A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló - többször módosított - 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. és 4/A. §-aiban meghatározott, a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozói, az 5. § szerinti autóbuszos személyszállítói engedélyekhez, valamint a 6. § szerinti saját számlás autóbuszos utasszállító igazolványokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú melléklete szerinti díjakat kell a kérelmezőnek fizetnie.

(2) *  Az elsőfokú és a másodfokú eljárás díját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazoltan befizetni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok előírásai az irányadók.

2. § (1) *  Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja az 1. számú melléklet szerinti elsőfokú eljárás díjaival azonos mértékű, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési számlára befizetni.

(2) Eredményes fellebbezés esetén a befizetett jogorvoslati eljárás díját a fellebbezést benyújtó ügyfél (kérelmező) részére a másodfokú közlekedési hatóság köteles visszatéríteni.

(3) *  Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. § A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2) és (7) bekezdésében foglaltakat,

c) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, ott az e rendelet szerinti díjat kell érteni.

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 20/2000. (XII. 12.) KöViM rendelet és a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 61/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

(2) E rendelet 1. számú mellékletének 1/B. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet 1. számú mellékletének 1/A. és 2/A. pontja.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez * 

A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjai

Díj
Ft/db
1. *  Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi autóbuszos saját számlás személyszállítási igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4 700
továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja
- 50 járműig 1 600
- 51-100 járműig 795
- 100 jármű felett 335
2. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása vagy érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az igénylő fuvarozó nevére 94 050
- közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja 4 700
- közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hitelesített közösségi engedély-másolat egy példányának, továbbá a külön jogszabályok *  előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja 4 800
- engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja 4 800
3. Az 1. pont alatt szereplő engedélyek, igazolványok elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja engedélyenként, igazolványonként 1 050

2. számú melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére