A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi XXXVII. törvény

a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, Montrealban elfogadott Egyezményt kiegészítő, a nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorításáról szóló, 1988. február 24-én, Montrealban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, Montrealban elfogadott Egyezményt kiegészítő, a nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorításáról szóló, 1988. február 24-én, Montrealban aláírt Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti.

(Magyarország megerősítő okiratának letétbe helyezése 1988. szeptember 7-én megtörtént; Magyarország tekintetében a Jegyzőkönyv 1989. augusztus 6-án lépett hatályba.)

2. § A Jegyzőkönyv angol nyelven készült szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS OF VIOLENCE AT AIRPORTS SERVING INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, SUPPLEMENTARY TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF CIVIL AVIATION, SIGNED AT MONTREAL ON 24 FEBRUARY 1988

The States Parties to this Protocol

considering that unlawful acts of violence which endanger or are likely to endanger the safety of persons at airports serving international civil aviation or which jeopardize the safe operation of such airports undermine the confidence of the peoples of the world in safety at such airports and disturb the safe and orderly conduct of civil aviation for all States;

considering that the occurrence of such acts is a matter of grave concern to the international community and that, for the purpose of deterring such acts, there is an urgent need to provide appropriate measures for punishment of offenders;

considering that it is necessary to adopt provisions supplementary to those of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971, to deal with such unlawful acts of violence at airports serving international civil aviation;

have agreed as follows:

Article I

This Protocol supplements the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971 (hereinafter referred to as „the Convention”), and, as between the Parties to this Protocol, the Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as one single instrument.

Article II

1. In Article 1 of the Convention, the following shall be added as new paragraph 1 bis:

„1 bis. Any person commits an offence if he unlawfully and intentionally, using any device, substance or weapon:

a) performs an act of violence against a person at an airport serving international civil aviation which causes or is likely to cause serious injury or death; or

b) destroys or seriously damages the facilities of an airport serving international civil aviation or aircraft not in service located thereon or disrupts the services of the airport,

if such an act endangers or is likely to endanger safety at that airport.”

2. In paragraph 2 a) of Article 1 of the Convention, the following words shall be inserted after the words „paragraph 1”:

„or paragraph 1 bis”.

Article III

In Article 5 of the Convention, the following shall be added as paragraph 2 bis:

„2 bis. Each Contracting State shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences mentioned in Article 1, paragraph 1 bis, and in Article 1, paragraph 2, in so far as that paragraph relates to those offences, in the case where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him pursuant to Article 8 to the State mentioned in paragraph 1 a) of this Article.”

Article IV

This Protocol shall be open for signature at Montreal on 24 February 1988 by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 9 to 24 February 1988. After 1 March 1988, the Protocol shall be open for signature to all States in London, Moscow, Washington and Montreal, until it enters into force in accordance with Article VI.

Article V

1. This Protocol shall be subject to ratification by the signatory States.

2. Any State which is not a Contracting State to the Convention may ratify this Protocol if at the same time it ratifies or accedes to the Convention in accordance with Article 15 thereof.

3. Instruments of ratification shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America or with the International Civil Aviation Organization, which are hereby designated the Depositaries.

Article VI

1. As soon as ten of the signatory States have deposited their instruments of ratification of this Protocol, it shall enter into force between them on the thirtieth day after the date of the deposit of the tenth instrument of ratification. It shall enter into force for each State which deposits its instrument of ratification after that date on the thirtieth day after deposit of its instrument of ratification.

2. As soon as this Protocol enters into force, it shall be registered by the Depositaries pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944).

Article VII

1. This Protocol shall, after it has entered into force, be open for accession by any non-signatory State.

2. Any State which is not a Contracting State to the Convention may accede to this Protocol if at the same time it ratifies or accedes to the Convention in accordance with Article 15 thereof.

3. Instruments of accession shall be deposited with the Depositaries and accession shall take effect on the thirtieth day after the deposit.

Article VIII

1. Any Party to this Protocol may denounce it by written notification addressed to the Depositaries.

2. Denunciation shall take effect six months following the date on which notification is received by the Depositaries.

3. Denunciation of this Protocol shall not of itself have the effect of denunciation of the Convention.

4. Denunciation of the Convention by a Contracting State to the Convention as supplemented by this Protocol shall also have the effect of denunciation of this Protocol.

Article IX

1. The Depositaries shall promptly inform all signatory and acceding States to this Protocol and all signatory and acceding States to the Convention:

a) of the date of each signature and the date of deposit of each instrument of ratification of, or accession to, this Protocol, and

b) of the receipt of any notification of denunciation of this Protocol and the date thereof.

2. The Depositaries shall also notify the States referred to in paragraph 1 of the date on which this Protocol enters into force in accordance with Article VI.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their Governments, have signed this Protocol.

Done at Montreal on the twenty-fourth day of February of the year One Thousand Nine Hundred and Eighty-eight, in four originals, each being drawn up in four authentic texts in the English, French, Russian and Spanish languages.”

„A POLGÁRI REPÜLÉS BIZTONSÁGA ELLENI JOGELLENES CSELEKMÉNYEK LEKÜZDÉSÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNYT KIEGÉSZÍTŐ, A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉST SZOLGÁLÓ REPÜLŐTEREK ELLENI JOGELLENES ÉS ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, 1988. FEBRUÁR 24-ÉN, MONTREALBAN ALÁÍRT JEGYZŐKÖNYV

Az e jegyzőkönyvben részes Államok

figyelembe véve, hogy azok a jogellenes erőszakos cselekmények, amelyek veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik a nemzetközi polgári repülést kiszolgáló repülőtereken a személyek biztonságát, illetve amelyek veszélyeztetik az ilyen repülőterek működését, aláássák a világ népeinek az ilyen repülőterek biztonságába vetett bizalmát és zavarják valamennyi állam tekintetében a polgári repülés biztonságos és rendezett tevékenységét;

figyelembe véve, hogy az ilyen cselekmények a nemzetközi közösségben súlyos aggodalmat keltenek és az ilyen cselekményektől való visszatartás céljából sürgős szükség van az elkövetők megbüntetését célzó megfelelő intézkedésekre;

tekintettel arra, hogy a nemzetközi polgári repülést kiszolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorítása érdekében kiegészítő rendelkezések elfogadására van szükség a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódóan

a következőkben állapodtak meg:

I. Cikk

E Jegyzőkönyv a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) egészíti ki, és a jelen Jegyzőkönyv Részesei között az Egyezményt és a Jegyzőkönyvet egységes dokumentumként kell kezelni és értelmezni.

II. Cikk

1. Az Egyezmény 1. Cikke a következő új 1 bis bekezdéssel egészül ki:

„1 bis. Bűncselekményt követ el az a személy, aki jogellenesen és szándékosan bármely szerkezet, anyag vagy fegyver felhasználásával:

a) a nemzetközi polgári repülést kiszolgáló repülőtéren bármely személy ellen olyan erőszakos cselekményt követ el, amely annak testi épségét károsítja vagy károsíthatja, illetve halált okoz vagy okozhat; vagy

b) a repülőtér berendezését vagy a repülőtéren tartózkodó üzemen kívüli légi járművet megsemmisíti, vagy jelentősen megrongálja, illetve a repülőtér működését megzavarja,

amennyiben az ilyen cselekmény a biztonságot ezen a repülőtéren veszélyezteti vagy veszélyeztetheti.”

2. Az Egyezmény 1. Cikke 2. bekezdésének a) pontja az „1. bekezdésében” kifejezés után a következő kifejezéssel egészül ki:

„vagy 1 bis bekezdésben”.

III. Cikk

Az Egyezmény 5. Cikke a következő új 2 bis bekezdéssel egészül ki:

„2 bis. Mindegyik Szerződő Állam megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy megállapítsa joghatóságát az 1. Cikk 1 bis bekezdésében és az 1. Cikk 2. bekezdésében említett bűncselekmények tekintetében abban az esetben, ha a területén tartózkodó feltételezett elkövetőt a 8. Cikk rendelkezéseinek megfelelően nem adja ki az e cikk 1. bekezdésének a) pontjában említett államnak.”

IV. Cikk

E Jegyzőkönyv 1988. február 24-től, Montrealban áll nyitva aláírásra azon államok számára, amelyek az 1988. február 9. és 24. között Montrealban tartott Nemzetközi Légijogi Konferencián részt vettek. A Jegyzőkönyv 1988. március 1-je után a VI. Cikkben meghatározott hatálybalépésig minden Állam számára Moszkvában, Londonban, Washingtonban és Montrealban áll nyitva aláírásra.

V. Cikk

1. E Jegyzőkönyvet az aláíró Államoknak meg kell erősíteniük.

2. Bármely olyan állam, amely az Egyezményben nem Szerződő Állam, jelen Jegyzőkönyvet akkor erősítheti meg, ha egyidejűleg az Egyezmény 15. Cikkének megfelelően az Egyezményt megerősíti, illetve csatlakozik ahhoz.

3. A megerősítő okiratokat a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál vagy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél kell letétbe helyezni, amelyek ezennel Letéteményesnek jelöltetnek ki.

VI. Cikk

1. Amint az e Jegyzőkönyvet aláíró államok közül tíz állam letétbe helyezte a megerősítő okiratát, az közöttük attól az időponttól számított harmincadik napon lép hatályba, amikor a tizedik megerősítő okiratot letétbe helyezték. Minden olyan állam vonatkozásában, amely e dátumot követően helyezte letétbe a megerősítő okiratát, a Jegyzőkönyv attól a naptól számított harmincadik napon lép hatályba, amikor a megerősítő okirat letétbe helyezése megtörtént.

2. A Jegyzőkönyv hatálybalépését követően a Letéteményesek a Jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 102. cikke, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény (Chicago, 1944.) 83. cikke szerint nyilvántartásba vétetik.

VII. Cikk

1. E Jegyzőkönyv a hatálybalépését követően minden olyan állam részére, amely azt nem írta alá, csatlakozásra nyitva áll.

2. Bármely olyan állam, amely az Egyezményben nem Szerződő Állam, e Jegyzőkönyvhöz akkor csatlakozhat, ha egyidejűleg az Egyezmény 15. Cikkének megfelelően az Egyezményt megerősíti, illetve csatlakozik ahhoz.

3. A csatlakozási okiratokat a Letéteményeseknél kell letétbe helyezni, és a csatlakozás a letétbe helyezéstől számított harmincadik napon lép hatályba.

VIII. Cikk

1. E Jegyzőkönyv bármely Részese a Letéteményesekhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja a Jegyzőkönyvet.

2. A felmondás attól a naptól számított hat hónap elteltével lép hatályba, amikor a felmondásról szóló értesítést a Letéteményesek átvették.

3. E Jegyzőkönyv felmondása nem jelenti az Egyezmény felmondását.

4. Az Egyezménynek a Szerződő Állam részéről történő felmondása a jelen Jegyzőkönyv felmondását is jelenti.

IX. Cikk

1. A Letéteményesek haladéktalanul értesítik a Jegyzőkönyvet aláíró és ahhoz csatlakozó, illetve az Egyezményt aláíró és ahhoz csatlakozó valamennyi államot,

a) minden egyes aláírásnak, valamint minden egyes megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésének az időpontjáról jelen Jegyzőkönyvvel összefüggésben, és

b) a Jegyzőkönyv felmondásáról szóló egyes értesítések átvételéről, feltüntetve annak átvételi időpontját.

2. A Letéteményesek értesítik továbbá az 1. bekezdésben említett államokat jelen Jegyzőkönyv VI. Cikke szerinti hatálybalépésének időpontjáról.

Ennek hiteléül az alulírott teljhatalmú megbízottak, akiket erre Kormányuk megfelelően felhatalmazott, aláírták ezen Jegyzőkönyvet.

Készült Montrealban, az ezerkilencszáznyolcvannyolcadik évi február hó huszonnegyedik napján, négy eredeti példányban angol, francia, orosz és spanyol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.”

3. § A Jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazása során a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, ha a Jegyzőkönyvből más nem következik.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére