A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet

az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § *  Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szervezésében kiemelkedő szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerésére Idősbarát Önkormányzat Díjat (a továbbiakban: Díj) alapítanak.

2. § (1) A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás körébe tartozó kötelező alapfeladataikon túl

a) aktív tevékenységükkel - különösen a pályázati lehetőségek kihasználásával - elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,

b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel,

c) a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,

d) az a)-c) pontokban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

(2) A helyi önkormányzatok a Díjra évenként pályázhatnak. A díjazott helyi önkormányzat akkor nyújthat be ismételten pályázatot, ha igazolja a Díj odaítélésének alapjául szolgáló teljesítményének folyamatosságát és a korábbi pályázatban értékeltekhez képest az idősügy területén újabb eredményt mutat fel.

3. § (1) A miniszterek a részletes pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a Díj adományozására vonatkozó javaslat megtétele céljából Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoznak létre.

(2) *  A Bizottság hét tagból áll. A Bizottság

a) elnökét a miniszterek együttesen kérik fel az idősügy területén elismert és köztiszteletben álló személyek köréből,

b) *  négy további tagját az emberi erőforrások minisztere kéri fel, közülük kettőt az Idősek Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) tagjai közül,

c) * 

d) két további tagját a belügyminiszter kéri fel.

(3) *  A Bizottság megbízatása öt évre szól. A tag a megbízatásáról lemondhat. Az elnök megbízatását a miniszterek együttesen vonhatják vissza. A további tagok megbízatását az őt felkérő miniszter - a Tanács tagja esetén a Tanács véleményének kikérését követően - vonhatja vissza.

(4) *  Ha a tag megbízatása megszűnik, az azt követő hatvan napon belül új tagot kell felkérni.

(5) *  A Bizottság a döntéseinek előkészítésére szakértőket kérhet fel, akik a Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

(6) *  A Bizottság a működési rendjét maga alakítja ki azzal, hogy

a) a Bizottság határozatképességéhez legalább öt tag jelenléte szükséges,

b) a Bizottság a döntéseit a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza,

c) szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(7) *  A tagok a feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és indokolt szállás- és útiköltségük megtérítésére.

4. § (1) A Bizottság évente részletes pályázati kiírást készít, amely tartalmazza a pályázati feltételeket, a részletes követelményrendszert és az elbírálás rendjét. A pályázati kiírás tervezetét jóváhagyásra a miniszterekhez kell felterjeszteni.

(2) *  A pályázati kiírást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Önkormányzati Hírlevélben, valamint a Díjat alapító minisztériumok honlapján kell közzétenni minden év március 31-éig.

(3) A Bizottság a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján bírálja el és a miniszterek részére javaslatot tesz a díjazandó helyi önkormányzatokra.

5. § (1) *  Évente legfeljebb tizenkét Díj kerül kiadásra. A Díj odaítéléséről a miniszterek együttesen döntenek.

(2) *  A pályázaton nyertes helyi önkormányzat Díjat és elismerést tartalmazó oklevelet kap. A Díj leírását a rendelet melléklete tartalmazza. A Díjjal járó pénzjutalom összege 1 500 000 forint, amelyet a díjazott önkormányzat az idősügy területén használ fel.

(3) *  A Díjat a miniszterek ünnepélyes keretek között minden évben az Idősek Világnapjához kapcsolódóan adják át.

(4) *  A díjazott helyi önkormányzatok névsorát a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Önkormányzati Hírlevélben kell közzétenni.

(5) A Díj adományozásának éves költségeit a miniszterek által felügyelt fejezeti költségvetésben kell biztosítani fele-fele arányban.

(6) *  A Tanács a Bizottság munkájában részt vevő tagjain keresztül jogosult meggyőződni arról, hogy a díjazott helyi önkormányzat a pályázatában leírt feltételeket továbbra is biztosítja.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) * 

Melléklet az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelethez * 

Az Idősbarát Önkormányzat Díj leírása

Az Idősbarát Önkormányzat Díj 50x40 cm-es réztábla, amelyen gravírozva feltüntetésre kerül a helyi önkormányzat neve, az „IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ” szöveg, a Díj odaítélésének éve és „a MAGYARORSZÁG EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉTŐL ÉS BELÜGYMINISZTERÉTŐL” szöveg.


  Vissza az oldal tetejére