A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

60/2004. (IV. 25.) FVM rendelet

a marha- és borjúhús piaci szabályozásáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Rendkívüli export-visszatérítésben, magántárolási támogatásban az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részesülhet, aki az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint regisztrálásra került.

Magántárolási támogatás

2. § Magántárolási támogatásban az részesülhet, aki a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkezik.

3. § (1) *  Magántárolás esetén intervenciós hivatalként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) mint hatóság jár el.

(2) *  Az Európai Unió Bizottsága felé történő külön jogszabályokban meghatározott, a magántárolással kapcsolatos tájékoztatásért, adatszolgáltatásért a Kincstár a felelős.

4. § *  A Kincstár a magántárolásban való részvétel részletes feltételeiről pályázati felhívást bocsát ki, melyet a Hús Termékpálya Bizottság általi véleményezést követően a vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá.

5. § (1) *  A Kincstár írásbeli kérelem alapján - kellően indokolt esetben - engedélyezheti a betárolt termék áthelyezését. Elháríthatatlan külső körülmény esetében a betárolt termék a Kincstár előzetes engedélye nélkül is áthelyezhető, azonban az áthelyezés tényét írásban, haladéktalanul be kell jelenteni.

(2) *  Magántárolás esetén a kitárolás időpontjáról azt megelőzően legalább két munkanappal a Kincstárt értesíteni kell.

Tárolás ellenőrzésének szabályai

6. § (1) *  Az intervenció és magántárolási támogatás esetén a termékek vágás utáni minősítésének betároláskori ellenőrzését a Kincstár külön értesítése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi.

(2) *  A Kincstár a megfelelő fagyasztási és tárolási körülmények biztosítását rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzésbe a Kincstár bevonhatja az ellenőrzés jellege szerint illetékes társhatóságokat.

7-8. § * 

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet az alábbi közösségi jogszabályok tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza:

a) a Bizottság 1982. január 7-i 32/82/EGK rendelete a marha- és borjúhúsra vonatkozó rendkívüli export-visszatérítések feltételeinek megállapításáról:

b) a Bizottság 1982. július 20-i 1964/82/EGK rendelete az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról;

c) a Bizottság 2000. március 15-i 562/2000/EK rendelete a Tanács 1254/1999/EK rendeletének alkalmazására vonatkozó részletes szabályozásról a marhahús felvásárlása tekintetében;

d) a Bizottság 2000. május 2-i 907/2000/EK rendelete az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marha- és borjúhús ágazatban való magántárolás támogatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról;

e) a Bizottság 1992. október 16-i 3002/92/EGK rendelete az intervencióból származó termékek felhasználásának és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról.


  Vissza az oldal tetejére