A jogszabály mai napon ( 2020.07.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2004. (II. 27.) GKM rendelet

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény (a továbbiakban: Kt.) 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egységes belső piac megfelelő működése, az áruk szabad áramlása, ezen belül az egyes kőolaj és kőolajtermékek fogyasztói árának, a kőolaj-ellátási költségek átláthatóságának biztosítása, valamint a kőolajellátás biztonságának fokozása érdekében a következőket rendelem el.

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet hatálya a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség), a Szövetség tagjaira, valamint az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervekre, szervezetekre és gazdasági társaságokra terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában:

a) kőolajtermék: az 1. számú mellékletben felsorolt termék;

b) *  beszerzési költség: valamennyi, Magyarország területén felmerülő kőolaj termelési, import és szállítási költsége;

c) fogyasztói árak: a 3. számú mellékletben meghatározott termékek ténylegesen felszámított leginkább reprezentatív árszintje;

d) CIF költség (paritás): a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott költség. Ha a szállítás csővezetéken vagy tartálykocsiban történik a határ-ár paritást jelenti.

Az adatszolgáltatási eljárás

3. § *  (1) A Hivatal a 4. §-ban meghatározott adatokat gyűjti, feldolgozza és a 4. §-ban meghatározott határidőn belül és az ott meghatározott formában továbbítja az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A feldolgozás alapjául szolgáló számítási módszereket a Bizottság jogosult megismerni.

(3) A Hivatal (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében

a) a Szövetség a 4. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti adatokról, a Szövetség tagjai a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatokról a Hivatal által meghatározott időközönként, rendszeresített adatlap formájában jelentést küldenek;

b) az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szervek, szervezetek és gazdasági társaságok a Hivatal megkeresése alapján, a Hivatal által meghatározott módon és formában szolgáltatnak adatot.

(4) A Hivatal megtagadhatja az üzleti titkot tartalmazó és egy vagy több piaci szereplő azonosítására alkalmas adat Bizottsághoz történő továbbítását. Ha a Hivatal üzleti titkot tartalmazó és egy vagy több piaci szereplő azonosítására alkalmas adatot továbbítana a Bizottság részére, akkor az adatszolgáltatásban közreműködő egyéb szerv, szervezet és gazdasági társaság megtagadhatja a Hivatal részére történő adatszolgáltatást.

4. § *  (1) A Bizottsághoz továbbítandó adatok, azok továbbításának határideje és az adatszolgáltatás formája a következő:

a) a havi kőolaj-beszerzési költség; az adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követő hónap, formája a 2. számú melléklet szerint,

b) a kőolajtermékek minden hónap 15. napján érvényes, minden vámot és adót magában foglaló, valamint vám- és adómentes fogyasztói árai; az adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónap 15. napját követő 30 napon belül, formája a 3. számú melléklet szerint,

c) a kőolajtermékek hétfőnként érvényes, vám- és adómentes fogyasztói árai; az adatszolgáltatás határideje: a tárgynapot követő nap déli 12 óra, formája a 4. számú melléklet szerint,

d) az egyes hónapok utolsó napján tárolt biztonsági kőolaj és kőolajtermék-készletek

da) mennyisége, és a mennyiségnek a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-a szerinti átlagos napi nettó behozatal szerinti számításának indoka és számítási módszere,

db) az Európai Unió más tagállamában történő tárolás esetében a más tagállamban tárolt biztonsági készlet mennyisége, tulajdonosa,

e) az egyes hónapok utolsó napján az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére tárolt biztonsági kőolaj és kőolajtermék-készletek mennyisége (utóbbi terméktípusonként részletezve), e más tagállam készletezésre kötelezettje nevének feltüntetésével,

f) az egyes hónapok utolsó napján tárolt különleges kőolaj és kőolajtermék-készletek

fa) mennyisége, és hogy e mennyiség az előző évben hány napi átlagos belföldi fogyasztásnak felel meg,

fb) az Európai Unió más tagállamában történő tárolás esetében e más tagállamban tárolt különleges készlet mennyisége, tulajdonosa,

g) az egyes hónapok utolsó napján az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére tárolt különleges kőolaj és kőolajtermék-készletek mennyisége (utóbbi terméktípusonként részletezve), e más tagállam készletezésre kötelezettje nevének feltüntetésével,

h) az egyes hónapok utolsó napján tárolt kereskedelmi kőolaj és kőolajtermék-készletek mennyisége.

(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti adatokat azon hónapot követő 55 napon belül kell közölni a Bizottsággal, amelyre az adatok vonatkoznak. Az (1) bekezdés f)-g) pontja szerinti adatokat azon hónapot követő hónapban kell közölni a Bizottsággal, amelyre az adatok vonatkoznak.

(3) A Hivatal - az (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson felül - a Bizottság megkeresése esetén 60 napon belül a Bizottság részére megküldi.

(4) A Hivatal - az (1) bekezdés f)-g) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson felül - a Bizottság megkeresése esetén a Bizottság részére haladéktalanul megküldi.

5. § *  (1) A Szövetség a Kt. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő, a megelőző év utolsó napjára vonatkozó, a biztonsági készletet érintő adatokat minden év január 31-ig megküldi az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal részére.

(2) A Szövetség a Kt. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő, a biztonsági készletre vonatkozó adatokat a miniszter vagy a Hivatal megkeresése esetén részére haladéktalanul megküldi.

(3) Ha a Szövetség a Kt. 4. § (1) bekezdése alapján különleges készletet hoz létre, a készlet mennyiségéről és tárolásának időtartamáról tájékoztatja a minisztert és a Hivatalt.

(4) A Szövetség a Kt. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő, a különleges készletre vonatkozó adatokat a miniszter vagy a Hivatal megkeresése esetén részére haladéktalanul megküldi.

6. § *  A 4. § (1) bekezdés d)-h) pontja, (2)-(4) bekezdése, valamint az 5. § szerinti adatszolgáltatás formáját a Hivatal határozza meg és honlapján közzéteszi.

7. § *  (1) A miniszter megküldi a Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és azok módosítását.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a miniszter - a (3)-(4) bekezdésre is figyelemmel - gondoskodik a dokumentum Bizottság részére történő megküldéséről.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a dokumentum nyilvánosságra hozatala hátrányosan érintheti az érintett felek tevékenységét. Ebben az esetben a miniszter a dokumentumot - a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó - összefoglalóval együtt küldi meg a Bizottság részére.

(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló

a) a dokumentum tárgyát,

b) a dokumentum célját,

c) a dokumentum hatályát,

d) a szerződő feleket,

e) a dokumentum időtartamát, és

f) a főbb elemekre vonatkozó információkat

tartalmazza.

8. § *  (1) A miniszter a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi megállapodás megkötésének vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításának szándékáról a harmadik országgal vagy a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatja a Bizottságot, valamint rendszeres tájékoztatást küld a Bizottságnak a tárgyalások előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 116/A. § (4) bekezdése szerinti információk megküldéséről.

(2) A tárgyalások lezárását megelőzően a miniszter előzetes véleményezés céljából az (EU) 2017/684 határozat 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időtartamra megküldi a Bizottság részére a megállapodás vagy a módosítás tervezetét és azok összes mellékletét, valamint a megállapodásokban hivatkozott egyéb szövegeket az (EU) 2017/684 határozat 3. cikkével összhangban.

(3) A miniszter a megkötött vagy a módosított megállapodás ratifikációjakor a megállapodást vagy a módosítást, annak valamennyi mellékletével együtt, továbbá a Bizottság (2) bekezdés szerinti véleményében foglaltaktól való eltérés esetén az eltérés alapjául szolgáló indokokat megküldi a Bizottság részére.

8/A. § *  A miniszter felkérheti a Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.

8/B. § *  A 7-8/A. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodásokra.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet

a) * 

b) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozatnak,

c) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló 1999/280/EK tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 1999. július 26-i 1999/566/EK bizottsági határozatnak,

d) *  a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozatnak

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3) *  Ez a rendelet a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

Kőolajtermékek jegyzéke

1. Üzemanyagok:
- töltőállomáson - szuper ólommentes Euro 95 (Euro szuper 95)
- gázolaj
- cseppfolyósított földgáz
2. Háztartási fűtőanyagok:
- kisfogyasztók számára
- háztartási tüzelőolaj
3. Ipari fűtőanyagok
- nagykereskedelmi piaci szállítmányok (forgalom) számára - fűtőolaj (1%-ot meghaladó kéntartalommal)
- fűtőolaj (legfeljebb 1%-os kéntartalommal)

2. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

A havi kőolaj-beszerzési költség (CIF) meghatározása

A táblázat 1. és 2. sora a tárgyhavi teljes beszerzési mennyiségre vonatkozik.

a) „Kőolaj-beszerzési költség”: a kőolaj-behozatal, más tagállamból történő kőolajbeszerzés, valamint az adott tagállamban termelt kőolaj költsége;

b) „Behozatal”: a Közösségbe beszállított összes kőolaj, a tranzit kivételével, valamely tagállam kőolajszükségletének kielégítése céljából;

c) „Beszállítások”: a valamely tagállam területére egy másik tagállamból beszállított összes kőolaj, a tranzit kivételével, az adott tagállam kőolajszükségletének kielégítése céljából;

d) „A tagállamban termelt kőolaj”: az érintett tagállamban termelt és finomított kőolaj, ha az adott tagállam által termelt mennyiség meghaladja az éves kőolajellátásának 15%-át.

Az átlagos CIF-költség a teljes kőolajbeszerzés havi költségének súlyozott átlaga.

A CIF-költség tartalmazza a FOB-árat (a behajózási kikötőben ténylegesen számlázott árat), a szállítási költséget, a biztosítást és a kőolaj átrakodási műveleteihez kapcsolódó egyes költségeket.

A valamely tagállamban termelt kőolaj importértékét vámmentesen kell számítani a kirakodási kikötőbe vagy a határra érkezéskor, azaz amikor a kőolaj az importáló ország vámhatóságának joghatósága alá kerül.

Az átlagos CIF-költséget a tagállamok dollárban közlik.

A táblázatot a tárgyhónap végét követő egy hónapon belül kell megküldeni a Bizottságnak.

A Bizottság a megküldött információkat dollárban és euróban közzéteszi az Olajjelentésben (Oil Bulletin). A havi euró-dollár árfolyamot a hivatalos piaci átváltási árfolyamnak *  megfelelően kell meghatározni.

Tagállam: KŐOLAJ BESZERZÉSI KÖLTSÉGE Időszak:
CIF-költség
Sor
Összes mennyiség
(1000 hordó
és 1000 tonna)
Átlagos
CIF-költség
(hordónként
és tonnánként)
$
Megjegyzés
1. Összes beszerzés 1000 hordóban és dollár/hordóban
2. Összes beszerzés 1000 tonnában és dollár/tonnában

3. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez

A kőolajtermékek minden hónap 15. napján érvényes fogyasztói árainak meghatározása

A táblázat 1-7. sorában a kőolajtermékeknek az adott időpontban, az egyes fogyasztói csoportok esetében érvényes fogyasztói áraira vonatkozó információt kell feltüntetni.

„Az egyes fogyasztói csoportok esetében érvényes árak” a következők:

- a töltőállomásokon érvényes árak a közúti szállítás céljait szolgáló üzemanyagok esetében;

- a kisfogyasztóknak szállított üzemanyagárak, a 2000 litertől 5000 literig terjedő szállításokra a háztartási fűtőanyagok esetében (háztartási tüzelőolaj); az ipari ágazat 2000 liternél kisebb vételezései is figyelembe vehetők;

- a szállított fogyasztói árak az ipari fűtőanyag havi 2000 tonnánál vagy évi 24 000 tonnánál kisebb vételezése esetében.

A „valós árak” a minden hónap 15. napján érvényes valós fogyasztói árakat jelenti:

- az átlagos valós ár az 1-7. sorban említett valamennyi termék tekintetében a leggyakrabban felszámított ár, azaz a minden vámot és adót magában foglaló, illetve az ezektől mentes árak sorának súlyozott átlaga.

A közölt adatokat nemzeti valutában és euróban teszik közzé az Olajjelentésben (Oil Bulletin).

Az euróövezetbe tartozó országok esetében az 1998. december 31-én megállapított euróátváltási árfolyamokat; a többi ország esetében pedig az Európai Központi Bank által minden hónap 15-én közzétett árfolyamokat kell figyelembe venni.

Tagállam KŐOLAJTERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI Időszak:
nemzeti valutában
Valós árak
Sor Kőolajtermék megnevezése Egység Vámokkal
és adókkal
együtt
Vámok
és adók
Vámoktól
és adóktól
mentesen
Üzemanyagok
1 Ólmozott szuperbenzin 1000 liter
2 Euro szuper 95 1000 liter
3 Gépjármű-gázolaj 1000 liter
4 Cseppfolyósított földgáz 1000 liter
Háztartási fűtőanyag
5 Háztartási tüzelőolaj 1000 liter
Ipari fűtőanyagok
6 Fűtőolaj - kéntartalom >1% tonna
7 Fűtőolaj - kéntartalom ≤1% tonna

4. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez * 

A hétfőnként érvényes, vám- és adómentes árak meghatározása

A Bizottságot legkésőbb kedd délig kell tájékoztatni a kőolajtermékek minden hétfőn érvényben levő, vám- és adómentes árairól.

A „kőolajtermékek” az alábbiak:

Üzemanyagok:

- szuper ólmozott benzin

- Euro szuper 95

- gépjármű-gázolaj

- cseppfolyósított földgáz

Háztartási fűtőanyag:

- háztartási tüzelőolaj

Ipari fűtőanyagok:

- fűtőolaj 1%-ot meghaladó kéntartalommal

- fűtőolaj legfeljebb 1% kéntartalommal

„Az egyes fogyasztói csoportok esetében érvényes árak” a következőket jelentik:

- a töltőállomáson 1000 literre érvényes árak a közúti szállítás céljait szolgáló üzemanyagok esetében;

- a kisfogyasztóknak szállított üzemanyagárak, a 2000 litertől 5000 literig terjedő szállításokra a háztartási fűtőanyagok esetében (háztartási tüzelőolaj); az ipari ágazat 2000 liternél kisebb vételezései is figyelembe vehetők;

- a szállított fogyasztói árak az ipari fűtőanyag havi 2000 tonnánál vagy évi 24 000 tonnánál kisebb vételezése esetében.

A tagállamok által közölt, vám- és adómentes árak a súlyozott átlagon alapuló, leggyakrabban alkalmazott árak, a belföldi fogyasztásban 3%-ot meghaladó piaci részesedéssel rendelkező társaságok által felszámított árak figyelembevételével.

A közölt adatokat a Bizottság hetente nemzeti valutában és euróban közzéteszi az Olajjelentésben (Oil Bulletin). Az euróövezetbe tartozó országok esetében az 1998. december 31-én megállapított euróátváltási árfolyamokat kell figyelembe venni; a többi ország esetében pedig az Európai Központi Bank által minden hétfőn 14.15-kor közzétett árfolyamokat.

5. számú melléklet a 20/2004. (II. 27.) GKM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére