A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló, Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2003. július 17. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

az államaik közötti nemzetközi közúti közlekedési együttműködés további fejlesztésének szükségessége által vezérelve,

a két állam közötti, valamint az államaik területein tranzitban áthaladó közúti forgalom elősegítésére törekedve,

e kérdéseknek a kölcsönös segítségnyújtás, az együttműködés és a kölcsönös előnyök szellemében történő szabályozását óhajtva,

az alábbiakban állapodnak meg:

I. Rész

AZ ALKALMAZÁS TERÜLETE ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság közötti, államuk területén tranzitban áthaladó, továbbá harmadik államba irányuló vagy harmadik államból kiinduló, a Szerződő Felek államaiban bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi közúti személyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.

(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon más nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit, amelyeknek mindkét állam a részese.

2. Cikk

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

- fuvarozó:

bármely olyan természetes, vagy jogi személy - illetőleg a Magyar Köztársaság esetében jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság is -, amelynek állandó székhelye a Magyar Köztársaságban vagy az Üzbég Köztársaságban van, és amelyik a gépjármű bejegyzése szerinti állam nemzeti jogszabályaival összhangban díjazás ellenében vagy saját számlára nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás végzésére jogosult;

- gépjármű:

személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve az ahhoz kapcsolt pótkocsit és félpótkocsit, feltéve, hogy a járműszerelvény vontatóját az egyik Szerződő Fél államának területén jegyezték be;

- autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállítás:

autóbusszal végzett személyszállítás a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által előre egyeztetett útvonalon, menetrend és díjszabás alapján és azon megállóhelyek megjelölésével, amelyeken a fuvarozó utasokat vehet fel/le;

- autóbusszal történő nem menetrend szerinti személyszállítás:

minden egyéb személyszállítás, ami nem tartozik az „autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállítás” és az „autóbusszal történő ingajárati személyszállítás” kategóriájába;

- cabotage fuvarozás:

olyan fuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél államának fuvarozója végez a másik Szerződő Fél állama területén fekvő két pont között.

II. Rész

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, jelen cikk (5) bekezdésében felsorolt szállítások kivételével, engedély alapján történik.

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra szóló engedélyeket a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai közös megegyezés alapján adják ki.

A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai az engedélyeket az útvonalnak arra a szakaszára adják ki, amely államuk területén áthalad.

A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, többek között az engedély érvényességének időtartamát, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) Az autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállítás engedélyezése iránti kérelmet a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai küldik meg egymásnak. A kérelemnek tartalmaznia kell az útvonalra, a menetrendre és a díjszabásra vonatkozó adatokat, valamint a járat beindításának előirányzott időpontját.

(4) A kérelem, valamint az engedélyfajta tartalmát és formáját a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai határozzák meg.

(5) Nincs szükség engedélyre az autóbusszal végzett személyszállítás esetén:

a) ha az azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az egész útvonal során, amelynek kezdő- és végpontja az autóbuszt bejegyző Szerződő Fél államának területén van, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

b) ha az azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az utazás során egy irányban az autóbuszt bejegyző Szerződő Fél államának területéről a másik Szerződő Fél államának területére, feltéve, hogy az autóbusz a szállítás után üresen tér vissza;

c) a nem menetrend szerinti járatokra tranzitforgalom esetén.

(6) Nincs szükség engedélyre azon üres autóbusz belépéséhez, amely ugyanazon fuvarozó által korábban odaszállított utasokat szállít el a másik Szerződő Fél államának területéről.

(7) Nincs szükség engedélyre meghibásodott autóbusz üzemképesre történő kicseréléséhez sem, feltéve, hogy ezzel az autóbusszal csak a jelen cikk (5) és (6) bekezdései szerinti szállításokat végeznek.

(8) A menetrend szerinti járatokat kivéve, minden utazásnál utaslistára van szükség, amelyet a szállítás alatt az autóbuszon kell tartani.

4. Cikk

Az egyik Szerződő Fél üres autóbuszának a másik Szerződő Fél állama területére történő belépéséhez, a jelen Egyezmény 3. Cikk (5) és (6) bekezdéseiben említett esetek kivételével, az adott Szerződő Fél államának illetékes hatóságai által kiadott külön engedély szükséges.

III. Rész

ÁRUFUVAROZÁS

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek államainak területei közötti, területeiken tranzitban áthaladó, valamint a harmadik államba vagy harmadik államból végzett árufuvarozás - a 6. Cikkben felsorolt esetek kivételével - a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden útra és minden gépjárműre külön engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít. Az engedélykötelezettség az egyik Szerződő Fél államának területére üresen belépő gépjárművekre is vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő fuvarozás esetén csak a vontatóhoz szükséges engedély.

(3) Az engedélyeknek két típusa létezik:

a) univerzális (loco/tranzit) engedély, amelynek alapján a Szerződő Felek államának területei közötti vagy a másik Szerződő Fél államának területén áthaladó fuvarozások végezhetők;

b) harmadik országos engedély, amelynek alapján a másik Szerződő Fél államából harmadik államba, vagy harmadik államból a másik Szerződő Fél államába irányuló fuvarozások végezhetők.

(4) A jelen cikk (3) bekezdésében említett engedélytípusok a következők lehetnek:

a) adó/illetékköteles engedélyek (a Magyar Köztársaság területén gépjárműadó; az Üzbég Köztársaság területén - beutazási díj);

b) az a) pontban meghatározott adótól/illetéktől mentes engedélyek.

(5) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai az évenkénti, a jelen Egyezmény 14. Cikk (1) bekezdése szerint létrehozandó Vegyesbizottság ülésén határozzák meg - viszonosság alapján - a kölcsönösen kiadandó, árufuvarozás végzésére jogosító adó/illetékmentes és adó/illetékköteles engedélyek számát.

(6) A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai kölcsönösen egyeztetett mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak. Az engedélyűrlapokat a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai külön készítik el.

(7) Az engedélyeket a fuvarozóknak a gépjárművet bejegyző állam illetékes hatósága adja ki. Az árufuvarozás végzésére jogosító engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek a nevére azt kiadták, és az másra nem ruházható át.

(8) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerződő Fél állama területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(9) Az engedélyek egy naptári évig és a következő év január hó 31-éig érvényesek.

6. Cikk

(1) Engedély-, valamint adó/illetékmentesen (a Magyar Köztársaság területén - gépjárműadó; az Üzbég Köztársaság területén - beutazási díj) végezhető:

a) átköltözési ingóságok fuvarozása;

b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása;

c) közlekedési eszközök, állatok, sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök és sporteszközök fuvarozása;

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi előadások célját szolgáló berendezések fuvarozása;

e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;

f) sérült gépjárművek fuvarozása;

g) segélyszállítmányok fuvarozása;

h) postai küldemények fuvarozása;

i) olyan tehergépjárművel végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy amelynek maximális teherbírása, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 3,5 tonnát;

j) az egyik Szerződő Fél államának fuvarozói számára vásárolt tehergépjárművek (járműszerelvények) első, üres áthaladása.

(2) A jelen cikk (1) bekezdése b), c) és d) alpontjaiban említett kivételek csak abban az esetben alkalmazhatók, ha az árut a gépjárművet bejegyző államba visszaszállítják vagy harmadik állam területére fuvarozzák.

IV. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7. Cikk

Tilos a cabotage személyszállítás és árufuvarozás. A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai kivételes esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásokra és szállításokra.

8. Cikk

(1) A gépjárművezetőknek az általuk vezetett gépjárműnek megfelelő nemzeti vagy nemzetközi vezetői engedéllyel, valamint a közúti közlekedésről szóló ENSZ/EGB Egyezménnyel (1968.) összhangban lévő forgalmi engedéllyel kell rendelkezniük.

(2) A Szerződő Felek államainak fuvarozói és gépjárművezetői kötelesek annak az államnak jogszabályait, illetve közlekedési szabályait betartani, amelynek területén a személyszállítást, illetve árufuvarozást végzik.

(3) A nemzetközi fuvarozást végző gépjárműveknek rendelkezniük kell rendszámmal és saját államuk megkülönböztető jelzésével. A pótkocsi, illetve félpótkocsi rendelkezhet más állam rendszámával és megkülönböztető jelzésével, feltéve, hogy a tehergépjármű vagy a vontató a Szerződő Felek államainak rendszámával és megkülönböztető jelzésével rendelkezik.

(4) A speciális járműszerelvényekkel végzendő árufuvarozások, amennyiben a járművek tömege vagy méretei meghaladják a másik Szerződő Fél államainak területére meghatározott maximális határértékeket, csak ezen Szerződő Fél államának illetékes hatósága által kiadott speciális engedély kézhezvétele esetén kezdhető meg. A Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 10 napon belül kötelesek válaszolni a speciális engedélykérelemre.

(5) Ha a jelen cikk (4) bekezdésében említett engedély a gépjármű közlekedését egy adott útvonalra korlátozza, a fuvarozás csak ezen az útvonalon végezhető.

(6) A Szerződő Felek államának területén veszélyes áruk fuvarozása a Szerződő Felek államának nemzeti jogszabályainak, valamint azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően végezhető, amelyeknek mindkét Szerződő Fél a részese.

9. Cikk

A jelen Egyezmény szerint végzett személyszállítás és árufuvarozás a gépjármű tulajdonosának - harmadik fél számára okozott kárra szóló - kötelező felelősségbiztosítási kötvénye alapján történik. A fuvarozó köteles a hivatkozott fuvarozásokat végző minden gépjárműre a másik Szerződő Fél államának területén érvényes kötelező felelősségbiztosítást kötni.

10. Cikk

Az egyik Szerződő Fél államának illetékes hatósága a másik Szerződő Fél államának illetékes hatóságával történt egyeztetés alapján képviseleteket létesíthet a Szerződő Felek államának területén a személyszállítás és az árufuvarozás lebonyolításának szervezése céljából.

11. Cikk

(1) A jelen Egyezmény alapján végzett fuvarozások során kölcsönösen mentes az illetékektől, adóktól és vámoktól, valamint engedélyektől a másik Szerződő Fél államának területére bevitt

a) a gépjármű üzemanyag-ellátó rendszeréhez műszakilag és szerkezetileg kapcsolódó, a gépjárműtípushoz tervezett, gyárilag beépített tartályban lévő üzemanyag;

b) a fuvarozás ideje alatt felhasználandó kenőanyagok;

c) a nemzetközi fuvarozást végző, az út során megsérült gépjármű javításához szükséges alkatrészek és eszközök, amelyeket a rendeltetés hitelt érdemlő igazolása mellett visznek be a másik Szerződő Fél államának területére.

(2) A fel nem használt alkatrészeket vissza kell szállítani, a kicserélteket pedig ki kell vinni az állam területéről vagy a vámszervek felügyelete mellett azokat meg kell semmisíteni, vagy az adott Szerződő Fél államának területén érvényben lévő vámjogszabályok szerint kell eljárni.

(3) A jelen Egyezmény alapján adóktól/illetékektől mentes engedéllyel közlekedő gépjárművek mentesek minden olyan adótól és illetéktől, amely a gépjármű tulajdonlásával és használatával kapcsolatos.

(4) A jelen cikk (3) bekezdése nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket az autópályák egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá nem érinti azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek államának belső jogszabályai alapján, a gépjárművek megengedhető össztömegének és/vagy tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

12. Cikk

A határ-, vám-, állat-, növény- és járvány-egészségügyi, valamint környezet- és természetvédelmi ellenőrzés tekintetében a Szerződő Felek államának belső jogszabályait, rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi szerződések rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek mindkét Szerződő Fél a részese.

13. Cikk

A Szerződő Felek államának illetékes hatóságai sürgős orvosi kezelésre szoruló személyek szállításakor, a menetrend szerinti autóbuszoknál és az élőállatot, gyorsan romló, valamint veszélyes árut szállító gépjárműveknél a határ-, vám-, állat-, növény- és járvány-egészségügyi ellenőrzést soron kívül végzik.

14. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása és a felmerülő vitás kérdések rendezése érdekében a Szerződő Felek államaik illetékes hatóságainak képviselőiből Vegyesbizottságot hozhatnak létre. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek államai területén váltakozva tartja.

(2) A Vegyesbizottság javaslatokat tehet a jelen Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére. Ezen módosítások vagy kiegészítések akkor lépnek hatályba, amikor a Szerződő Felek jegyzékváltással azok jóváhagyásáról értesítik egymást.

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény rendelkezéseinek megsértése esetén azon Szerződő Fél állama illetékes hatóságainak kérésére, amely területén a szabálysértés történt, a másik Szerződő Fél állama illetékes hatóságai, amely területén a gépjárművet bejegyezték, kötelesek - saját államuk hatályos jogszabályaitól függetlenül - a következő intézkedések egyikét foganatosítani a fuvarozóval szemben:

a) a szabálysértő fuvarozó figyelmeztetése;

b) a szabálysértő fuvarozó figyelmeztetése azzal a közléssel, hogy ismételt szabálysértés esetén a fuvarozási engedély meghatározott időre való visszavonásra, vagy a jelen bekezdés c) alpontjának megfelelően megsemmisítésre kerül;

c) a jelen Egyezmény alapján kiadott engedély meghatározott időre történő visszavonása vagy megsemmisítése.

(2) A másik Szerződő Fél állama illetékes hatóságait tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről.

16. Cikk

(1) A jelen Egyezmény - a Szerződő Feleknek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges, belső jogrendjük által előírt eljárás lefolytatásáról szóló - későbbi jegyzék keltének napjától számított 30. napon lép hatályba.

(2) A Szerződő Felek jelen Egyezményt határozatlan időre kötik és az hatályban marad attól a naptól számított hat (6) hónapig, amikor az egyik Szerződő Fél diplomáciai úton az Egyezmény felmondására irányuló szándékáról értesíti a másik Szerződő Felet.

Készült: Budapesten, a 2002. év október hó 28. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar, üzbég és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Jelen Egyezmény rendelkezéseinek értelmezése céljából az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. augusztus 16-ától kell alkalmazni.

(2) Az Egyezmény hatálybalépésének napjától a Szerződő Felek az 1967. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március 19. napján aláírt Egyezményt nem alkalmazzák.

(3) E rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére