A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet

a földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének a) pontjában és 49. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a GET 7. §-ának a)-c), e)-f) és h) pontjai szerinti engedélyköteles tevékenységeknek, a földgáz árszabályozásának kereteiről szóló 69/2003. (X. 28.) GKM rendelet árképletei alapján meghirdetett, hatósági áraira benyújtott árfelülvizsgálati kérelmekre,

b) az a) pont szerinti árfelülvizsgálati kérelmet benyújtókra,

c) az a) pont szerinti árfelülvizsgálati kérelemben érintett földgázipari hatósági áras engedélyes tevékenységet végző vállalkozásokra (a továbbiakban: engedélyesek)

terjed ki.

Az árfelülvizsgálati kérelemre vonatkozó általános szabályok

2. § Az árfelülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell az eljárásban vizsgálandó díjtétel megnevezését, annak igényelt, módosított értékét, valamint az igényelt módosítás indoklását.

Az engedélyes által benyújtott saját hatósági árára vonatkozó árfelülvizsgálati kérelemre vonatkozó további szabályok

3. § (1) Abban az esetben, ha a kérelem nem tartalmazza, adatot kell szolgáltatni arról, ha az engedélyes megítélése szerint

a) az árszabályozás jogszabályi előírásai az árakat tartalmazó hatályos rendeletekben nem, vagy nem kellően érvényesültek,

b) az ármegállapítás során figyelembe vett mennyiségek tekintetében jelentős változás következett be,

c) az induló árak megállapítását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során voltak olyan tételek, melyek a társaság tartós működéséhez minőségileg és mennyiségileg szükségesek és indokoltak, az induló árak megállapításakor hatályos jogszabályokkal összhangban lévő módszertani keretek lehetővé tették volna figyelembevételüket, ennek ellenére nem épültek be a díjakba,

d) olyan jogszabályi környezeti változás állt be, aminek következtében működési költségei egyoldalúan, jelentős mértékben megváltoztak.

(2) Az árfelülvizsgálati kérelemben egy-egy jelentős növekedést mutató költségtételre való hivatkozás esetén is adatot kell szolgáltatni a többi költségtétel alakulásáról.

(3) Ha a kérelem nem tartalmazza, mellékelni kell:

a) a kért költségkorrekció összegét millió Ft-ban,

b) a korrekció tételes indokolását,

c) a módosítani kívánt díjtételek aktuálisan érvényes és javasolt értékét a számítás során alkalmazott árszint feltüntetésével,

d) a korrekció összegének és a módosítani kívánt díjtételek javasolt értékének egymással is összefüggő számszaki levezetését.

(4) Az árfelülvizsgálati kérelemhez csatolni kell a megalapozott elbíráláshoz szükséges, a kérelmező számára rendelkezésre álló összes lényeges adatot, valamint az ezek tényszerűségét igazoló bizonylatokat, nyilatkozatokat.

Az elbírálás adatbázisára vonatkozó szabályok

4. § (1) *  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) árelőkészítő munkája során végzett számítások és az ezen számításokhoz felhasznált adatok tekintendők az árfelülvizsgálati kérelem elbírálásánál viszonyítási alapnak.

(2) Ha a kérelem nem az engedélyes saját hatósági árára vonatkozik, akkor a Hivatal írásban szólítja fel a közvetlenül érintett engedélyes(eke)t az árfelülvizsgálati eljárásban való közreműködésre, és az elbíráláshoz szükséges adatok, dokumentumok rendelkezésre bocsátására.

Az engedélyes saját hatósági áraira benyújtott árfelülvizsgálati kérelem elbírálásához szükséges adatok benyújtására vonatkozó szabályok

5. § (1) A hatósági áras tevékenységeknek az árszabályozás kereteiről szóló külön jogszabályban meghatározott ütemterv szerinti és tematikai eljárásrendbe illeszkedő, újonnan elismerni javasolt költségeit az árak megállapítását előkészítő költségtáblázatokkal megegyező szerkezetben kell kimutatni. Ezeken túlmenően is az engedélyes társaság minden költségsor részletezésére alkalmazhat olyan bontást, amilyet szükségesnek tart.

(2) A költségadatok mellett az eszközadatokat, valamint a megfelelő mennyiségi adatokat is szerepeltetni kell mind vásárlási, mind eladási szempontból.

(3) A mellékelendő számításoknak a ténylegesen felmerült, vagy szerződés alapján indokoltnak tekintett költségekre kell vonatkozniuk. A megkötött szerződés mellé az engedélyesnek be kell csatolnia a szerződés előzményét képező ajánlatot, valamint másik két, azonos alapra és feltételekre vonatkozó ellenajánlatot is, amennyiben ezek bekérését jogszabály kötelezővé teszi, vagy az engedélyes saját döntése alapján ellenajánlatot is kért.

(4) Az adatokat oly módon kell bizonylatokkal alátámasztani, hogy a számításokból vagy az azokhoz fűzött megjegyzésekből egyértelműen megállapítható legyen, hogy a bizonylat vagy igazoló dokumentum adatai a számításokban hol és milyen módon jelennek meg.

(5) Amennyiben egy elismertetni kívánt költségtétel adott költségfajta több tevékenységet, kereskedelmi egységet, üzletágat érintő természete miatt költségfelosztás eredményeként keletkezett, akkor az árfelülvizsgálati kérelemben szereplő adott tevékenységre vonatkozó költségtétel elbírálásához az engedélyes köteles benyújtani a számviteli politikájában rögzített, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, és független könyvvizsgáló által hitelesített költségfelosztásra vonatkozó szabályokat is.

(6) Abban az esetben, ha a kérelem összehasonlító elemzés alapján meghatározott ár megváltoztatására vonatkozik, a Hivatal a kérelemben bemutatott adatok figyelembevételével az árváltozás indokoltságát is összehasonlító elemzés alapján ítélheti meg. Ebben az esetben az engedélyesnek az összehasonlító elemzés alapú induló ármegállapításhoz a Hivatal rendelkezésére bocsátott adatok változását kell a kérelemben igazolnia.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére