A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2004. (II. 16.) GKM-IHM-OM-PM-TNM együttes rendelet

a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § *  A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (a továbbiakban: GVOP) felügyeletéért felelős miniszter a MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a GVOP végrehajtására strukturális alapok közreműködő szervezeteként (a továbbiakban: SA közreműködő szervezet) jelöli ki.

2. § (1) *  Az SA közreműködő szervezet kötelezettségeit a (2)-(8) bekezdések határozzák meg.

(2) Az SA közreműködő szervezet pályázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei különösen a pályázatok befogadása és iktatása, jogosultságának és teljességének ellenőrzése, értékelése, döntésre való előkészítése.

(3) Az SA közreműködő szervezet támogatási monitoring keretében befogadja a támogatottaktól az előrehaladási és projektfenntartási jelentéseket, valamint rögzíti a támogatásokkal kapcsolatos adatokat a külön jogszabályban meghatározott *  Egységes Monitoring és Információs Rendszerben. Ennek során gondoskodni köteles az adatkezelési szabályok betartásáról.

(4) Az SA közreműködő szervezet gondoskodik a közvélemény rendszeres tájékoztatásáról, ügyfélszolgálatot működtet, továbbá a pályázatokra vonatkozó információszolgáltatás érdekében honlapot üzemeltet.

(5) Az SA közreműködő szervezet saját hatáskörben eljár a támogatások felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén, illetve a GVOP Irányító Hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

(6) Az SA közreműködő szervezet végzi a támogatások előzetes (döntést megelőző, szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett), és utólagos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző, a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó és a projektet lezáró) ellenőrzéseket.

(7) Az SA közreműködő szervezet rendszeresen jelentést tesz a GVOP végrehajtásához kapcsolódó közreműködői feladatok végrehajtásáról, a működéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról, az intézkedések előrehaladásáról, évente elkészíti az erőforrás-gazdálkodási tervet, továbbá haladéktalanul tájékoztatja a GVOP Irányító Hatóságot az intézkedések végrehajtása során felmerülő akadályokról.

(8) *  A GVOP Irányító Hatóság külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően e rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott megállapodás keretében a pénzügyi lebonyolítással és számvitellel kapcsolatos feladatokat az SA közreműködő szervezetre ruházza át. Ennek keretében az SA közreműködő szervezet befogadja a kifizetés-igénylési kérelmeket, a teljesítést igazoló számlákat, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat, igazolja a teljesítést, továbbá megküldi az átutalási megbízásokat a Magyar Államkincstár részére.

3. § *  (1) A GVOP végrehajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végrehajtásáról az SA közreműködő szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megállapodást köt. A GVOP végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályokat a megállapodás mellékletét képező eljárásrend tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásának módja, teljesítményének értékelése, továbbá közreműködő szervezeti finanszírozása tekintetében az SA közreműködő szervezet fölött a GVOP Irányító Hatóság vezetője közvetlen utasítási joggal rendelkezik.

(3) Az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el a GVOP végrehajtásával kapcsolatos egyes ügyfélszolgálati feladatokat a MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás szerint.

4. § * 

5. § *  (1) *  A közreműködői feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket az SA közreműködő szervezet számára az Uniós fejlesztések fejezetből kell biztosítani.

(2) A GVOP Irányító Hatóság a GVOP technikai segítségnyújtás előirányzatból az SA közreműködő szervezet számára kiegészítő forrást bocsáthat rendelkezésre.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet alkalmazásában programkomponens: az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a Tanács strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendeletében meghatározott intézkedésen belül az adott területhez tartozó hasonló támogatási konstrukciók összessége.


  Vissza az oldal tetejére