A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi XLIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Tallinnban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Tallinnban, 2002. március 13-án aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2002. november 7. napján megtörtént. Az Egyezmény annak 13. Cikke (1) bekezdése értelmében 2002. december 7. napján hatályba lépett.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az államuk területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását és az átszállítást,

tiszteletben tartva az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt Egyezményt,

figyelemmel a menekültek helyzetére vonatkozó, az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 28-án elfogadott genfi Egyezmény rendelkezéseire,

az együttműködés és a kölcsönösség szellemében eljárva

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Mindkét Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, minden formalitás nélkül visszafogadja azokat a személyeket, akik a beutazáshoz vagy a tartózkodáshoz szükséges feltételeknek a megkereső Szerződő Fél államának területén nem vagy már nem felelnek meg, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy ezen személyek a megkeresett Szerződő Fél állampolgárai.

2. Cikk

Az 1. Cikk rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azokra a személyekre is:

a) akiknek az állampolgárságát a megkeresett Szerződő Fél a megkereső Szerződő Fél államának területére történő beutazásukat követően visszavonta, feltéve, hogy az érintett személy nem rendelkezik más állampolgársággal, vagy

b) akik a megkeresett Szerződő Fél államterületére vonatkozó, 1 évnél hosszabb időre szóló huzamos vagy állandó tartózkodási engedéllyel vagy a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága által kiállított érvényes útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

A megkereső Szerződő Fél kérésére a megkeresett Szerződő Fél késedelem nélkül kiadja azokat az úti okmányokat, amelyek a 12. Cikk szerint a visszafogadásra kerülő személy hazatéréséhez szükségesek.

4. Cikk

A megkereső Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, ugyanazon feltételekkel ismételten visszafogadja az 1. és 2. Cikk alapján átadott személyt, amennyiben utólag megállapítást nyer, hogy ezen személy a megkereső Szerződő Fél államterületének elhagyása időpontjában nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával vagy a 2. Cikk b) pontjában meghatározott feltételeknek nem felelt meg. Ez a rendelkezés a 2. Cikk a) pont első fordulatában meghatározott esetben nem alkalmazható.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek, visszafogadási kérelem alapján, a jelen Egyezményben foglalt formaságok teljesítésével visszafogadják a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalant (a továbbiakban: harmadik ország állampolgára), aki közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél államának területéről, jogellenesen lépett be a megkereső Szerződő Fél államának területére, és a megkereső Szerződő Fél hatóságától a belépést követően sem kapott tartózkodási engedélyt.

A jelen cikk alkalmazásában a tartózkodási engedély az 1 évnél rövidebb időre szóló engedélyt jelenti, ide nem értve a vízumot, a tranzitvízumot vagy a menedékjogi eljárás során kiadott ideiglenes tartózkodásra jogosító engedélyt.

(2) A Szerződő Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben érintett személyeket közvetlenül a származási országukba irányítsák vissza.

(3) A megkereső Szerződő Fél - amennyiben ezt a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadástól számított 30 napon belül kéri - azonos feltételekkel és különösebb formalitás nélkül visszaveszi a harmadik ország állampolgárát, akikről a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadás után végzett ellenőrzés során megállapítja, hogy a megkereső Szerződő Fél államának területéről történő átadás időpontjában nem feleltek meg a jelen cikkben meghatározott visszafogadási kötelezettség feltételeinek.

6. Cikk

Az 5. Cikk szerinti visszafogadási kötelezettség nem áll fenn azon személyek vonatkozásában, akik

a) harmadik ország azon állampolgárai, akiknek visszafogadását az illetékes hatóságok a jogellenes belépést követő 12 hónapon belül nem kérték, vagy akik a megkeresett Szerződő Fél államának területét 1 évnél régebben hagyták el;

b) olyan harmadik ország állampolgárai, amelynek a megkereső Szerződő Fél államával közös államhatára van;

c) harmadik ország azon állampolgárai esetében, akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél a menekültek helyzetére vonatkozó, az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 28-án elfogadott genfi Egyezmény alapján elismerte, vagy akik a megkereső Szerződő Fél államában menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be és annak elbírálásáról a megkereső Szerződő Fél érvényesen még nem döntött.

7. Cikk

(1) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles válaszolni a visszafogadás iránti megkeresésre.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő határidőt követően a megkeresett Szerződő Fél:

a) a jelen Egyezmény 1-2., valamint 4. Cikkében szereplő személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 4 napon belül;

b) a jelen Egyezmény 5. Cikkében szereplő személyeket haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles átvenni.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt határidők egy ízben, a megkereső Szerződő Fél kérelmére, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén, és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbítható.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek minden különösebb formaság mellőzésével a másik Szerződő Fél megkeresése alapján, a kölcsönösen megállapított határidőn belül engedélyezik harmadik ország állampolgárainak légi úton történő átszállítását, azzal a feltétellel, hogy a célállamban, valamint a további tranzitállamokban az átszállítás feltételei biztosítottak. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél vízuma nem szükséges.

(2) A Szerződő Felek az átszállítást nem kérelmezik vagy az visszautasítható, ha várható, hogy a harmadik ország állampolgára a célországban vagy az esetleges tranzitországokban ki van téve annak, hogy kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, illetve faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve.

9. Cikk

Az 1-2., valamint az 5. Cikk alapján történő visszafogadás - és az esetleges ismételt visszafogadás - költségeit a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig a megkereső Szerződő Fél viseli.

10. Cikk

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében személyes adatokat kell közölni, akkor ezek kizárólag a következőkre vonatkozhatnak:

a) az átadandó/átszállítandó személy és adott esetben a családtagok személyes adatai (családi és utónév, adott esetben korábbi név, gúnynevek vagy álnevek, születési idő és hely, nem, jelenlegi és korábbi állampolgárság);

b) személyi igazolványban vagy útlevélben feltüntetett adatok (szám, érvényességi időtartam, a kiállítás dátuma, a kiállító hatóság, a kiállítás helye stb.);

c) egyéb, az átadandó/átszállítandó személyek azonosításához szükséges adatok;

d) tartózkodási helyek és utazási útirányok;

e) egyéb olyan adatok a Szerződő Felek valamelyikének a kérelmére, amelyekre a jelen Egyezmény szerinti átvételi előfeltételek vizsgálata céljából szüksége van.

(2) A jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges és a Szerződő Felek által átadott személyes adatokat úgy kell kezelni és védeni, hogy az megfeleljen a Szerződő Felek hatályos adatvédelmi jogszabályainak. Ennek keretében

a) a megkeresett Szerződő Fél az átadott adatokat csak a jelen Egyezményben foglalt célból, annak végrehajtása érdekében használhatja fel;

b) mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Felet, annak kérésére, tájékoztatja az átadott adatok felhasználásáról;

c) az átadott adatokat kizárólag az illetékes hatóságok használhatják fel a jelen Egyezmény végrehajtása céljából. Az adatokat harmadik személyeknek továbbítani csak az átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli jóváhagyásával lehet.

11. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtását a Szerződő Felek belügyminisztériumai Végrehajtási Jegyzőkönyvben szabályozzák, amelyben meghatározzák:

a) azokat az okmányokat, amelyek alapján az állampolgárság megállapítható vagy valószínűsíthető;

b) az illetékes hatóságokat és a kölcsönös tájékoztatás módját;

c) a végrehajtás során követendő eljárást, a visszafogadáshoz, az átszállításhoz szükséges adatokat és iratokat;

d) a jogellenes határátlépés bizonyításának módját;

e) az Egyezmény 9. Cikkében meghatározott költségviselés módját, rendjét;

f) a személyek visszafogadására kijelölt légi határátkelőhelyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Végrehajtási Jegyzőkönyv a jelen Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

12. Cikk

(1) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek más, olyan nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit, amelyeknek részesei.

(2) A jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek országai közötti kiadatásra irányuló jogsegély esetében.

13. Cikk

(1) A Szerződő Felek az Egyezményt határozatlan időre kötik. A jelen Egyezmény az azt követő 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, kölcsönösen értesítették egymást arról, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak eleget tettek.

(2) Az Egyezmény alkalmazását, az 1-2. Cikkben foglalt rendelkezéseket kivéve, mindkét Szerződő Fél a közbiztonság, a közrend és a közegészségügy védelme érdekében egészben vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetésének vagy visszavonásának időpontjáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, haladéktalanul tájékoztatni kell. A felfüggesztés bevezetése, illetve visszavonása az erről szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő napon lép hatályba.

(3) Az Egyezményt mindkét Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás az erről szóló diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

Készült Tallinnban, 2002. év március hónap 13. napján, két eredeti példányban, magyar, észt és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. december 7. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére