A jogszabály mai napon ( 2022.12.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/2004. (IV. 16.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Rómában, 2003. szeptember 9-én aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti. (A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2004. március 1-jén megtörtént, és a Megállapodás 2004. március 1-jén hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a világháborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az elvtől vezérelve, hogy a katonáknak, a hadifoglyoknak és más, a hadrakelt sereghez rendelt személyeknek, akik az I. és II. világháborúban, valamint a háborúkat követően, azzal összefüggésben életüket vesztették, joguk van méltó sírhelyre, amelynek kialakítását és gondozását megfelelő módon kell biztosítani, a háború áldozataira vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények és a kiegészítő Jegyzőkönyvek alapján, valamint más, az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogi normák szerint,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Megállapodás értelmében:

(1) „Háborús elesetten” értendő:

a) a magyar és az olasz fegyveres erők tagjai;

b) az adott időszakra vonatkozó magyar és olasz jogszabályok értelmében az előbbiekkel azonos jogállású személyek;

c) a magyar és olasz hadifoglyok;

d) valamint azok a magyar és olasz polgári személyek, akik a háborúval közvetlenül összefüggésbe hozhatóan vesztették életüket a két ország területén.

(2) „Hadisíron” értendő:

a) nyughelyek a „háborús elesettek” az 1. Cikk (1) bekezdésében említettek részére, mint az pontosításra kerül ezen bekezdés b) és c) pontjaiban;

b) „olasz hadisírnak” a Magyar Köztársaság területén eltemetett „olasz háborús elesettek” nyughelyei számítanak;

c) „magyar hadisírnak” az Olasz Köztársaság területén eltemetett „magyar háborús elesettek” nyughelyei számítanak.

(3) „Haditemetőn” értendő:

a) a „háborús elesetteket” egyesével befogadó „hadisírok” összessége;

b) több „háborús elesettet” csoportosan befogadó „hadisírok” („tömegsírok”) összessége;

c) egyes „hadisírok” és „tömegsírok” vegyes összessége;

d) polgári temetők azon része ahol „hadisírok” találhatók;

e) a jövőben kialakítandó haditemető, hadifogoly-temető, hősi parcella vagy hadifogoly-parcella;

f) „olasz haditemetőnek” a Magyar Köztársaság területén lévő „olasz hadisírok” összessége számít;

g) „magyar haditemetőnek” az Olasz Köztársaság területén lévő „magyar hadisírok” összessége számít.

(4) „Hadiemlékműn” értendő:

a) a „háborús elesettek” emlékére felállított két- vagy háromdimenziós művészi vagy kegyeleti alkotás;

b) a „haditemetőkben” felállított két- vagy háromdimenziós művészi vagy kegyeleti alkotás;

c) a „háborús emlékhelyeken” felállított két- vagy háromdimenziós művészi vagy kegyeleti alkotás [lásd az (5) bekezdésben].

(5) „Háborús emlékhelyen” értendő:

a) a magyar vagy az olasz történelem szempontjából jelentős katonai események színtere;

b) „olasz háborús emlékhelynek” a Magyar Köztársaság területén található minden egyes ilyen jellegű területet nevezünk;

c) „magyar háborús emlékhelynek” az Olasz Köztársaság területén található minden egyes ilyen jellegű területet nevezünk.

2. Cikk

(1) A Felek szavatolják az 1. Cikkben meghatározott, a saját államuk területén lévő objektumok megőrzését, a másik szerződő Fél „háborús elesettei” örök nyugalomhoz való jogát, nem megengedve a „hadisírok” és a „haditemetők” közvetlen közelében olyan építmények és más objektumok létesítését, amelyek nem összeegyeztethetők a hely méltóságával.

(2) A Felek az 1. Cikkben meghatározott objektumok feltárása, nyilvántartása, rendezése, fenntartása, valamint a földi maradványok exhumálása és áthelyezése során azon állam jogrendjét tartják irányadónak, amelynek területén az adott objektum fellelhető.

3. Cikk

(1) A Felek katonadiplomáciai úton kicserélik:

a) az 1. Cikkben meghatározott, saját államuk területén lévő objektumok meglétére és állapotára vonatkozó összes adatot és listát;

b) az elesettekre vonatkozó nyilvántartásaikat;

c) az újonnan vagy utólagosan feltárt „hadisírok” és „haditemetők” adatait.

(2) A Felek az információcsere eredményeként kapott adatokat egyeztetik saját adataikkal, az esetleges eltéréseket igyekeznek kideríteni, és az eredményt egymással katonadiplomáciai úton kicserélik.

(3) A Felek jelen Megállapodás alapján kölcsönösen engedélyezik egymás kutatóinak a betekintést a jelen cikk (1)-(2) bekezdésében meghatározott adatbázisokba és anyagokba.

4. Cikk

(1) A Felek határozatlan időre, térítésmentesen biztosítják azon földterületek használatát, amelyen az 1. Cikkben meghatározott, saját államuk területén lévő objektumok találhatók, vagy a jövőben létesülnek.

(2) A jelen Megállapodás nem érinti a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott területek érvényes tulajdoni vagy más jogait.

(3) Az 1. Cikkben meghatározott objektumokra és területekre vonatkozó bárminemű változtatást a Felek kétoldalú megegyezés alapján végeznek.

(4) Amennyiben az egyik Fél a jelen cikk (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően biztosított földterületet az állam által elismert közérdek miatt más, a jelen Megállapodás tárgyától eltérő célra kívánja hasznosítani, köteles a másik Félnek más, azonos értékű és megfelelő földterületet biztosítani, és viselni az ezzel összefüggő összes költséget.

(5) Ha kétoldalú megegyezés alapján, az egyik Fél részleges vagy teljes mértékben megszünteti ezen területek valamelyikének az előírt célra történő használatát, a változtatás következményeként annak használati joga is elvész.

(6) Az új földterület kiválasztását és kialakítását, beleértve az újratemetést is, a Felek kétoldalú megegyezés alapján végzik.

5. Cikk

(1) Országa területén mindegyik Fél saját maga viseli a másik Fél meglévő „hadisírjai”, „haditemetői”, „háborús emlékhelyei” és „hadiemlékművei” feltárási, rendezési, karbantartási és gondozási költségeit.

(2) Mindkét Fél saját költségén végezhet rendezési és fenntartási munkákat a másik Fél államának területén található saját „hadisírjai”, „haditemetői”, „háborús emlékhelyei” és „hadiemlékművei” vonatkozásában.

6. Cikk

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy rendezés vagy kialakítás esetén - lehetőség szerint - a „háborús elesettek” fellelhető földi maradványait eredeti helyükön hagyva létesítsenek méltó „hadisírt”, „haditemetőt”, „hadiemlékművet” vagy „háborús emlékhelyet”. Amennyiben ez valamilyen, kellően indokolt oknál fogva nem valósítható meg, a Felek kétoldalú megegyezés alapján a jelen cikk (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével járnak el.

(2) A földi maradványok exhumálását és ugyanazon ország területén más helyen történő újratemetését bármelyik Fél kérheti annak az államnak a területén, ahol azok eredetileg nyugszanak. Ehhez annak a Félnek a beleegyezése szükséges, amelynek a területén a földi maradványok megtalálhatóak. Minden ilyen jellegű munkálat kizárólag kétoldalú megegyezés alapján történhet, s annak összes költsége a kérelmező Felet terheli.

(3) A Felek a másik Fél számára előzetesen átadott terv jóváhagyása alapján végezhetik a másik Fél országának területén nyugvó olyan „háborús elesettek” maradványainak egy helyen történő és szükségesnek tekintett újratemetését. A „magyar háborús elesettek” exhumálását a magyar Fél által kijelölt személyek, az „olasz háborús elesettek” exhumálását az olasz Fél által kijelölt személyek hajtják végre.

(4) Az exhumálás lehetőleg mindkét Fél illetékes szerve képviselőjének jelenlétében, az európai kegyeleti normák szigorú betartása mellett történik.

(5) Minden egyes újratemetés esetében jegyzőkönyvet állítanak össze, amelyben megjelölésre kerülnek a régi és az új sírok elhelyezései, a személyi adatok, az azonosító tábla felirata, illetve az egyéb azonosító jelek.

(6) Amennyiben az egyik Fél területén egyes, valamikor létezett „hadisírok” vagy „haditemetők” jelenlegi létezése nem bizonyítható, mivel az időközben végrehajtott infrastrukturális változtatások során ezeket megszüntették, és ez esetben a „háborús elesettek” nem exhumálhatóak, az a Fél, amely államának területére ezen „hadisírok” vagy „haditemetők” esnek, engedélyezi, hogy a másik Fél ezeken a helyeken egyszerű és méltó „hadiemlékműveket” állítson.

7. Cikk

(1) A Felek kezdeményezhetik „háborús elesetteik” maradványainak exhumálását és átszállítását saját országuk területére vagy egy harmadik állam területére. Ebben az esetben a 6. Cikk (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(2) Amennyiben a magyar és az olasz „haditemetőkben” a másik Fél „hadisírjain” kívül harmadik állam „háborús elesettjeinek” „hadisírjai” is megtalálhatóak, ez az adott állammal fennálló kormányközi megállapodásban foglaltak szerint kerül rendezésre, illetve ennek hiányában az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények és az 1977. évi kiegészítő Jegyzőkönyvek, valamint más nemzetközi emberi jogi normák szolgálnak alapul. E normák alapján kell a sírok fenntartására és megfelelő gondozására történő intézkedéseket meghozni.

8. Cikk

(1) Jelen Megállapodás 6. és 7. Cikkében előírt munkálatok elvégzésére a Felek jogosultak berendezések, szállítóeszközök, anyagok, felszerelések és tartozékok stb. (a továbbiakban: anyagok) időleges beszállítására a másik Fél államának területére.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett anyagok, amelyek a másik Fél országa területén kerülnek felhasználásra, vámmentesek, amennyiben a szokásos vámáru-nyilatkozaton a vámhatóságok felé benyújtásra kerülnek. A vámeljárás formaságainak teljesítése érdekében az anyagokat a másik Fél területére beszállító Fél az alábbi adatokat kell feltüntetnie az import-export vámáru-nyilatkozatban:

a) azon anyagokat, melyeket ideiglenesen hoz be a másik Fél területére és külön megjelöli azokat az anyagokat, amelyek jellegüknél fogva nem visszaszállíthatók, így a fogyóeszközöket és díszítőanyagokat (pl. festék, fűmag stb.), valamint a kegyeleti tárgyakat (pl. sírkereszt, sírfelirat stb.);

b) az anyagok minőségét, mennyiségét és értékét;

c) a fent említett vámárunyilatkozathoz egy e célból felhatalmazott személy által aláírt külön nyilatkozatot mellékel, biztosítva, hogy az említett anyagokat kizárólag a jelen Megállapodásban foglalt célokra használják fel.

9. Cikk

(1) A Felek kijelölik a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős szervezeteket, felhatalmazzák azokat a feladatok végrehajtására, és a Megállapodás hatálybalépésétől kezdve annak érvényessége alatt folyamatosan belső határozatokkal szabályozzák, illetőleg biztosítják a szervezetek tevékenységét.

(2) A magyar Szerződő Fél a jelen Megállapodásból származó kötelezettségek technikai megvalósításával a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Hadtörténeti Intézet és Múzeumot bízza meg.

(3) Az olasz Szerződő Fél a jelen Megállapodásból származó kötelezettségek technikai megvalósításával a Védelmi Minisztériumhoz tartozó Háborús Elesettek Kegyeleti Főbiztosságát bízza meg.

(4) A Felek egymást katonadiplomáciai úton értesítik az egyes feladatok megvalósításával megbízott más szervezetek kijelöléséről.

(5) Amennyiben bármelyik Fél a jövőben más intézményt vagy szervezetet szándékozik ezzel megbízni, ahhoz a két Fél kölcsönös megállapodására van szükség.

(6) A Felek elősegíthetik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó magyarországi és olaszországi bejegyzett egyesületek, alapítványok és civil szervezetek tevékenységét, beleértve a konkrét intézkedések megvalósítására létrejövő egyedi megállapodások megkötését jelen Megállapodás keretein belül.

(7) A Felek a jelen Megállapodás megvalósítása, valamint a közös döntést igénylő kérdések és problémák megoldása érdekében kormányközi vegyesbizottságot hoznak létre. Ez a bizottság magyar és olasz tagozatból áll. A magyar tagozat vezetője a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, az olasz tagozat vezetője a Háborús Elesettek Kegyeleti Főbiztosság Statisztikai Igazgatóságának igazgatója.

(8) Miután a szükséges feltételek kialakultak, hogy a kijelölt szervezetek megkezdjék a jelen Megállapodás megvalósítását, a Felek felveszik a kapcsolatot egymással, kidolgozzák a megvalósítás részleteit és a technikai megállapodást, amely alapján a továbbiakban tevékenykednek.

10. Cikk

(1) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A Szerződő Felek hivatalosan, katonadiplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. A Megállapodás a későbbi, a hatálybalépéshez szükséges belső követelmények teljesítését igazoló értesítés kézhezvételével lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás nem érinti a Felek azon nemzetközi szerződésekben foglalt jogait és kötelezettségeit, amelyeknek a Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésekor már részesei.

(3) A jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékot a Szerződő Felek írásban közlik egymással. A jelen Megállapodás a másik Féltől érkező felmondás kézhezvételének napjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

Hiteléül, hogy a Kormányok által felhatalmazott képviselők aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Rómában, 2003. szeptember 9-én, két eredeti példányban, mindegyik példány magyar és olasz nyelven, és mindkét nyelvű változat egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2004. március 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére