvétele Szakirányú felsőfokú vagy középfokú szakképesítés 3 év

Szállítói engedélyes tevékenység követelményei

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség Munkakör
betöltéséhez
szükséges szakirányú
szakmai gyakorlat
1. Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
3 év
5 év
2. Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálata Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § 29. pontja szerinti vizsga
1 év
3 év
3. Körzetfelügyelő, körzetfelügyelő koordinátor Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év
4. Kompresszor és csomópont kezelő Szakirányú alapfokú szakképesítés és a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés 1 év
5. Gázátadó állomás kezelő Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év

Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával kapcsolatos tevékenység követelményei


Munkakör

Szakmai képesítés/végzettség
Munkakör
betöltéséhez
szükséges szakirányú
szakmai gyakorlat
1. Felelős gázüzemi vezető Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés
5 év
10 év
2. Gázszerelés, Gázszerelő A 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint
3. Nyomástartó edény gépész A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés 1 év
4. Gázpalackvizsgáló Szakirányú középfokú szakképesítés 1 év
5. Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálata (tartályvizsgáló) Szakirányú felsőfokú vagy
középfokú szakképesítés és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § 29. pontja szerinti vizsga
1 év
6. * 

  Vissza az oldal tetejére