A jogszabály mai napon ( 2019.08.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet

az iskolai sporttevékenységről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 52. §-ának (9) bekezdése alapján létrehozott iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját.

(2) Az iskolai sportkör szakmai programjának - az egészségfejlesztés szempontjait is figyelembe véve - tartalmaznia kell, hogy az iskolai sportkör keretei között mely sportágban, milyen tevékenységi formában és feltételekkel lehet részt venni a sportkör tevékenységében.

(3) Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskola munkatervének részeként kell elfogadni.

(4) A testnevelő tanári munkaközösség, illetve ahol nincs munkaközösség ott a testnevelő (a továbbiakban: munkaközösség) felméri, hogy a tanulók a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik. A testnevelő tanári munkaközösség a tanulók, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján - minden év május 31-éig - javaslatot tesz az iskolai sportkör szakmai programjára.

(5) A munkaközösség, az iskolai sportkör szakmai programjára vonatkozó javaslatot az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el.

(6) A munkaközösség az iskolai sportkör szakmai programjára vonatkozó javaslat elkészítésekor megvizsgálja, hogy a településen működő sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be.

2. § (1) Az iskolai sportkör foglalkozásaira a sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai sportköri csoportonként (a továbbiakban: sportcsoport) hetente legalább kétszer negyvenöt perc áll rendelkezésre.

(2) Az iskolai sportkör kérelmére annak foglalkozásaira az iskola a közoktatási törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján számított nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább húsz százalékát (a továbbiakban: minimális időkeret) köteles biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportokra fordított időkeret eléri a nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret tíz százalékát.

(3) A minimális időkeret arányosan csökkenthető, ha a sportcsoportokra fordított időkeret kevesebb a nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret tíz százalékánál.

(4) Az iskolai sportkör foglalkozásait az iskola a közoktatási törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján biztosított nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete terhére szervezi.

(5) Az iskolai sportkör (4) bekezdésben meghatározott időkereten kívüli időkeretben szervezett sportköri foglalkozása a közoktatási törvény 115. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint térítésidíj-fizetési kötelezettség melletti tanórán kívüli foglalkozásként is megszervezhető.

3. § A költségvetésről szóló törvényben a diáksportra, iskolai sportra biztosított normatív kötött felhasználású támogatásból a mindennapos testedzés feladatait, különösen:

a) az iskolai sportkör foglalkozásainak, a foglalkozást vezető testnevelő tanár díjazásának költségeit,

b) az iskolák által szervezett intézményi, helyi, intézmények közötti versenyek, sportrendezvények költségeit (elsősorban a nevezési díjat, a játékvezetői díjat, a szállásköltséget, az utazási és az étkezési kiadást),

c) a diáksport szervezetek vagy az iskolák által szervezett sportversenyekre a tanulókat kísérő testnevelő tanár, pedagógus díjazásának költségeire,

d) az iskolai sportköri foglalkozások és az iskolai versenyek megtartásához szükséges - az iskolai sportlétesítményen kívüli - sportlétesítmények bérleti díját,

e) a mindennapos testedzéshez szükséges sporteszközök beszerzésének költségeit

kell fedezni.

4. § (1) Ha az iskola nem rendelkezik tornateremmel vagy tornaszobával, az iskola fenntartója a helyi települési adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően biztosítja a mindennapos testedzéshez szükséges feltételeket.

(2) A tornaszobával, tornateremmel nem rendelkező iskola részére annak igazgatója és iskolai sportköre kérelmére az iskola fenntartója a fenntartásában működő másik iskola, kollégium tornatermét, tornaszobáját köteles a mindennapos testedzés céljaira rendelkezésre bocsátani. A következő tanítási évre vonatkozó kérelmet a tanítási év utolsó tanítási napjáig kell az iskola fenntartójának átadni.

(3) Az iskola fenntartójának fenntartásában működő iskola, kollégium tornaterme, tornaszobája csak a (2) bekezdés szerinti igénybevételen kívüli időtartamban hasznosítható más célra.

(4) Az iskola fenntartója a fenntartásában működő települési sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos testedzés céljaira, az annak teljesítéséhez szükséges időtartamban, az iskolával kötött megállapodás alapján, ellenszolgáltatás nélkül köteles biztosítani az iskola és az iskolai sportkör részére.

(5) A településen lévő sportlétesítmény igénybevételét az iskola és az iskolai sportkör részére ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás által alapított gazdasági társaság.

5. § (1) Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja.

(2) Ha diáksport egyesület látja el az iskolai sportkör tevékenységét, akkor a közoktatási törvény 114. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy az iskolai sportkör szakmai programjára először 2004. május 31-ig kell javaslatot tenni.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére