A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelet

a Projekt Generation Facility II. fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves feladatairól szóló 2003. évi CXVI. törvény X. Miniszterelnökség fejezetében a 8. cím, 3. alcím, 25. jogcímcsoport alatt szereplő Projekt Generation Facility II. kiadási előirányzat felhasználására, kezelésére, működésére és ellenőrzésére terjed ki.

(2) A II. Pályázat-előkészítő Alap felhasználásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltak az irányadóak.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *  Projektcsatorna rendszer: a régió fejlesztésével kapcsolatos projektek előzetes értékelésére, kidolgozási folyamatának elősegítésére, valamint a támogatási döntésig történő figyelemmel kísérésére szolgáló rendszer;

b) EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE): a KPSZE [lásd az i) pontban] szakmailag önálló egysége, amely az Európai Unió által társfinanszírozott projektek és tenderek minőségbiztosítását és közbeszerzési vizsgálatát látja el;

c) érvényesítés: az Ámr. 135. § (1)-(2) bekezdésében előírt és a (4) bekezdésében szabályozott tevékenység;

d) kistérségi vidékfejlesztési menedzserek: a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 286. §-ában megjelölt személyek;

e) Kohéziós Alap: az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint;

f) *  kötelezettségvállalás: az Ámr. 134. §-ának (1)-(8), (11), illetve (13)-(15) bekezdésében szabályozott tevékenység;

g) *  kötelezettségvállalás dokumentuma: az Ámr. 2. §-ának 67. pontjában meghatározott dokumentumok;

h) *  kötelezettségvállalás ellenjegyzése: az Ámr. 134. §-ának (9)-(10) bekezdésében szabályozott tevékenység;

i) Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE): a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 83/2002. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió illetékes szervével egyeztetett programok esetében a kedvezményezettek kiválasztására irányuló pályáztatási feladatokat és a támogatások felhasználásával összefüggő közbeszerzési eljárások lebonyolítását, továbbá a szerződéskötési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi adminisztrációs feladatokat ellátó végrehajtó szervezet;

j) leghátrányosabb helyzetű kistérségek kiemelt projektjei: a 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet alapján 2003-ban a kistérségi mutatók segítségével feltárt, gazdaságilag legelmaradottabb statisztikai kistérségek jelentős gazdaságfejlesztési hatással bíró projektjei;

k) minőségbiztosítás: a közbeszerzési folyamat előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos folyamatok és dokumentumok hatályos jogszabályokkal és előírásokkal való összhangjának vizsgálata és biztosítása;

l) Nemzeti Fejlesztési Terv: az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének m) pontjában foglaltak szerinti dokumentum;

m) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés;

n) projekt-előkészítés: a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaihoz illeszkedő, valamint a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek és ahhoz kapcsolódó pályázatok és előírt dokumentáció kidolgozása. Ennek része a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, az engedélyeztetési tervek, beleértve a szakhatósági engedélyekhez szükséges dokumentációk kidolgozása, a környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítése, kiviteli tervek kidolgozása, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása;

o) *  szakmai teljesítés igazolása: az Ámr. 135. §-ának (1) bekezdésében előírt és a (3) bekezdésében szabályozott tevékenység;

p) utalványozás: az Ámr. 136. §-ában szabályozott tevékenység;

q) utalvány ellenjegyzése: az Ámr. 137. §-ában szabályozott tevékenység.

Az előirányzat célja

3. § (1) A II. Pályázat-előkészítő Alap támogatási előirányzat célja a Közösségi Támogatási Keretterv, illetve a mindenkori Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és a Kohéziós Alap megvalósítását szolgáló projektek előkészítése.

(2) A támogatási előirányzat - az (1) bekezdéssel összhangban - különösen a következőkre fordítható:

a) *  a projektek felkutatása, előkészítése;

b) *  a területfejlesztés szempontjából kiemelt projektek előkészítése;

c) a Kohéziós Alap keretstratégiához illeszkedő központi projektek előkészítése;

d) *  a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint stratégiájának megalkotásához szükséges szakértői-tudományos tevékenység, továbbá a tervezési infrastruktúra hardver- és szoftverkapacitás biztosítása;

e) a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint a Kohéziós Alap részeként megvalósítandó, kiemelt jelentőségű projektek azonosítása és előkészítése;

f) *  a projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges képzési és kommunikációs feladatok finanszírozása;

g) *  a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kommunikációs feladatok finanszírozása.

h) a projekt-előkészítés során a tenderdokumentációk összeállításával, valamint közbeszerzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenység végzése;

i) a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek projekt-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása;

j) nemzetközi megállapodásban vállalt projekt-előkészítő segélyhez kapcsolódó társfinanszírozás.

3/A. § *  (1) A regionális fejlesztési tanács (a továbbiakban: RFT) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenységek keretében projektcsatorna rendszert működtet.

(2) Az RFT a projektcsatorna rendszerbe betölti a 2004-2006 közötti fejlesztési időszak vonatkozásában már feltárt projektelképzelések adatait, tovább naprakészen - a 2007-2013-as fejlesztési időszakra is tekintettel - nyilvántartja, gondozza és nyomon követi a régió fejlesztési elképzeléseinek megfelelő, a mindenkori operatív programokhoz illeszkedő projektötleteket, projektelképzeléseket, projektjavaslatokat.

4. § (1) Az előirányzat 3. §-a (2) bekezdésének a), b), e) pontjában nyújtott, az e rendelet 1. számú mellékletben meghatározott összegű támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) Az előirányzat célok között történő megosztását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az előirányzat decentralizált részének régiók között történő felosztását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A decentralizálásra kerülő forrás a tervezési statisztikai régiók között az alábbiak szerint került meghatározásra:

a) 50% a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozat által meghatározott módszer alapján;

b) 50% a tervezési statisztikai régiók között egyenlő arányban.

AZ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGCÍMEI ÉS TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt támogatás

5. § (1) *  Az előirányzatból finanszírozható feladatokat e rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a), b) és e) pontjai vonatkozásában a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal és az RFT között kötött szerződésben kell régiónként meghatározni. A szerződés tartalmazza a hatáskörök, a felelősség és a feladatok megosztását.

(2) A szerződésben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

a) az RFT döntési körébe utalt keret összegét;

b) a felhasználás céljait, feltételeit;

c) regionális fejlesztési ügynökséggel történő feladatmegosztás kereteit;

d) a pályázati rendszerben működtethető keret pályázati felhívásának tartalmi egyeztetését;

e) *  a végső kedvezményezettekkel kötendő mintatámogatási szerződések a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal általi jóváhagyásának rendjét;

f) *  a támogatással megvalósult projektek ellenőrzése vonatkozásában közreműködő szervezetek feladat- és hatáskörmegosztást;

g) *  az RFT jogosult meghatározni, hogy a rendelkezésre bocsátott támogatást pályázati úton vagy egyedi döntések alapján kívánja felhasználni, illetőleg e kettő kombinációját kívánja alkalmazni;

h) a támogatás formáját és mértékét - beleértve a támogatható projekt megvalósításához biztosítandó minimális saját erő összegét -, az elszámolható költségek körét.

6. § Az RFT döntési hatáskörébe utalt támogatással önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi önkormányzati társulások, kistérségi területfejlesztési tanácsok, önkormányzati többségi tulajdonban lévő közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, költségvetési szervek, köztestületek és civil szervezetek projektjei támogathatóak.

7. § Az előirányzat terhére kell elszámolni az RFT-nek az előirányzat könyvelésével, ellenőrzésével, a pályázatok meghirdetésével, a támogatási szerződések megkötésével kapcsolatos költségeit. A költségek mértékét az 5. § (1) bekezdésben meghatározott szerződés rögzíti.

8-9. § * 

10. § *  (1) A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének e) pontja vonatkozásában a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonatkozó projektek kiválasztása az RFT feladata.

(2) Ennek során az RFT

a) a 2007 és 2013 között benyújtásra tervezett, a regionális fejlesztési koncepcióhoz, a strukturális alapok és Kohéziós Alap szabályrendszeréhez illeszkedő, megyei-regionális szinten kiemelt jelentőségű projektek előkészítéséhez támogatást nyújt;

b) ellenőrzi a támogatott projekteket, ennek keretében gondoskodik a szükséges műszaki tervek kidolgozásáról és a hatósági engedélyek beszerzéséről.

Az előirányzat központilag felhasználandó része

11. § (1) A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a Kohéziós Alap keretstratégiához illeszkedő központi projektek előkészítéséhez kapcsolódó szakértői tevékenység támogatható. Ezen belül különösen:

a) a projektek előkészítésében, a finanszírozási szerkezet kialakításában való közreműködés, különös tekintettel a 2007-2013-as tervezési időszakra történő felkészülésre;

b) együttműködés a Kohéziós Alapból támogatott projektek potenciális kedvezményezettjeivel, a koordinációt végző szervezetekkel, különös tekintettel a 2007-2013-as tervezési időszakra történő felkészülésre;

c) hitelesítési feladatok ellátásához szükséges szakértői támogatás összhangban a 233/2003. (XII. 16.) és az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendeletekben foglaltakkal.

12. § *  A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában biztosított támogatás felhasználásával a Nemzeti Fejlesztési Hivatal háttértanulmányokat készíttet, szakmai tanácskozásokat és konferenciákat szervez, továbbá biztosítja a tervezési infrastruktúra kialakításához és működtetéséhez szükséges hardver- és szoftverkapacitást.

13. § *  (1) A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján a projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges képzési és kommunikációs feladatok ellátása a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal feladata.

(2) A kommunikációs feladatok ellátásában a Regionális Támogatás Közvetítő Kht. (a továbbiakban: Kht.), a Kht. és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal között kötendő szerződés alapján közreműködőként vesz részt.

(3) Képzési támogatás kizárólag a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzéskoordinációs Központ (SAKK) minősítésével rendelkező képzőintézmények SAKK által minősített képzési programjaira vehető igénybe.

(4) Jelen §-ban meghatározott képzési támogatási jogcímre civil szervezetek, nonprofit szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, kis- és középvállalkozók pályázhatnak. A képzési programok kidolgozása tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott követelménynek megfelelő képzési és oktatási tevékenységet folytató szervezetek pályázhatnak.

14. § (1) *  A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása a Nemzeti Fejlesztési Hivatal feladata.

(2) A kommunikációs tevékenység részeként a Nemzeti Fejlesztési Hivatal információs napok szervezésével, tájékoztató kiadványokkal segíti a jelen rendeletben támogatott projekt-előkészítő tevékenységet.

15. § A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének h) pontja alapján a projekt-előkészítés során a tenderdokumentációk összeállításával, valamint közbeszerzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységet a KPSZE szervezeti keretein belül működő EKKE látja el.

16. § (1) A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének i) pontja alapján a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek projekt-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet látnak el a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között kötendő külön megállapodás alapján.

(2) A külön megállapodás tartalmazza a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghatározott, a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek által ellátandó projekt-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, a támogatás felhasználására, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzési rendjére vonatkozó szabályokat.

(3) *  Az e §-ban meghatározott megállapodás tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódja a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal.

17. § A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének j) pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Hivatal biztosítja a hazai társfinanszírozási hányadot az Olaszországgal együttműködésben, bilaterális alapon megvalósuló „Agrifineur” projekt keretében 3 környezetvédelmi témájú, majdan a strukturális alapok támogatására benyújtható pályázat kidolgozásához.

18. § (1) E rendelet alkalmazása során az előirányzat felhasználásának végrehajtásáért felelős szervezetek a 3. §-ban meghatározott célok megvalósításának támogatását nyilvántartó EMIR megfelelő használatával biztosítják az előirányzat átlátható és ellenőrizhető felhasználását.

(2) Az előirányzat felhasználásának az EMIR-ben történő rögzítése a 18. §-ban leírtak szerinti teljesítés feltétele.

(3) Az előirányzat felhasználásával kapcsolatos Országos Támogatási Monitoring Rendszerbe történő bejelentési, adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségekre az Ámr. szabályai irányadóak.

AZ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE

19. § *  (1) A rendelet 3. § (2) bekezdésének c)-d), g)-h) és j) pontjaiban meghatározott célok tekintetében a kötelezettségvállalással, valamint a kifizetések engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a következő személyek látják el:

a) kötelezettségvállaló: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzője: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal gazdasági igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal illetékes elnökhelyettese vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítő: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal gazdasági igazgatója által kijelölt, az Ámr. 135. § (2) bekezdésében előírt képzettséggel rendelkező személy;

e) utalványt ellenjegyző: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal gazdasági igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) *  A rendelet 3. § (2) bekezdésének b) és e) pontjaiban meghatározott célok tekintetében a kötelezettségvállalással, valamint a kifizetések engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a következő személyek látják el:

a) kötelezettségvállaló, mint a támogatási szerződés aláírója: az RFT elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy;

b) szakmai teljesítést igazoló: az RFT elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) érvényesítő, utalvány ellenjegyzője, utalványozó: e rendelet 20. §-a (1) bekezdésének rendelkezése szerint a Magyar Államkincstár, az Ámr. 138. §-a (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével.

(3) *  A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a), f), i) pontjaiban meghatározott célok tekintetében a kötelezettségvállalással, lebonyolítási számla fedezet rendezésével, valamint a kifizetések engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a következő személyek látják el:

a) kötelezettségvállaló: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy;

b) kötelezettségvállalás ellenjegyzője: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pénzügyi-gazdasági elnökhelyettese vagy az általa írásban kijelölt személy;

c) szakmai teljesítést igazoló: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy;

d) érvényesítő: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pénzügyi-gazdasági elnökhelyettese által kijelölt, az Ámr. 135. § (2) bekezdésében előírt képzettséggel rendelkező személy;

e) utalványt ellenjegyző: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal pénzügyi-gazdasági elnökhelyettese vagy az általa írásban kijelölt személy;

f) utalványozó: a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke vagy az általa írásban kijelölt személy.

(4) *  A rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a), b) és e) pontjaiban meghatározott célok tekintetében az előirányzatból finanszírozható feladatokra az előirányzat felhasználója 2006. június 30-ig fogadhat el kötelezettségvállaláson alapuló kifizetést.

20. § *  (1) A Magyar Államkincstár a rendelet 3. §-a (2) bekezdésének b) és e) pontjaiban foglalt célkitűzések vonatkozásában ellátja a projektek pénzügyi lebonyolítási és az azzal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, különösen: a köztartozások ellenőrzését, a támogatáshalmozódás figyelését, támogatási keret rendelkezésre állásának ellenőrzését, a benyújtott számlák, elszámolások formai és tartalmi ellenőrzését, a lebonyolítási számláról az átutalás teljesítését, a folyósítás időszakában és annak befejezését követően a záró pénzügyi beszámoló alapján a helyszíni ellenőrzést.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet a Magyar Államkincstár a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatallal kötendő szerződés alapján látja el.

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

22. § E rendelet 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja, valamint 13. §-a alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak vagy képzési célú támogatásnak minősülnek. A csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés (EK-Szerződés) 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L sorozat 10. szám; 2001. 01. 13.) tartalmazza. A képzési célú támogatásra vonatkozó rendelkezéseket az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/200l/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L sorozat 10. szám; 2001. 01. 13.) tartalmazza.

23. § (1) A leghátrányosabb helyzetű kistérségek projektjeinek előkészítésének befejezése a PROMEI Kht. feladata.

(2) Ennek során a PROMEI Kht. biztosítja a kiemelt projektek megvalósíthatósági tanulmányainak és pályázatainak szakmai előkészítését.

1. számú melléklet a 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelethez * 

Intézmény Célkitűzés, feladat Összeg
Regionális Fejlesztési Tanács a) *  projektek felkutatása, előkészítése
b) területileg kiemelt projektek kidolgozása
e) A 2007-2013 fejlesztési időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, valamint a Kohéziós Alap támogatásával megvalósítandó, kiemelt jelentőségű projektek azonosítása, előkészítése 2 490 000 000
Magyar Államkincstár Decentralizált források pénzügyi menedzsmentje 20 000 000
PROMEI Kht. b) gazdaságilag elmaradott kistérségek kiemelt projektjeinek kidolgozása 15 000 000
KPSZE-EKKE h) A projekt-előkészítés során a tenderdokumentációk összeállításával, valamint közbeszerzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenység 245 300 000
Nemzeti Fejlesztési Hivatal c) a Kohéziós Alap keretstratégiához illeszkedő központi projektek előkészítése 174 800 600
d) A 2007-2013 fejlesztési időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint stratégiájának megalkotásához szükséges tervezési tevékenység 480 000 000
g) a projektek előkészítését szolgáló, ahhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok finanszírozása 45 000 000
j) Nemzetközi megállapodásban vállalt projekt-előkészítő segélyhez kapcsolódó társfinanszírozás 6 199 400
MTRFH f) a projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges képzési és kommunikációs feladatok finanszírozása 100 000 000
i) A kistérségi vidékfejlesztési menedzserek projekt-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységének támogatása 193 000 000
ÖSSZESEN 3 769 300 000

2. számú melléklet a 15/2004. (VIII. 14.) TNM rendelethez * 

Régió % 50%
OGY határozat
szerint
50%
egyenlő
arányban
Projekt
menedzsment
költség
Összesen
Észak-Magyarországi RFT 17,07 197 158 500,00 165 000 000,00 10 000 000,00 372 158 500,00
Észak-Alföldi RFT 20,70 239 085 000,00 165 000 000,00 10 000 000,00 414 085 000,00
Dél-Alföldi RFT 14,95 172 672 500,00 165 000 000,00 10 000 000,00 347 672 500,00
Dél-Dunántúli RFT 11,53 133 171 500,00 165 000 000,00 10 000 000,00 308 171 500,00
Nyugat-Dunántúli RFT 7,61 87 895 500,00 165 000 000,00 10 000 000,00 262 895 500,00
Közép-Dunántúli RFT 10,19 117 694 500,00 165 000 000,00 10 000 000,00 292 694 500,00
Közép-Magyarországi RFT 17,95 207 322 500,00 165 000 000,00 10 000 000,00 382 322 500,00
Sub-total 100,00 1 155 000 000,00 1 155 000 000,00 70 000 000,00 2 380 000 000,00
Balaton Fejlesztési Tanács 100 000 000,00 10 000 000,00 110 000 000,00
TOTAL 1 255 000 000,00 1 155 000 000,00 80 000 000,00 2 490 000 000,00

  Vissza az oldal tetejére