A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2004. (II. 20.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezése 2004. január 1. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet létrehozásáról szóló Megállapodás

Preambulum

Egy 1924. november 29-én kelt Megállapodás értelmében Spanyolország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Portugália és Tunézia Kormányai megállapodtak a Nemzetközi Borászati Hivatal létrehozásában.

Az akkori tagországok 1958. szeptember 4-én kelt határozata alapján a Hivatal a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal nevet vette fel. Ez a kormányközi szervezet 2001. április 3-án negyvenöt tagállamot tömörít.

Az 1997. december 5-én, Buenos Aires-ben (Argentína) tartott ülés során elfogadott, COMEX 2/97 számú állásfoglalásában a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal Közgyűlése elhatározta, hogy szükség szerint az új nemzetközi helyzethez igazítja a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal feladatkörét, emberi, tárgyi és pénzügyi eszközeit, sőt adott esetben működési mechanizmusát és rendelkezéseit is annak érdekében, hogy világviszonylatban képes legyen a szőlő- és borágazatot érő kihívásokra válaszolni és az ágazat jövőjét biztosítani.

A fent említett Megállapodás 7. Cikkének értelmében, harminchat állam felkérésének megfelelően, a Francia Köztársaság Kormánya összehívta a tagállamok Konferenciáját, amelyre 2000. június 14-én, 15-én és 22-én, valamint 2001. április 3-án került sor Párizsban.

Ennek értelmében a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal tagállamai (a továbbiakban: Felek) a következőkben állapodtak meg:

I. Fejezet

Célkitűzések és hatáskörök

1. Cikk

1. A Felek megállapodnak, hogy létrehozzák a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezetet (OIV), amely átveszi a módosított 1924. november 29-i Megállapodás értelmében alapított Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal szerepét. A Szervezet működését a jelen Megállapodás rendelkezései szabályozzák.

2. Az OIV célkitűzéseit és a 2. Cikkben meghatározott hatásköreit olyan tudományos és technikai jellegű kormányközi szervezetként valósítja meg, illetve gyakorolja, amelynek kompetenciája a szőlőre, borra, boralapú italokra, csemegeszőlőre, mazsolaszőlőre és egyéb, szőlő alapú termékekre terjed ki.

2. Cikk

1. Hatáskörét illetően az OIV célkitűzései a következők:

a) jelzi a tagországok felé azokat az intézkedéseket, amelyeket a termelők, a fogyasztók, valamint a szőlő- és borágazat egyéb szereplőinek elvárásai és törekvései érdekében eszközölnek;

b) segítséget nyújt olyan más nemzetközi kormányközi vagy civil szervezeteknek, amelyek normatív tevékenységeket látnak el;

c) a szőlészeti és borászati termékek előállítása és forgalmazása körülményeinek javítása és a fogyasztói érdekek figyelembevétele érdekében, aktívan közreműködik a már létező eljárások és szabályok nemzetközi harmonizációjában, valamint szükség esetén új nemzetközi szabályok kidolgozásában.

2. Ezen célkitűzések elérése érdekében az OIV az alábbi feladatkörrel rendelkezik:

a) a tagok igényeinek kielégítése érdekében, elősegíti és megfelelő módon irányítja a tudományos és technikai kutatásokat és kísérleteket, amelyek eredményeit kiértékeli - adott esetben elismert szakemberek bevonásával - majd az eredményeket a megfelelő módon ismerteti;

b) ajánlásokat dolgoz ki és fogalmaz meg, amelyek alkalmazását a tagokkal együttműködve követi nyomon, különös tekintettel az alábbi szakterületekre:

(i) a szőlőtermesztés feltételei,

(ii) borászati eljárások,

(iii) a termékek meghatározása és/vagy leírása, a címkézés és a forgalmazás feltételei,

(iv) a szőlő alapú termékek analitikai és értékelési módszerei;

c) minden az alábbi területekkel kapcsolatos javaslatot a tagok elé terjeszt véleményezésre:

(i) a szőlő alapú termékek eredetét, különösen a fogyasztókra tekintettel, a címkén szereplő információkkal kapcsolatban,

(ii) a földrajzi árujelzők védelmét, nevezetesen a szőlőbortermelő területek és az eredetmegjelöléseket, függetlenül attól, hogy azokban szerepel-e ahhoz kapcsolódó földrajzi név vagy sem. Mindennek feltétele, hogy ne sértsék a kereskedelemi és a szellemi tulajdonlás szempontjából a nemzetközi Megállapodásokat,

(iii) a szőlészeti és borászati növényi származékok elismerésére és védelmére vonatkozó tudományos és technikai feltételek javítása;

d) közreműködik a jogszabályok tagállamok által történő harmonizációjában és kiigazításában, és szükség esetén megkönnyíti a hatáskörébe tartozó eljárások kölcsönös elismertetését;

e) a hozzáforduló országok vagy szervezetek között közvetítő szerepet vállal, aminek költségeit a kérelmezők viselik;

f) nyomon követi, illetve értékeli a tudományos és technikai fejlődés és haladás azon vonulatait, amelyek jelentős mértékben és tartósan befolyásolhatják a szőlő- és borágazatot, és ezekről időben tájékoztatja a tagokat;

g) részt vesz a fogyasztók egészségvédelmét és az élelmiszer-biztonságot célzó tevékenységekben:

(i) olyan tudományos szakértői megfigyelés révén, amely lehetővé teszi a szőlő alapú termékek jellemzőinek kiértékelését,

(ii) elősegítve és irányítva az alkalmazott táplálkozástani és egészségügyi jellemzőkre irányuló kutatásokat,

(iii) a 2. Cikk n) bekezdésben meghatározott személyeken és szervezeteken kívül, az ezen kutatásokból származó információkat eljuttatja az orvosi és más egészségügyi területeken tevékenykedők számára is;

h) elősegíti a tagok közötti együttműködést:

(i) az adminisztrációs együttműködés által,

(ii) meghatározott információk cseréje által,

(iii) szakembercsere által,

(iv) szakmai segítségnyújtás vagy tanácsadás által, mégpedig közös projektek és más közös tanulmányok lebonyolítását illetően;

i) működése és tevékenysége során figyelembe veszi az egyes tagországok a szőlő alapú termékek előállítási módszereihez, valamint a bortermelési és a szőlő/boralapú szeszes italok előállításának metodikájához kapcsolódó sajátosságait;

j) tevékenyen közreműködik a szőlővel és a szőlő alapú termékkel kapcsolatos oktatási és képzési rendszerek fejlesztésében;

k) tevékenyen közreműködik a világ szőlészeti és borászati örökségeinek, illetve a hozzájuk kapcsolódó történelmi, kulturális, emberi, társadalmi és környezeti sajátosságok és tények megismerését vagy elismerését célzó tevékenységekben;

l) védnökséget vállal azokban az állami vagy magánkezdeményezésekben, amelyeknek nem kereskedelmi jellegű tárgya a hatáskörébe tartozik;

m) tevékenysége során és felmerülő szükség esetén felügyeli és irányítja az ágazat szereplői közötti hasznos párbeszédet, és ezen résztvevőkkel megfelelő megállapodásokat köt;

n) összegyűjti, feldolgozza és biztosítja a legmegfelelőbb információk terjesztését:

(i) tagjainak és megfigyelőinek,

(ii) más nemzetközi szervezeteknek mind a kormányközi, mind a nem kormányzati szervezeteknek,

(iii) a termelőknek, a fogyasztóknak és a szőlő- és borágazat egyéb szereplőinek,

(iv) a többi érdekelt országnak,

(v) a médiáknak és szélesebb körben a nagy nyilvánosságnak.

Az információáramlás és a kommunikáció megkönnyítése érdekében az OIV arra kéri tagjait, lehetséges kedvezményezettjeit és adott esetben a nemzetközi szervezeteket, hogy az ésszerű és elfogadható kérelmek esetében bocsássák rendelkezésére a kért adatokat és bármely egyéb értékelési szempontokat.

o) rendszeres időközönként felülvizsgálja saját szervezeti felépítésének és működési eljárásainak hatékonyságát.

II. Fejezet

Szervezeti felépítés

3. Cikk

1. Az OIV szervezeti felépítése a következő:

a) Közgyűlés,

b) elnök,

c) alelnökök,

d) vezérigazgató,

e) Végrehajtó Bizottság,

f) Tudományos és Technikai Bizottság,

g) Központi Iroda,

h) bizottságok, albizottságok, szakértői csoportok,

i) Titkárság.

2. Az OIV minden egyes tagját az általuk választott küldöttek képviselik. Az OIV plenáris szerve a Közgyűlés, amely a tagok által meghatalmazott küldöttekből áll. A Közgyűlés egyes hatásköri funkcióit átruházhatja a Végrehajtó Bizottságra, amelyben a tagok egy küldöttel képviseltetik magukat. A Végrehajtó Bizottság saját hatáskörénél fogva bizonyos rutinszerű adminisztratív jellegű funkciókat az OIV Központi Irodájára ruházhat át, amelynek tagjai az OIV elnöke, alelnökei, illetve a bizottságok és az albizottságok elnökei. Az elnök, az első alelnök és a bizottságok elnökei különböző nemzetiségűek.

3. Az OIV az általa folytatott tudományos tevékenységet a szakértői csoportokban, az albizottságokban és a bizottságokban fejti ki, amelyek munkáját a Tudományos és Technikai Bizottság hangolja össze a Közgyűlés által jóváhagyott stratégiai terv alapján.

4. A vezérigazgató az OIV belső vezetéséért, a személyzet felvételéért és irányításáért felelős. A munkaerő-felvételt szabályozó feltételeknek a lehető legnagyobb mértékben biztosítaniuk kell a Szervezet nemzetközi jellegét.

5. Az OIV-ben megfigyelők is közreműködhetnek, akik akkor kezdhetik meg munkájukat, miután írásban elfogadták a jelen Megállapodást és a hozzákapcsolódó Belső Működési Szabályzatban meghatározott rendelkezéseket.

6. A Szervezet székhelye Párizs (Franciaország).

III. Fejezet

Szavazati jogok

4. Cikk

Minden tag szabadon meghatározhatja küldötteinek számát, de alapvetően csak két szavazattal rendelkezik, amelyekhez adott esetben további járulékos szavazatok is hozzáadódhatnak. Ezen járulékos szavazatok számát minden tagállamnak a szőlő- és borágazatban betöltött relatív helyét meghatározó objektív kritériumok alapján számítják a jelen Megállapodás részét képező 1. és 2. számú mellékletben foglalt feltételek szerint. Az előbb említett két szám összege alkotja a súlyozott szavazatok számát. Az egyes tagállamoknak a szőlő- és borágazatban betöltött szerepét meghatározó koefficiens felülvizsgálatára az 1. számú melléklet rendelkezéseinek megfelelően, rendszeres időközönként kerül sor.

IV. Fejezet

A működés, határozathozatal rendje

5. Cikk

1. Az OIV legfőbb szerve a Közgyűlés, amely megvitatja és elfogadja az OIV szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint az általános horderejű, tudományos, technikai, gazdasági és jogi természetű állásfoglalási javaslatokat, dönt bizottságok és albizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről. A Közgyűlés a rendelkezésre álló hitelkereteken belül meghatározza a költségvetés bevételeit és kiadásait, ellenőrzi és jóváhagyja a könyvelést. A szőlő- és a szőlő alapú termékekre vonatkozóan adaptálja azokat az együttműködési jegyzőkönyveket, amelyeket az OIV a nemzetközi szervezetekkel köthet. A Közgyűlés évente egyszer ülésezik. Rendkívüli ülés összehívására akkor kerülhet sor, ha azt az OIV tagjainak egyharmada kéri.

2. A határozatok csak akkor érvényesek, ha az üléseken a tagok egyharmadának küldöttei részt vesznek, és az általuk leadható súlyozott szavazatok száma legalább az összes leadható súlyozott szavazat fele. Egy adott tag saját képviseletét rábízhatja egy másik tag küldöttjére, de egy küldött a saját maga képviseletén túlmenően kizárólag egy másik tag képviseletét vállalhatja át.

3. a) Az általános jelentőségű, tudományos, technikai, gazdasági és jogi természetű állásfoglalásra vonatkozó javaslatok elfogadására, illetve a bizottságok és albizottságok létrehozására és megszüntetésére vonatkozóan a Közgyűlés rendes határozathozatali eljárása a konszenzus. Ebben a tárgykörben ugyanez az eljárás vonatkozik a Végrehajtó Bizottságra is hatásköre gyakorlása közben.

b) A konszenzusos eljárás nem alkalmazható az OIV elnökének, a bizottságok és az albizottságok elnökeinek, valamint a vezérigazgató megválasztására, a költségvetés, illetve a tagok tagdíjainak megszavazására. Ezen túlmenően a konszenzusos eljárás nem alkalmazható az egyéb a Belső Működési Szabályzatban foglalt pénzügyi határozatok esetében sem.

c) Abban az esetben, ha a Közgyűlésnek vagy a Végrehajtó Bizottságnak nem sikerül konszenzust elérnie egy állásfoglalás- vagy határozattervezet első bemutatásakor, az elnök a soron következő közgyűlési vagy végrehajtó bizottsági ülés előtti időszakban a különböző nézőpontok közelítése érdekében az összes lehetséges módon megpróbál a tagokkal konzultálni. Amennyiben az összes, konszenzus kialakítására irányuló kísérlet eredménytelen, úgy az elnök minősített többséggel történő szavazást rendelhet el, amelynek során minden tag egy szavazatra jogosult, és amely minősített többséghez a jelen levő vagy képviselt tagok kétharmad plusz egy szavazata szükséges. Mindazonáltal abban az esetben, ha egy tag alapvető nemzeti érdekeit fenyegetve érzi, a szavazást egy évvel elhalasztják. Ha ezt az álláspontot utólag az érintett tagállam külügyminisztere vagy bármely más politikai hatósága írásban megerősíti, a szavazásra nem kerül sor.

4. a) Az OIV elnökének, a bizottságok és az albizottságok elnökeinek és a vezérigazgató megválasztása súlyozott minősített többséggel történik, amihez a jelen levő vagy képviselt tagok súlyozott szavazatainak kétharmada és egy szavazat szükséges. A megválasztáshoz az is feltétel, hogy a jelen lévő vagy képviselt tagoknak a fele és egy tag az adott jelöltet támogassa. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, három hónapon belül rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. Ez alatt az idő alatt és az adott körülményektől függően, az éppen hivatalban levő elnök, bizottságok és albizottságok elnökei és a vezérigazgató továbbra is ellátják feladatukat.

b) Az OIV elnökének, a bizottságok és albizottságok elnökeinek megbizatása három évre szól. A vezérigazgató megbízása öt évig tart, majd további öt évre újraválasztható a megválasztását szabályozó feltételek szerint. A vezérigazgatót a Közgyűlés bármikor visszahívhatja, a megválasztásakor lefolytatott súlyozott minősített többségű, illetve a tagállamok többségét jelentő szavazási mód szerint.

5. A költségvetés és a tagok tagdíjainak megszavazása súlyozott minősített többséggel történik, amihez a jelen lévő vagy képviselt tagok súlyozott szavazatainak kétharmada plusz egy szavazat szükséges. A Közgyűlés ugyanezen eljárás szerint nevezi ki a pénzügyi auditort is az OIV vezérigazgatójának és Központi Irodájának közös javaslatának és a Végrehajtó Bizottság kedvező véleménye alapján.

6. Az OIV hivatalos nyelve a francia, a spanyol és az angol. A nyelvhasználat pénzügyi feltételeit a jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza, jóllehet a Közgyűlés szükség esetén az 5. Cikk, 3. bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek szerint ezen feltételekben módosításokat eszközölhet. A tagok közötti kommunikáció javítása érdekében, egy vagy több tag kérésére ugyanazon pénzügyi feltételek mellett további nyelveket, mégpedig a német és az olasz nyelvet is alkalmazni lehet. Ezt megelőzően azonban a kérés beterjesztését követően az érintett felhasználóknak hivatalosan is el kell fogadniuk az ezzel együtt járó pénzügyi terheket. Mindösszesen öt nyelv alkalmazását meghaladóan minden egyes új kérelmet a Közgyűlés elé kell bocsátani, amely az 5. Cikk, 3. bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek szerint hozza meg döntését. Azoknak az országoknak az esetében, amelyek nem tagjai a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezetnek, a vitás ügyek tárgyalásakor használt közvetítő nyelv továbbra is a francia.

7. Az OIV szervezeti egységeinek nyitott és jól áttekinthető módon kell működniük.

V. Fejezet

Az OIV finanszírozása

6. Cikk

1. Az OIV minden egyes tagja tagdíjat fizet, amelynek összegét a Közgyűlés állapítja meg évente. A tagdíj összege a jelen Megállapodás 1. és 2. számú mellékletében meghatározott rendelkezések szerint kerül megállapításra. Az esetlegesen újonnan belépő tagok tagdíját szintén a Közgyűlés állapítja meg a jelen Megállapodás 1. és 2. számú mellékletében meghatározott rendelkezések alapján.

2. Az OIV pénzügyi forrásai a tagok és megfigyelők kötelező éves hozzájárulásából, valamint az általa végzett tevékenységek eredményeiből tevődik össze. A kötelező hozzájárulást az OIV részére az adott naptári év folyamán kell kifizetni, amelyet túllépve a kifizetés késedelmesnek minősül.

3. Az OIV pénzügyi forrásaihoz a tagok önkéntes felajánlásaikkal is hozzájárulhatnak, az állami, vegyes (állami és magán) vagy magánkézben levő nemzeti vagy nemzetközi szervezetek pedig különféle adományokkal, segélyekkel, pénzügyi szubvenciókkal vagy egyéb pénzösszegekkel támogathatják. Ezeknek a pénzügyi juttatásoknak azonban tiszteletben kell tartaniuk a Közgyűlés által, az 5. Cikk, 3. bekezdés a) pontjában meghatározott rendelkezések alapján kinyilvánított általános elveket, amelyek bekerülnek a Belső Működési Szabályzatba is.

7. Cikk

1. Amennyiben egy tagország két esedékes tagdíját nem fizeti be, úgy ennek megállapítása után a Végrehajtó Bizottságban és a Közgyűlésben való szavazati és részvételi joga automatikusan felfüggesztésre kerül. A Végrehajtó Bizottság minden esetet külön-külön megvizsgálva határozza meg, hogy az érintett tagok milyen feltételek szerint rendezhetik helyzetüket, illetve, hogy ennek elmulasztása esetén, mikor kell úgy tekinteni, hogy az érintett tag felmondta a Megállapodást.

2. Amennyiben egy tagország három esedékes tagdíját nem fizeti be, a vezérigazgató erről értesíti az érintett tagokat vagy megfigyelőket. Abban az esetben, ha a tartozást a nemfizetés harmadik évének december 31-éjétől számított két éven belül nem rendezik, úgy az érintett tagokat vagy megfigyelőket automatikusan kizárják az OIV-ből.

VI. Fejezet

A nemzetközi kormányközi szervezetek részvétele

8. Cikk

Az OIV munkájában nemzetközi kormányközi szervezetek is részt vehetnek, amelyek az OIV tagjává is válhatnak és hozzájárulhatnak annak finanszírozásához is, amelynek feltételeit minden egyes esetben a Közgyűlés határozza meg a Végrehajtó Bizottság javaslata alapján.

VII. Fejezet

A Megállapodás módosítása és felülvizsgálata

9. Cikk

1. A jelen Megállapodás módosítását bármelyik tag kezdeményezheti. Az erre irányuló javaslatokat a vezérigazgatóhoz kell írásban eljuttatni, aki a Szervezet összes többi tagjának megküldi azokat. Amennyiben az értesítést követő hat hónapon belül a teljes taglétszám fele és egy tag elfogadja a javaslatot, akkor a vezérigazgató azt az ezen időtartam lejárta után tartandó első Közgyűlés elé terjeszti megvitatás céljából. A döntést konszenzus alapján hozzák meg a jelen lévő vagy képviselt tagok. A Közgyűlés által történő elfogadás után a módosításoknak az egyes tagországok nemzeti jogalkotásában előírt belső elfogadási, jóváhagyási és ratifikálási eljárásokon kell keresztülmenniük. A módosítások hatálybalépésére az elfogadási, jóváhagyási, ratifikálási vagy csatlakozási nyilatkozat átadásától számított harmincadik napon kerül sor, amennyiben azt a Szervezet tagjainak kétharmada és egy tag eljuttatja a Szervezethez.

2. A jelen Megállapodás felülvizsgálata jogilag megindítható, amennyiben az erre irányuló kérelmet a tagok kétharmada plusz egy tag jóváhagyja. Ebben az esetben, a Francia Kormány hat hónapon belül összehívja a tagországok Konferenciáját. A felülvizsgálattal kapcsolatos programtervezetet és javaslatokat legalább két hónappal a konferencia megrendezése előtt meg kell küldeni a tagországoknak. Az így összehívott Konferencia saját maga határozza meg ügyrendjét. A Konferencia alatt a Főtitkár tisztét az OIV vezérigazgatója tölti be.

3. A felülvizsgált megállapodás hatálybalépése előtt, a Szervezet Közgyűlése a jelen Megállapodás és a 10. Cikkben szereplő Belső Működési Szabályzat által rögzített feltételek alapján meghatározza, hogy azok a tagországok, amelyek részt vesznek a jelen Megállapodásban, de a felülvizsgálatra vonatkozóan nem adtak át elfogadási, jóváhagyási, ratifikálási vagy csatlakozási nyilatkozatot, milyen mértékben vehetnek részt az OIV munkájában a felülvizsgált megállapodás hatálybalépését követően.

VIII. Fejezet

Belső Működési Szabályzat

10. Cikk

A Közgyűlés elfogadja az OIV Működési Szabályzatát, amely szükség szerint részletesen felsorolja a jelen Megállapodás végrehajtási feltételeit. A Szabályzat elfogadásáig a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal Szabályzata marad hatályban. A Szabályzat meghatározza a fenti bekezdésekben leírt szervek hatáskörét és működési szabályait, a megfigyelők részvételének feltételeit, a jelen Megállapodás kapcsán esetlegesen felmerülő fenntartások áttanulmányozásának feltételeit, valamint az OIV adminisztrációs és pénzügyi irányítására vonatkozó rendelkezéseket. Ezenkívül pontosan rögzíti, hogy az egyes témakörökben, különösképpen a pénzügyi finanszírozásra vonatkozóan, a döntéshozatal előtt milyen feltételek szerint kell a Közgyűlés és a Végrehajtó Bizottság tagjai számára szükséges iratokat az érintettekhez eljuttatni.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

11. Cikk

Az OIV jogi személyiséggel bír és az összes tagország felruházza a hatáskörének gyakorlásához szükséges jogképességekkel.

12. Cikk

A jelen Megállapodást illetően kiegészítő javaslatokat lehet megfogalmazni, amelyeket az 5. Cikk, 3. bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek szerint a Közgyűlésnek kell elfogadni.

13. Cikk

A jelen Megállapodás aláírásra nyitva áll a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal valamennyi tagországa számára 2001. július 31-ig. A Megállapodás elfogadási, jóváhagyási, megerősítési vagy csatlakozási eljáráshoz van kötve.

14. Cikk

Bármely olyan állam, amelyre nem vonatkozik a jelen Megállapodás 13. Cikke, kérheti a Megállapodáshoz való csatlakozást. A csatlakozási kérelmeket közvetlenül az OIV-hez kell eljuttatni, egy másolatot pedig a Francia Köztársaság Kormányának kell elküldeni, aki értesíti erről a jelen Megállapodást aláíró államokat, illetve Feleket. Az OIV tájékoztatást ad tagjainak a beérkezett kérelmekről és az esetlegesen megfogalmazott észrevételekről. A tagoknak hat hónap áll rendelkezésére, hogy véleményüket eljuttassák az OIV-hez. A hat hónapos időtartam lejárta után a csatlakozási kérelem elfogadottnak tekintendő, ha azt a tagok többsége nem ellenezte. A letéteményes értesíti a kérelmező államot a kérelem elbírálásáról. A kérelem elfogadása esetén az érintett államoknak tizenkét hónap áll rendelkezésére, hogy csatlakozási nyilatkozatát átadja a letéteményesnek. Azok a 13. Cikk által érintett államok, amelyek nem írták alá a jelen Megállapodást a meghatározott határidőn belül, a Megállapodáshoz bármikor csatlakozhatnak.

15. Cikk

Az elfogadási, jóváhagyási, megerősítési vagy csatlakozási okiratokat a Francia Köztársaság Kormányánál kell letétbe helyezni, aki ezekről értesíti a jelen Megállapodást aláíró államokat vagy Feleket. Az elfogadási, jóváhagyási, ratifikálási vagy megerősítési okiratok a Francia Köztársaság Kormányánál kerülnek letétbe helyezésre.

16. Cikk

1. A jelen Megállapodás hatálybalépésére a harmincegyedik elfogadási, jóváhagyási, megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő év január elsején lép hatályba.

2. Bármely olyan állam tekintetében, amely a jelen Megállapodást annak hatálybalépése után fogadja el, hagyja jóvá, megerősíti vagy csatlakozik hozzá, a jelen Megállapodás az elfogadási, jóváhagyási, megerősítési vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő harmincadik napon lép hatályba.

3. A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal Közgyűlése a módosított 1924. november 29-i Megállapodás és az ahhoz kapcsolódó Belső Működési Szabályzat által rögzített feltételek alapján meghatározza, hogy azok az országok, amelyek aláírták az előbb említett Megállapodást, de nem helyezték letétbe elfogadási, jóváhagyási, megerősítési vagy csatlakozási okiratát, milyen mértékben vehetnek részt az OIV munkájában, a Megállapodás hatálybalépését követően.

17. Cikk

1. A módosított 1924. november 29-i Megállapodás a jelen Megállapodás hatálybalépését követően megrendezésre kerülő első Közgyűlés egyhangú határozata által érvényét veszti, feltéve, ha a Megállapodást aláíró összes állam a jelen Megállapodás hatálybalépését megelőzően egyhangúlag meg nem egyezik a Megállapodás rendelkezéseinek érvényességi feltételeiről.

2. A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet minden jog és kötelezettség tekintetében a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal jogutódja.

18. Cikk

A jelen Megállapodásban részes bármely fél a Megállapodást bármikor felmondhatja az OIV igazgatójához és a Francia Köztársaság Kormányához hat hónappal korábban eljuttatott előzetes értesítéssel. A Szervezetben résztvevő megfigyelők bármikor visszaléphetnek, amennyiben arról hat hónapos felmondási időtartam figyelembevétele mellett írásbeli nyilatkozatban értesítik az OIV vezérigazgatóját.

19. Cikk

A jelen Megállapodás letéteményese a Francia Köztársaság Kormánya. A Megállapodás francia, angol és spanyol nyelven írt mindhárom változata egyaránt hiteles.

A fentiek ismeretében, a kormányaik által szabályszerűen meghatalmazott alulírottak kézjegyükkel látták el a jelen Megállapodást, amely a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) létrehozásáról rendelkezik.

Készült Párizsban, 2001. április 3-án.

A jelen Megállapodás 4. és 6. Cikkében említett 1. számú melléklet

Az egyes tagállamoknak a szőlő- és borágazatban elfoglalt helyzete meghatározásának feltételei

1. Az egyes tagállamoknak a szőlő- és borágazatban elfoglalt relatív helyét meghatározó objektív kritériumok:

a) a megtermelt borok, speciális borok, mustok, szőlő-, boralapú alkoholok (borban kifejezve) mennyiségének átlaga az utolsó ismert ötéves időtartamra számítva, a szélső értékek figyelembevétele nélkül (T - Termelés);

b) az összes szőlőtermelésre használt földterület átlaga az utolsó ismert három évben (Ter - Terület);

c) a bor és bornak megfelelő italok mérhető fogyasztásának átlaga az utolsó ismert három évben F (Fogyasztás) = T (Termelés) - E (Export) + I (Import).

2. A tagállamok koefficiensének meghatározásához alkalmazandó egyenlet:


X% = [0,60
T (Tagállam)
─────
T (Összes OIV)

+ 0,20
Ter (Tagállam)
──────
Ter (Összes OIV)

+ 0,20
F (Tagállam)
──────
F (Összes OIV)

] 100

3. A tagállamokra vonatkozó koefficiensek felülvizsgálatára:

a) a költségvetési év elején, egy új tag csatlakozását követően;

b) háromévente, az utolsó ismert statisztikai adatok figyelembevétele mellett kerül sor.

4. Új csatlakozók

Az OIV-hez az elkövetkező években csatlakozó új tagoknak kötelező pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. Ennek összegéhez, amely a jelen mellékletben leírt egyenlet alapján kerül kiszámításra, hozzáadódik a 2. számú mellékletben meghatározott feltételek alapján a nyelvhasználat költségeihez való hozzájárulás összege is.

A jelen Megállapodás 4., 5. és 6. Cikkében említett 2. számú melléklet

Az egyes tagállamok szavazati jogának és kötelező pénzügyi hozzájárulásának meghatározása, a nyelvhasználat finanszírozásának feltételei

1. Szavazati jog

Minden tagállam két szavazati joggal rendelkezik.

2. Járulékos szavazatok

Az összes járulékos szavazat száma megegyezik az összes alapvető szavazati jog felével. A járulékos szavazati jogokat az alapvető szavazati jogokon túl a járulékos szavazatszám erejéig ítélik meg az egyes tagállamok számára, attól függően, hogy mekkora az 1. számú mellékletben megadott képlet alapján kiszámított, a szőlő- és borágazatban elfoglalt relatív helyzetük.

3. Súlyozott szavazatok

Minden tagállam esetében a súlyozott szavazatok száma az alapvető szavazati jogok és az esetlegesen általa birtokolt járulékos szavazati jogok összegének felel meg.

4. A kötelező hozzájárulások megosztása

A tagállamok által fizetendő kötelező hozzájárulások összege a Közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján kerül kiszámításra.

A kötelező hozzájárulások teljes összegének egyharmada az alapvető szavazati jogok szerint, míg kétharmada a járulékos szavazati jogok arányában kerül kiszámításra.

A régi és az új Megállapodás közötti átmeneti időszak megkönnyítése érdekében, minden tagállam két alapvető szavazati jogának megfelelő pénzügyi hozzájárulás nem lehet kisebb a jelen Megállapodás hatálybalépésekor az első költségvetési évre meghatározott „hozzájárulási egységösszegnél”. Adott esetben a járulékos szavazati jogok arányában fizetendő pénzügyi hozzájárulás összege kiigazításra kerül annak érdekében, hogy elérje az elfogadott költségvetés alapján számított kötelező hozzájárulások teljes összegét.

5. A nyelvhasználat pénzügyi vonatkozásai

A nyelvhasználat felmerülő költségeit teljes egészében az OIV általános költségvetése fedezi, és a tagokból illetve felhasználó megfigyelőkből álló különböző nyelvi csoportoknak nem kell erre a célra külön hozzájárulást fizetniük.

A nyelvhasználat feltételeire vonatkozóan a Belső Működési Szabályzatban rögzített külön rendelkezések lesznek az irányadóak.

Az egyetlen eredeti, angol, francia és spanyol nyelven írt példánnyal megegyező hiteles másolat. Az eredeti példány a Francia Köztársaság Külügyminisztériumának irattárában került elhelyezésre.

Párizs, 2001. szeptember 11.

A Francia Köztársaság Külügyminisztériuma irattárának igazgatója

(Aláírások)”

3. § A Megállapodás angol nyelvű szövege a következő:

„Agreement establishing the International Organisation of Vine and Wine

Preamble

Through an international Agreement concluded on 29 November 1924, the Governments of Spain, France, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Portugal and Tunisia gathered to create an International Wine Office.

Following a decision of its member states on 4 September 1958, the Office was renamed „International Vine and Wine Office”. This intergovernmental organisation has, at the date of 3 April 2001, forty-five member states.

The General Assembly of the International Vine and Wine Office, in its resolution COMEX 2/97, made at its session of 5 December 1997, held in Buenos Aires (Argentina), decided to proceed, as necessary, with the adaptation of the International Vine and Wine Office to the new international environment. This involved adapting its missions, its human, material and budgetary resources and, as appropriate, its procedures and operating rules, in order to meet the challenges and secure the future of the world vine and wine sector;

In application of Article 7 of the above-mentioned Agreement the Government of the French Republic, following a request from 36 member states, convened a Conference of member states on 14, 15, 22 June 2000 and on 3 April 2001 in Paris.

To this end the Parties have agreed to the following:

Chapter I

Objectives and Activities

Article 1

1. The „International Organisation of Vine and Wine” (O.I.V.) is hereby established. The O.I.V. shall replace the „International Vine and Wine Office” established by the Agreement of 29 November 1924, as amended, and shall be subject to the provisions of the present Agreement.

2. The O.I.V. shall pursue its objectives and exercise its activities defined in Article 2. The O.I.V. shall be an intergovernmental organisation of a scientific and technical nature of recognised competence for its work concerning vines, wine, wine-based beverages, grapes, raisins and other vine products.

Article 2

1. In the framework of its competence, the objectives of the O.I.V. shall be as follows:

a) to inform its members of measures whereby the concerns of producers, consumers and other players in the vine and wine products sector may be taken into consideration;

b) to assist other international organisations, both intergovernmental and non-governmental especially those which carry out standardisation activities;

c) to contribute to international harmonisation of existing practices and standards and, as necessary, to the preparation of new international standards in order to improve the conditions for producing and marketing vine and wine products, and to help ensure that the interests of consumers are taken into account.

2. To attain these objectives, the O.I.V.’s activities shall be:

a) to promote and guide scientific and technical research and experimentation in order to meet the needs expressed by its members, to assess the results, calling on suitably qualified experts as necessary, and where relevant to circulate the results by appropriate means;

b) to draw up and frame recommendations and monitor implementation of such recommendations in liaison with its members, especially in the following areas:

(i) conditions for grape production,

(ii) oenological practices,

(iii) definition and/or description of products, labelling and marketing conditions,

(iv) methods for analysing and assessing vine products;

c) to submit to its members all proposals relating to:

(i) guaranteeing the authenticity of vine products, especially with regard to consumers, in particular in connection with the information provided on labels,

(ii) protecting geographical indications, especially vine- and wine-growing areas and the related appellations of origin, whether designated by geographical names or not, insofar as they do not call into question international agreements relating to trade and intellectual property,

(iii) improving scientific and technical criteria for recognising and protecting new vitivinicultural plant varieties;

d) to contribute to the harmonisation and adaptation of regulations by its members or, where relevant, to facilitate mutual recognition of practices within its field of activities;

e) to mediate between countries or organisations upon request, any expenses of mediation being borne by those making the request;

f) to monitor, evaluate and inform its members in good time of scientific or technical developments likely to have significant and lasting effects on the wine sector;

g) to help protect the health of consumers and to contribute to food safety:

(i) by specialist scientific monitoring, making it possible to assess the specific characteristics of vine products,

(ii) by promoting and guiding research into appropriate nutritional and health aspects,

(iii) by extending the dissemination of information resulting from such research, beyond the recipients referred to in Article 2, paragraph n, to the medical and healthcare professions;

h) to foster co-operation between members through:

(i) administrative co-operation,

(ii) the exchange of specific information,

(iii) the exchange of experts,

(iv) the provision of assistance or expert advice, especially in the establishment of joint projects and other collaborative research;

i) to take account in its activities of the specific features of each of its members’ systems for producing vine products and methods for making wines and wine- and grape-based spirits;

j) to contribute to the development of training networks relating to wine and vine products;

k) to contribute to the promotion or recognition of the world vine- and wine-growing heritage and its historical, cultural, human, social and environmental aspects;

l) to grant its patronage to public or private events whose purpose, of a non-commercial nature, falls within its sphere of competence;

m) to carry on an appropriate dialogue in the context of its work and, as necessary, with players in the sector, and to conclude appropriate arrangements with them;

n) to gather, process and disseminate the most appropriate information and to communicate it:

(i) to its members and observers,

(ii) to other international organisations, both intergovernmental and non-governmental,

(iii) to producers, consumers and other players in the vine and wine sector,

(iv) to other interested countries,

(v) to the media and to the general public;

In order to facilitate its role as a source of information and communication, the O.I.V. may ask its members, potential beneficiaries and, where relevant, international organisations, to provide it with information and data on the basis of reasonable requests;

o) to re-assess regularly the effectiveness of its structures and working procedures.

Chapter II

Organisation

Article 3

1. The organs of the O.I.V. shall be:

a) The General Assembly;

b) The President;

c) The Vice-Presidents;

d) The Director General;

e) The Executive Committee;

f) The Scientific and Technical Committee;

g) The Steering Committee;

h) Commissions, Sub-Commissions and groups of experts;

i) The Secretariat.

2. Each member of the O.I.V. shall be represented by delegates of its choice. The General Assembly shall be the O.I.V.’s plenary body and shall be composed of the delegates nominated by members. It may delegate some of its powers to the Executive Committee, which shall comprise one delegate per member. The Executive Committee may, under its own authority, entrust some of its routine administrative powers to the O.I.V. Steering Committee, which shall comprise the President and Vice-Presidents of the O.I.V. and the Presidents of O.I.V. Commissions and Sub-Commissions. The President, the first Vice-President of the O.I.V. and the Presidents of O.I.V. Commissions shall be of different nationalities.

3. The O.I.V. shall conduct its scientific activity through experts groups, sub-commissions and commissions, co-ordinated by a Scientific and Technical Committee, within the framework of a strategic plan approved by the General Assembly.

4. The Director General shall be responsible for the internal administration of the O.I.V. and for the recruitment and management of the staff. The procedures for staff recruitment shall ensure, as far as possible, the international character of the organisation.

5. The O.I.V. may also include observers. Observers shall be admitted only after they agree in writing to O.I.V. regulations contained in this Agreement and in the Internal Rules.

6. The head-office of the O.I.V. shall be in Paris, (France).

Chapter III

Voting Rights

Article 4

Each member shall determine the number of its delegates but shall have only two basic votes plus, where relevant, an additional number of votes calculated from objective criteria that determine the relative position of each member state in the vine and wine sector under the conditions set forth in Annexes 1 and 2 to this Agreement, which form an integral part thereof. The sum of these two figures shall constitute the number of weighted votes. The coefficient determining the relative situation of each member state within the vine and wine sector shall be updated on a regular basis as expressed in Annex 1.

Chapter IV

Working Methods, Decision-making Processes

Article 5

1. The General Assembly shall be the supreme organ of the O.I.V. It shall discuss and adopt regulations relating to the organisation and working of the O.I.V. and decisions on motions of a general, scientific, technical, economic or legal nature and for the creation or discontinuance of Commissions and Sub-Commissions. It shall decide the budget for receipts and expenditures within the limit of existing appropriations, and shall audit and approve the accounts. The General Assembly shall adopt co-operation and collaboration protocols in matters relating to vine and wine products with international organisations. It shall meet once a year. Extraordinary sessions may be convened at the request of one-third of O.I.V. members.

2. Delegates from one-third of the members representing at least half the weighted votes must be present for sessions to be quorate. A member may be represented by the delegation of another member, but a delegation may not represent more than one member.

3. a) Consensus shall be the normal method whereby the General Assembly shall make decisions on motions of a general, scientific, technical, economic or legal nature, and for the creation or discontinuance of Commissions and Sub-Commissions. The same shall be true for the Executive Committee when it exercises its functions on these issues.

b) Consensus shall not be required for the election of the President of the O.I.V., the Presidents of Commissions and Sub-Commissions or for the Director General, nor shall it apply to the budget or to member’s financial contributions. Nor shall it apply to other financial decisions as determined in the Internal Rules.

c) In cases where the General Assembly or Executive Committee do not reach a consensus at the first instance on a draft resolution or decision, the President shall take all initiatives to consult members in the intervening period before the next General Assembly or Executive Committee, in order to bring the points of view together. When all such efforts to achieve consensus have been exhausted, the President shall take a vote on the basis of a qualified majority, that being a vote of two thirds plus one of members present or represented, on a one member one vote basis. Nevertheless, the vote shall be postponed for a period of one year if a member advises that essential national interests are at risk. If the opposition is subsequently confirmed in writing by the Minister of Foreign Affairs or any other competent political authority of the member concerned, the vote shall not be taken.

4. a) The President, the Presidents of Commissions and Sub-Commissions and the Director General shall be elected by a weighted qualified majority, that is, two thirds plus one of the weighted votes of members present or represented, provided that half plus one of the members present or represented have voted for the candidate. Should these conditions not be met, an extraordinary session of the General Assembly shall be called within a maximum of three months. The existing President, Presidents of Commissions and Sub-Commissions and Director General shall remain in office during the interim period, depending on the case.

b) The President of the O.I.V. and the Presidents of the Commissions shall be elected for three-year terms. The Director General shall be elected for a five-year term of office; the Director General may be re-elected for a second five-year term under the same conditions as for his or her election. The General Assembly may remove the Director General, on the basis of both the weighted qualified majority and the majority of member states used for his or her election.

5. A weighted qualified majority vote, that being two thirds plus one of the weighted votes of members present or represented, shall apply to votes on the budget or to members’ financial contributions. The General Assembly shall nominate a financial auditor, under the same conditions, on a joint proposal from the Director General and Steering Committee of the O.I.V., with the favourable opinion of the Executive Committee.

6. The official languages shall be French, Spanish, and English. The corresponding funding shall be determined according to Annex 2 to this Agreement. Nevertheless, the General Assembly may adapt it, if necessary, under the condition defined in Article 5, paragraph 3.a) At the request of one or more members, other languages shall be added under the same modalities of funding, notably Italian and German, in order to improve the communication between members. Beforehand, the concerned users shall formally accept the new financial contributions following their request. Beyond a total of five languages, any new request shall be submitted to the General Assembly which shall take its decision in the condition defined in Article 5, paragraph 3.a) French shall remain the reference language in the event of any dispute with third parties who are not members of the O.I.V.

7. The constitutive bodies of the O.I.V. shall function in an open and transparent manner.

Chapter V

Funding of the O.I.V.

Article 6

1. Every member of the O.I.V. shall pay a financial contribution decided each year by the General Assembly, the amount of which shall be determined by applying the provisions of Annexes 1 and 2 to this Agreement. The General Assembly shall decide the financial contribution of any new members on the basis of the provisions of Annexes 1 and 2 to this Agreement.

2. The O.I.V.’s financial resources shall comprise the annual compulsory contribution of each member and observer and income from its own activities. Compulsory payments shall be paid to the O.I.V. during the calendar year concerned. Beyond that time, payment shall be deemed late.

3. The O.I.V.’s financial resources may also include voluntary contributions of its members, donations, grants, subsidies or payments of any kind from either international, national organisations of a public, semi-public or private nature, provided such payments are made in accordance with guidelines which shall be established by the General Assembly in accordance with Article 5, paragraph 3.a) and shall be included in the Internal Rules.

Article 7

1. Should a member fail to pay two contributions its voting rights and participation in the next Executive Committee meeting and General Assembly after such failure has been ascertained shall be automatically suspended. The Executive Committee shall determine, on a case by case basis, the conditions under which the member concerned may regularise its situation or, failing that, be deemed to have denounced the Agreement.

2. In the case that three successive contributions have not been paid, the Director General shall notify this situation to the member or the observer concerned. If there is no regularisation during the two years following the thirty-first of December of the third year of non-payment, the member or the observer concerned shall be automatically excluded.

Chapter VI

Participation of International Intergovernmental Organisations

Article 8

An international intergovernmental organisation may participate in or be a member of the O.I.V. and may help to fund the O.I.V. under conditions determined, on a case by case basis, by the General Assembly on a proposal from the Executive Committee.

Chapter VII

Amendment and Revision of the Agreement

Article 9

1. Each member may, by written communication to the Director General of the O.I.V., propose amendments to this Agreement. The Director General shall circulate such communication to all members. If, within six months from the date of the communication, one half plus one of the members reply favourably to the request, the Director General shall present such proposal to the first General Assembly, which shall be held after this period, for adoption. Amendments shall be adopted by consensus of the members present or represented. Once adopted by the General Assembly, amendments shall be subject to internal approval procedures foreseen in the domestic legislation of members. Amendments shall be accepted, approved or ratified by the members. Amendments shall enter into force thirty days after the deposit of the instrument of ratification, acceptance, approval or accession representing two thirds plus one of the members of the organisation.

2. This Agreement shall be reviewed if two thirds plus one of members approve a request to that effect. In such case, the Government of the French Republic shall convene a conference of members within six months. The programme as well as the revision proposed shall be provided to members at least two months before the conference meets. The conference shall decide its own rules of procedure. The Director General of the O.I.V. shall act as Secretary General of the conference.

3. Before a revised agreement enters into force, the General Assembly shall define, under conditions determined by the present Agreement and by the Internal Rules in Article 10, to what extent the members party to the present Agreement, who have not become party to the revised agreement, can participate in the O.I.V.’s activities.

Chapter VIII

Internal Rules

Article 10

The General Assembly shall adopt the O.I.V.’s Internal Rules setting out, as necessary, the terms and conditions for implementation of this Agreement. Until this adoption, the rules of the International Vine and Wine Office shall apply to the O.I.V. In particular, they shall determine the remit and operating rules of the bodies referred to in the foregoing Articles, the conditions under which observers may participate, the conditions for examining the proposed reservations to the present Agreement and the provisions for the administrative and financial management of the O.I.V. They shall also describe the conditions for communicating documents, particularly those concerning funding, to the members of the General Assembly and the Executive Committee, which are required prior to making decisions.

Chapter IX

Final Clauses

Article 11

The O.I.V. shall have legal personality, and shall be accorded by each of its members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its activities.

Article 12

Proposed reservations to this Agreement may be formulated. They shall be accepted by the General Assembly in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 3.a).

Article 13

This Agreement shall be open for signature by all Member States of the International Vine and Wine Office until 31 July 2001. This Agreement shall be subject to, acceptance, approval, ratification or accession.

Article 14

Any state not referred to under Article 13 of this Agreement may apply to become a member. Applications for membership shall be made directly to the O.I.V., with a copy to the Government of the French Republic, which shall notify signatories of, or Parties to the Agreement of such applications. The O.I.V. shall provide information to its members concerning applications for membership and any observations made by O.I.V. members. Members have six months from the date of notification in which to comment on a State’s application for membership. The application shall be accepted if at the expiration of six months from the date of notification a majority of members has not opposed it. The depository shall notify the State of the outcome of its application. If the application is successful, the State concerned shall have twelve months within which to deposit its instrument of accession with the depository. States referred to at Article 13 that have not signed this Agreement within the given time limit may accede at any time.

Article 15

Instruments of acceptance, approval, ratification, or accession shall be deposited with the Government of the French Republic, which shall notify them to signatories and Parties to this Agreement. Instruments of acceptance, approval, ratification, or accession shall be filed in the archives of the Government of the French Republic.

Article 16

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the year following the deposit of the thirty-first instrument of acceptance, approval, ratification, or accession.

2. For each State which accepts, approves or ratifies this Agreement or accedes to it thereafter, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the deposit by this State of its instrument of acceptance, approval, ratification or accession.

3. The General Assembly of the International Vine and Wine Office shall define, under conditions determined by the Agreement of 1924, as amended and by the Rules of Procedure attached to it, to what extent the States which have not deposited their instrument of acceptance, approval, ratification or accession, may participate in O.I.V.’s activities after the entry into force of this Agreement.

Article 17

1. The Agreement of 29 November 1924, as amended, shall be terminated by the unanimous decision of the first General Assembly constituted following the entry into force of this Agreement, unless all Parties to the Agreement of 29 November 1924, as amended, have unanimously agreed to its termination, prior to the entry into force of this Agreement.

2. The „International Organisation of Vine and Wine” shall replace the „International Vine and Wine Office” with regard to all its rights and obligations.

Article 18

Parties to this Agreement may denounce it any time with six months notice sent to the Director General of the O.I.V. and the Government of the French Republic. Observers may decide to withdraw with six months notice sent to the Director General of the O.I.V.

Article 19

The original of this Agreement, of which the English, French, and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the French Republic.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their Governments have signed the Agreement establishing the International Organisation of Vine and Wine (O.I.V.)

Done at Paris on 3 April 2001.

Annex 1 referred to in Articles 4 and 6 of this Agreement

Method for determining the position of each member state in the vine and wine sector

1. Objective criteria determining the relative position of each member state in the vine and wine sector:

a) average production of wines, special wines, musts, grape- or wine-based spirits (expressed in wine equivalents) over the last five-year period for which statistics are available, stripping out the two extreme values (P);

b) average total surface area of the vineyard in the last three-year period for which statistics are available (S);

c) average apparent consumption of wine and wine equivalents over the last three years for which statistics are available (C) = (P) production - E (exports) + I (imports)

2. Formula for determining the coefficient for each member state:


X% = [0,60
P (memberstate)
─────
P (O.I.V.Total)

+ 0,20
S (memberstate)
──────
S (O.I.V.Total)

+ 0,20
C (memberstate)
──────
C (O.I.V.Total)

] 100

3. The coefficient of each member state is updated:

a) at the start of the budget year following the accession of a new member;

b) every three years in light of the most recent available statistics.

4. New members

New members joining the O.I.V. in future years must pay a compulsory financial contribution calculated according to the formula defined in the present Annex, with the addition of their participation to the specific funding for languages, in the conditions fixed in Annex 2.

Annex 2 referred to in Articles 4, 5 and 6 of this Agreement

Method for determining voting rights, compulsory financial contributions and modalities for language funding

1. Basic votes

Each member state has two basic votes.

2. Additional votes

The total number of additional votes is equal to half the total number of basic votes.

Up to such amount, additional votes are allocated as appropriate, in addition to basic votes, to certain member states according to their relative position in the vine and wine sector, according to the formula given in Annex 1.

3. Weighted votes

The number of each member state’s weighted votes is equal to the sum of its basic votes and additional votes, if any.

4. Allocation of compulsory contributions

The total amount of compulsory contributions to be called up from members is calculated on the basis of the budget adopted by the General Assembly.

One-third of the total amount of compulsory contributions is divided equally between the basic votes.

Two-thirds of the total amount of compulsory contributions are divided in proportion to additional votes.

In order to facilitate the transition between the former and present Agreement, the financial contribution corresponding to the two basic votes of each member state may not be lower for one year than the „Unit of contribution” pertaining to the year prior to the present Agreement entering into force. If necessary, the amount of financial contributions for additional votes are adjusted consequently to reach the total amount of compulsory contributions fixed by the adopted budget.

5. Funding of the languages

The funding of languages is fully provided for in the general budget of the O.I.V. and without any specific contribution by each linguistic group composed of members and observer users.

The detailed arrangements for implementing languages shall be determined by appropriate provisions in the Internal Rules.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A Megállapodásban foglaltakat 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik * .


  Vissza az oldal tetejére