A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelet

egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről

1. § (1) A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásait e rendelettel kihirdeti.

(2) *  A pénzügyi megállapodások hiteles magyar nyelvű szövegét e rendelet 1-24. számú mellékletei tartalmazzák.

2. § *  E rendelet 25. számú melléklete tartalmazza a jelen kormányrendelet 1-10. és 12-24. számú mellékletében szereplő ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak közös, a pénzügyi végrehajtásáról szóló III. számú mellékletét.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter együttműködésével - gondoskodik.

(3) Felhatalmazást kap az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, hogy az ISPA pénzügyi megállapodások technikai adaptációit, illetve a pénzügyi megállapodások egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben tájékoztatásul közzétegye.

1. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PA/006

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN AZ ISPA KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL MEGVALÓSULÓ II. VASÚTI PROJEKTEK MUNKÁLATAINAK PÁLYÁZTATÁSI ELJÁRÁSÁHOZ ÉS FELÜGYELETÉHEZ

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel, valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtására a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához.

Projekt száma: 2001 HU 16 P PA 006
Megnevezése: Technikai Segítségnyújtás a Magyar Köztársaságban az ISPA költségvetéséből megvalósuló II Vasúti Projektek munkálatainak pályáztatási eljárásához és felügyeletéhez
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2006. december 31.
Helyszín: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Zala megye
Csoport: 3 vasútvonal (IV és V sz. EU folyosók)
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 1 980 000 euró;

2. A projekthez nyújtott Közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 1 485 000 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 1 188 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

4. Az előleget 297 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 148 500 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az első Technikai Segítségnyújtási szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a közlekedésre és a transz-európai hálózatokra vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

9. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2002. 07. 09. Brüsszelben, 2001. 12. 11.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Kovács Álmos Guy Crauser
Nemzeti Programengedélyező Főigazgató

I. MELLÉKLET

A projekt leírása

Technikai Segítségnyújtás az ISPA költségvetéséből megvalósuló II Vasúti Projektek munkálatainak pályáztatási eljárásához és felügyeletéhez

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PA 006

1. A projekt megnevezése

Technikai Segítségnyújtás az ISPA költségvetéséből megvalósuló II Vasúti Projektek munkálatainak pályáztatási eljárásához és felügyeletéhez.

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: Miniszterelnöki Hivatal, a PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Telex/telefax: (36) 1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: Dob u. 75-81., H-1077 Budapest

3.3. Telex/telefax: (36)-1-352-8862

E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a Bizottság jóváhagyását igénylő Együttműködési Megállapodás alapján a MÁV-nak adja át jogait és kötelezettségeit.

4. Végső kedvezményezett (ha a 3. pontban jelzett hatóságtól eltérő szervezet)

4.1. Név: MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

4.3. Telex/telefax: (36)-1-351-9475

E-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Zala megye

6. Leírás

A projekt három vasútvonal egy a 2000. évben az ISPA segély alapján jóváhagyott rehabilitációjának megvalósításával kapcsolatos:

1. Vecsés-Szolnok vasútvonal (2000 HU 16 P PT 001)

2. Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal (2000 HU 16 P PT 002)

3. Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal (2000 HU 16 P PT 003)

A fenti három projektet a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KöViM) és a Magyar Államvasutak Részvénytársaság (MÁV) együttesen valósítja meg 2000 és 2006 között.

A jelen Pénzügyi Megállapodás alapján tervezett ISPA pénzügyi támogatás három független szakértő alkalmazására kerül felhasználásra. Foglalkoztatásuk célja a MÁV részére segítségnyújtás a pályázati dokumentumok kidolgozásában és az értékelési eljárásban. A szakértők egyike a tenderdokumentum általános részének (1. és 2. kötet) kidolgozásában segít, és a tenderdokumentumok eljárási részéért felelős. A másik két szakértő a pályaépítés előkészítése és a jelzőrendszer, a felsővezeték- és távközlési rendszer terén nyújt támogatást a MÁV részére.

Ezen felül két mérnök (területenként egy-egy - pályaépítés és jelző-, felsővezeték- és távközlési rendszer) szintén tanácsadóként segíti a MÁV Beruházási Igazgatóságán belül a munkálatok megvalósításáért és felügyeletéért felelős Mérnökök tevékenységét.

A jelen Technikai Segítségnyújtás munkálatainak terjedelme az alábbi két feladatot foglalja magában:

I. Feladat: segítségnyújtás a tender dokumentumok és az értékelési eljárás átdolgozásához

Kétféle feladat ellátását tervezzük:

I.1 Feladat: A Kivitelező felülvizsgálja és korrigálja a tender dokumentumokat - beleértve a rajzokat is - a végleges változat elkészítéséhez az alábbiak szerint:

- a tender specifikációk tartalmának áttekintése és annak biztosítása, hogy közvetlenül hozzájáruljanak a projekt célkitűzéseinek megvalósulásához;

- a tender pénzügyi terjedelmének felmérése. A tender specifikációknak lehetővé kell tenniük a vállalatok számára a rendelkezésre álló projekt költségvetésen - beleértve a társfinanszírozást - belül történő pályázást;

- annak biztosítása, hogy a tender specifikációk lehetővé tegyék a tisztességes versenyt és egyetlen meghatározott vállalatot se részesítsenek előnyben;

- annak ellenőrzése, hogy a felsorolt berendezések a Közösség vagy a PHARE országokból származhassanak;

- minden lényegtelen, zavaros és nem egyértelmű specifikáció meghatározása és kijavítása;

- a FIDIC szerződési feltételek teljesítésének biztosítása.

I.2 Feladat: Segítségnyújtás a MÁV számára a versenyeztetési és szerződéskötési folyamatban az alábbiak szerint:

- segítségnyújtás a MÁV számára az ajánlatok értékelésében;

- segítségnyújtás a MÁV számára a szerződések kidolgozásában, és a szerződések aláírását megelőzően a kérdések tisztázására tartott megbeszéléseken és tárgyalásokon.

A fenti három vasútvonal (Vecsés-Szolnok vasútvonal - 2000 HU 16 P PT 001, Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal - 2000 HU 16 P PT 002, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal - 2000 HU 16 P PT 003) elvben 33 alprojektből áll. Ezek közül a jelen Technikai Segítségnyújtás a 2002-től kezdődően indítandó és kidolgozásra váró tenderekre vonatkozik, amelyek elvben 23 alprojekttel kapcsolatosak (a 23 szerződés előzetes feltételezéséhez a Bizottság Beszerzési Tervek részlegének jóváhagyása szükséges). A szóban forgó 23 alprojekt alkotja a jelen I. Feladat terjedelmét.

A többi tíz - már megindított vagy 2001-ben indítandó - alprojekt esetében az előkészületekre a magyar költségvetésből, vagy a folyamatban lévő FM 2000/HU/16/P/PA/002 számú ISPA projektből sor került.

II. Feladat: A megvalósítás során a felügyelethez nyújtott segítség

II.1. Feladat: Az építési munkálatok felügyeletének támogatása.

A tanácsadók segítik a (FIDIC Szerződéses Feltételeiben foglaltak szerinti) „Mérnök” tevékenységét a megvalósítás során esetleg felmerülő problémák, a többletigények, a határidők meghosszabbítása stb. kezelésében.

II.2 Feladat: Kiegészítő szolgáltatások - főképp oktatás - a minisztérium és a MÁV alkalmazottai részére, továbbá beszámoló készítési tevékenységek (pályázatok értékelése, felügyelet, megvalósítás ...).

A fenti tevékenységek egy része szakértők rövid távú alkalmazásával is megoldható.

E II. számú Feladat terjedelme az összes szerződésre kiterjed (a fent említett három vasúti projekttel (Vecsés-Szolnok vasútvonal - 2000 HU 16 P PT 001, Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal - 2000 HU 16 P PT 002, Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal - 2000 HU 16 P PT 003) összefüggő, elvben 30 darab szerződés).

Az I.a. Mellékletben mutatjuk be a Feladatmeghatározás indikatív összefoglalását.

7. Célkitűzések

(1) A tenderdokumentumok véglegesítése az Európai Bizottság követelményeivel összhangban. Segítségnyújtás a tender dokumentáció kidolgozásában a 6. pontban említett építési munkálatokhoz, amely biztosítja a projekt optimális feltételek szerinti, sikeres megvalósítását.

A Technikai Segítségnyújtás világossá és egyértelművé teszi a tenderdokumentumot és segíti a pályázót és az értékelő bizottságot is az ajánlatok értékelésében.

(2) A munkálatoknak a közösségi követelmények szerinti megvalósítása és a projekt sikeres megvalósításának biztosítása.

(3) A Technikai Segítségnyújtás a Csatlakozási Partneri együttműködés céljainak megvalósulásában fontos szerepeket betöltő projektekkel kapcsolatos, ezzel egy időben pedig elősegíti, hogy a Transz-európai Hálózat elemeinek magyarországi szakaszai megfeleljenek a közösségi normáknak, továbbá fejleszti a Magyarország és az Európai Unió tagállamai közötti közlekedési lehetőségeket.

8. A munka ütemezése

A munka besorolása Kezdés Befejezés
Segítségnyújtás a tendereljáráshoz és segítségnyújtás a munkavégzés felügyeletéhez 2002. április/május 2006. december

9. Költségek és támogatás (euróban)

Előzetes költségmegoszlás


Tétel
Teljes becsült költség
(millió euró)
Beszámítható költségek
becsült összege
(millió euró)
I. feladat 450 000 450 000
II. feladat 1 530 000 1 530 000
Teljes feladat 1 980 000 1 980 000
Összes költség A magánszektor
hozzájárulása
Nem beszámítható
költségek
Beszámítható
költségek összesen
ISPA támogatás Támogatási
hányad %
1 980 000 - - 1 980 000 1 485 000 75

10. Beszerzési terv

A munkálatok az alábbi beszerzési terv szerint kerülnek végrehajtásra:


Tender
száma

A tendereztetésre kerülő munkálatok
és szolgáltatások
Szerződés jellege
(építési szerződések, beszállítás vagy
szolgáltatás)

A tender indításának
várható időpontja
(év, hónap)
Az adott szerződéssel
kapcsolatos számlák
összege
megtérítésének
aránya
1 Segítségnyújtás a tender eljáráshoz és Segítségnyújtás a pályaépítés és a jelzőrendszer terén elvégzendő munkálatok felügyeletéhez Szolgáltatások 2002. január 75%

11. IFI-k szerepe

Az EIB (az összes költség 40 százalékával egyenlő) 150 millió eurós kölcsönt hagyott jóvá a fenti három ISPA projekt rehabilitációs munkálatainak finanszírozásához.

I.a MELLÉKLET

ISPA Projekt 2001 HU 16 P PA 006 Technikai Segítségnyújtás a II Vasúti Projektek munkálatainak pályáztatási eljárásához és felügyeletéhez

Előzetes összefoglaló

FELADATMEGHATÁROZÁS

2001. szeptember 24.

INTÉZKEDÉS CÍME Technikai Segítségnyújtás
ISPA PROJEKT 2001/HU/16/P/PA/006. - Technikai Segítségnyújtás a II Vasúti Programok munkálatainak pályáztatási eljárásához és felügyeletéhez

1. Háttér

Az ISPA Irányító Bizottsága októberben jóváhagyta a három vasútvonal rehabilitációs projektjének Pályázati Lapjait. 2000 és 2006 között a MÁV Rt. ISPA Támogatással szándékozik a következő három vasútvonal rehabilitációját végrehajtani:

- Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal (becsült összköltség 126 millió euró)

- Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal (becsült összköltség 85,988 millió euró)

- Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal (becsült összköltség 167,39 millió euró)

A MÁV számára szükséges a tender dokumentumok és a részletes tervek és rajzok minőségellenőrzése, továbbá a pályaépítési és a jelzőrendszer projekt megvalósítása során a munkálatok felügyelete. A MÁV úgy határozott, hogy független, megfelelően képzett és (a pályaépítés és a jelzőrendszer terén) megfelelő nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókat alkalmaz az alábbi szolgáltatások nyújtására:

I. Feladat: Tendereztetési dokumentumok és eljárások

I.1. A tender dokumentumok felülvizsgálata

Ez röviden a tender dokumentumoknak a PHARE Gyakorlati Útmutatója, ISPA és SAPARD Szerződési Eljárások, továbbá a vonatkozó új (Piros és Sárga) FIDIC könyvek szerinti minőségellenőrzését jelenti.

I.2. Segítségnyújtás a MÁV számára a tendereztetési és szerződéskötési eljárás során

Ez a MÁV-nak a Munkálatok tendereztetési és szerződéskötési folyamatban való támogatását jelenti, a vonatkozó EU szabályokkal és eljárásokkal összhangban (segítségnyújtás a helyszíni bejáráshoz, a tisztázó kérdésekhez, a tender értékelési eljáráshoz stb.).

II. Feladat: A megvalósítás során végzett felügyelet

II.1. Az építési munkálatok felügyeletének támogatása

A tanácsadók segítik a (FIDIC Szerződéses Feltételeiben foglaltak szerinti) „Mérnök” tevékenységét a megvalósítás során esetleg felmerülő problémák, a többletigények, a határidők meghosszabbítása stb. kezelésében.

II.2. Kiegészítő szolgáltatások

Angol és magyar nyelven (tolmácsok segítségével) nyújtott oktatás - a minisztérium és a MÁV alkalmazottai részére, továbbá beszámoló készítési tevékenységek (pályázatok értékelése, felügyelet, megvalósítás stb.).

2. Célkitűzések, igényelt szolgáltatások és a projekt eredményei

a) kedvezményezett intézmény

a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KöViM) nevében a Magyar Államvasutak Részvénytársaság (MÁV Rt.) a kedvezményezett intézmény

b) általános cél

nyílt nemzetközi tenderek indítása a bevezetőben említett projektek megvalósítására, amelyek biztosítják a projektek optimális feltételek szerinti sikeres megvalósítását, ezáltal a kedvezményezett igényeinek legmegfelelőbb módon történő kielégítése;

a rendelkezésre álló források megfelelő felhasználásának és annak biztosítása, hogy a Kivitelezők a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően végzik a beruházási munkálatokat, különös tekintettel a határidőkre, a mennyiségi és minőségi követelményekre;

a megbízás konkrét céljai

- a tender dokumentumok és a részletes tervek véglegesítése a közösségi követelményekkel összhangban;

- a komponensek (a munkálatok) közösségi követelmények szerinti megvalósítása;

a szükséges szolgáltatások

- segítségnyújtás a MÁV számára a tenderek előkészítésének szakaszában (a tender dokumentumok és a részletes rajzok közösségi követelmények szerinti felülvizsgálata és korrekciója);

- segítségnyújtás a MÁV számára a tendereztetési és szerződéskötési eljárásokban;

- segítségnyújtás a MÁV (Mérnöke) számára a munkálatok - a projekt megvalósítása - felügyeletében;

- oktatás (angol és magyar nyelven) a minisztérium és a MÁV személyzete számára a projekt irányítási és felügyeleti tevékenységei terén;

- beszámoló készítés;

várt eredmények

- világos és egyértelmű tender dokumentumok, amelyek alkalmasak a közösségi szabályoknak megfelelő nyílt nemzetközi tender lebonyolítására és amelyeket az EU az első alkalommal történő benyújtásra elfogad;

- a projekt sikeres megvalósítása (a meghatározott mutatók, a közösségi követelmények és a szerződésben meghatározott specifikációk teljesítése).

3. A munka részletes terjedelme

I.1. Feladat: segítségnyújtás a MÁV számára a tenderek előkészítésének szakaszában

- a tender specifikációk tartalmának áttekintése és annak biztosítása, hogy közvetlenül hozzájáruljanak a projekt célkitűzései megvalósulásához;

- a tender pénzügyi terjedelmének felmérése. A tender specifikációknak lehetővé kell tenniük a vállalatok számára a rendelkezésre álló projekt költségvetésen - beleértve a társfinanszírozást - belül történő pályázást;

- annak biztosítása, hogy a tender specifikációk lehetővé tegyék a tisztességes versenyt és egyetlen meghatározott vállalatot se részesítsenek előnyben;

- annak ellenőrzése, hogy a felsorolt berendezések a Közösség vagy a PHARE országokból származhassanak;

- minden lényegtelen, zavaros és nem egyértelmű specifikáció meghatározása és kijavítása;

- a tender dokumentumok szakmai, pénzügyi és jogi szempontú felülvizsgálata;

- különös figyelmet kell fordítani a PHARE Gyakorlati Útmutatója, ISPA és SAPARD Szerződési Eljárások, továbbá a vonatkozó FIDIC normák teljesítésére;

- az egyes projektekhez tartozó Tender Dokumentációk és a Rajzok átvétele a MÁV-tól. A Kivitelező kijavítja az esetleges hibákat és az

- egyes projektek Tender Dokumentációinak kijavított változatainak - a javítások jelzésével - történő visszajuttatása a MÁV-hoz. Az egyes projektek Tender Dokumentációinak végleges változatai a javítások MÁV általi jóváhagyását követően készíthetők el;

- nyilatkozattétel - levél formájában - arra vonatkozólag, hogy az egyes projektek alkalmasak a nemzetközi nyílt pályázat megindítására (megerősítő és elfogadó levél);

- minden egyes projektre vonatkozólag a pártatlanság és a bizalmas információ kezelés nyilatkozata.

I.2. Feladat: segítségnyújtás a MÁV számára a tendereztetési és szerződéskötési eljárásokban

- segítségnyújtás a MÁV számára a kérdések tisztázására tartandó megbeszélés és/vagy (szükség esetén) a helyszíni bejárás előkészítésében;

- segítségnyújtás a MÁV számára a pályázók részéről várható, tisztázó kérdések megválaszolásában (ha szükséges);

- segítségnyújtás a MÁV számára a pályázat értékelési eljárásának előkészítésében (szükség esetén);

- egy tanácsadó szavazati joggal részt vesz a pályázatok kiértékelésében / a pályázatok értékelésére vonatkozó független beszámoló elkészítése;

- segítségnyújtás a MÁV számára a szerződések előkészítésében, az esetleges kérdések tisztázására a szerződések aláírását megelőző megbeszéléseken és tárgyalásokon (szükség esetén).

II.1. Feladat: segítségnyújtás a MÁV (Mérnöke) számára a munkálatok - a projekt megvalósítása - felügyeletében

A FIDIC könyvekben foglalt értelemben a Mérnök a MÁV Beruházási Igazgatósága. A tanácsadók támogatják a Mérnök munkáját a megvalósítás során.

- Segítségnyújtás a MÁV számára a Munkálatok időbeni felügyeletének és ellenőrzésének biztosításában és a Munkálatok során az építési rendellenességek elkerülésében;

- segítségnyújtás a MÁV számára a Munkálatok időbeni végrehajtásában és a pénzügyi erőforrások hatékony felhasználásában;

- segítségnyújtás a MÁV számára a munkálatok előrehaladására vonatkozó megfelelő számviteli és nyilvántartási rendszer biztosításában;

- segítségnyújtás a MÁV számára az esetleges technikai és/vagy pénzügyi problémák (megvalósítási határidők meghosszabbítása, többletigények stb.) kezelésében.

- részvétel a végső átvételi eljárásban;

- saját kezdeményezése alapján az elfogadott feltételekhez (mennyiség, ár és határidők) viszonyított esetleges eltérések időbeni jelzése a Szerződő Hatóság és az EK Delegáció részére, haladéktalan intézkedés javaslatával;

- Az ISPA Közlekedési Program Monitorozásával kapcsolatosan a MÁV vagy az EK Delegáció által esetleg igényelt bármely egyéb feladat.

II.2. Feladat: A minisztérium és a MÁV személyzetének (angol és magyar nyelvű) oktatása főképp a szerződés irányítási és felügyeleti tevékenységek terén

- a szakmai felügyelet (ellenőrzés) és a pénzügyi elszámolások terén megvalósuló oktatás, az előcsatlakozási alapok felhasználásával kapcsolatosan (a tanácsadók tapasztalatai, nemzetközi tapasztalatok);

- a Kohéziós Alap igénybevételére történő felkészülés - oktatás a Kohéziós Alappal kapcsolatosan a szakmai felügyelet és pénzügyi elszámolások (ellenőrzés) terén;

- segítségnyújtás a MÁV számára egy tájékoztatási és nyilvánossági program megvalósítása megfelelő reklámtevékenységgel, az EK részvétele tekintetében.

Legalább havi egy napot kell a formalizált oktatás céljára fordítani. Az oktatási program tervezetét a szerződés megvalósításának megkezdésekor be kell nyújtani. A tevékenységek egy részét megfelelő szakértők rövid távú igénybevételével kell végrehajtani.

4. Beszámolók

Minden beszámolót és jelentést angol nyelven kell megírni. A tender dokumentumok értékelésére és a felügyeleti feladatokra (beleértve az oktatást is) vonatkozó beszámolókat az alábbi címekre kell küldeni:

- Magyarországi EK Delegáció, Mr. Axel Badrichani, 1016 Budapest, Bérc u. 23.

- Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Kenéz Győző, Budapest VII., Dob u. 75-81.

- Magyar Államvasutak Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály, Mangel János, 1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

- Magyar Államvasutak Rt. Beruházási Igazgatóság Dalos Nándor, 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 25.

A tanácsadók beszámolóinak formátumát az ISPA Pénzügyi Megállapodásban foglaltak (elszámolható költségek) figyelembevételével kell kialakítani.

Az egyes beszámolók ütemezését a szerződések szerint, az alábbiaknak megfelelően kell meghatározni:

I.1. feladat:

- A tender dokumentáció elolvasását követően előzetes átfogó értékelés

- A tender dokumentáció áttekintése és a javítási javaslatok megtétele

- Végleges tender dokumentáció

I.2. Feladat:

- A tender kiértékelésére vonatkozó beszámoló

II. Feladat

1. Két hónapon belül a megvalósítás megindítására vonatkozó beszámoló benyújtása.

2. Havi előrehaladási beszámolók az egyes hónapok során elért eredmények és a bekövetkezett események bemutatásával, ezeket a tárgyhó utolsó napját követő 14 napon belül kell benyújtani. A beszámolókban figyelembe kell venni a tanácsadó által megszervezett havi megbeszéléseket, amelyeken részt vesz az EK Delegáció képviselője, a munkáltató a vállalkozók képviselői és a tanácsadó.

3. A szerződés végrehajtása során bármely felmerült komolyabb kérdésre vonatozó különleges jelentések.

4. A munkálatok végső befejezésével záró jelentés elkészítése az átvételi igazolás kibocsátásakor.

Ezen jelentések mindegyikében utalni kell Kivitelező beszámolóira is.

A tanácsadó ezen túlmenően részt vesz az EK képviselőinek helyszíni bejárásain és végrehajtja az ilyen bejárásokhoz szükséges előzetes bejárásokat.

5. A szakértők jellemzése

5.1. Az egyes szakértők képzettsége, szakértelme, referenciái és kategóriája

Az I. sz. feladat teljesítéséhez, egy kiemelkedő képzettségű nemzetközi szakértő (1. kategória) szükséges, megfelelő elméleti háttérrel és legalább 15 éves, hasonló projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokkal - ebből 5 éves nemzetközi tapasztalatok legyenek. A szakértőnek kiválóan ismernie kell az új FIDIC előírásokat, a PHARE, ISPA és SAPARD szerződéses eljárásokra vonatkozó Gyakorlati Útmutatót és más vonatkozó normákat. Az angol nyelv jó ismerete szintén szükséges.

További két megfelelően képzett, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező és a mélyépítés terén (egyikük a pályaépítés, a másik a jelzőrendszeren, a felsővezeték rendszerek és távközlési rendszerek terén) kiválóan tapasztalt szakértő szükséges (2. kategória). E szakértők a szóban forgó projektekhez hasonló projektek megvalósításában 10 éves tapasztalatokkal rendelkezzenek. A két szakértő egyike a pályaépítés, a másik a jelzőrendszeren, a felsővezeték rendszerek és távközlési rendszerek terén szükséges munkálatokban vesz részt. A szakértőknek kiválóan ismerniük kell az új FIDIC előírásokat, a PHARE, ISPA és SAPARD szerződéses eljárásokra vonatkozó Gyakorlati Útmutatót és más vonatkozó normákat. Az angol nyelv jó ismerete szintén szükséges.

A II sz. feladat teljesítéséhez, két kiemelkedő képzettségű, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakértő (1. kategória) szükséges, megfelelő elméleti háttérrel és legalább 15 éves, hasonló projektek megvalósításában szerzett tapasztalatokkal - ebből 5 éves nemzetközi tapasztalatok legyenek. A két szakértő egyike a pályaépítés, a másik a jelzőrendszerek, a felsővezeték rendszerek és távközlési rendszerek terén szükséges munkálatokban vesz részt. A szakértőknek kiválóan ismerniük kell az új FIDIC előírásokat, a PHARE, ISPA és SAPARD szerződéses eljárásokra vonatkozó Gyakorlati Útmutatót és más vonatkozó normákat. Az angol nyelv jó ismerete szintén szükséges.

5.2. Munkanyelv

Angol

6. Időtartam és költségvetés

a) Indulás időpontja

(Később kerül meghatározásra.)

b) A megbízatás befejezésének időpontja

Elvileg 2006. december 31., az ISPA Szabályozás és a Három Vasúti projekt zárónapja. Az időpont a projekt megvalósításra vonatkozó végleges ütemterv és a projekt megvalósulása figyelembevételével módosítható.

c) A megbízatás ütemezése, napjainak száma és költségvetése

Figyelembe véve, hogy a szerződések száma várhatólag 23 (a beszerzési terv és a három vasúti projekt végleges kialakításának függvényében):

I. Feladat:

I. a) Feladat: Minden egyes tenderdokumentum felülvizsgálata: Egy szakértő képzettségű nemzetközi szakértő (1. kategória) és egy képzett nemzetközi szakértő (2. kategória) összesen 20 napban.

I. b) Feladat: Tender értékelés: egy szakértő képzettségű nemzetközi szakértő (2. kategória) összesen 6 napban.

II. Feladat: Két helyi mérnök képzettségű szakértő (1. kategória) öt éves időtartamban. Az első három évben teljes munkaidőben, az utolsó két évben később meghatározandó részmunkaidős alapon.

A fentiek előzetes becslések, a Vezető Helyi mérnökök pozícióját az első három év elteltével felül kell vizsgálni. A megbízást a tapasztalatok fényében kell felülvizsgálni és a MÁV részére nyújtott segítség mennyisége a megvalósítási időszak végéig csökkenthető. Az igazolás átvételéig azonban mindenképpen szükség lesz a tanácsadóra, akinek a szavatossági idő során is rendelkezésre kell állnia.

Ezt követően kerül aláírásra a szerződés három évre, a meghosszabbítás lehetőségével, amelyet azután a tapasztalatok tükrében kell felülvizsgálni vagy módosítani.

7. A megbízás teljesítésének helyszíne

I. Feladat: A szolgáltatások nagyobb részét a MÁV központi hivatalában kell teljesíteni. A beszámoló készítési tevékenységet a szakértők saját hivatalukban végzik.

II. Feladat: A szakértő a MÁV központi hivatalában végzi munkáját. Az irodát és az irodai berendezéseket a MÁV bocsátja rendelkezésre.

8. A tanácsadó teljesítésének figyelemmel kísérése és értékelése

(Később kidolgozandó)

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése

Technikai Segítségnyújtás a Magyar Köztársaságban az ISPA költségvetéséből megvalósuló II vasúti projektek munkálatainak pályáztatási eljárásához és felügyeletéhez

ISPA szám: 2001 HU 16 P PA 006

euró
Elszámolható költség

Év
Összes költség Nem elszámolható
Összes

ISPA
Országos
hatóságok

IFI Kölcsön
költségek Központi
kormányzat
1
=2+3
2 3

=5+7
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9
(%)
=8/1
2000 - - - - - - - - -
2001 1 584 000 - 1 584 000 100 1 188 000 75 396 000 - -
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 396 000 - 396 000 100 297 000 75 99 000 - -
Év megjelölése nélkül - - - - - - - - -
Összesen 1 980 000 - 1 980 000 100 1 485 000 75 495 000 - -

2. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PA/008

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A FŐVÁROS ÉS A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKTJÉHEZ

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtására a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához.

Projekt száma: 2001 HU 16 P PA 008
Megnevezése: Technikai segítségnyújtás a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási projektjéhez
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2002. december 31.
Helyszín: Magyarországi nagyvárosok
Csoport: Szennyvíz
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 190 000 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 142 500 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 114 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott szolgáltatásokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírását megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2002. december 31-ig le kell zárulniuk.

4. A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

5. Az előleget 28 500 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 14 250 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az első Technikai Segítségnyújtási szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Bizottság nem köteles pénzügyi támogatást nyújtani azon projektek bármely építési szakaszához, amely a jelen projekt alapján Technikai Segítségnyújtásban részesül. E megbízás Feladatmeghatározásához a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Brüsszelben, 2001. 12. 14.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Kovács Álmos Guy Crauser
Nemzeti Programengedélyező Főigazgató

I. MELLÉKLET

A projekt leírása
(összefoglaló)

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PA 08

1. A projekt megnevezése

Technikai segítségnyújtás a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási projektjéhez

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Felelős: BOROS Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50., H-1011 Budapest

3.3. E-mail: vassmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett

4.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

4.2. Cím: Dob u. 75-81., H-1077 Budapest

4.3. E-mail: zoltan.kazatsaykovim.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Minden nagyváros

6. Leírás

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának folyamatában a fejlesztési feladatok közül a szennyvízelvezetés és -kezelés az egyik legfontosabb feladat. A 91/271/EGK Irányelv követelményeinek teljesítése érdekében Magyarország két integrált programot dolgozott ki:

- a Tanács Városi Szennyvízelvezetésre és Kezelésre vonatkozó 91/271/EGK Irányelvének megvalósítására irányuló Nemzeti Program (NIP), és

- a Nemzeti Környezetvédelmi ISPA Stratégia,

továbbá meghatározta a célok megvalósítására irányuló intézkedéseket (programokat). Az 1995. évben indított, 23 Nagyváros Szennyvíztisztítási Programja e programok közé tartozott. Az 50 ezer fölötti lélekszámú megyei jogú városok felmérését végezték el a szennyvíztisztítási területen meglévő igényeik meghatározása érdekében, tekintve, hogy ezek a hátralévő fejlesztések több mint 60 százalékát képviselik. A projekt eredményeit az alábbiakban mutatjuk be. Van néhány nem megyei jogú nagyváros Magyarországon, amelyek az alábbi listán nem szerepelnek, de ezek vagy azt jelezték, hogy ebben az ágazatban nincs fejlesztési igényük, vagy már más beruházási programban szerepelnek.


Város neve
A gyűjtő rendszerbe lépő
lakosság egyenérték
Fejlesztési igények
2000 2010 van nincs Fejlesztés
alatt
Budapest 2 574 500 3 934 950 r
Békéscsaba 125 700 210 750 r
Debrecen 441 100 568 300 r
Dunaújváros 42 000 40 000 r
Eger 57 318 62 050 r
Győr *  278 118 328 637 r
Hódmezővásárhely 77 441 88 666 r
Kaposvár *  41 500 53 333 r
Kecskemét 170 000 235 000 r
Miskolc 210 930 245 000 r
Nagykanizsa 60 000 75 000 r
Nyíregyháza 146 642 149 750 r
Pécs *  181 559 226 959 r
Salgótarján 30 572 58 750 r
Sopron *  103 700 138 720 r
Szeged *  189 986 230 000 r
Szekszárd 68 800 74 210 r
Székesfehérvár 172 310 191 233 r
Szolnok 128 535 137 115 r
Szombathely 116 067 169 750 r
Tatabánya 81 523 82 916 r
Veszprém 83 370 118 000 r
Zalaegerszeg 138 500 148 650 r

Jelmagyarázat r: szennyvíztisztító csatornahálózat

Egy nagyarányú beruházási projekt eredményeként a lakossági csatornaellátási szint hányadosa Magyarországon 49,3%-ra emelkedett. A szennyvíztisztítási hányadosok szintén jelentős mértékben javultak, ennek ellenére további fejlesztésre van szükség. A már megindított kezdeményezések ellenére a teljes szennyvízkibocsátás mintegy 41 százaléka továbbra is kezelés nélkül kerül a befogadó vizekbe.

Tekintve, hogy a NIP főképp a fejlesztési projekt általános követelményeivel foglalkozik, nem tartalmaz olyan részleteket, mint például az egyes városokban megvalósuló szennyvíztisztítás mértéke vagy típusa. A jelen projektben tervezett Technikai Segítségnyújtás a már megszerzett információkra és ismeretekre alapul, és az alábbiakat biztosítja.

- Az alábbi megyei jogú városoknak a 91/271/EGK Irányelv követelményei teljes mértékű teljesítéséhez szükséges, szennyvíztisztítási beruházási igényeinek pontos meghatározása.

Budapest

Békéscsaba

Debrecen

Eger

Győr

Kaposvár

Kecskemét

Miskolc

Nagykanizsa

Nyíregyháza

Salgótarján

Székesfehérvár

Szolnok

Szombathely

Veszprém

Zalaegerszeg

A meglévő adatok alapján eltéréselemzésre kerül sor. Az egyes érintett városok kapcsán tanácsadók vizsgálják felül a meglévő létesítményeket, a követelmények teljesítésének mértékét az elvezetés és a kezelés szempontjából, továbbá a követelmények teljes mértékű teljesítéséhez szükséges munkálatokat a különféle forgatókönyvek elemzése alapján a leginkább költséghatékony megoldás meghatározásához. Az egyes létesítmények üzemeltetői a tanácsadók rendelkezésére bocsátják az üzemi és gazdálkodási tevékenységeikre vonatkozó, a cégjegyzékben foglalt adatokat.

- A tanácsadók továbbá javaslatot tesznek a szükséges munka jellegére, amely tartalmazhatja a meglévő létesítmények rehabilitációját, és/vagy bővítését, és/vagy fejlesztését, és/vagy új létesítmények megépítését. Budapesten kizárólag a Dél-Budai Üzem felülvizsgálatára kerül sor, mert a másik két meglévő üzem (Észak-Pesti és Dél-Pesti) fejlesztése elérte a Városi Szennyvíz Rendeletben foglalt követelmények szintjét. A jelentős, ún. „Központi” (Csepel-szigeti) telep előkészületi munkálatai esetében már jóváhagyásra került egy az ISPA által társfinanszírozott külön Technikai Segítségnyújtási projekt.

- Az igények fenti meghatározásának szűrése a projektek fontossági sorrendbe állítása és a jövőbeni ISPA (és esetleg a Kohéziós és a Strukturális Alapokból megvalósítandó) szennyvíztisztítási javaslatok meghatározása céljából. Ezen szűrés céljából az ISPA stratégiában foglalt feltételeket és szükség szerint a PEPA program által kidolgozott, meglévő szempontokat kell használni. A projektek fontossági sorrendbe állítása során figyelembe veendő szempontok közé tartozik egyebek között az érintett lakosság lélekszáma, a projekt fizikai terjedelme, a beruházási költségek és az érzékeny területekre gyakorolt hatások.

- Az ISPA által finanszírozandó Technikai Segítségnyújtás céljára a jövőbeni ISPA szennyvízprojektek előkészítését elősegítő javaslatok jegyzékének kialakítása, és ahol értelmezhető, olyan projektek jegyzékének létrehozatala, amelyek előkészítésében kellő mértékű előrehaladás történt ahhoz, hogy ISPA beavatkozásra javasolhatók legyenek.

A szóban forgó Technikai Segítségnyújtás végrehajtásának Feladatmeghatározásához a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

7. Célkitűzések

A jelen projekt célja a kedvezményezett ország részére a nagyvárosok szennyvíztisztítás terén fennálló igényei pontos meghatározásához történő segítségnyújtás. Ily módon a Technikai Segítségnyújtás szándék szerint hozzájárul egy olyan projekt projektkezelő folyamat kialakításához, amelyből ISPA támogatási pályázatok állíthatók elő és biztosíthatják, hogy ezek időben és megfelelő előkészítettséggel legyenek benyújthatók finanszírozásért. Ez biztosítja továbbá, hogy a finanszírozott projektek a legfontosabbak közé tartoznak, és hogy teljesítik az ISPA céljait és összhangban állnak a közösségi vívmány átvételére irányuló nemzeti program környezetvédelmi prioritásaival.

8. Projekt-előkészítő munka megvalósítás

Előzetes ütemterv

Projekt Kezdés Befejezés
1.1. feladat. Beruházási igények azonosítása (adatgyűjtés, a jelenlegi helyzet, vagyis jelenleg alkalmazott tisztítási technológiák és gyűjtés, és a jövőre vonatkozó javaslatkészítés az összes érintett város vonatkozásában.) 2001. december 15. 2002. január 15.
2.2. feladat. A megállapított igények szűrése a projektek fontossági sorrendjének és az ISPA és a Kohéziós és Strukturális Alapokkal kapcsolatos javaslatoknak való megfelelőségük megállapítása érdekében. 2002. január 16. 2002. január 31.
3.3. feladat. A Technikai Segítségnyújtás céljából javaslat kialakítása (városok jegyzéke, projekt ütemterv, terjedelem, a szükséges dokumentumok) és/vagy a megvalósításra érett projektek jegyzéke az esetleges ISPA finanszírozásra. 2001. február 1. 2002. február 15.

9. Költségek és támogatás (euróban)

euró

TÉTEL

BECSÜLT
ÖSSZKÖLTSÉG
A PÁLYÁZATOT
MEGELŐZŐEN
FELMERÜLT
KÖLTSÉGEK
1.1. feladat. Beruházási igények azonosítása (adatgyűjtés, a jelenlegi helyzet - a jelenleg alkalmazott kezelési technológiák és gyűjtés, és a jövőre vonatkozó javaslatkészítés az összes érintett város vonatkozásában). 80 000
2.2. feladat. A megállapított igények szűrése a projektek fontossági sorrendjének és az ISPA és a Kohéziós és Strukturális Alapokkal kapcsolatos javaslatoknak való megfelelőségük megállapítása érdekében. 80 000
3.3. feladat. A megvalósítási program magában foglalja egy javaslat kialakítását a Technikai Segítségnyújtás céljából (városok jegyzéke, projekt ütemterv, terjedelem, a szükséges dokumentumok) és/vagy a megvalósításra érett projektek jegyzéke az esetleges ISPA finanszírozásra. 30 000
ÖSSZESEN 190 000
Összes költség A magánszektor
hozzájárulása
Nem beszámítható
költségek
Beszámítható
költségek összesen
ISPA támogatás Támogatási
hányad%
190 000 0 0 190 000 142 500 75

10. Előzetes beszerzési terv

A munka az alábbi várható beszerzési terv alapján kerül végrehajtásra:

Tender
száma
A szolgáltatások leírása Szerződés típusa A tender indításának
várható hónapja
A nagyvárosok szennyvízfejlesztési igényeinek megállapítása és szűrése, Technikai Segítségnyújtás céljára javaslat és/vagy az ISPA finanszírozás céljára projektek jegyzékének összeállítása Szolgáltatások 2001. december

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján

A projekt megnevezése

Technikai segítségnyújtás a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási projektjéhez

ISPA szám: 2001 HU 16 P PA 008

euró
Elszámolható költség

Év
Összes költség Nem elszámolható
Összes

ISPA
Országos
hatóságok

IFI Kölcsön
költségek Központi
kormányzat
1

=2+3
2 3

=5+7
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9
(%)
=8/1
2000 - - - - - - - - -
2001 152 000 - 152 000 100 114 000 75 38 000 - -
2002 38 000 - 38 000 100 28 500 75 9 500 - -
2003 - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
Év megjelölése nélkül - - - - - - - - -
Összesen 190 000 - 190 000 100 142 500 75 47 500 - -

3. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PA/009

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A 2002. ÉVI ISPA PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtására a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához.

Projekt száma: 2001 HU 16 P PA 009
Megnevezése: Technikai Segítségnyújtás a 2002. évi ISPA projektek előkészítéséhez
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2004. július 31.
Helyszín: Magyarország
Csoport: Szennyvíz- és szilárd hulladék gazdálkodás
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 1 440 000 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 1 080 000 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 864 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott szolgáltatásokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2004. október 31-ig le kell zárulniuk.

4. A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

5. Az előleget 216 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 108 000 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- a fennmaradó rész az első Technikai Segítségnyújtási szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Az e projekthez tartozó projektekhez és az egyes megbízások Feladat meghatározásaihoz a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. Bizottság nem köteles pénzügyi támogatást nyújtani azon projektek bármely építési szakaszához, amely a jelen projekt alapján Technikai Segítségnyújtásban részesül.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2001. 01. 18. Brüsszelben, 2001. 12. 13.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Naszvadi György Guy Crauser
Nemzeti Programengedélyező Főigazgató

I. MELLÉKLET

A projekt leírása (összefoglaló)

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PA 009

1. A projekt megnevezése

Technikai Segítségnyújtás a 2002. évi ISPA projektek előkészítéséhez

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Felelős: BOROS Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50., H-1011 Budapest

3.3. Felelős: Dr. Vass Nándor, ISPA Szektor Programengedélyező

3.4. Telefon: (36)-1-457-3380

3.5. Fax: (36)-1-201-2361

3.6. E-mail: vassmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (A FENTI 3. PONTBAN MEGHATÁROZOTTAL AZONOS)

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: különféle

6. Leírás

A projekt biztosítja a Települések részére a Technikai Segítségnyújtás kereteit, amelynek célja a nyolc ISPA szennyvízkezelési és szilárd hulladék gazdálkodási projekthez benyújtandó pályázatok minőségének javítása és a megfelelő tender dokumentumok elkészítésében történő segítésük. Ez lehetővé teszi Magyarország számára, a projektkezelési folyamat (pipeline) 2002-re és az azt követő időszakra történő előkészítését az ISPA társfinanszírozásért benyújtandó környezetvédelmi projektek és esetleg a Strukturális és Kohéziós alapokhoz céljára is.

A projektbe foglalandó projektekhez a Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges annak biztosítása érdekében, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek az ISPA társfinanszírozás céljainak és Magyar Nemzeti Környezetvédelmi ISPA Stratégia prioritásainak.

A kivitelező feladatai a Környezetvédelmi Minisztérium - mint ISPA végrehajtó szervezet, a Nemzeti ISPA Koordinátor bevonásával és koordinációjával és magyar szakértőkkel szoros együttműködésben kerülnek végrehajtásra. Az elvégzendő feladatok az egyes megbízáshoz készített és a Bizottsághoz előzetes jóváhagyásra benyújtandó Feladat meghatározásban kerülnek részletezésre, és magukban foglalják az alábbiakat:

1. Segítségnyújtás a település részére a Pályázati Lap elkészítésében.

Az érintett települések konzultálnak a kivitelezővel és rendelkezésére bocsátják az összes szükséges adatot és a már elvégzett vizsgálatok eredményeit, amelynek segítségével elkészítheti a támogató dokumentumokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Megvalósíthatósági Tanulmány

az infrastruktúra és az üzemeltetés adatai, a projektmeghatározás, az előzetes tervezési és műszaki specifikációk és alternatív megoldások áttekintésére;

- Pénzügyi és Gazdasági Elemzés

a projekt pénzügyi fenntarthatóságának a projekt bevételeinek és költségeinek, a pénzügyi mutatóknak (pl. nettó jelenérték és belső megtérülési ráta), tarifák meghatározása, a megfizethetőséget elemző társadalmi/gazdasági vizsgálatok, költség/haszon elemzés, a projekt finanszírozási struktúrája, az ISPA támogatás megfelelő szintje ellenőrzésével történő bemutatására;

- Környezeti Hatásvizsgálat és Környezetvédelmi Integrációs Programok

A projekt környezeti hatásának áttekintésére a szükséges közösségi és a magyar környezetvédelmi követelmények és tiszteletben tartandó intézkedések és különösen annak biztosítására, hogy a Környezeti Hatásvizsgálat - ha végeztek hatásvizsgálatot - összhangban áll a Tanács 85/337/EGK és 97/11/EK irányelvében foglaltakkal.

A Pályázati Lap és a támogató dokumentumok elkészítését a kivitelező végzi a magyar szakértőkkel és az érintett településsel szoros együttműködésben. A Környezetvédelmi Minisztérium gondoskodik az összes - esetleg - szükséges korrekciónak a végleges változatnak a Bizottsághoz történő benyújtását megelőzően történő végrehajtásáról.

2. A közbeszerzési dokumentáció elkészítése

A Kivitelező - a településsel és a Környezetvédelmi Minisztériummal egyeztetve - elkészíti a tenderdokumentációt mind jogi, mind pedig technikai szempontokból, figyelembe véve a Gyakorlati Útmutatót és a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelveket, továbbá a munkák szerződései pályáztatására vonatkozó FIDIC szabályokat. E feladat elvégzésének eredménye az egyes projektekre vonatkozó Tenderdokumentációk teljes köre.

7. Célkitűzések

A cél a technikai támogatás társfinanszírozása, amelynek célja a kedvezményezett országnak a Bizottsághoz a magyar Nemzeti ISPA stratégiával összhangban ISPA támogatásért benyújtandó pályázatok elkészítésében történő segítése.

Szándék szerint ez a technikai segítségnyújtás hozzájárul a projektkezelő folyamat felépítéséhez, amelyben ISPA támogatásért (csatlakozás után a Strukturális és a Kohéziós Alapok támogatásáért) pályázatok készíthetők el. Biztosítja továbbá hogy a pályázatban megadott információ megfelelő minőségű és világos legyen és megfelelő tartalommal bírjon a projekt értékelésének elősegítéséhez, amelynek célja a finanszírozásra való érdemességének meghatározása, ezzel biztosítva az ISPA támogatások optimális hasznosítását. Ez hozzájárul a települések képzéséhez is, elősegítve a Strukturális alapokhoz benyújtandó pályázatok jövőbeni elkészítését.

8. Projekt előkészítése és a munka tervezett végrehajtása

Projekt Kezdés Befejezés
I
i) A projekt dokumentumok magyarországi elkészítése szoros együttműködésben a településsel, különös tekintettel a következőkre, ellenőrizve a tervezési feltételekkel és az EK (Közösség) követelményeivel való összhangjukat: 2002. január 2002. április
a) Megvalósíthatósági Tanulmány
b) Pénzügyi/Gazdasági elemzés
c) Környezeti Hatástanulmány (ha van)
d) ISPA Pályázat
ii) Időközi Beszámoló készítése
iii) A Pályázatnak és az azt alátámasztó dokumentumoknak a településsel együttesen történő áttekintése és az összes dokumentum véglegesítése
iv) A Végleges Beszámoló elkészítése
Projekt Kezdés Befejezés
II
a) A tenderdokumentációnak az érintett településsel folytatott együttműködésben történő elkészítéséhez nyújtott segítség 2002.
november 18.
2004.
július 31.
b) A Zárójelentés elkészítése

9. Költségek és támogatás (euróban)

Várható költségek projektenként

Tétel Szolgáltatás Összesen,
euróban
I. Projekt pályázati és támogató dokumentumok elkészítése 73 500
II. Közbeszerzési dokumentumok elkészítése 61 250
Egyéb költségek (utazás, szállásköltség, szakértők napidíja) 45 250
ÖSSZESEN projektenként 180 000
A program TELJES költsége (8 projekt) 1 440 000
Összes költség A magánszektor
hozzájárulása
Nem beszámítható
költségek
Beszámítható
költségek összesen
ISPA támogatás Támogatási
hányad %
1 440 000 0 0 1 440 000 1 080 000 75

10. Feltételes Beszerzési Terv

A munka az alábbi előzetes beszerzési terv alapján kerül végrehajtásra:

A tendereztetésre kerülő szolgáltatások leírása A szerződés típusa
(Keretszerződés)
A tender indításának
időpontja
I. Szolgáltatási szerződés a Technikai Segítségnyújtás tanácsadási feladataira (Pályázat) 1 tétel 2001. december
II. Szolgáltatási szerződés a Technikai Segítségnyújtás tanácsadási feladataira (Tender dokumentáció)
ugyanaz 2. tétel 2001. december
ugyanaz 3. tétel 2001. december
ugyanaz 4. tétel 2001. december
ugyanaz 5. tétel 2001. december
ugyanaz 6. tétel 2001. december
ugyanaz 7. tétel 2001. december
ugyanaz 8. tétel 2001. december

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése:

Technikai Segítségnyújtás a 2002. évi magyarországi ISPA projektek előkészítéséhez

ISPA szám: 2001 HU 16 P PA 009

euró
Elszámolható költség

Év
Összes költség Nem elszámolható
Összes

ISPA
Országos
hatóságok

IFI Kölcsön
költségek Központi
kormányzat
1

=2+3
2 3

=5+7
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9
(%)
=8/1
2000 - - - - - - - - -
2001 1 152 000 - 1 152 000 100 864 000 75 288 000 - -
2002 - - - - - - - - -
2003 288 000 - 288 000 100 216 000 75 72 000 - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
Év megjelölése nélkül - - - - - - - - -
Összesen 1 440 000 - 1 440 000 100 1 080 000 75 360 000 - -

4. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001 HU 16 P PA 010

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ISPA KITERJESZTETT DECENTRALIZÁCIÓJÁNAK (HIÁNYPÓTLÁS ÉS MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLAT) MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Az Európai Bizottság (a továbbiakban „a Bizottság”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban „a Közösség”) javára és nevében jár el, és amelyet Guy Crauser úr, a Regionális Főigazgatóság vezetője képvisel, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban „a kedvezményezett”)

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben leírt projekt végrehajtása és finanszírozása a Közösség költségvetési forrásaiból történik e Megállapodásban foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A 2. cikkben leírt projekt végrehajtására a Közösség és a kedvezményezett között aláírt keretszerződés mellékletét lépező Általános feltételekkel összhangban kerül sor, melyeket kiegészítenek az ebben a Megállapodásban rögzített feltételek, valamint a csatolt mellékletek.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az előcsatlakozási strukturális eszközök (ISPA), pénzügyi támogatás útján, az I. mellékletben leírtak szerint hozzájárulnak a következő projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2001 HU 16 P PA 010
Cím: Technikai segítségnyújtás az ISPA kiterjesztett decentralizációjának (hiánypótlás és megfelelőségi vizsgálat) magyarországi megvalósításához
Időtartam: Kezdés időpontja: A Pénzügyi Megállapodás Bizottság általi aláírásának dátuma.
Befejezés időpontja: 2004. december 31.
Helyszín: Magyar Köztársaság
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A központi vagy annak megfelelő költségvetési kiadásokból legfeljebb 540 000 euróforrás vonható be a segítségnyújtás mértékének kiszámításakor.

2. A projektre szánt Közösségi támogatás mértéke 100%-ban fedezi a központi vagy annak megfelelő költségvetési ráfordításokat a II. mellékletben foglalt pénzügyi tervnek megfelelően.

3. Az előcsatlakozási strukturális eszközökből (ISPA) a projekt támogatására legfeljebb 540 000 euró fordítható.

4. A 2002-es költségvetésből a B7-020 számú költségvetési tételből lekötött összeg 432 000 euró. A további részletekre vonatkozó lekötések a projekt eredeti vagy módosított pénzügyi terve szerint alakulnak, a projekt megvalósítási szakaszának és a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösségi támogatás a projekthez kapcsolódó azon kifizetésekre fordítható, amelyekre a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, illetve amelyekre a pénzügyi eszközök allokációja kifejezetten vonatkozik.

2. A Pénzügyi Megállapodás Bizottság általi aláírását megelőző kifizetések nem minősülnek támogatásra jogosult költségeknek az előcsatlakozási strukturális eszközökből.

3. Az I. mellékletben leírt projekt, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezet általi kifizetések teljesülésének határideje 2004. december 31.

4. A végső egyenleg-maradvány kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpontot követő legfeljebb 6 hónapos időszak alatt kell benyújtani.

5. A 216 000 euró összegű előzetes kifizetés a következők szerint történik:

- 108 000 euró kifizetésére e Megállapodás kedvezményezett általi aláírását követően kerül sor,

- a fennmaradó összeg kifizetésére az első technikai segítségnyújtási szerződés aláírását követően kerül sor.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projekt végrehajtásakor az Európai Egyezményekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni, és a Közösségi irányelvek megvalósulását kell követni, különös tekintettel a megalapozott költségvetési és pénzügyi irányításra.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezettnek és a végrehajtásért felelős, az I. mellékletben említett hatóságnak biztosítaniuk kell, hogy a projekt tervezése, végrehajtása, nyomon követése és értékelése kapcsán felmerülő tanulmányok, rajzok, tervek, hirdetési és egyéb anyagok szerzői jogait megszerzik. Biztosítani kell, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt szerv vagy személy hozzáférjen és jogosan használhassa az említett anyagokat. A Bizottság kizárólag saját céljaira használja ezen anyagokat.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A projekt végrehajtásához kapcsolódó összes engedély és jóváhagyás megfelelő időben és a hazai jogszabályokkal összhangban történő beszerzése a kedvezményezett illetékes hatóságainak feladata.

8. cikk
A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Ezen projekthez kapcsolódó szerződések kifizetésének jogosultsága a megfelelő szerződés feladatmeghatározásának Bizottság általi elfogadását követően lép érvénybe.

9. cikk

A Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben leírt végrehajtási rendelkezések a megállapodás szerves részét képezik.

A feltételeknek és végrehajtási rendelkezéseknek nem megfelelő megvalósítás esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. fejezetében foglaltak szerint jár el.

10. cikk

E pénzügyi megállapodás hiteles szövege jelen dokumentumban foglaltatik, miként azt a Felek aláírásukkal megerősítik.

Kelt Budapesten, 2002. október 31. Kelt Brüsszelben, 2002. október 7.
A címzett nevében A címzett nevében
[aláírás és pecsét] [aláírás]
Kovács Álmos Guy Crauser
(Nemzeti Programengedélyező vagy
annak megfelelő beosztású személy)
Főigazgató

I. MELLÉKLET

A projekt leírása

A Bizottság által adott kódszám: 2001 HU 16 P PA 010

1. A projekt címe

Technikai segítségnyújtás az ISPA kiterjesztett decentralizációjának (hiánypótlás és megfelelőségi vizsgálat) magyarországi megvalósításában

2. Pályázó hatóság (Nemzeti ISPA koordinátor)

2.1. Név: Miniszterelnöki Hivatal

2.2. Cím: H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Kapcsolattartó: Baráth Etele, kormánybiztos

2.4. Telefon: (36) 1-329-3445

2.5. Telex/Fax: (36) 1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság (a III.2 melléklet II. fejezet (2) pontjában meghatározottak szerint)

3.1. Név: Pénzügyminisztérium

3.2. Cím: H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

3.3. Kapcsolattartó: Kovács Álmos

E-mail: almos.kovacspm.gov.hu

4. Végső kedvezményezett (amennyiben más, mint a 3. pontban leírt hatóság)

4.1. Általában

4.1.1. Név: Pénzügyminisztérium

4.1.2. Cím: H-1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.

4.1.3. Kapcsolattartó: Kovács Álmos

E-mail: almos.kovacspm.gov.hu

4.2. Környezetvédelem

4.2.1. Név: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

4.2.2. Cím: H-1011 Budapest, Fő u. 44-50.

4.2.3. Kapcsolattartó: Dr. Schmuck Erzsébet

E-mail: schmuckmail.ktm.hu

4.3. Közlekedés

4.3.1. Név: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Segélykoordinációs és Pénzügyi Főosztály

4.3.2. Cím: H-1077 Budapest, Dob u. 75-81.

4.3.3. Kapcsolattartó: Kazatsay Zoltán

E-mail: zoltan.kazatsaykovim.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

6. Leírás

Az ISPA megvalósítása hatékonyságának növelése és Magyarországnak a Strukturális és Kohéziós Alapok fogadására való felkészítése érdekében a Tanács 1266/1999 számú (az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozó országoknak szánt segélykoordinációról szóló) rendelete 12. cikkelye kimondja, hogy az irányítási felelősségek kiterjesztett decentralizációját (a továbbiakban: EDIS) a Nemzeti Alapért (NA) felelős Programengedélyező (NAO), a Szektorengedélyezők (SAO) és a Végrehajtó Ügynökségek, valamint azok munkatársai részére az Európai Bizottság kiemelkedően fontos, és Magyarország által 2002 végéig megvalósítandó célkitűzésnek tartja.

Az EDIS-re való áttérés csak akkor lehetséges, ha a koordinációs rendeletben foglalt feltételek és szempontok teljesülnek, különös tekintettel a megfelelő irányítási képességekre, valamint pénzügyi ellenőrzési eljárásokra és struktúrákra. A tagjelölt országok felkészülésének támogatására a Bizottság munkadokumentumot állított össze „A kiterjesztett decentralizációra való felkészülés” (Preparing for Extended Decentralisation) címmel. E dokumentum részletesen kifejti, hogy az Európai Bizottság miként értelmezi a koordinációs rendeletben foglalt feltételeket és szempontokat, és ellenőrző listát is tartalmaz az illetékes szervek általi használatra.

Magyarországon létrejöttek az ISPA végrehajtási struktúrák. Ebbe a szerkezetbe tartozik a Miniszterelnöki Hivatal is, mely az ISPA nemzeti koordinátoraként működik, valamint a Nemzeti Alap is, melyet a Nemzeti Programengedélyező (NAO) felügyel, akinek felelősségi köre felöleli az ISPA programok és a végrehajtó ügynökségek pénzügyi irányítását, melyeket a szektorengedélyezők felügyelnek.

Az említett szerveknek támogatásra és útmutatásra ’van szükségük azért, hogy azonosítani tudják azokat a területeket, amelyeken a struktúrák és eljárások nem felelnek meg az EDIS követelményeinek, illetve azért, hogy ezen hiányosságok kiküszöbölését célzó fejlesztésekben segítséget tudjanak adni, és a NAO részére ellenőrizni tudják a szükséges javítások elvégzését, mielőtt az Európai Bizottsághoz benyújtásra kerülne az EDIS-re vonatkozó hivatalos kérés. Ezen struktúrák további megerősítést igényelnek, és végre kell hajtaniuk a Bizottság munkadokumentumában foglalt négy EDIS szakaszt.

A következő lépések tekintetében Magyarország kormánya és a Bizottság egyeztetett, és a tárgyalások eredményét az EDIS megvalósítási útitervben („Road map to EDIS for ISPA and Phare”) rögzítették. Az útiterv a következő eljárási szakaszokra bomlik, melyek az EDIS döntéshez vezetnek:

- hiányfelmérés,

- EDIS előkészítés (hiánypótlás),

- megfelelőségi vizsgálat.

Az első szakaszt, a hiányfelmérést a magyar hatóságok már befejezték, és a folyamat továbbviteléhez az EK segítségét kérik, az ISPA folyamat II. és III. szakaszának teljesítése érdekében.

A kért technikai segítségnyújtás tárgya az EDIS bevezetéséhez szükséges ügynökségek működésének előkészítését szolgáló intézményfejlesztési terv elkészítésének és megvalósításának támogatása, illetve annak felmérése, hogy a Magyarországon alkalmazott irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelnek-e a Bizottság által előírt szabályoknak. A szakmailag megalapozott pénzügyi irányítási rendszer alapelveinek megfelelően fejlesztéseket kell eszközölni, hogy minden végrehajtó ügynökség teljesítse a követelményeket a személyzet, a belső eljárások és a pénzügyi ellenőrzés tekintetében. Hasonlóképpen, a közbeszerzés, a pénzügyi ellenőrzés és a költségvetés végrehajtás jogszabályait is összhangba kell hozni az EK előírásaival, legalábbis az EK támogatási programok és a vonatkozó hazai társfinanszírozás tekintetében.

A második szakaszhoz, a „hiánypótláshoz” kapcsolódóan az ISPA támogatások terén a következő három igen sajátos fő tevékenységi terület körvonalazódott:

- a végrehajtó ügynökségek által készített Beszerzési kézikönyvek felülvizsgálata és egyeztetése;

- a szabálytalanságok megfelelő és következetes felderítése, kezelése és jelentése, a szabálytalanságok megfelelő meghatározása és eljárási kézikönyv összeállítása;

A HU/2001/SPP/03 Phare projekt 3. komponense a belső pénzügyi ellenőrzéssel és irányítással (A belső pénzügyi ellenőrzés és irányítás megerősítése, belső ellenőrzési és kifizetési funkciók az EK Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap tekintetében) foglalkozik, és Magyarország kormányát kívánja segíteni a Strukturális Alapokhoz kapcsolódó kifizetések és kifizetési igazolások megfelelő rendszerének létrehozásában, valamint az EK Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alaphoz kötődő belső pénzügyi ellenőrzés és auditfeladatok intézményi szintű fejlesztésében, különös tekintettel a szakminisztériumok és az ügynökségek decentralizált belső ellenőrzési funkcióira. A Phare programból támogatott tevékenységek nem eshetnek egybe az ezen döntéssel finanszírozott tevékenységekkel.

- az ISPA végrehajtó ügynökségekhez delegált feladatok ellátása helyességének figyelemmel követése és ellenőrzése, valamint az ellenőrzések megfelelő végrehajtását biztosító eszközök kifejlesztése, azon szervezetek által, melyekhez bizonyos felelősségeket delegáltak.

Ezt követően sor kerül a harmadik szakaszra, a megfelelőségi vizsgálatra, melynek célja annak ellenőrzése, hogy a második szakasz végrehajtása sikeres volt-e, és maradéktalanul teljesülnek-e az EDIS követelményei.

E négy tevékenység mindegyikére vonatkozóan három részletes feladatmeghatározás készült (lásd a csatolt tájékoztató jellegű feladatmeghatározásokat). A megbízásokra vonatkozó feladatmeghatározások a Bizottság jóváhagyását követően válnak véglegessé. A kedvezményezett ország szerződéskötő hatóságként jár el a szolgáltatási szerződések viszonylatában.

Mivel a Phare program társfinanszírozóként vesz részt az ISPA folyamat II. szakaszában, a részletes feladatmeghatározás pontosan körülírja majd azokat a tevékenységeket, melyeket kizárólag az ISPA támogat, biztosítva ezáltal, hogy a két eszköz által ugyanaz a tevékenység ne legyen támogatható.

7. Célkitűzések

A projekt tágabb értelemben vett célkitűzése Magyarország közösségi támogatás felvevő képességének növelése. Az általános célkitűzés az ISPA kezelésében részt vevő szervezetek kiterjesztett decentralizációnak megfelelő intézményfejlesztése az EK követelményei szerint.

A projekt sajátos célkitűzése technikai segítség nyújtása a Nemzeti Alap (NA), a Nemzeti Programengedélyező (NAO), a Szektorengedélyezők (SAO) és a végrehajtó ügynökségek számára képességeik megerősítésére, az elfogadott és előirányzott ISPA projektek EDIS keretében történő végrehajtásával kapcsolatos követelményekhez, programozáshoz, megvalósításhoz, monitoringhoz és értékeléshez kötődő irányítási és ellenőrzési feladatok hatékony ellátása érdekében, valamint a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére. A technikai segítség az EDIS decentralizációs folyamat négy lépéséből két szakasz kivitelezésében nyújt támogatást az ISPA kezelésében részt vevő szervezetek számára. A két szakaszt két, nemzetközi audit gyakorlattal rendelkező vállalatnak kell végrehajtania.

Az EDIS folyamat első szakasza (mely nem tárgya ezen projektnek) a hiányfelmérés, melyet a magyar hatóságok elvégeztek. A felmérés kitér a szükséges javító intézkedésekre és a Bizottság előírásainak való megfelelést biztosító tevékenységekre.

A második szakasz az EDIS előkészítés (hiánypótlás), melyet ezen projekt támogat. A támogatott tevékenységek az ISPA végrehajtásában részt vevő szervezetek fejlesztését célozzák, illetve továbbfejlesztik a projektmenedzsment beszerzés, a pénzügyi irányítás és ellenőrzés, a monitoring és az értékelés rendszereit.

A harmadik szakasz, a megfelelőségi vizsgálat, mely szintén tárgya ezen projektnek az EDIS követelményeinek teljesülését hivatott vizsgálni. Az ISPA végrehajtásában részt vevő szervezetek auditjára kerül sor ebben a szakaszban, és meghatározásra kerül az EK Bizottsága által támasztott követelményeknek való megfelelésük. Részletekért lásd az EDIS III-ra vonatkozó csatolt feladatmeghatározást.

A negyedik és egyben végső szakasz, melyre ezen projekt nem vonatkozik, a Bizottság döntésének előkészítése, melynek során a Bizottság szolgálatai felmérést és ellenőrzést végeznek.

Várt eredmények

A segítséget nyújtó szervezetektől elvárt feladatok és eredmények többek között az alábbiak:

- a végrehajtó ügynökségeknél, szektorengedélyezőknél és a Nemzeti Alapnál alkalmazott ISPA projektmenedzsment és ellenőrzési eljárások megfelelnek az EDIS követelményeinek;

- az ISPA projektmenedzsment beszerzés, tervezés, utánkövetés, az ISPA forrásokkal kapcsolatos siker (vagy lehetséges kudarc) kezelésében szerzett, valamint az ISPA támogatáshoz kötődő hatékony előkészítéssel, monitoringgal és értékeléssel kapcsolatos magyar szakértelem és tudás szélesítése összhangban van Magyarország előcsatlakozási prioritásaival;

- a teljes projektciklus alatt az ISPA projektek technikai tervezése, időbeosztása, költségtervezése, kockázatfelmérése, valamint az ellenőrzési táblázatok és a hibakeresési módszerek megfelelőségének biztosítása (különös figyelemmel az ellenőrzésekre és az audit nyomvonalakra);

- a NAO és a NA biztosítása, hogy a szektorengedélyezők, végrehajtó ügynökségek (IA) és a NA szintjén az ISPA projektmenedzsment és ellenőrzési eljárások megfelelnek az érvényes követelményeknek;

- az intézmények (NA, SAO, IA) szakmai tapasztalatának szélesítése az ISPA projekttervezés, menedzsment és utánkövetés tekintetében.

8. Projekt-előkészítés és megvalósítás

Projekt Kezdési időpont Teljesítési időpont
II. szakasz: Hiánypótlás 2002. 09. 01. 2003. 01. 31.
III. szakasz: Megfelelőségi vizsgálat 2003. 02. 01. 2003. 04. 31.

9. Költségek és támogatások (euróban)

Projekt Költségek
II. szakasz: Hiánypótlás 240.000
III. szakasz: Megfelelőségi vizsgálat 300.000

Költségek összesen
Magánszektor
hozzájárulása
Támogatásra nem
jogosult költségek
Támogatásra
jogosult költségek
összesen

ISPA támogatás

Támogatás mértéke
540 000 - - 540 000 540 000 100%

10. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Nem vesznek részt.

11. A projekthez kapcsolódó különleges feltételek

A technikai segítségnyújtásra vonatkozó egyéni tanácsadói szerződések feladatmeghatározásai, valamint az I. mellékletben foglalt leírástól való bármilyen eltérés az Európai Bizottság szolgálatainak jóváhagyásához kötött.

12. Beszerzési terv

A megvalósítás az I.a mellékletben leírt ideiglenes beszerzési tervnek megfelelően történik.

I.a MELLÉKLET

Ideiglenes beszerzési terv

Tender
száma

A tendereztetett beruházás vagy
szolgáltatás leírása
Szerződéstípus
(beruházás,
eszközbeszerzés vagy
szolgáltatás)
A tender kiírásának
ideiglenes időpontja
(év, hónap)
A szerződéshez
kapcsolódó számlák
térítésének mértéke
1 EDIS előkészítés:
Hiánypótlás -
„Közbeszerzési
eljárások”
Szolgáltatás


keretszerződés
2002.
augusztus
100
2 EDIS előkészítés:
Hiánypótlás -
„Szabálytalanságok kezelése
és delegált feladatok
Szolgáltatás


keretszerződés
2002.
augusztus
100
3 EDIS előkészítés:
megfelelőségi vizsgálat
Nemzetközi nyílt tender 2002.
augusztus
100

I.b MELLÉKLET

Tájékoztató jellegű feladatmeghatározás - EDIS II - Közbeszerzési eljárások

Program kódja és száma: ISPA HU02

Projekt megnevezése: Az ISPA kiterjesztett decentralizációjának (Extended Decentralisation - EDIS) előkészítése

Technikai segítségnyújtás az ISPA végrehajtó szervezeteknek a közbeszerzési eljárások megvalósításában

Szerződés száma:

1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

1.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

1.2. Szerződő hatóság: Nemzeti Programengedélyező, Pénzügyminisztérium

1.3. Releváns információk az országról:

A Tanács 1266/1999 számú rendelete 12. cikkelye 2. bekezdése felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy decentralizációs alapon átruházza a támogatások irányítását a tagjelölt országok végrehajtó szervezeteire, és hogy megszüntesse az előzetes engedélyezési eljárásokat. Az intézkedéseket a „Kiterjesztett Decentralizált Végrehajtó Rendszer - Extended Decentralised Implementation System (EDIS)” kifejezéssel nevezik meg.

Jelenleg a Phare és ISPA programokat egy részben decentralizált rendszer keretében valósítják meg, előzetes ellenőrzéseket követően. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a támogatási programok megvalósítása a kedvezményezett szervezetek feladata, de adminisztratív döntéseik és eljárásaik - főként a tenderezési és a szerződéskötési eljárások - az Európai Bizottság előzetes engedélyét feltételezik, amelyet Magyarországon egy delegáció képvisel. Minden szerződéskötés többszörös ellenőrzést igényel az EU részéről, amelyek során a Bizottságnak részletesen elemeznie kell az összes ajánlat formáját és tartalmát. Tekintettel az ISPA által támogatott projektek változatosságára, az ellenőrzések során gyakran van szükség külső szakértők bevonására. Mindezek eredményeként pedig az adminisztratív láncolat és a költségek mindkét oldalon nagy méretűek.

A csatlakozási előkészületek részeként az Európai Unió úgy döntött, hogy lehetővé teszi a tagjelölt országok számára, hogy már az előcsatlakozási támogatások során fokozatosan elmozduljanak az utólagos ellenőrzési rendszer felé. Az egyik támogatási program, a SAPARD ellenőrzési rendszere eleve utólagos. A két másik program fokozatosan válthat át az utólagos ellenőrzési rendszerre. A folyamat során a kiterjesztett decentralizáció előfeltételezi a kedvezményezett országok szilárd államigazgatási struktúráit, mivel az Európai Bizottság csak az előzetes, esetről-esetre alapon végzett ellenőrzési jogáról mond le egy sor kritérium teljesítésétől függően, ahogy azt a Tanácsnak az előcsatlakozási eszközök koordinációjára vonatkozó, 1266/1999 számú rendelete, a Bizottság Dokumentumtervezete a Phare és ISPA programok kiterjesztett decentralizációjának előkészítéséről és az EDIS Útiterv rögzíti.

Ez a folyamat meglehetősen összetett. Elsősorban az alkalmazottak felvételére, a belső struktúrákra és pénzügyi ellenőrzésekre vonatkozó szigorú feltételek teljesítését feltételezi az összes végrehajtó szervezet részéről. Másodsorban a közbeszerzésre, pénzügyi ellenőrzésre és a költségvetés teljesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat össze kell hangolni az uniós jogszabályokkal, legalább az uniós támogatási programok és azok állami társfinanszírozása viszonylatában.

Ebben a folyamatban a magyar kormány az ISPA eszköz segítségével egy magánszektorbeli tanácsadó technikai támogatását veszi igénybe, amely részt venne az ISPA kiterjesztett decentralizációjának előkészítésében. A NAO (Nemzeti programengedélyező) az EDIS folyamat sikeres megvalósításának általános felelőse.

1.4. Az ágazat jelenlegi helyzete:

Az ISPA irányítása Magyarországon a következő struktúrákat feltételezi:

1. A Phare programokért felelős tárca nélküli miniszter, aki az ISPA programok Nemzeti Koordinátora (NIC)

2. A Nemzeti Programengedélyező által felügyelt Nemzeti Alap (az ISPA központi kincstári egysége a Pénzügyminisztériumon belül), amelynek a felelőssége alá tartozik az ISPA program pénzügyi irányítása.

3. Az ISPA Szektor Programengedélyezők által felügyelt végrehajtó szervezetek (IVSZ), nevezetesen:

- az ISPA közlekedési ágazatában a végrehajtó szervezet: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium. Szektor programengedélyező: Dr. Kazatsay Zoltán helyettes államtitkár. A minisztériumon belül az ISPA irányításával kapcsolatos feladatok felelőse a Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály.

- az ISPA környezetvédelmi ágazatában: a Környezetvédelmi Minisztérium. Szektor programengedélyező: Dr. Vass Nándor helyettes államtitkár. A minisztériumon belül az ISPA irányításával kapcsolatos feladatok felelőse a Nemzetközi Támogatások Főosztálya.

4. Más közvetítő szervezetek vagy végső kedvezményezettek, amelyekre Magyarországon a végrehajtó szervezetek tenderezési és szerződéskötési feladatokat ruháztak át.

A kiterjesztett decentralizáció előkészítése négy szakaszban történik:

1. Hiányfelmérés - az ISPA végrehajtó szervezeteknél és a Nemzeti Alapnál végzett rendszeraudit annak felmérése érdekében, hogy az EDIS követelményeknek milyen mértékben felelnek meg, és a megfelelőség biztosításához szükséges eljárások, változtatások és jobbítások azonosítása érdekében.

2. Az EDIS előkészítése (hiánypótlás) - az EDIS követelmények szerinti megfelelőséghez szükséges struktúrák és eljárások kialakítása, különös tekintettel a programozás, irányítás, megvalósítás, tenderezés, szerződéskötés, pénzügyi ellenőrzés, monitoring és értékelés funkciókra és a vonatkozó eljárási útmutatókra.

3. A megfelelőségi vizsgálat - annak felmérése, hogy az egyes testületek elvégezték-e a vonatkozó EU jogszabályokban megszabott feltételek teljesítéséhez szükséges jobbításokat.

4. A Bizottság döntésének előkészítése (a Bizottság szervei által végzett felülvizsgálati ellenőrzés) - a Nemzeti Programengedélyező hivatalos felkérése alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az EDIS előfeltételei, amelyet az utólagos ellenőrzési rendszerre való áttérés engedélyezése követ.

A magyar kormány megkezdte az előkészületeket, és az alábbi folyamatot tervezte el:

1. Hiányfelmérés - A Kormányzati Ellenőrző Hivatal megbízást kapott az ellenőrzés elvégzésére. A hiányfelmérő jelentést 2002 márciusában készítette el és terjesztette elő a Bizottsághoz.

2. Hiánypótlás - a jelen feladat-meghatározás középpontjában a Kormányzati Ellenőrző Hivatal által összeállított hiányfelmérő jelentésen és az illetékes főbiztos által készített ellenőrzési beszámolón alapuló intézményfejlesztési program (Ütemterv) megvalósítása áll. A tevékenységeket a Nemzeti Programengedélyező koordinálja az érintett intézmények felkészülésének rendszeres ellenőrzése érdekében alakított ISPA EDIS Bizottság keretében.

A II. szakaszba tartozó tevékenységek előreláthatóan 2002 végéig fejeződnek be. A szerződéskötési eljárás a magánszektor bevonásával fog megvalósulni.

Az Ütemtervben a hiányfelmérő jelentés és az ellenőrzési beszámoló alapján rögzített, szoros határidőket feltételező tevékenységek nagy részét maguk a magyarországi testületek fogják megvalósítani állami költségvetési forrásokból.

Több tevékenységet a HU-0105-01 Phare twinning projekt - Az uniós Strukturális és Kohéziós Alapok irányítása előkészítése - keretében fognak megvalósítani, amelynek a célja az ISPA és a Kohéziós Alap végrehajtó szervezetei képességeinek fejlesztése, amelyre vonatkozóan 2002. május 10-én állították össze és terjesztették elő a Bizottsághoz a megállapodást.

A projekt keretében Magyarország támogatást kap 2003-ban az ISPA kiterjesztett decentralizációja feltételeinek teljesítésére, a csatlakozásra való felkészülésre, Magyarország uniós csatlakozását követően pedig a Kohéziós Alap felhasználására az alábbiak által:

- az EDIS folyamat megvalósítása által az ISPA vonatkozásában, a Kohéziós Alap fogadására való felkészülésként;

- a csatlakozás után elérhető Strukturális és Kohéziós Alapok fogadásához szükséges képességek átadásával, továbbá

- a Kohéziós Alapot megvalósító testületek átszervezésének támogatása által, ahol ez szükséges, és

- egy fenntartható projektsorozat biztosításával, amely az alapok felhasználását maximalizálja.

A tevékenység specifikusan a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium alkalmazottaira irányul, amelyek az ISPA és a jövőbeni Kohéziós Alap végrehajtó hatóságai.

3. A harmadik szakasz a megfelelőségi vizsgálat. A második szakasz, a hiánypótlás alapján elkészül egy ellenőrzési beszámoló (Megfelelőségi jelentés) a rendszerről az ISPA végrehajtó struktúrák helyzetének igazolására. Ezt a feladatot az uniós források (ISPA technikai támogatás) hajtják végre. A támogatási igénylést a későbbiekben lehet előterjeszteni, a szabályszerű és adekvát ellenőrzés biztosítása érdekében a III. szakasz során tekintetbe véve az illetékes főbiztos által kidolgozott feladat-meghatározási modellt. Ennek a szakasznak a megvalósítását is a Nemzeti Programengedélyező fogja felügyelni. Várhatóan nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező ellenőrök fogják igazolni a magyar hatóságok helyzetét és a decentralizált irányításra való felkészültségét. A megfelelőségi vizsgálat 2003 januárjában kezdődhet el.

1.5. Ide tartozó programok és más adományozó tevékenységek:

HU 0105/01 Phare Projekt az intézményes struktúráknak az uniós Strukturális és Kohéziós Alapok csatlakozás utáni irányításának hatékonysága érdekében történő megerősítésére.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- A projekt általános célkitűzése a közösségi támogatások felhasználásának elősegítése Magyarországon.

- A közvetlen célkitűzés az ISPA irányításába bevont szervezetek intézményépítési képességeinek támogatása a kiterjesztett centralizációra való tekintettel, az uniós követelményeknek való megfelelés érdekében.

3. ELŐFELTÉTELEK

3.1. A projekthez való csatlakozás előfeltételei

- A Nemzeti Programengedélyező, a Nemzeti Alap, a Nemzeti Programkoordinátor és a kedvezményezett szervezetek teljes együttműködése a nyertes kivitelezővel

- Teljes hozzáférés biztosítása a hiánypótló eszközökhöz

- A kivitelező számára szükséges releváns információk hozzáférhetősége

- A kivitelező bizalmassági és pártatlansági nyilatkozata a feladat végrehajtása során nyert információkra vonatkozóan

- Az EDIS II. szakaszában nyertes kivitelezőnek függetlennek kell lennie az I. és III. szakasz végrehajtó szervezeteitől.

3.2. Kockázatok

- A projekt ütemezése késleltetheti az EDIS folyamat III. szakaszának elkezdését.

4. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA

4.1. Általános célkitűzés

A projekt célcsoportjai az ISPA Nemzeti Koordinátori Hivatal, a Nemzeti Alap, a két ISPA végrehajtó szervezet és a közvetítő szervezetek és végső kedvezményezettek, akik Magyarországon tenderezési és szerződéskötési feladatokat kaptak.

A közbeszerzési eljárások kérdése kulcsfontosságú a decentralizált megvalósítási rendszerről a kiterjesztett decentralizált megvalósítási rendszerre történő áttérésben, mivel az EB delegáció előzetes jóváhagyása nem érinti a tenderezési és szerződéskötési folyamatokat.

Mivel a magyarországi beszerzési törvények még nincsenek teljes összhangban a IX. fejezetben rögzített követelményekkel, a Bizottság azt javasolta, hogy az EDIS megvalósítása a jelenleg érvényben levő Phare beszerzési szabályok (Gyakorlati útmutató - PRAG) alapján történjék, a bizottsági ellenőrzések pedig utólagosak legyenek. A szolgáltatási szerződési feltételekre a FIDIC rendszerű tenderdokumentációs modellek alkalmazandók. Három alapelv tiszteletben tartása biztosíthatja a diszkriminatív eljárások és egyenlőtlen bánásmód elkerülését a közbeszerzések gyakorlatában:

1. Közös hirdetési szabályok: A szerződések közösségi szintű hirdetése a gazdasági szereplők valós versenyének kialakítása érdekében minden kedvezményezett országban (például a tagországokban és a „Phare” országokban). A felhívás közzétételének kötelezettsége a megbízási folyamat elindítása előtt - úgy a nyitott pályáztatás, mint a meghívásos pályázatok esetében - alapvető aspektus a közbeszerzés egységes piacának kiépítésében;

2. Közös tenderezési szabályok: az olyan technikai kitételek kizárása, amelyek diszkriminatívak a potenciális külföldi ajánlattevőkkel szemben, a kitételeknek az unió egyik hivatalos nyelvén és az illető ország nyelvén történő megfogalmazása;

3. Közös technikai értékelési szabályok: objektív kritériumok alkalmazása az ajánlattevők kiválasztásakor és a szerződések megítélésekor, beleértve a részvételi megfelelőség megállapítását;

4. Közös részvételi és szerződésmegítélési szabályok: megfelelőség és az uniós és a Phare országok számára nyitott szerződéskötési lehetőségek.

A kivitelező - a végrehajtó szervezetek személyzetével együttműködésben - felelős lesz a végrehajtó szervezetek által kidolgozott beszerzési útmutatók áttekintéséért és egybehangolásáért. Ez elsősorban az alábbiakat feltételezi:

- A magyar beszerzési rendszer rövid áttekintése.

- A szervezetek felkészítése a decentralizált megvalósítás követelményeire az ISPA-ra alkalmazandó közbeszerzési szabályok terén.

- A beszerzési útmutatók megfelelőségének előzetes ellenőrzése.

- Támogatás a gyenge pontok felszámolásában, tanácsadás a jelentős problémák esetében.

- Képzés (kétnapos workshop körülbelül 40 személynek)

A tevékenységet a Nemzeti Programengedélyező hivatala fogja koordinálni. A kedvezményezett intézményeknek szorosan közre kell működniük azzal, hogy információkat szolgáltatnak az adminisztratív struktúráik működéséről és az ügyintézői rendszerről, különös tekintettel a tenderezési és szerződéskötési eljárásokra.

A kivitelezőnek át kell tekintenie, és egybe kell hangolnia a már meglévő beszerzési útmutatókat annak érdekében, hogy támogathassa a kedvezményezett intézményeket az uniós követelmények teljesítésében. A tevékenységek az Európai Bizottság által kidolgozott útmutatókon alapulnak majd. A dokumentumokat a projekt kezdeti fázisában kell rendelkezésükre bocsátani.

A kivitelezőnek meg kell szerveznie a workshop-ot a projekt megvalósítása során nyert és szerzett információk megosztása érdekében.

4.2. Várt eredmények

A feladat várt eredménye az EDIS bevezetésében érintett szervezetek teljes felkészültsége az EDIS III. és IV. szakaszát követően. A kivitelező felelőssége alá fog tartozni a felülvizsgálat az I. szakasz eredményei, valamint a szabálytalanságok kezelésére, a pénzügyi ellenőrzésre és beszerzésre vonatkozó ellenőrzési beszámoló javaslatai alapján. A kivitelező fogja megszervezni a jövőbeni kedvezményezettek felkészítését célzó közbeszerzési workshop-okat is.

A kivitelezőnek a következő kérdésekre kell kiemelt figyelmet fordítania:

A beszerzési eljárások végrehajtása a tevékenységek FIDIC modelljét felhasználó PRAG útmutatók alapján történik. A beszerzési útmutatókat a végrehajtó szervezetek dolgozzák ki. Az útmutatók felülvizsgálandók.

4.3. Specifikus tevékenységek

1. Az EDIS I. és II. szakaszának közbeszerzésre vonatkozó eredményei áttekintése. Előzetes jelentés összeállítása az érintett magyar hatóságok helyzetéről és a szükséges dokumentumok tervezetével. A hozzáférhető írott információk begyűjtése, beleértve a közösségi jogszabályokat és útmutatókat, valamint a nemzeti jogszabályokat és a végrehajtó szervezetek vonatkozó belső dokumentációit. A tevékenységek ütemezése.

2. A zárójelentésnek részletes dokumentációval kell szolgálnia az ISPA EDIS rendszerben történő megvalósításáról, például a kedvezményezett szervezetekről készült vázrajzok és folyamatábrák formájában, az EDIS igényelte összes dokumentációval, például útmutatókkal és irányelvekkel.

3. A kivitelezőnek kétnapos workshop-ot kell szerveznie a projekt megvalósítása során nyert és szerzett információk megosztása érdekében, maximum 4000 EUR költségvetéssel, amelyet bele kell számítani a teljes költségvetésbe. A kivitelezőnek körülbelül 40 résztvevő számára kell teljes mértékben megszerveznie a workshop-ot (szállásszervezés Budapesten, étkezések, frissítők, műszaki berendezések és meghívások).

A kivitelezőnek össze kell állítania az ajánlatában megfogalmazott metodológiával kapcsolatos specifikus tevékenységek részletezőbb jegyzékét.

4.4. A projekt irányítása, a kivitelező feladatai és felelősségei

A kivitelező felelőssége lesz a felülvizsgálat az I. és II. szakasz eredményei, valamint a végrehajtó szervezetek által összeállított ellenőrzési beszámoló és beszerzési útmutatók javaslatai alapján. A kivitelező kötelessége lesz továbbá egy beszerzési workshop megszervezése a jövőbeni kedvezményezettek felkészítésére.

A kivitelezőnek a jelen feladat-meghatározásban rögzített tevékenységeket meg kell valósítania, együttműködésben a kedvezményezett szervezetekkel:

- A Nemzeti Programengedélyező Hivatal vezetője, amelyet dr. Thuma Róbert képvisel (DNAO)

- Nemzeti ISPA Koordinátor (NIC), a Heil Péter vezérigazgató által képviselt EU Támogatások Hivatala (a Miniszterelnöki Hivatalon belül)

- Az ISPA közlekedési ágazat végrehajtó szervezete: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium dr. Kenéz Győző vezérigazgató által képviselt Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztálya

- Az ISPA környezetvédelmi ágazata: a Környezetvédelmi Minisztérium dr. Becker László vezérigazgató által képviselt Nemzetközi Támogatások Főosztálya

- Más közvetítő szervezetek vagy végső haszonélvezők, amelyeket a végrehajtó szervezetek Magyarországon tenderezési és szerződéskötési feladatokkal bíztak meg.

A tevékenységekkel kapcsolatos általános költségeket (irodai, másolási, kommunikációs stb. költségeket is beleértve) a kivitelező fedezi.

5. LOGISZTIKA ÉS ÜTEMEZÉS

5.1. A projekt helyszíne

A projekt megvalósítására Budapesten, a végső kedvezményezettek székhelyein kerül sor.

5.2. A projekt időtartama

A projekt időtartama legtöbb 3 naptári hónap.

A kezdő időpont 2002. november 1. (az ISPA Irányító Bizottság döntésétől függően).

5.3. Feltételesség

A projekt megvalósítására csak az ISPA Irányító Bizottság döntését követően kerül sor. A folyamat minden egyes fokozatának teljesítése megelőzi a pénzügyi megállapodás aláírását, a szerződés aláírásának kivételével (megbízás a szolgáltatások igénybevételére).

6. KÖVETELMÉNYEK

A kivitelezőnek nemzetközi szintű ellenőrzési ismeretekkel, valamint nemzetközi tapasztalatokkal kell rendelkeznie a rendszeraudit, az ellenőrzési nyomvonal előkészítése terén, és képesnek kell lennie a nemzeti és nemzetközi ellenőrzési szabványok alkalmazására.

Tekintettel a projekt sajátos természetére, a kivitelezőnek igazolnia kell tapasztalatait az uniós támogatási programok (Kohéziós Alap, Strukturális Alapok és Phare), a közigazgatási számvitel, a költségvetési szervek számvitelének irányítása, a pénzügyi ellenőrzés irányítása terén, és mélyreható ismeretekkel kell rendelkeznie a Közösségi Vívmányok releváns területein. Előnynek számít a magyar közigazgatás ismerete és kezelése terén szerzett, igazolható tapasztalat, valamint a gyakorlati tapasztalat az EDIS vagy SAPARD akkreditáció megvalósításában egy uniós tagjelölt országban és/vagy tapasztalat egy irányító hatóság/végrehajtó szervezet kialakításában a Kohézió Alappal kapcsolatos programokra.

A kivitelező az alábbiakat biztosítja a projekt sikeres megvalósítása érdekében:

1. A projektet irányító és koordináló csoportvezető. A csoportvezetőnek okiratokkal kell igazolnia a nemzetközi auditálás és a PRAG és FIDIC eljárások terén szerzett tapasztalatait.

2. Szakértői csoport (2 személy), igazolható ismeretekkel az irányítási, tanácsadási és beszerzési eljárások terén, igazolható tapasztalatokkal a közintézmények tanácsadásában hasonló jellegű, sikeres akkreditációs folyamatok során a tagországokban vagy a tagjelölt országokban, a PRAG és FIDIC eljárások terén.

7. BESZÁMOLÓK

7.1. A beszámoló összeállítására vonatkozó követelmények

A kivitelezőnek az alábbi beszámolókat kell összeállítania:

- Előzetes jelentés legtöbb 30 napon belül a megbízást követően

- Zárójelentés a részletes dokumentumokkal együtt, a megbízás kezdetétől számítva legtöbb 3 hónapon belül

7.2. A beszámolók előterjesztése és jóváhagyása

Minden beszámolót magyarul és angolul, 4 példányban kell összeállítani.

Minden beszámolóból 1 példányt kap:

- a Nemzeti Programengedélyező, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Alap (megbízott Kovács Álmos)

- a Nemzeti Koordinátor EU Támogatások Hivatala (megbízott Heil Péter)

- az érintett végrehajtó szervezetek képviselői (lásd a 4.4. pontot)

8. ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A program megvalósításának ellenőrzését a Nemzeti Programengedélyező hivatala és a két ISPA végrehajtó szervezet fogja ellenőrizni.

A projekt célkitűzések elérésének a kivitelezővel együttműködésben kidolgozott mutatóit az Előzetes jelentés fogja véglegesíteni.

Mellékletek:

1. A kiállítandó dokumentumok jegyzéke (a végső jegyzék az EDIS I. szakaszának eredménye)

2. A Tanács 1266/1999 számú rendelete az előcsatlakozási alapok irányításáról

3. Az ISPA kiterjesztett decentralizációjának dokumentumtervezete

1. Melléklet

A DECENTRALIZÁCIÓHOZ ELŐKÉSZÍTENDŐ TEVÉKENYSÉGEK ÉS DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE (A VÉGSŐ JEGYZÉK AZ EDIS I. SZAKASZÁNAK EREDMÉNYE)

1. A szervezeti felépítés fejlesztése; az EDIS követelményeknek megfelelő feladatok, felelősségek, kötelességek különválasztása, beleértve a Szektor Programengedélyező és képviselői szerepét és felelősségeit, és a végrehajtó szervezet és a végső kedvezményezettek közötti közvetítő testületek szerepét és felelősségeit.

2. Kimerítő útmutatók összeállítása az irányítási és a főbb pénzügyi eljárások megvalósítására, a központi és decentralizált szintű belső ellenőrzésre vonatkozóan, főként a felelősségek különválasztása tekintetében a végrehajtó szervezeten és más osztályokon/testületeken belül, beleértve a megfelelőségi, rangsorolási, kiválasztási és projektengedélyezési ellenőrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat.

3. Az eljárási rendelkezések (útmutatók és jegyzékek) a megfelelőségre, rangsorolásra, kiválasztásra, regisztrálásra, engedélyezésre, kifizetésre, számítógépes feldolgozásra és a kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások felülvizsgálatára vonatkozóan.

4. Az illető egységen és más osztályokon/testületeken belüli belső és külső ellenőrzési funkció fejlesztése, ahol szükséges, a szükséges dokumentáció előkészítése.

Teljes rendszerek (beleértve a számviteli és az adatfeldolgozó rendszert) és eljárások kialakítása, amelyeket a végrehajtó szervezet vezetése alkalmaz annak biztosítására, hogy a belső és a közösségi jogszabályok összehangoltak az igénylések teljesítésének engedélyezése előtt, útmutatók, a hivatalnokoknak szóló utasítások, munkaköri leírások, megfelelőségi, rangsorolási, kiválasztási és szerződéskötési jegyzékek, kötelezettségvállalási jóváhagyások, igényjóváhagyások, az ellenőrzési nyilvántartások kidolgozása.

5. Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása a projektek alkalmazása, a megfelelőség, rangsorolás és kiválasztás, szerződések, kötelezettségvállalások, technikai ellenőrzések, az igények kezelése és a kifizetések közötti összefüggésekre vonatkozóan (beleértve a könyvvitelt, a teljesített kifizetéseket és a kiadások bevallását).

6. A pénzügyi beszámolói rendszer kialakítása a beszámolói formátumok mintáival.

7. A túlfizetések visszaszerzésére vonatkozó technikai útmutatók kidolgozása az ügyvezetés/könyvvitel számára a szabálytalanságok és a hitelezett összegek nyilvántartása érdekében.

8. Végrehajtási útmutatók, a Bizottság által jóváhagyott szabályok és eljárások kidolgozása a beszerző szervezetek számára.

9. A feladatokkal megbízott megfelelő személyzet képzése.

I.c MELLÉKLET

Tájékoztató jellegű feladatmeghatározás - EDIS II - A szabálytalanságok kezelése és a feladatok átruházása

Program kódja és száma: ISPA HU02...

Projekt megnevezése: Az ISPA kiterjesztett decentralizációjának (Extended Decentralisation - EDIS) előkészítése

Technikai segítségnyújtás az EDIS előkészítésében (hiánypótlás) az ISPA magyarországi végrehajtó szervezetei számára, különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésére és a feladatok átruházására

Szerződés száma:

1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

1.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

1.2. Szerződő hatóság: Nemzeti Programengedélyező, Pénzügyminisztérium

1.3. Releváns információk az országról:

A Tanács 1266/1999 számú rendelete 12. cikkelye 2. bekezdése felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy decentralizációs alapon átruházza támogatások irányítását a tagjelölt országok végrehajtó szervezeteire, és hogy megszüntesse az előzetes engedélyezési eljárásokat. Az intézkedéseket a „Kiterjesztett Decentralizált Megvalósítási Rendszer - Extended Decentralised Implementation System (EDIS)” kifejezéssel nevezik meg.

Jelenleg a Phare és ISPA programokat egy részben decentralizált rendszer keretében valósítják meg, előzetes ellenőrzéseket követően. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a támogatási programok megvalósítása a kedvezményezett szervezetek feladata, de adminisztratív döntéseik és eljárásaik - főként a tenderezési és a szerződéskötési eljárások - az Európai Bizottság előzetes engedélyét feltételezik, amelyet Magyarországon egy delegáció képvisel. Minden szerződéskötés többszörös ellenőrzést igényel az EU részéről, amelyek során a Bizottságnak részletesen elemeznie kell az összes ajánlat formáját és tartalmát. Tekintettel az ISPA által támogatott projektek változatosságára, az ellenőrzések során gyakran van szükség külső szakértők bevonására. Mindezek eredményeként pedig az adminisztratív láncolat és a költségek mindkét oldalon nagy méretűek.

A csatlakozási előkészületek részeként az Európai Unió úgy döntött, hogy lehetővé teszi a tagjelölt országok számára, hogy már az előcsatlakozási támogatások során fokozatosan elmozduljanak az utólagos ellenőrzési rendszer felé. Az egyik támogatási program, a SAPARD ellenőrzési rendszere eleve utólagos. A két másik program fokozatosan válthat át az utólagos ellenőrzési rendszerre. A folyamat során a kiterjesztett decentralizáció előfeltételezi a kedvezményezett országok szilárd államigazgatási struktúráit, mivel az Európai Bizottság csak az előzetes, esetről-esetre alapon végzett ellenőrzési jogáról mond le egy sor kritérium teljesítésétől függően, ahogy azt a Tanácsnak előcsatlakozási támogatások koordinációjára vonatkozó, 1266/1999 számú rendelete, a Bizottság Dokumentumtervezete a Phare és ISPA programok kiterjesztett decentralizációjának előkészítéséről és az EDIS Útiterv rögzíti.

Ez a folyamat meglehetősen összetett. Elsősorban az alkalmazásokra, a belső struktúrákra és pénzügyi ellenőrzésekre vonatkozó szigorú feltételek teljesítését feltételezi az összes végrehajtó szervezet részéről. Másodsorban a közbeszerzésre, pénzügyi ellenőrzésre és a költségvetés teljesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat össze kell hangolni az uniós jogszabályokkal, legalább az uniós támogatási programok és azok állami társfinanszírozása viszonylatában.

Ebben a folyamatban a magyar kormány az ISPA eszköz segítségével egy magánszektorbeli tanácsadó technikai támogatását veszi igénybe, amely részt venne az ISPA kiterjesztett decentralizációjának előkészítésében. A NAO (Nemzeti programengedélyező) az EDIS folyamat sikeres megvalósításának általános felelőse.

1.4. Az illetékes ágazat jelenlegi helyzete:

Az ISPA irányítása Magyarországon a következő struktúrákat feltételezi:

1. A Phare programokért felelős tárca nélküli miniszter, aki az ISPA programok Nemzeti Koordinátora (NIC)

2. A Nemzeti Programengedélyező által felügyelt Nemzeti Alap (az ISPA központi kincstári egysége a Pénzügyminisztériumon belül), amelynek a felelőssége alá tartozik az ISPA program pénzügyi irányítása.

3. Az ISPA Szektor Programengedélyezők által felügyelt végrehajtó szervezetek (IVSZ), nevezetesen:

- az ISPA közlekedési ágazatában a végrehajtó szervezet: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium. Szektor programengedélyező: dr. Kazatsay Zoltán helyettes államtitkár. A minisztériumon belül az ISPA irányításával kapcsolatos feladatok felelőse a Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály.

- az ISPA környezetvédelmi ágazatában: a Környezetvédelmi Minisztérium. Szektor programengedélyező: dr. Vass Nándor helyettes államtitkár. A minisztériumon belül az ISPA irányításával kapcsolatos feladatok felelőse a Nemzetközi Támogatások Főosztálya.

4. Más közvetítő szervezetek vagy végső kedvezményezettek, akikre Magyarországon a végrehajtó szervezetek a folyamatban levő, az uniós alapokból társfinanszírozott projektekben technikai végrehajtási feladatokat ruháztak át.

A kiterjesztett decentralizáció előkészítése négy szakaszban történik:

1. Hiányfelmérés - az ISPA végrehajtó szervezeteknél és a Nemzeti Alapnál végzett rendszeraudit annak felmérése érdekében, hogy az EDIS követelményeknek milyen mértékben felelnek meg, és a megfelelőség biztosításához szükséges eljárások, változtatások és jobbítások azonosítása érdekében.

2. Az EDIS előkészítése (hiánypótlás) - az EDIS követelmények szerinti megfelelőséghez szükséges struktúrák és eljárások kialakítása, különös tekintettel a programozás, irányítás, megvalósítás, tenderezés, szerződéskötés, pénzügyi ellenőrzés, monitoring és értékelés funkciókra és a vonatkozó eljárási útmutatókra.

3. A megfelelőségi vizsgálat - annak felmérése, hogy az egyes testületek elvégezték-e a vonatkozó EU jogszabályok által megszabott feltételek teljesítéséhez szükséges jobbításokat.

4. A Bizottság döntésének előkészítése (a Bizottság szervei által végzett felülvizsgálati ellenőrzés) - a Nemzeti Programengedélyező hivatalos felkérése alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az EDIS előfeltételei, amelyet az utólagos ellenőrzési rendszerre való áttérés engedélyezése követ.

A magyar kormány megkezdte az előkészületeket, és az alábbi folyamatot tervezte el:

1. Hiányfelmérés - A Kormányzati Ellenőrző Hivatal a Nemzeti Koordinátor kezdeményezésére megbízást kapott az ellenőrzés elvégzésére. A hiányosságok felmérése alapján készült beszámolót 2002 márciusában készítette el és terjesztette elő a Bizottsághoz.

2. Hiánypótlás - a jelen feladatmeghatározás középpontjában a Kormányzati Ellenőrző Hivatal által összeállított hiányfelmérő jelentésen és az illetékes főbiztos által készített ellenőrzési beszámolón alapuló intézményfejlesztési program (Ütemterv) megvalósítása áll. A tevékenységeket a Nemzeti Programengedélyező koordinálja az érintett intézmények felkészülésének rendszeres ellenőrzése érdekében alakított ISPA EDIS Bizottság keretében.

A II. szakaszba tartozó tevékenységek előreláthatóan 2002 végéig fejeződnek be. A szerződéskötési eljárás a magánszektor bevonásával fog megvalósulni.

Az Ütemtervben a hiányfelmérő jelentés és az ellenőrzési beszámoló alapján rögzített, szoros határidőket feltételező tevékenységek nagy részét maguk a magyarországi testületek fogják megvalósítani állami költségvetési forrásokból.

Több tevékenységet a HU-0105-01 Phare twinning projekt - Az uniós Strukturális és Kohéziós Alapok irányítása előkészítése - keretében fognak megvalósítani, amelynek a célja az ISPA és a Kohéziós Alap végrehajtó szervezetei képességeinek fejlesztése, amelyre vonatkozóan 2002. május 10-én állították össze és terjesztették elő a Bizottsághoz a megállapodást.

A projekt keretében Magyarország támogatást kap 2003-ban az ISPA kiterjesztett decentralizációja feltételeinek teljesítésére, a csatlakozásra való felkészülésre, Magyarország uniós csatlakozását követően pedig a Kohéziós Alap felhasználására az alábbiak által:

- az EDIS eljárás megvalósítása által az ISPA vonatkozásában, a Kohéziós Alapra való felkészülésként;

- a csatlakozás után elérhető Strukturális és Kohéziós Alapok fogadásához szükséges képességek átadásával, továbbá

- a Kohéziós Alapot megvalósító testületek átszervezésének támogatása által, ahol ez szükséges, és

- egy fenntartható projekt-sorozat biztosításával, amely az alapok felhasználását maximalizálja.

A tevékenység specifikusan a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium alkalmazottaira irányul, amelyek az ISPA és a jövőbeni Kohéziós Alap végrehajtó hatóságai.

A Phare projekt harmadik komponense tartalmazza a közintézmények belső pénzügyi ellenőrzését (Pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek és belső ellenőrzés), célja a magyar kormány támogatása a Strukturális Alapokkal kapcsolatos megfelelő kifizetési rendszerek és kifizetési igazolások kialakításában és a belső képességek erősítésében a jövőbeni uniós Strukturális Alapok és Kohéziós Alap belső pénzügyi ellenőrzése és audit eljárásai vonatkozásában, különös tekintettel a decentralizált belső ellenőrzési funkciókra az irányító minisztériumokon és szervezeteken belül. A Megállapodást március végén terjesztették elő az EB delegációjához. A twinning négy legfőbb célkitűzése:

- A közintézmények belső pénzügyi ellenőrzési és auditálási struktúráinak, funkcióinak és feladatainak a meghatározása, a jövőbeni Strukturális és Kohéziós Alapokból történő kifizetések és az igénylések hitelesítése, adott esetben a jogi hiányosságok pótlása

- A közintézmények belső pénzügyi ellenőrzésével és auditálásával kapcsolatos eljárások és metodológiák kidolgozása, beleértve a pénzügyi irányítást és a kifizetési funkciókat

- A közintézmények belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének és a jövőbeni Strukturális és Kohéziós Alapokból támogatott programok belső ellenőrzésének (valamint kifizetési és igénylés-hitelesítési funkcióinak) a megerősítése (beleértve a képzést, workshop-ok szervezését stb.)

- A közintézmények belső pénzügyi ellenőrzési és auditálási rendszerének kialakítása regionális szinten

3. A harmadik szakasz a megfelelőségi vizsgálat. A második szakasz, a hiánypótlás alapján elkészül egy ellenőrzési beszámoló (megfelelőségi jelentés) a rendszerről az ISPA végrehajtó struktúrák helyzetének igazolására. Ezt a feladatot az uniós források (ISPA technikai támogatás) hajtják végre. A támogatási igénylést a későbbiekben lehet előterjeszteni, a szabályszerű és adekvát ellenőrzés biztosítása érdekében a III. szakasz során tekintetbe véve az illetékes főbiztos által kidolgozott feladatmeghatározási modellt. Ennek a szakasznak a megvalósítását is a Nemzeti Programengedélyező fogja felügyelni. Várhatóan nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező ellenőrök fogják igazolni a magyar hatóságok helyzetét és a decentralizált irányításra való felkészültségét. A megfelelőségi vizsgálat 2003 januárjában kezdődhet el.

1.5. Ide tartozó programok és más adományozó tevékenységek:

HU 0105/01 Phare Projekt az intézményes struktúráknak az uniós Strukturális és Kohéziós Alapok csatlakozás utáni irányításának hatékonysága érdekében történő megerősítésére.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- A projekt általános célkitűzése a közösségi támogatások felhasználásának elősegítése Magyarországon.

- A közvetlen célkitűzés az ISPA irányításába bevont szervezetek intézményépítési képességeinek támogatása a kiterjesztett centralizációra való tekintettel, az uniós követelményeknek való megfelelés érdekében.

3. ELŐFELTÉTELEK

3.1. A projekthez való csatlakozás előfeltételei

- A Nemzeti Programengedélyező, a Nemzeti Alap, a Nemzeti Programkoordinátor és a kedvezményezett szervezetek teljes együttműködése a nyertes kivitelezővel

- Teljes hozzáférés biztosítása a hiánypótló eszközökhöz

- A kivitelező számára szükséges releváns információk hozzáférhetősége

- A kivitelező bizalmassági és pártatlansági nyilatkozata a feladat végrehajtása során nyert információkra vonatkozóan

- Az EDIS II. szakaszában nyertes kivitelezőnek függetlennek kell lennie az I. és III. szakasz végrehajtó szervezeteitől.

3.2. Kockázatok

- A projekt ütemezése késleltetheti az EDIS folyamat III. szakaszának elkezdését.

4. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA

4.1. Általános célkitűzés

A projekt célcsoportjai az ISPA Nemzeti Koordinátori Hivatal, a Nemzeti Alap, a két ISPA végrehajtó szervezet és a közvetítő szervezetek és végső kedvezményezettek, akik Magyarországon végrehajtási feladatokat kaptak.

A végrehajtó szervezetek kötelezettségeik és feladataik jó részét a végső kedvezményezettekre szeretnék átruházni. A Nemzeti Programengedélyező szintén átruház egyes felelősségeket a Szektor Programengedélyezőkre. Az átruházott feladatok ellenőrzése érdekében a Nemzeti Programengedélyezőnek és a végrehajtó szervezeteknek alkalmas eszközöket kell kidolgozniuk az átruházott feladatok helyes megvalósításának ellenőrzésére és monitorizálására.

Még akkor is, ha az Ütemtervben rögzített, a hiányfelmérő jelentés és az ellenőrzési beszámoló alapján kidolgozott tevékenységeket a magyarországi testületek fogják elvégezni állami költségvetési forrásokból, két kérdés előzetes megfelelőségi ellenőrzést igényel az EDIS előkészítés II. szakasza végén.

1. A szabálytalanságok megfelelő és következetes észlelése, kezelése és jelentése

A szabálytalanságok megfelelő meghatározása és eljárási útmutatója (támogatási szerződések, visszafizetések).

2. Az átruházott feladatok helyes megvalósításának monitorizálása és ellenőrzése

Alkalmas eszközök kidolgozása annak biztosítására, hogy a bizonyos felelősségekkel felruházott szervezetek megfelelően végzik el az ellenőrzéseket.

A kivitelező - a végrehajtó szervezetek személyzetével együttműködésben - felelős lesz az intézményfejlesztési terv megvalósításának az egybehangolásáért az EDIS követelményekkel, a fenti szervezetek vonatkozásában. Ez elsősorban az alábbiakat feltételezi:

- Az ISPA magyarországi irányításának feltételei szerint szükséges dokumentumok előkészítése a hiányfelmérő jelentés és az ellenőrzési beszámoló alapján, valamint egy jól strukturált munkaprogram mentén.

- A szervezetek felkészítése a decentralizált megvalósítás követelményeire, az ISPA és a jövőbeni Kohéziós Alap megvalósításában szükséges pénzügyi és technikai irányítási képességek terén.

- Támogatás a gyenge pontok felszámolásában, tanácsadás a jelentős problémák megoldásában.

A tevékenységet a Nemzeti Programengedélyező hivatala fogja irányítani. A kedvezményezett intézményeknek szorosan közre kell működniük azzal, hogy információkat szolgáltatnak az adminisztratív struktúráik működéséről és az ügyintézői rendszerről, különös tekintettel a belső ellenőrzésre.

A kivitelező feladata bizonyos, a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos irányelvek és útmutatók felülvizsgálata és az átruházott feladatok monitorizálása, a kedvezményezett szervezetek támogatása érdekében, azok adminisztratív és számviteli előkészületeinek jobbításában és az uniós akkreditációs követelmények szerinti egybehangolásában. A tevékenységek az Európai Bizottság által kidolgozott útmutatókon alapulnak, amelyek a jelen útmutató mellékleteit képezik.

4.2. Várt eredmények

A feladat várt eredménye az EDIS bevezetésében érintett szervezetek teljes felkészültsége az EDIS III. és IV. szakaszát követően. A kivitelező felelőssége alá fog tartozni a felülvizsgálat az I. és II. szakasz eredményei, a szabálytalanságok kezelésére és az átruházott feladatokra vonatkozó szabályok, rendelkezések, irányelvek, támogatási szerződések, eljárási útmutatók, valamint az ellenőrzési beszámoló javaslatai alapján.

A kivitelezőnek a következő kérdésekre kell kiemelt figyelmet fordítania:

I. A szabálytalanságok szabályszerű és következetes észlelése, kezelése és jelentése a Nemzeti Alap és a végrehajtó szervezet által kidolgozott eljárási útmutatók és más vonatkozó dokumentumok (támogatási szerződések) egybehangolása által, visszafizetések és szankciók

II. Tanulmány összeállítása az átruházott feladatoknak a meghatározott felelősséggel ellátott szervezetek általi helyes végrehajtásának monitorizálási és ellenőrzési lehetőségeiről, felhasználva a tagországok legjobb gyakorlatait

4.3. Specifikus tevékenységek

- Az EDIS I. és II. szakaszának a szabálytalanságok kezelésére és a feladatok átruházására vonatkozó eredményei áttekintése. Előzetes jelentés összeállítása az érintett magyar hatóságok helyzetéről és a szükséges dokumentumok tervezetével. A hozzáférhető írott információk begyűjtése, beleértve a közösségi jogszabályokat és útmutatókat, valamint a nemzeti jogszabályokat, a végrehajtó szervezetek és a Nemzeti Alap vonatkozó belső dokumentációit. A tevékenységek ütemezése.

- A zárójelentésnek részletes dokumentációval ellátott tanulmánnyal kell szolgálnia az ISPA EDIS rendszerben történő megvalósításáról, például a kedvezményezett szervezetek tevékenységeiről készült folyamatábrák, eljárási útmutatók és irányelvek formájában.

A kivitelezőnek össze kell állítania az ajánlatában megfogalmazott metodológiával kapcsolatos specifikus tevékenységek részletezőbb jegyzékét.

4.4. A projekt irányítása, a kivitelező feladatai és felelősségei

A kivitelező felelőssége lesz a felülvizsgálat az I. és II. szakasz eredményei, valamint a szabálytalanságok kezelésére és az átruházott feladatok monitorizálására vonatkozó ellenőrzési beszámoló szabályai és rendelkezései, az irányelvek és útmutatók javaslatai alapján.

A kivitelezőnek a jelen feladatmeghatározásban rögzített tevékenységeket meg kell valósítania, együttműködésben a kedvezményezett szervezetekkel:

- A Nemzeti Programengedélyező Hivatal vezetője, amelyet dr. Thuma Róbert képvisel (DNAO)

- Nemzeti ISPA Koordinátor (NIC), a Heil Péter vezérigazgató által képviselt EU Támogatások Hivatala (a Miniszterelnöki Hivatalon belül)

- Az ISPA közlekedési ágazatának végrehajtó szervezete: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium dr. Kenéz Győző vezérigazgató által képviselt Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztálya

- Az ISPA környezetvédelmi ágazata: a Környezetvédelmi Minisztérium dr. Becker László vezérigazgató által képviselt Nemzetközi Támogatások Főosztálya

- Más közvetítő szervezetek vagy végső haszonélvezők, amelyeket a végrehajtó szervezetek Magyarországon a folyamatban levő, uniós támogatást élvező projektek egyes technikai megvalósítási feladataival bíztak meg.

A tevékenységekkel kapcsolatos általános költségeket (irodai, másolási, kommunikációs stb. költségeket is beleértve) a kivitelező fedezi.

5. LOGISZTIKA ÉS ÜTEMEZÉS

5.1. A projekt helyszíne

A projekt megvalósítására Budapesten, a végső kedvezményezettek székhelyein kerül sor.

5.2. A projekt időtartama

A projekt időtartama legtöbb 3 naptári hónap.

A kezdő időpont 2002. november 1. (az ISPA Irányító Bizottság döntésétől függően).

5.3. Feltételesség

A projekt megvalósítására csak az ISPA Irányító Bizottság döntését követően kerül sor. A folyamat minden egyes fokozatának teljesítése megelőzi a pénzügyi megállapodás aláírását, a szerződés aláírásának kivételével (megbízás a szolgáltatások igénybevételére).

6. KÖVETELMÉNYEK

A kivitelezőnek nemzetközi szintű ellenőrzési ismeretekkel, valamint nemzetközi tapasztalatokkal kell rendelkeznie a rendszeraudit, az ellenőrzési nyomvonal előkészítése terén, és képesnek kell lennie a nemzeti és nemzetközi ellenőrzési szabványok alkalmazására.

Tekintettel a projekt sajátos természetére, a kivitelezőnek igazolnia kell tapasztalatait az uniós támogatási programok (Kohéziós Alap, Strukturális Alapok és Phare), a közigazgatási számvitel, a költségvetési szervek számvitele, a pénzügyi ellenőrzés irányítása terén, és mélyreható ismeretekkel kell rendelkeznie a Közösségi Vívmányok releváns területein. Előnynek számít a magyar közigazgatás ismerete és kezelése terén szerzett, igazolható tapasztalat, valamint a gyakorlati tapasztalat az EDIS vagy SAPARD akkreditáció megvalósításában egy uniós tagjelölt országban és/vagy tapasztalat egy irányító hatóság/végrehajtó szervezet kialakításában a Kohézió Alappal kapcsolatos programokra.

A kivitelező az alábbiakat biztosítja a projekt sikeres megvalósítása érdekében:

1. A projektet irányító és koordináló csoportvezető. A csoportvezetőnek okiratokkal kell igazolnia a nemzetközi auditálás terén szerzett tapasztalatait.

2. Szakértői csoport (2 személy), igazolható ismeretekkel a menedzsmenttanácsadás, a költségvetési szervek számvitelére vonatkozó uniós jogszabályok és követelmények terén, igazolható tapasztalatokkal a közintézmények tanácsadásában hasonló jellegű, sikeres akkreditációs folyamatok során a tagországokban vagy a tagjelölt országokban.

7. BESZÁMOLÓK

7.1. A beszámoló összeállítására vonatkozó követelmények

A kivitelezőnek az alábbi beszámolókat kell összeállítania:

- Előzetes jelentés legtöbb 30 napon belül a megbízást követően

- Zárójelentés a részletes dokumentumokkal együtt, a megbízás kezdetétől számítva legtöbb 3 hónapon belül

7.2. A beszámolók előterjesztése és jóváhagyása

Minden beszámolót magyarul és angolul, 4 példányban kell összeállítani.

Minden beszámolóból 1 példányt kap:

- a Nemzeti Programengedélyező, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Alap (megbízott Thuma Róbert)

- a Nemzeti Koordinátor EU Támogatások Hivatala (megbízott Heil Péter)

- az érintett végrehajtó szervezetek képviselői (lásd a 4.4. pontot)

8. ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A program megvalósításának ellenőrzését a Nemzeti Programengedélyező hivatala és a két ISPA végrehajtó szervezet fogja ellenőrizni.

A projekt célkitűzések elérésének a kivitelezővel együttműködésben kidolgozott mutatóit az Előzetes jelentés fogja véglegesíteni.

Mellékletek:

1. A kiállítandó dokumentumok jegyzéke (a végső jegyzék az EDIS I. szakaszának eredménye)

2. A Tanács 1266/1999 számú rendelete az előcsatlakozási alapok irányításáról

3. Az ISPA kiterjesztett decentralizációjának dokumentumtervezete

1. melléklet

A DECENTRALIZÁCIÓHOZ ELŐKÉSZÍTENDŐ TEVÉKENYSÉGEK ÉS DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE (A VÉGSŐ JEGYZÉK AZ EDIS I. SZAKASZÁNAK EREDMÉNYE)

1. A szervezeti felépítés fejlesztése; az EDIS követelményeknek megfelelő feladatok, felelősségek, kötelességek különválasztása, beleértve a Szektor Programengedélyező és képviselői szerepét és felelősségeit, és a végrehajtó szervezet és a végső kedvezményezettek közötti közvetítő testületek szerepét és felelősségeit.

2. Kimerítő útmutatók összeállítása az irányítási és a főbb pénzügyi eljárások megvalósítására, a központi és decentralizált szintű belső ellenőrzésre vonatkozóan, főként a felelősségek különválasztása tekintetében a végrehajtó szervezeten és más osztályokon/testületeken belül, beleértve a megfelelőségi, rangsorolási, kiválasztási és projektengedélyezési ellenőrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat.

3. Az eljárási rendelkezések (útmutatók és jegyzékek) a megfelelőségre, rangsorolásra, kiválasztásra, regisztrálásra, engedélyezésre, kifizetésre, számítógépes feldolgozásra és a kötelezettségvállalások, bevételek és kiadások felülvizsgálatára vonatkozóan.

4. Az illető egységen és más osztályokon/testületeken belüli belső és külső ellenőrzési funkció fejlesztése, ahol szükséges, a szükséges dokumentáció előkészítése.

- Teljes rendszerek (beleértve a számviteli és az adatfeldolgozó rendszert) és eljárások kialakítása, amelyeket a végrehajtó szervezet vezetése alkalmaz annak biztosítására, hogy a belső és a közösségi jogszabályok összehangoltak az igénylések teljesítésének engedélyezése előtt, útmutatók, a hivatalnokoknak szóló utasítások, munkaköri leírások, megfelelőségi, rangsorolási, kiválasztási és szerződéskötési jegyzékek, kötelezettségvállalási jóváhagyások, igényjóváhagyások, az ellenőrzési nyilvántartások kidolgozása.

5. Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása a projektek alkalmazása, a megfelelőség rangsorolás és kiválasztás, szerződések, kötelezettségvállalások, technikai ellenőrzések, az igénylések kezelése és a kifizetések közötti összefüggésekre vonatkozóan (beleértve a könyvvitelt, a teljesített kifizetéseket és a kiadások bevallását).

6. A pénzügyi beszámolói rendszer kialakítása a beszámolói formátumok mintájával.

7. A túlfizetések visszaszerzésére vonatkozó technikai útmutatók kidolgozása az ügyvezetés/könyvvitel számára a szabálytalanságok és a hitelezett összegek nyilvántartása érdekében.

8. Végrehajtási útmutatók, a Bizottság által jóváhagyott szabályok és eljárások kidolgozása a beszerző szervezetek számára.

9. A feladatokkal megbízott megfelelő személyzet képzése.

I.d MELLÉKLET

Tájékoztató jellegű feladatmeghatározás - EDIS III

Program kódja és száma: ISPA HU02

Projekt megnevezése: Az ISPA kiterjesztett decentralizációjának (Extended Decentralisation - EDIS) előkészítése

Technikai segítségnyújtás az ISPA magyarországi végrehajtó szervezetei megfelelőségi vizsgálatában

Szerződés száma:

1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

1.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

1.2. Szerződő hatóság: Nemzeti Programengedélyező, Pénzügyminisztérium

1.3. Releváns információk az országról:

A Tanács 1266/1999 számú rendelete 12. cikkelye 2. bekezdése felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy decentralizációs alapon átruházza a támogatások irányítását a tagjelölt országok végrehajtó szervezeteire, és hogy megszüntesse az előzetes engedélyezési eljárásokat. Az intézkedéseket a „Kiterjesztett Decentralizált Végrehajtó Rendszer - Extended Decentralised Implementation System (EDIS)” kifejezéssel nevezik meg.

Jelenleg a Phare és ISPA programokat egy részben decentralizált rendszer keretében valósítják meg, előzetes ellenőrzéseket követően. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a támogatási programok megvalósítása a kedvezményezett szervezetek feladata, de adminisztratív döntéseik és eljárásaik - főként a tenderezési és a szerződéskötési eljárások - az Európai Bizottság előzetes engedélyét feltételezik, amelyet Magyarországon egy delegáció képvisel. Minden szerződéskötés többszörös ellenőrzést igényel az EU részéről, amelyek során a Bizottságnak részletesen elemeznie kell az összes ajánlat formáját és tartalmát. Tekintettel az ISPA által támogatott projektek változatosságára, az ellenőrzések során gyakran van szükség külső szakértők bevonására. Mindezek eredményeként pedig az adminisztratív láncolat és a költségek mindkét oldalon nagy méretűek.

A csatlakozási előkészületek részeként az Európai Unió úgy döntött, hogy lehetővé teszi a tagjelölt országok számára, hogy már az előcsatlakozási támogatások során fokozatosan elmozduljanak az utólagos ellenőrzési rendszer felé. Az egyik támogatási program, a SAPARD ellenőrzési rendszere eleve utólagos. A két másik program fokozatosan válthat át az utólagos ellenőrzési rendszerre. A folyamat során a kiterjesztett decentralizáció előfeltételezi a kedvezményezett országok szilárd államigazgatási struktúráit, mivel az Európai Bizottság csak az előzetes, esetről-esetre alapon végzett ellenőrzési jogáról mond le egy sor kritérium teljesítésétől függően, ahogy azt a Tanácsnak az előcsatlakozási eszközök koordinációjára vonatkozó, 1266/1999. számú rendelete, a Bizottság Dokumentum-tervezete a Phare és ISPA programok kiterjesztett decentralizációjának előkészítéséről és az EDIS Útiterv rögzíti.

Ez a folyamat meglehetősen összetett. Elsősorban az alkalmazottak felvételére, a belső struktúrákra és pénzügyi ellenőrzésekre vonatkozó szigorú feltételek teljesítését feltételezi az összes végrehajtó szervezet részéről. Másodsorban a közbeszerzésre, pénzügyi ellenőrzésre és a költségvetés teljesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat össze kell hangolni az uniós jogszabályokkal, legalább az uniós támogatási programok és azok állami társfinanszírozása viszonylatában.

Ebben a folyamatban a magyar kormány az ISPA eszköz segítségével egy magánszektorbeli tanácsadó technikai támogatását veszi igénybe az ISPA kiterjesztett decentralizációjának előkészítésére.

1.4. Az illetékes ágazat jelenlegi helyzete:

Az ISPA irányítása Magyarországon a következő struktúrákat feltételezi:

1. A Phare programokért felelős tárca nélküli miniszter, aki az ISPA programok Nemzeti Koordinátora (NIC)

2. A Nemzeti Programengedélyező által felügyelt Nemzeti Alap (az ISPA központi kincstári egysége a Közpénzügyek Hivatalán belül), amelynek a felelőssége alá tartozik az ISPA program pénzügyi irányítása. A Nemzeti Programengedélyező a felelős az EDIS folyamatért is.

3. A Közpénzügyek Hivatala, a pénzügyi irányításban és ellenőrzésben vesz részt.

4. Az ISPA Szektor Programengedélyezők által felügyelt végrehajtó szervezetek (IVSZ), nevezetesen:

- az ISPA közlekedési ágazatában a végrehajtó szervezet: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium. Szektor programengedélyező: Dr. Kazatsay Zoltán helyettes államtitkár. A minisztériumon belül az ISPA irányításával kapcsolatos feladatok felelőse a Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály.

- az ISPA környezetvédelmi ágazatában: a Környezetvédelmi Minisztérium. Szektor programengedélyező: Dr. Vass Nándor helyettes államtitkár. A minisztériumon belül az ISPA irányításával kapcsolatos feladatok felelőse a Nemzetközi Támogatások Főosztálya.

5. Más közvetítő szervezetek vagy végső kedvezményezettek, amelyekre Magyarországon a végrehajtó szervezetek az uniós támogatást élvező, folyamatban levő projektekben technikai megvalósítási feladatokat ruháztak át.

A kiterjesztett decentralizáció előkészítése négy szakaszban történik:

1. Hiányfelmérés - az ISPA végrehajtó szervezeteknél és a Nemzeti Alapnál végzett rendszeraudit az EDIS követelményeknek való megfelelés mértékének felmérése és a megfelelőség biztosításához szükséges eljárások, változtatások és jobbítások azonosítása érdekében.

2. Hiánypótlás - az EDIS követelmények szerinti megfelelőséghez szükséges struktúrák és eljárások kialakítása, különös tekintettel a programozás, irányítás, megvalósítás, tenderezés, szerződéskötés, pénzügyi ellenőrzés, monitoring és értékelés funkciókra és a vonatkozó eljárási útmutatókra.

3. A megfelelőségi vizsgálat - annak felmérése, hogy az egyes testületek elvégezték-e a vonatkozó EU jogszabályokban megszabott feltételek teljesítéséhez szükséges jobbításokat.

4. Akkreditáció - a Nemzeti Programengedélyező hivatalos felkérése alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az EDIS előfeltételei, amelyet az utólagos ellenőrzési rendszerre való áttérés engedélyezése követ.

A Magyar Kormány megkezdte az előkészületeket, és az alábbi folyamatot tervezte el:

1. Hiányfelmérés - a magyar hatóságok végzik el. Korábban készültek tanulmányok és jelentések az ISPA végrehajtó szervezetek képességeiről és helyzetéről (például a Speciális Felkészítési Program - SPP 98 - projekt keretében). A Kormányzati Ellenőrző Hivatal folyamatban levő vizsgálatai kiterjednek majd az EDIS eljárási követelmények szerinti megfelelés vizsgálatára is. A véglegesített hiányfelmérő dokumentumot előreláthatóan a Nemzeti Koordinátor és a Nemzeti Programengedélyező fogja a kormány elé terjeszteni.

2. Hiánypótlás - a hiányfelmérő jelentésen alapuló intézményfejlesztési program. A feladat megvalósítása uniós forrásokat igényel ugyanazon ISPA pénzügyi megállapodás keretében, de egy külön szerződés szerint. A tevékenységeket a Nemzeti Koordinátor és a Nemzeti Programengedélyező koordinálja. Egy nemzetközi nyitott tenderezési eljárás eredményeként egy magánvállalkozóval fognak szerződést kötni.

3. A jelen feladat-meghatározás tárgya a harmadik szakasz, a megfelelőségi vizsgálat. Az ellenőrzés végrehajtása a Nemzeti Programengedélyező kezdeményezésére és felügyelete alatt történik. Várhatóan nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező ellenőrök fogják igazolni a feltételek teljesítését és a magyar hatóságok felkészültségét a decentralizált irányításra.

1.5. Ide tartozó programok és más adományozó tevékenységek: Nincsenek bevonva más adományozási programok és tevékenységek.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- A projekt általános célkitűzése a közösségi támogatások felhasználásának elősegítése Magyarországon.

- A közvetlen célkitűzés az EDIS eljárás III. szakaszának megvalósítása, például az ISPA irányításába bevont szervezetek megfelelőségi vizsgálata és az uniós követelmények szerinti megfelelőségük kimerítő felülvizsgálata.

3. ELŐFELTÉTELEK

3.1. A projekthez való csatlakozás előfeltételei

- A Nemzeti Programengedélyező, a Kormányzati Ellenőrző Hivatal és a kedvezményezett szervezetek teljes együttműködése a nyertes kivitelezővel

- A kivitelező számára releváns dokumentációkhoz és az intézményfejlesztési szakaszban kiállított okmányokhoz való teljes hozzáférés biztosítása

- Az EDIS III. szakaszában nyertes kivitelezőnek függetlennek kell lennie az I. és II. szakasz végrehajtó szervezeteitől

- A kivitelező bizalmassági és pártatlansági nyilatkozata a feladat végrehajtása során nyert információkra vonatkozóan.

3.2. Kockázatok

A projekt ütemezése az EDIS eljárás előző két szakaszának eredményeitől függ. Az EDIS ütemterve szerint a III. szakasz megvalósítására 2002. május-július között kerül sor.

4. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA

4.1. Általános célkitűzés

A projekt célcsoportjai a Nemzeti Koordinátori Hivatal, az Államkincstári Hivatal, a Nemzeti Alap, a két ISPA végrehajtó szervezet és a közvetítő szervezetek és végső kedvezményezettek, akik Magyarországon a folyamatban levő, az unió által társfinanszírozott projektekben technikai megvalósítási feladatokat kaptak.

A kivitelező - a végrehajtó szervezetek személyzetével együttműködésben - feladata lesz a fenti szervezetek ellenőrzése az EDIS követelmények szempontjából. Az ellenőrzés elsősorban az alábbiakra terjed ki:

- Az EDIS előző két előkészítési szakaszának eredményei és az intézményépítési terv adatai alapján az akkreditációhoz szükséges dokumentáció előkészítése, az ISPA irányításához Magyarországon teljesítendő feltételek kiemelésével.

- A Kohéziós Alap pénzügyi és technikai irányítása előkészítése érdekében további követelmények és feladatok megfogalmazása.

- A jelen megbízás célkitűzése értelmében részletes javaslatok kidolgozása a gyenge pontok felszámolására, tanácsadás a jelentős problémák esetében.

- Részvétel a Bizottsággal folytatott egyeztetéseken.

A Nemzeti Programengedélyező (a Pénzügyminisztérium államtitkára) egy magánszektorbeli könyvvizsgáló/ellenőrző vállalat szolgáltatásait szeretné igénybe venni az akkreditációs eljárás során. Az akkreditációs feltételek szerint a kedvezményezett intézményeknek kielégítően kell igazolniuk adminisztratív struktúráik működésének, valamint a belső ellenőrzési rendszer és az iratok kezelésének a megfelelőségét.

A kivitelezőnek el kell végeznie egy akkreditációs felülvizsgálatot, és fel kell mérnie, hogy az adminisztratív és könyvviteli rendszerek megfelelnek-e az uniós akkreditációs követelményeknek. Ez alapvetően az összes funkció ellenőrzéséből áll, amelyet nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok és rendelkezések szerint végez el. Az ellenőrzések az Európai Bizottság által kidolgozott, a jelen feladat-meghatározáshoz mellékelt útmutatókon alapulnak.

4.2. Várt eredmények

A megbízás teljesítése során a kivitelezőnek konzultálnia kell az érintett szervezetek vezetőségével. Kiemelt figyelmet érdemlő hiányosságok észlelése esetén részletes javaslatokat dolgoz ki azok haladéktalan kiigazítására.

A megbízás végén össze kell állítani egy végleges ellenőrzési beszámolót, amely az irányítási és kifizetési rendszerek, az akkreditációs feltételek szerinti uniós és nemzeti szabványoknak való megfelelést célzó belső ellenőrzések és eljárások kritikus, objektív és világos felmérését tartalmazza. A végleges ellenőrzési beszámoló mellett a kivitelezőnek a 4.3. pontban meghatározott dokumentumokat is elő kell készítenie.

A beszámolónak az alábbi területekre kell kiterjednie:

Programozás

Irányítás

Pénzügyi irányítás

Ellenőrzés

Értékelés

A következőkre kell kiemelt figyelmet fordítania:

Irányítási funkciók

A beszámolónak értékelnie kell a decentralizált irányítás és megvalósítás rendszerét, különös tekintettel az engedélyezésre. A beszámolónak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot minden eljárásra vonatkozóan az uniós és nemzeti szabványoknak való megfelelőséget célzó eljárásokról, minősítve a vonatkozó ellenőrzések megbízhatóságát.

Kifizetési funkciók

A pénzügyi eljárások, tranzakciók és alapirányítások részletes áttekintését és felmérését kell összeállítani.

Belső ellenőrzési eljárások

A csatlakozási tárgyalások alatt a 28. fejezet ideiglenesen lezárult, a dokumentumok hozzáférhetőek, és megfelelnek a magyarországi rendszernek.

A beszámolónak értékelnie kell a belső ellenőrzés függetlenségét, szakszerűségét és hatékonyságát, valamint a felelősségek területeit, a beosztottak alkalmazását, a képzést és tapasztalatokat, a tervezést, a szükségleteket, a kockázatelemzést, az ellenőrzés ciklikusságát.

Alapvető akkreditációs kritériumok

A beszámolónak nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett szervezetek, mint decentralizált egységek megfelelnek-e az összes akkreditációs kritériumnak (pl. írásban végrehajtott eljárások, felelősségek különválasztása, a projekteket és kifizetéseket megelőző ellenőrzések, beszerzés, kötelezettségvállalási és kifizetési eljárások, számvitel, belső ellenőrzés), ahogy a Pénzügyi szabályok melléklete rögzíti, adott esetben a hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedésekről.

Javaslatok

Minden kiegészítésre vonatkozó javaslatot az előzetes akkreditációs felülvizsgálatért felelős nemzeti szerv szerint megítélt fontosság szerint kell osztályozni. Bemutatásképpen az alábbi osztályozást javasoljuk:

- Jelentős: olyan javaslatok, amelyek az egység vezetője részéről azonnali figyelmet igényelnek;

- Közepes: olyan javaslatok, amelyek az egység ellenőrzési rendszere szempontjából jelentékenyek, és amelyek azonnali figyelmet igényelnek;

- Kisebb jelentőségű: olyan javaslatok, amelyek értelmében bizonyos intézkedések szükségesek az akkreditációs kritériumok szerinti teljes megfelelőség elérése érdekében.

A beszámolónak tartalmaznia kell az egyes javaslatokkal kapcsolatos eljárási/stratégiai kérdéseket és a magyar hatóságok válaszait.

A kivitelezőnek minden bevallott eljárás és rendszer létét igazolnia kell, és ellenőriznie kell azok működését és hatékonyságát a jelen feladat-meghatározás 1. mellékletében felsorolt főbb területek szerint.

4.3. Specifikus tevékenységek

1. Az EDIS első két szakasza eredményeinek az áttekintése. Előzetes jelentés összeállítása az érintett magyar hatóságok helyzetéről. A hozzáférhető írott információk begyűjtése, beleértve a közösségi jogszabályokat és útmutatókat, valamint a nemzeti jogszabályokat és a végrehajtó szervezetek vonatkozó belső dokumentációit. Az ellenőrzés ütemezése.

2. Egy előzetes akkreditációs jelentés (Interim) összeállítása, amely tartalmazza az érintett intézmények értékelését, a végrehajtó szervezetek esetében alkalmazandó EDIS törvényes és intézményes feltételeket, valamint a végleges jelentésben kidolgozandó akkreditációs modellt és metodológiát.

3. A zárójelentésnek részletesen elemeznie kell a fennálló struktúrákat és modelleket az ISPA EDIS rendszerben történő megvalósításáról azzal, hogy elemez és tesztel dokumentumokat, például a kedvezményezett szervezetek tevékenységeiről készült szervezeti vázrajzokat és folyamatábrákat, az EDIS követelmények szerinti dokumentációt, például a szervezeti és működési szabályzatot, eljárási útmutatókat és munkaköri leírásokat, a belső pénzügyi ellenőrzés dokumentumait, az ellenőrzési nyomvonalat stb. A zárójelentés része a megállapításokkal kapcsolatos javaslatok rövid összefoglalása. Tartalmazza a kedvezményezett szervezetek azon feladatai jegyzékét, amelyek kívül esnek az EDIS követelményeken, de amelyeket a Strukturális és Kohéziós Alapok fogadása érdekében teljesíteni kell.

4. Időközi jelentések összeállítása

5. Részvétel a Bizottsággal a felülvizsgálati audit során folytatott konzultálásokon (az EDIS eljárás 4. szakasza)

A kivitelezőnek össze kell állítania az ajánlatában megfogalmazott metodológiával kapcsolatos specifikus tevékenységek részletezőbb jegyzékét.

4.4. A projekt irányítása, a kivitelező feladatai és felelősségei

A kivitelező felelőssége lesz a jelen feladat-meghatározásban rögzített tevékenységek megvalósítása a kedvezményezett szervezetekkel való együttműködésben:

- A Nemzeti Programengedélyező Hivatal vezetője, a Pénzügyminisztérium Mohos András, a Közpénzügyek Hivatala vezetője által képviselt államtitkára

- A dr. Sepsey Tamás elnök vezette Kormányzati Ellenőrző Hivatal

- Nemzeti ISPA Koordinátor (NIC), a dr. Rapcsák János helyettes államtitkár által képviselt EU Támogatások Hivatala (a Miniszterelnöki Hivatalon belül)

- A Nemzeti Alap a Közpénzügyek Hivatalon belül, amelyet Földiák Gergely igazgató képvisel

- Az ISPA közlekedési ágazatának végrehajtó szervezete: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium dr. Kenéz Győző vezérigazgató által képviselt Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztálya

- Az ISPA környezetvédelmi ágazata: a Környezetvédelmi Minisztérium dr. Becker László vezérigazgató által képviselt Nemzetközi Támogatások Főosztálya

- Más közvetítő szervezetek vagy végső haszonélvezők, amelyeket a végrehajtó szervezetek Magyarországon technikai megvalósítási feladatokkal bíztak meg.

A tevékenységekkel kapcsolatos általános költségeket (irodai, másolási, kommunikációs stb. költségeket is beleértve) a kivitelező fedezi.

5. LOGISZTIKA ÉS ÜTEMEZÉS

5.1. A projekt helyszíne

A projekt megvalósítására Budapesten, a végső kedvezményezettek székhelyein kerül sor.

5.2. A projekt időtartama

A projekt időtartama legtöbb 6 naptári hónap.

A kezdő időpont a tervek szerint 2002. május 1. A tényleges időpont az EDIS előző szakaszainak időben történő lezárásától függ, amelyet április 30-ra terveznek.

6. KÖVETELMÉNYEK

A kivitelezőnek nemzetközi szintű ellenőrzési engedéllyel kell rendelkeznie, valamint nemzetközi tapasztalatokkal a rendszeraudit, az ellenőrzési nyomvonal előkészítése terén, és képesnek kell lennie a nemzeti és nemzetközi ellenőrzési szabványok alkalmazására.

Tekintettel a projekt sajátos természetére, a kivitelezőnek igazolnia kell tapasztalatait az uniós támogatási programok (Kohéziós Alap, Strukturális Alapok és Phare), a közigazgatási számvitel, a költségvetési szervek számvitelének irányítása, a pénzügyi ellenőrzés irányítása terén, és mélyreható ismeretekkel kell rendelkeznie a Közösségi Vívmányok releváns területein. A magyar közigazgatás ismerete és kezelése terén szerzett, igazolható tapasztalat szükséges feltétel.

Előnynek számít a gyakorlati tapasztalat az EDIS vagy SAPARD akkreditáció megvalósításában egy uniós tagjelölt országban és/vagy tapasztalat egy irányító hatóság/végrehajtó szervezet kialakításában a Kohézió Alappal kapcsolatos programokra.

A kivitelező az alábbiakat biztosítja a projekt sikeres megvalósítása érdekében:

1. A projektet irányító és koordináló csoportvezető. A csoportvezetőnek okiratokkal kell igazolnia a nemzetközi auditálás terén szerzett tapasztalatait.

2. Ellenőrök (1 minden kedvezményezett szervezetre), legkevesebb 10 éves nemzetközi tapasztalattal a rendszeraudit, menedzsment-tanácsadás, változásirányítás terén, és legkevesebb 100 napos tapasztalat a közigazgatás, a Strukturális és Kohéziós alapok kezelése terén.

3. Szakértői csoport, igazolható ismeretekkel a menedzsment-audit, -tanácsadás és pénzügyi ellenőrzés terén, igazolható tapasztalatokkal a közintézmények tanácsadásában hasonló jellegű, sikeres akkreditációs folyamatok során a tagországokban vagy a tagjelölt országokban, az uniónak a közintézmények pénzügyeire vonatkozó rendelkezéseinek és követelményeinek, valamint a vonatkozó magyar jogszabályoknak az ismerete. A rendszeraudit terén szerzett tapasztalat alapvető fontosságú.

7. BESZÁMOLÓK

7.1. A beszámoló összeállítására vonatkozó követelmények

A kivitelezőnek az alábbi beszámolókat kell összeállítania:

- Előzetes jelentés legtöbb 15 napon belül a megbízást követően

- Időközi jelentés az előzetes akkreditációs vizsgálatok elvégzését követően - a projekt kezdetétől számítva legtöbb másfél hónapon belül

- Zárójelentés a megállapítások részletes elemzésével és tesztelésével, valamint a javaslatokkal együtt, a megbízás kezdetétől számítva legtöbb 3 hónapon belül

7.2. A beszámolók előterjesztése és jóváhagyása

Minden beszámolót magyarul és angolul, 6 példányban kell összeállítani.

Minden beszámolóból 1 példányt kap:

- a Nemzeti Programengedélyező, a Pénzügyminisztérium (megbízott Naszvadi György)

- a Kormányzati Ellenőrző Hivatal (megbízott dr. Sepsey Tamás)

- a Nemzeti Koordinátor EU Támogatások Hivatala (megbízott Heil Péter)

- a Nemzeti Alap (megbízott Földiák Gergely)

- az érintett végrehajtó szervezetek képviselői (lásd a 4.4. pontot)

8. Ellenőrzés és értékelés

A program megvalósításának ellenőrzését a Pénzügyminisztérium EU Integrációs Hivatala fogja ellenőrizni együttműködésben a Nemzeti Programengedélyező hivatalával és a két ISPA végrehajtó szervezettel.

A projekt célkitűzések elérésének a kivitelezővel együttműködésben kidolgozott mutatóit az Előzetes jelentés fogja véglegesíteni.

1. melléklet

AZ ELLENŐRZENDŐ FELTÉTELEK, TEVÉKENYSÉGEK ÉS DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

1. A végrehajtó szervezetek jogi státusza.

2. A végrehajtó szervezetek esetében alkalmazandó rendelkezések, beleértve a Nemzeti Alappal és a felelős minisztériumokkal kötött megállapodásokat

3. A szervezeti felépítés, a feladatok, felelősségek, kötelességek különválasztásának értékelése.

4. Az ISPA Szektor Programengedélyező és képviselői szerepe és felelősségei.

5. A végrehajtó szervezet és a végső kedvezményezett közötti közvetítő szervezetek szerepe és felelősségei.

6. Az alapok átutalása a Nemzeti Alaptól és a társfinanszírozóktól a végrehajtó szervezetekhez.

7. A legfőbb pénzügyi eljárások, a központi és decentralizált szintű belső ellenőrzések végrehajtásának értékelése

8. A megfelelőséget, rangsorolást, kiválasztást, regisztrálást, engedélyezést, kifizetést, számítógépes feldolgozást és a kötelezettségvállalásokra, bevételekre és kiadásokra vonatkozó felügyeletet szabályozó eljárási utasítások (útmutatók és jegyzékek) értékelése.

9. Jegyzékek és egyéb, a kötelezettségvállalások, igénylések és kifizetési igények ellenőrzésének bejegyzését szolgáló eszközök.

10. Az egységen, szükség esetén más osztályokon vagy testületeken belül végzett belső ellenőrzések szerkezete, függetlensége, eljárásai és munkavégzése.

11. Az EDIS megvalósításával kapcsolatos külső ellenőrzés értékelése.

12. A belső ellenőrzés megfelelősége, főként a felelősségek különválasztása tekintetében a végrehajtó szervezeten és más osztályokon/testületeken belül, beleértve a megfelelőségi, rangsorolási, kiválasztási és projektengedélyezési ellenőrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat.

13. Annak felülvizsgálata, hogy az éves és havi könyvvitel, illetve a pénzügyi és nem pénzügyi alapú teljesítmény-mutatók megbízható számviteli és egyéb adatokra támaszkodnak-e.

14. A rendszerek (beleértve a számviteli és az adatfeldolgozó rendszert) és eljárások leírása és értékelése, amelyeket a végrehajtó szervezet vezetése alkalmaz annak biztosítására, hogy a belső és a közösségi jogszabályok összehangoltak az igénylések teljesítésének engedélyezése előtt, útmutatók, a hivatalnokoknak szóló utasítások, munkaköri leírások, megfelelőségi, rangsorolási, kiválasztási és szerződéskötési jegyzékek, kötelezettségvállalási jóváhagyások, igényjóváhagyások, az ellenőrzési nyilvántartások kidolgozása. A kivitelezőnek külön kell nyilatkoznia arról, hogy:

- melyik testület kezeli a kötelezettségvállalásokat és kifizetési igényléseket (és milyen szinten - helyi, regionális, állami szinten);

- rendelkezik-e az illető testület az igazoló iratokkal (pl. igénylési adatlapok, kivizsgálási jegyzőkönyvek stb.);

- ellenőrzi-e a végrehajtó szervezet véletlen mintavétellel vagy más módon az igazoló iratokat, vagy független vizsgálatok során szerzi meg a bizonyítékokat.

15. Az ellenőrzési nyomvonal megléte a projektek alkalmazása, a megfelelőség, rangsorolás és kiválasztás, szerződések, kötelezettségvállalások, technikai ellenőrzések, az igények kezelése és a kifizetések közötti összefüggésekre vonatkozóan (beleértve a könyvvitelt, a teljesített kifizetéseket és a kiadások bevallását).

16. A kötelezettségvállalások és a végső kiadások elkülönített könyvvitelének ellenőrzése.

17. A kincstári funkciók ellenőrzése, főként a banki átutalások kezdeményezése és engedélyezése, beleértve annak ellenőrzését, hogy minden, a Nemzeti Alaptól érkezett átutalás esetében tiszteletben tartották a megfelelő társfinanszírozási arányt, az igényjogosult bankszámlaadatainak ellenőrzése.

18. A pénzügyi beszámolói rendszer leírása a beszámolói nyomtatványok példáival.

19. A túlfizetések visszaszerzésének ellenőrzése, beleértve az adósságok jegyzékét. Az ügyvezetés/könyvvitel megfelelősége a szabálytalanságok és a hitelezett összegek nyilvántartása érdekében.

20. A Bizottság által jóváhagyott beszerzési rendszerek, szabályok és eljárások alkalmazásának értékelése.

21. A feladatokkal megbízott alkalmazottak megfelelő értékelése (alkalmazás, tapasztalatok, képességek stb.).

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az uniós költségvetésből meghatározott kötelezettségek alapján)

Projekt jogcíme:

Technikai segítségnyújtás az ISPA kiterjesztett decentralizációjának (hiánypótlás és megfelelőségi vizsgálat) magyarországi megvalósításához

ISPA szám: 2001 HU 16 P PA 010

euró
Elszámolható költség

Év
Összes költség Nem elszámolható
Összes

ISPA

IFI kölcsönök * 
költségek
1

=2+3
2 3

=5
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
11 12
(%)
=11/1
2000 - - - - - - - -
2001 - - - - - - - -
2002 432 000 - 432 000 100 432 000 100 - -
2003 108 000 - 108 000 100 108 000 100 - -
2004 - - - - - - - -
2005 - - - - - - - -
2006 - - - - - - - -
nem leosztott - - - - - - - -
Összesen 540 000 - 540 000 100 540 000 100 - -

5. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2000/HU/16/P/PE/006

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE A TISZA-TÓ TERÜLETÉN

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Mr. Michel Barnier képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”)

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2000 HU 16 P PE006
Megnevezése: A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Tisza-tó területén
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2005. december 31.
Helyszín: Tisza-tó és a környező települések
Csoport: Szilárd hulladék
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 8.140.000 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 60%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 4.884.000 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 3.907.200 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2005. december 31-ig le kell zárulniuk. A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

4. Az előleget 976.800 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 488.400 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az alábbi 8. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését követően kedvezményezett és a Bizottság közötti megállapodás alapján a munkálatok elvégzésére vonatkozó első lényegi szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezésinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít, és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz megszerezni a Bizottság előzetes beleegyezését.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok részéről történő rendelkezésre bocsátása.

3. Az előleg második részének kifizetése az alábbi feltételek teljesülésének függvénye:

a) az aktualizált beszerzési tervnek a kedvezményezett általi benyújtása a Bizottság általi elfogadásra;

b) a Környezeti Hatás Elemzés megfelelő lebonyolítása;

4. A végső kifizetés feltétele:

a projekt terjedelme által lefedett hulladéklerakókból összegyűjtött akkumulátorok/telepek és egyéb veszélyes hulladékok újrafeldolgozására és elhelyezésére szolgáló, meglévő rendszer részletes adatainak a kedvezményezett általi benyújtása és annak megerősítése, hogy a rendszer üzemeltetése teljesíteni fogja a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó, meglévő magyar és közösségi (EK) előírások, irányelvek és normák követelményeit.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2002. 05. 23. Brüsszelben, 2001. 12. 17.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Kovács Álmos M. Barnier
Nemzeti Programengedélyező
vagy más, ezzel egyenértékű tisztségviselő
Biztos

I. MELLÉKLET

A projekt leírása (összefoglaló)

Bizottsági kód: 2000 HU 16 P PE 006

1. A projekt megnevezése

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Tisza-tó területén

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Felelős: BOROS Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50., H-1011 Budapest

3.3 Felelős: Dr. VASS Nándor - helyettes államtitkár, szektorális programengedélyező

3.4. E-mail: vassnmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (AMENNYIBEN NEM AZONOS A FENTI 3. PONTBAN JELZETT HATÓSÁGGAL)

4.1. Név: Tiszafüred Önkormányzata

4.2. Cím: Fő út 1., H-5350 Tiszafüred

4.3. Felelős: RENTE Ferenc, polgármester

4.4. Telefon: (36) 59-351-322

4.5. Fax/Telex: (36) 59-352-858

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Tisza-tó, Észak-Alföldi Régió

6. Leírás

A projekt célja a Tisza-tó területén egy integrált hulladékkezelési rendszer kialakítása. A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb vízterülete, az Észak-Magyarországi Régióban, a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz közel helyezkedik el. A projekt 36 települést, mintegy 104 ezer állandó lakost, főszezonban pedig további 110 ezer idelátogatót érint. A projekt az alábbiakból tevődik össze:

- új, nagy kapacitású, megfelelő műszaki védelemmel ellátott regionális hulladéklerakó és -kezelő telep kialakítása és üzemeltetése Tiszafüred közelében, húszéves üzemeltetésre;

- a jelenleg üzemelő, összesen harminchárom, mintegy 70 hektárnyi területet elfoglaló, az elfogadott normáknak nem megfelelő lerakó a Közösségi (EC) normáknak megfelelő módon történő bezárása és rekultivációja;

- a hulladékok keletkezési helyükön történő összegyűjtése, elszállítása és a regionális hulladéklerakó és -kezelő telepen történő kezelése;

- az összegyűjtött hulladék biológiailag lebomló összetevőinek kezelése céljából a telepen egy komposztáló egység létrehozatala;

- az újrahasznosítható anyagok kiválogatása és elszállítása, a felhasználhatatlan összetevők hulladéklerakókban történő elhelyezése;

- a hulladéklerakók megfelelő fedése és utókezelése.

7. Célkitűzések

A projekt célja a régió 36 településén élők életminőségének javítása, a régió hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása, továbbá a környezet védelme. E célok a Tisza-tó településeiről és üdülőhelyeiről összegyűjtött szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával és az elavult és környezetszennyező hulladéklerakók bezárásával, a következő problémák megoldása érdekében:

- szervezett hulladékgyűjtés és folyamatosan üzemeltetett lerakóhelyek csak néhány településen vannak;

- a települések többségében a lakosok maguk hordják ki a hulladékot megfelelő záróréteg vagy más műszaki védelem nélküli lerakóhelyeken - elhagyott agyagbányák vagy más feltöltés alatt álló helyeken;

- a lerakók földdel történő lefedésének elmaradása következtében a szél nagy területeket szennyez a hulladék részecskéivel;

- a meglévő lerakók többségét nem folyamatosan üzemeltetik, a telepek nem felelnek meg a környezetvédelmi követelményeknek, legtöbbjük közvetlen érintkezésben van a talajvízzel, ezek szennyezik a talajt és a talajvizet;

- a jelenlegi gyakorlatok folytatódása esetén az eredmény a régió települései környezetének és a földalatti vízbázisainak elszennyeződése.

A projekt célja a lerakókban elhelyezett hulladék mennyiségének a szelektív gyűjtés révén történő csökkentése: a hulladék komponenseinek szétválogatása lehetővé teszi az újrahasználható és az újrafeldolgozható komponensek értékesítését; a szerves összetevők mennyiségének komposztálása és a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése.

8. Fizikai mutatók

Fizikai mutatók Mértékegység érték
(pl. m3, folyóméter, darabszám)
Mennyiség
Hulladéklerakó területe ha 9
Véderdő ha 5
Lezárt lerakók darab 33
Hulladék átrakó telep darab 1
Komposztáló telep ha 4

9. Előzetes munkaterv

A művelet besorolása Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány 08/1999 03/2000
Gazdasági elemzés 04/2001 05/2001
Pénzügyi elemzés 04/2001 05/2001
Környezeti hatásvizsgálat 05/1999 08/2001
Tervtanulmányok 10/1999 10/2001
Tenderdokumentumok 10/2001 05/2002
Földvásárlás 05/2000 07/2001
Építési munkák 06/2002 11/2003
Műszaki átadás 11/2003 12/2003
A meglévő lerakók rekultivációja 06/2002 10/2004
Üzemeltetési szakasz 01/2004 -

10. Gazdasági és szociális költség/haszon elemzés

A költség/haszon elemzésben figyelembe kell venni a projektből származó számos előnyt, a kevés kedvezőtlen hatással összehasonlításban. Az előnyök közé tartoznak az alábbiak

(a) A felszín alatti vízkészletek károsításának és veszélyeztetésének megszűnése vagy csökkenése;

(b) A hulladéklerakásra használt földterület és a szennyezett helyek számának csökkenése;

(c) Csökken a lakosság és az állatállomány egészségi állapotának veszélyeztetése;

(d) Javulnak a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi tevékenységének körülményei;

(e) Kedvező tájképi változások;

(f) Az anyagok újrafeldolgozása csökkenti a felhasznált természeti erőforrások és a kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét;

(g) Csökken a hulladéklerakás költsége (az elhelyezendő hulladék mennyiségének csökkenésével);

(h) A szelektív gyűjtés meghosszabbítja a hulladéklerakó hasznos élettartama, ezért csak később válik szükségessé újak létrehozatala. Csökken a lerakóként használandó földterület;

(i) Az üzemeltetés és az építés szakaszában új munkahelyek jönnek létre;

(j) Javulnak a gazdasági fejlődés és az idegenforgalom körülményei;

(k) Növekszik az ingatlanok értéke.

Kedvezőtlen hatás a lakott területek közúti forgalmának megnövekedése amely az épületek és az útviszonyok romlásához vezethet és a légszennyezés és zajszennyezés révén érinthetik a lakosságot.

Az elemzés eredménye 7 százalékos belső megtérülési ráta és 1:2 arányú haszon/költség arány.

11. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt bevételei két forrásból származnak. Az egyik az értékesítésre kerülő újrafeldolgozható anyagok bevétele, a másik a szolgáltatások (díjak) bevétele.

Az újrafeldolgozható hulladékok árát a műanyag, üveg, fém és papír jelenleg ismert, elérhető árai alapján határoztuk meg. A tervezett díj a háztartások nettó jövedelmének mintegy 0,5 százalékával egyenlő, amely ebben a régióban megfizethetőnek számít. Ez az összeg a 2004. évi 7,00 euró per fő per év költségről 2009-re 8,3 euróra növekedik, ezt követően a begyűjtött hulladék mennyiségével arányosan fejlődik. A projekt üzemeltetése alatt az üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós és csereköltségeket fedezik a szolgáltatási díjakból és értékesítésből származó bevételek. Az esetleges változások hatásának mérésére érzékenységi elemzéseket is végeztek, különös tekintettel a projekt díjbevételére. A projekt céljaira 60 százalékos támogatási hányadot állapítottak meg.

12. Környezeti hatáselemzés

A projekt a 97/11/EK Irányelvvel módosított 85/337/EGK Irányelv II. Mellékletében meghatározott körbe tartozik. A környezeti hatáselemzés jelenleg is folyamatban van és sor került egy környezeti hatásvizsgálatra is. A tervezett hulladékgyűjtési rendszer megelőzi a szennyezőanyagok környezetbe kerülését. A projekt a szennyező fizet elvet követi, tekintve, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésének költségeit a hulladék tulajdonosa viseli és a rendszer a tervek szerint önfenntartó lesz.

13. Költségek és támogatás

Előzetes költségösszetétel

ezer euróban
Tétel Összes költség Elszámolható költség Nem elszámolható
költség
Tervezési díjak 324 285 39
Földterület megvásárlása* 98 0 98
A terep előkészítése 771 771 0
Fő munkálatok 2 601 2 601 0
Üzem, gépek 3 344 3 344 0
Technikai segítségnyújtás 163 163 0
Felügyelet a megvalósítás során 163 163 0
Előre nem tervezhető események 650 650 0
Adók, közterhek 0 0 0
Egyéb - a projekt propagandája 163 163 0
Összesen 8 277 8 140 137
euróban

Összköltség
Magánszektor hozzájárulása Nem elszámolható költségek Összes elszámolható költség
ISPA támogatás

Támogatási hányad
%
8 277 000 137 000 8 140 000 4 884 000 60

14. A nemzetközi pénzintézetek részvétele

A Környezetvédelmi Minisztérium tárgyalásokat kezdett az Európai Befektetési Bankkal a Magyarországon jelenleg folyamatban lévő környezetvédelmi projektekhez nyújtandó hitelről.

15. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. cikkét.

16. Beszerzési terv

Az építések az I. a mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I.a MELLÉKLET

Előzetes Beszerzési Terv
Tender
száma
A tendereztetésre kerülő munkálatok és
szolgáltatások
Szerződés típusa
(munkálatok,
beszerzések vagy
szolgáltatások)
A tender
indításának várható
hónapja (hónap, év)
Az adott
szerződéssel
kapcsolatos számlák
térítési hányada
1. A mérnök kiválasztása szolgáltatás 02/2002 60%
2. PR tevékenységek szolgáltatás 02/2002 60%
3. Technikai segítségnyújtás szolgáltatás 02/2002 60%
4. Építési munkálatok munkálatok 04/2002 60%
5. Gépek, szállítójárművek és berendezések beszerzése beszerzések 02/2003 60%
6. A meglévő hulladéklerakók rekultivációja munkálatok 06/2002 60%

A szerződések odaítélésének specifikus feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és/vagy az Interneten tesszük hozzáférhetővé.

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése

Települési hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása a Tisza-tó területén

ISPA szám: 2000 HU 16 P PE 006

euró
Elszámolható költségek
Év Összes költség Nem elszámol- Összes ISPA Országos hatóságok IFI Kölcsön
ható költségek Központi
kormány-
zat
Helyi
önkor-
mányzat
1
=2+3
2 3

=5+7+8
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9 10
(%)
=9/1
2000 - - - - - - - - - -
2001 6 512 000 - 6 512 000 100 3 907 200 60 1 953 600 651 200 - -
2002 - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 1 628 000 - 1 628 000 100 976 800 60 488 400 162 800 - -
2006 - - - - - - - - - -
Év meg-
jelölése nélkül
137 000 137 000 - - - - - - - -
Összesen 8 277 000 137 000 8 140 000 98 4 884 000 60 2 442 000 814 000 - -

6. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PE/008

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

DUNA-TISZA KÖZI NAGYTÉRSÉG REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Mr. Michel Barnier képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”)

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2001 HU 16 P PE 008
Megnevezése: Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2007. december 31.
Helyszín: Duna-Tisza közi Nagytérség
Csoport: Szilárd hulladék
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 23 739 000 euró;

A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

Az ISPA támogatás felső határa 11 869 500 euró;

A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 9 495 600 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2007. december 31-ig le kell zárulniuk. A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

Az előleget 2 373 900 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 1 186 950 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az alábbi 8. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését követően kedvezményezett és a Bizottság közötti megállapodás alapján a munkálatok elvégzésére vonatkozó első lényegi szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomonkövetésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási - és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít; és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz megszerezni a Bizottság előzetes beleegyezését.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok részéről történő rendelkezésre bocsátása.

3. Az előleg második részének kifizetése az alábbi feltételek teljesülésének függvénye:

a) Az előleg második részlete kifizetésének feltétele egy aktualizált beszerzési terv kedvezményezett általi benyújtása, a Bizottság általi jóváhagyásra;

b) Az előleg második részlete kifizetésének feltétele a kedvezményezett és a Bizottság között a szilárd hulladék gazdálkodás legmegfelelőbb műszaki megoldásának alkalmazására vonatkozó megállapodás létrejötte;

c) Az előleg második részlete kifizetésének feltétele Regionális Környezetvédelmi Felügyelőség - a (környezeti hatáselemzésre vonatkozó, 97/11/EK Irányelvvel módosított 85/337/EGK Irányelv által megkövetelt) szűrőeljárással kapcsolatos végső döntésre irányuló - végleges jelentésének és a döntés közzétételére vonatkozó igazolásnak a kedvezményezett általi benyújtása;

d) A végső kifizetés feltétele a projekt terjedelme által lefedett hulladéklerakókból összegyűjtött akkumulátorok/telepek és egyéb veszélyes hulladékok újrafeldolgozására és elhelyezésére szolgáló, meglévő rendszer részletes adatainak a kedvezményezett általi benyújtása és annak megerősítése, hogy a rendszer üzemeltetése teljesíteni fogja a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó, meglévő magyar és közösségi előírások, irányelvek és normák követelményeit.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2002. 04. 23. Brüsszelben, 2001. 12. 14.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Kovács Álmos M. Barnier
Nemzeti Programengedélyező Biztos

I. MELLÉKLET

A projekt leírása (összefoglaló)

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PE 008

1. A projekt megnevezése

Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Felelős: BOROS Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet [A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50., H-1011 Budapest

3.3 Felelős: Dr. VASS Nándor - helyettes államtitkár, szektorális programengedélyező

3.4. E-mail: vassnmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (AMENNYIBEN NEM AZONOS A FENTI 3. PONTBAN JELZETT HATÓSÁGGAL)

4.1. Név: Cegléd Város Önkormányzata

4.2. Cím: Kossuth tér 1., H-2700 Cegléd

4.3. Felelős: SÓS János, polgármester

4.4. E-mail: informcegledph.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Duna-Tisza köze

6. Leírás

A projekt egy kommunális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer Közép-Duna-Tisza Vidék Nagyrégióban történő létrehozatalára irányul. E területi egységet két régió alkotja: Pest megye a Közép-Magyarországi Régióban és az ettől délre eső terület, így a projekt által lefedett területen 48 településen - Pest megye és Bács-Kiskun megye észak-nyugati részének öt nagyvárosában (Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Nagykáta, Monor) és 43 kisebb településén - mintegy 354 ezer lakos életkörülményeit javítja.

A projekt a következőkre terjed ki:

- egy nagy befogadóképességű regionális hulladéklerakó megépítése Cegléd közelében, a hatályos közösségi előírásoknak, irányelveknek és normáknak megfelelően megfelelő műszaki védelemmel, legalább 20 évi üzemeltetésre. A helyszín kiválasztását számos más lehetséges helyszín vizsgálata előzte meg. A Cegléd közelében jelenleg üzemelő lerakó négy éven belül megtelik, de terület híján nem bővíthető. A második lerakó Kecskemét közelében üzemel és a terület 12 településének hulladékát fogadja be;

- 37 meglévő, a normákat nem teljesítő és a környezetre veszélyes hulladéklerakó felmérése, lezárása és rehabilitációja;

- a lakosság egészét ellátó, megfelelő kommunális hulladékgyűjtő rendszer létrehozatala, ahol a hulladéklerakásért fizetendő díj megfelel a „szennyező fizet” elvnek;

- szelektív gyűjtési és kezelési rendszer bevezetése egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer formájában a végleg elhelyezendő hulladékmennyiségek csökkentése érdekében, a hasznosítható anyagok újrafeldolgozásának, újrahasználatának vagy visszanyerésének elősegítésére; a különféle hulladékok (papír, üveg, műanyag és fém) elkülönítve, külön konténerekben kerülnek gyűjtésre és az akkumulátorok/telepek gyűjtése szintén elkülönítve valósul meg;

- két regionális hulladékválogató és előkezelő központ létrehozatala a ceglédi és kecskeméti lerakók közelében a szelektív gyűjtésből származó hulladékok (papír, üveg, műanyag és fém) szétválasztására és értékesítésre történő előkészítésére;

- Nagykáta közelében egy hulladékátrakó állomás létrehozatala a legtávolabb eső települések ellátására, az ezekről a településekről összegyűjtött hulladék regionális lerakóba történő beszállításának ésszerűsítése érdekében;

- egy komposztáló telep létrehozatala Nagykőrösnél a lerakásra kerülő hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése érdekében és a lerakók rehabilitációja céljára vagy végső soron trágyaként történő felhasználásra;

- egy a lakosság tudatosítását célzó kampány a helyi televízió csatornák és sajtó közvetítésével; a hulladékgyűjtést végző járműveken és autóbuszokon elhelyezett hirdetések formájában; tájékoztató szórólapok nyomtatása és postai terjesztése révén; valamint az általános iskolákban a gyermekeknek részére bevezetendő különféle játékok formájában;

- a meglévő hulladékgyűjtő járműállomány korszerűsítése, tekintve, hogy a járművek jelentős része már nem használható a működőképes járművek üzemeltetése pedig nem gazdaságos és szennyezőanyag kibocsátásukkal környezetszennyezést okozhatnak.

7. Célkitűzések

A projekt legfőbb célja a Duna-Tisza köze részére egy olyan kommunális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozatala, amely alkalmas az érintett 48 település hulladékának a magyar és a közösségi előírásoknak, irányelveknek és normáknak megfelelő, biztonságos elhelyezésére és a környezetvédelem és a környezet állapota javításának elősegítésére, az alábbiak révén:

- a hulladék újrahasználata és újrafeldolgozása, amely csökkenti a lerakókban elhelyezendő hulladék mennyiségét és ezzel csökkenti a hulladéklerakó kapacitás és terület kihasználását, miközben védi a természeti erőforrásokat és megszünteti a földterület pazarló használatát;

- a nem megfelelő lerakók lezárása és rehabilitációja a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére;

- a lerakásra kerülő hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése a komposztálótelep létrehozatala és üzemeltetése révén.

A fenti célkitűzések a szóban forgó területre vonatkozó, következő közösségi előírásokat, irányelveket és normákat teljesítik:

A Tanács hulladék elhelyezéséről szóló, 75/442/EGK irányelve

A Tanács akkumulátorokról és szárazelemekről szóló, 91/157/EGK irányelve

A Tanács veszélyes hulladékokról szóló, 91/689/EGK irányelve

Az Európai Parlament és a Tanács csomagolásra és csomagolóanyagokra vonatkozó 94/62/EC irányelve

A Tanács közösségi hulladékgazdálkodási stratégiájáról szóló 97/C 76/01 határozata

A Tanács 1999. április 26-i, a hulladéklerakásról szóló 1999/31/EK irányelve

Fizikai mutató Mértékegység Mennyiség
A ceglédi hulladéklerakó egész területe ha. 20
Hulladéklerakó területe ha. 5
Hulladékátrakó állomás tonna/nap 15-20
Hulladéklerakók száma darab 10
A gyűjtőhelyek száma darab 182
Szállítójárművek (20 köbméteres tömörítők) darab 15-16
Gyűjtő járművek darab 6
Átrakóból szállító járművek darab 1
Komposztáló terület ha. 1-2
Válogató kapacitás tonna/év 70 000
A rehabilitálandó lerakóhelyek darab 37

8. Intézményi kapacitás

A projekt megvalósítását Cegléd város önkormányzata vezeti. A rendszerhez csatlakozni szándékozó települések - köztük Monor, Nagykáta, Nagykőrös és Kecskemét (a nagyobb városok) - Konzorciális Egyezményt kötöttek a tervezett beruházások létrehozataláról és a regionális hulladékgazdálkodó rendszer üzemeltetésében történő részvételről.

9. A munkálatok ütemezése

Munkafeladat besorolása Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány 1/10/1996
Gazdasági elemzés 1/3/2000 10/5/2001
Pénzügyi elemzés 1/3/2000 10/5/2000
Környezeti hatásvizsgálat: 1/2/1996 1/7/2001
Tervtanulmányok: 1/12/1998 1/10/2001
Tenderdokumentumok: 1/11/2001 1/2/2002
Földvásárlás: 1/8/2001 1/10/2001
Építési munkák: 1/9/2002 8/2006
Üzemeltetési szakasz: 20 év

10. Gazdasági és szociális költség/haszon elemzés

A projekt költségeinek és várható hasznainak figyelembevételével a projektre közel 12 százalékos gazdasági belső megtérülési ráta, mintegy 19 millió euró jelenérték és 1,5-ös haszon/költség arány került meghatározásra. A költségek magukban foglalják az indító és pótlólagos beruházásokat és a projekt üzemeltetését és karbantartását. A hasznok közé tartoznak a projektből származó pénzügyi jövedelem, a projekt maradványértéke és az alábbi külső társadalmi és környezeti előnyök:

- A felszín alatti vízkészletek károsításának és veszélyeztetésének megszűnése vagy csökkenése, tiszta ivóvíz biztosítása;

- A hulladéklerakásra használt földterületek méretének csökkenése és a szennyezett földterületek növekedésének megállása;

- Csökken a lakosság és az állatállomány egészségi állapotának veszélyeztetése;

- Kedvező tájképi változások;

- Az anyagok újrafeldolgozása csökkenti a felhasznált természeti erőforrások és a kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét;

- Az (e) pontban leírtak mellett a szelektív hulladékgyűjtés a társadalom által elismert környezeti/társadalmi előnyöket kínál;

- A szelektív hulladékgyűjtés növeli a lerakó élettartamát - kapacitását tekintve - ezáltal csak később válik szükségessé újak létrehozatala, csökken a lerakóként használandó földterület;

- Csökken műtrágyagyártás által okozott környezetszennyezés és -károsítás;

- Javulnak a bio-gazdálkodás és a mezőgazdasági termelés természetesebb formáinak feltételei;

- Az üzemeltetés és az építés szakaszában új munkahelyek jönnek létre;

- Javulnak a gazdasági fejlődés és az idegenforgalom körülményei;

- Növekszik az ingatlanok értéke;

- Javulhatnak a régió gazdasági fejlődésének negatív vonásai.

A teherforgalom növekedése az egyetlen észlelhető kedvezőtlen hatás.

11. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt két jövedelemforrást eredményez. Az egyik forrás a „szennyező fizet” alapon kirótt szolgáltatási díj, a másik pedig a hasznosítható hulladék értékesítéséből származó bevétel. Az üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós és csereköltségeket projekt üzemeltetése alatt fedezik a szolgáltatási díjakból és értékesítésből származó bevételek. Az érzékenységelemzés eredményei szerint az átlagos pénzforgalmi és pénzügyi mutatók alátámasztják a projekt életképességét.

12. Környezeti hatáselemzés

A projekt a 85/337/EGK Irányelv (97/11) II. Mellékletében meghatározott körbe tartozik. A Magyarországon érvényben lévő előírások teljesítése érdekében a nagykőrösi komposztáló telep és a ceglédi hulladéklerakó telep előzetes környezeti hatásvizsgálatát benyújtották a Regionális Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi engedély megadására vonatkozó végső döntés 2001. októberének elején várható. A szóban forgó dokumentumok Nem Technikai Összefoglalója a projekt pályázat részét alkotta. A projekt környezetvédelmi szempontból érzékeny területet várhatóan nem érint.

13. Költségek és támogatás (euróban)

Előzetes költségösszetétel

(ezer euróban)

Tétel

Összes költség
Elszámolható
költség
Nem
elszámolható
költség
Tervezési díjak 227 227
Földterület megvásárlása* 228 228
A terep előkészítése 113 113
Fő munkálatok 14 176 14 176
Üzem, gépek 7 708 7 708
Technikai segítségnyújtás 224 224
Felügyelet a megvalósítás során 235 235
Előre nem tervezhető események 640 640
Adók, közterhek 0 0
Egyéb - a projekt propagandája 416 416
Összesen 23 967 23 739 228

Összköltség
Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatási
hányad
%
23 967 000 0 228 000 23 739 000 11 869 500 50

Támogatási hányad Az ISPA intervenciójának mértéke a teljes elszámolható költség 50 százaléka.

14. A nemzetközi pénzintézetek részvétele

A Környezetvédelmi Minisztérium tárgyalásokat kezdett az Európai Befektetési Bankkal a Magyarországon jelenleg folyamatban lévő környezetvédelmi projektekhez nyújtandó hitelről.

15. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. cikkét.

16. Beszerzési terv

Az építések az I. a mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I.a MELLÉKLET

Előzetes Beszerzési Terv

Tender
száma

A tendereztető munkálatok és
szolgáltatások
Szerződés
típusa (munkálatok,
beszerzések vagy
szolgáltatások)
A tender
indításának
várható hónapja
(hónap, év)
Az adott
szerződéssel
kapcsolatos
számlák térítési
hányada
1 Tervezés Szolgáltatás 10/01/2002 50% * 
2 Kecskeméti hulladékválogató és előkezelő telep Munkálatok 01/07/2002 50% * 
3 Ceglédi hulladéklerakó, -válogató és előkezelő telep Munkálatok 01/07/2002 50% * 
4 Nagykátai átrakó telep Munkálatok 01/07/2002 50% * 
5 Nagykőrösi komposztáló telep Munkálatok 01/07/2002 50% * 
6 Gépjárművek Beszerzés 01/03/2002 50% * 
7 A megvalósítás felügyelete Szolgáltatás 01/02/2002 50% * 
8 A projekt propagandája Szolgáltatás 01/02/2002 50% * 

A szerződések odaítélésének specifikus feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és/vagy az Interneten tesszük hozzáférhetővé.

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése

Kommunális Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer a Közép-Duna-Tisza Vidék Nagyrégió területén

ISPA szám: 2001 HU 16 P PE 008

euró
Elszámolható költségek
Év Összes költség Nem elszámol- Összes ISPA Nemzeti hatóságok IFI Kölcsön
ható költségek Központi
kormány-
zat
Helyi
önkor-
mányzat
1
=2+3
2 3

=5+7+8
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9 10
(%)
=9/1
2000 - - - - - - - - - -
2001 18 991 200 - 18 991 200 100 9 495 600 50 7 596 480 1 899 120 - -
2002 - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - -
2006 4 747 800 - 4 747 800 100 2 373 900 50 1 899 120 474 780 - -
Év meg-
jelölése nélkül
228 000 228 000 - - - - - - - -
Összesen 23 967 000 228 000 23 739 000 99 11 869 500 50 9 495 600 2 373 900 - -

7. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PE/009

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

PÉCS VÁROS CSATORNAHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS A PÉCS KÖRNYÉKI SÉRÜLÉKENY VÍZKÉSZLETEK VÉDELME

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Mr. Michel Barnier képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”)

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2001 HU 16 P PE 009
Megnevezése: Pécs város csatornahálózatának bővítése és a Pécs környéki sérülékeny vízkészletek védelme
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2006. december 31.
Helyszín: Pécs városa
Csoport: Szennyvíz
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 21 707 000 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 10 853 500 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 8 682 800 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

4. Az előleget 2 170 700 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 1 085 350 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az alábbi 8. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését követően kedvezményezett és a Bizottság közötti megállapodás alapján a munkálatok elvégzésére vonatkozó első lényegi szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státuszára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít; és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz megszerezni a Bizottság előzetes beleegyezését.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok részéről történő rendelkezésre bocsátása.

3. Az előleg második részének kifizetése az alábbi feltételek teljesülésének függvénye:

a) Az előleg második részlete kifizetésének feltétele egy aktualizált beszerzési terv kedvezményezett általi benyújtása, a Bizottság általi jóváhagyásra.

b) Az előleg második részlete kifizetésének feltétele a csatornahálózat rehabilitációs projekt meglétére vonatkozó bizonyíték kedvezményezett általi benyújtása. A projekt befejezését követően a csatornahálózatnak teljesítenie kell a 91/271/EGK irányelvben foglalt követelményeket.

c) A végső kifizetés feltétele az ipari létesítmények kommunális hálózatba történő kibocsátásához szükséges engedélyek meglétére és arra vonatkozó bizonyíték, hogy ezek teljesítik a 91/271/EGK irányelvben foglalt követelményeket.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Kelt Budapesten, 2002. 03. 20. Kelt Brüsszelben, 2001. 12. 13.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Kovács Álmos M. Barnier
Nemzeti Programengedélyező Biztos

I. MELLÉKLET

A projekt leírása
(összefoglaló)

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PE 009

1. A projekt megnevezése

Pécs város csatornahálózatának bővítése, és a Pécs környéki sérülékeny vízkészletek védelme

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Felelős: Boros Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50., H-1011 Budapest

3.3. Felelős: Dr. Vass Nándor - helyettes államtitkár, szektorális programengedélyező

3.4. E-mail: vassnmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (AMENNYIBEN NEM AZONOS A FENTI 3. PONTBAN JELZETT HATÓSÁGGAL)

4.1. Név: Pécs város önkormányzata

4.2. Cím: Széchenyi tér 1., H-7621 Pécs,

4.3. Felelős: Jeszták Lajos

4.4. E-mail: citydevph.pecs.hu; http://www.pecs.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Dél-Dunántúli régió, Baranya megye, Pécs város

6. Leírás

Pécs Magyarország ötödik legnagyobb városa, lélekszáma 157 330. A város a Magyarország délnyugati részén, dél-dunántúli régióban, Magyarország egyik legjelentősebb karszt hegyvidéke, a Mecsek hegység lábánál helyezkedik el. A város fontos igazgatási, kereskedelmi, ipari és kulturális központ.

A projekt két részből tevődik össze:

(i) a pécsi települési szennyvízhálózat kiterjesztése a jelenleg csatornázatlan külvárosi területre, ahol a helyi lakosságnak mintegy 18 százaléka él. A jelenleg kibocsátott háztartási szennyvíz a karsztos mészkőrétegen keresztül a felszín alatti rétegekbe szivárog. A projekt részeként Pécs városnak az ivóvízkészletek védőövezetében elhelyezkedő, csatornázatlan kerületeiben megépül egy mintegy 113 kilométeres gravitációs csatornarendszer (ebből 112 kilométer gravitációs, 1 kilométer nyomott). A begyűjtött többlet kommunális szennyvízmennyiség a meglévő városi szennyvíztiszítóműben kerül kezelésre, amelyet annak meglévő mintegy napi 30 ezer köbméteres szabad kapacitása tesz lehetővé. A projekthez szükséges fejlesztési szakaszok meghatározása megtörtént. Az agglomeráció egyes kerületeivel összefüggésben ezek a szakaszok 10 jelentős szennyvízkezelési alprojektre oszlanak;

(ii) a Pécs város és a környező falvak részére ivóvizet biztosító helyi vízkészletek területének egészére kiterjedő megfigyelő rendszer kialakítása. A fentiekben említett szennyvíz mellett a területen további szennyező forrást alkotnak az elhagyott uránbányák és ércfeldolgozó és -őrlő üzemek, amelyek korábban Pécs környékén működtek. A magyar állam támogatja azoknál az ülepítő tavaknál, amelyekben a fenti tevékenységekből származó hulladékot elhelyezték, a szennyezett talajvíz kivételére és kezelésére irányuló kármentesítési munkálatokat. Várhatólag mintegy évi 1 millió szennyezett talajvíz kitermelésére és kezelésére lesz szükség. A tevékenység hamarosan megkezdhető, a szükséges kitermelő és kezelő rendszerek elkészültek. Jelenleg nem létezik megfelelő megfigyelő rendszer a helyreállító folyamat megfigyelésére és rögzítésére. A tervezett megfigyelő rendszer célja az ülepítő tavak közelében a felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése, és a régió lakosai és környezete biológiai feltételeire vonatkozó adatokat is szolgáltat. Kialakítása biztosítja, hogy a megfigyelési tevékenység során előállított adatok - beleértve a meglévő adatokat is - bevihetők legyenek egy, az öt legnagyobb településen a helyi önkormányzatok épületeiben létrehozandó, a lakosság számára a megfigyelési eredményekhez folyamatos hozzáférést biztosító, korszerű számítógépes földrajzi információs rendszerbe. Lehetővé teszi továbbá az érintett, hatóságok számára a rehabilitációs folyamat figyelemmel kísérését.

7. Célkitűzések

A projekt fő célja a sérülékeny ivóvízkészletek fokozott hosszú távú védelme és Pécs város területén és környezetében jó talajvíz minőség elérése az alábbiak segítségével

- Pécs város és környezete csatornarendszere kiépítésének befejezése

- az ivóvízkészletek szennyezettségének folyamatos mérésére szolgáló speciális helyi talajvíz megfigyelő rendszer létrehozatala.

A célkitűzések teljes mértékben összhangban állnak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a Nemzeti ISPA Stratégiában, a Nemzeti Szennyvízkezelési Programban és a Nemzeti Ivóvízkészlet Védelmi Programban foglaltakkal.

A projekt a következő fő, a vízgazdálkodással összefüggő közösségi jogszabályokkal és normákkal kapcsolatos követelményeket teljesít:

2000/60/EK vízügyi keretirányelv: a Pécs város és környezete területén az ivóvíz kinyerésére igénybe vett vizek szennyezésének megszüntetésével és a Pécs fő ivóvízkészletekhez tartozó védterületeken végrehajtott uránium szennyezés tisztítási műveleteket követően a talajvíz minőségének folyamatos figyelemmel kísérésével.

A 98/15/EK irányelvvel módosított, a települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv és a kapcsolódó 93/481/EGK határozat: a város és környezete területén a meglévő csatornahálózat kibővítésének az elvezetésre és a kezelésre vonatkozó követelmények teljesítése érdekében történő befejezésével;

Az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv: az egészséges ivóvíz biztosításával;

A 91/692/EGK irányelvvel módosított, a talajvízről szóló 80/68/EGK irányelv.

Fizikai mutató Mértékegység
(pl. m3, m, darab)
Mennyiség
1. Komponens
Csővezeték hossza m 113 000
Talajmozgatás m3 195 000
Csatlakozások száma darab 6 504
Szivattyúállomás darab 3
2. Komponens
Új megfigyelő kutak darab 22

8. A munkálatok ütemezése

(i) A csatornahálózat bővítése

Művelet Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány 1998/08 2001/07
Gazdasági elemzés 1998/08 2001/07
Pénzügyi elemzés 1998/08 2001/05
Tervtanulmányok 2001/11 2002/06
Hatósági engedélyezési eljárások *  2002/01 2002/06
Földterületek megvásárlása 2002/01 2002/06
Építési munkálatok 2003/01 2005/10
Üzemeltetés szakasza 2003/10

(ii) Megfigyelő rendszer kialakítása

Művelet Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Tervezés és engedélyeztetés 2001/01 2001/11
A megvalósítás tendereztetése 2002/01 2002/03
A megfigyelő rendszer kiépítése 2002/08 2004/06

9. Gazdasági és szociális költség/haszonelemzés

A projekt költségei és hasznai figyelembevételével a projekt számított gazdasági belső megtérülési rátája 11,26%. A haszon/költség hányados értéke 1.8. A költségek tartalmazzák az induló beruházásokat és a projekt üzemeltetését és karbantartását. A hasznok közé tartoznak a projektből származó pénzügyi jövedelem, a projekt maradványértéke és az alábbi külső társadalmi és környezeti előnyök:

- a területen az ivóvízkészletek és kutak veszélyeztetésének csökkenése;

- a felszín alatti vizek minőségének javulása, a talajszennyezés csökkenése;

- a víz és a talaj elszennyeződésével összefüggő megbetegedések és egészségkárosodás csökkenése;

- a csatornahálózatra újonnan rácsatlakozók életminőségének javulása;

- új munkahelyek létrejötte a projekt építési munkálatai és üzemeltetése során;

- az ingatlanok értékének emelkedése;

- a város és környezete vonzóbbá és alkalmasabbá válik a lakossága jobb megtartására;

- a gazdasági fejlődés feltételeinek javulása;

- az idegenforgalom fejlődése feltételeinek javulása.

A meghatározott kedvezőtlen hatások az építési időszakban egyes útvonalakon a forgalom növekedéséből fakadnak, továbbá nehéz gépeket használnak majd, amelyek megrongálhatják a épületek és utak állagát. Mindez a zajszennyezés és a légszennyezés révén érintheti a lakosságot. Ennek ellenére, tekintve, hogy a projekt területe Pécs külterületeire esik, a forgalmi torlódások és az utazással töltött idő tekintetében a költségek elhanyagolhatónak tekinthetők.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A „szennyező fizet” elv alapján a fogyasztó az általa kibocsátott szennyvíz mennyiségével arányos díjat fizet. A csatornahasználati díjak fokozatosan emelkednek, figyelembe véve a megfizethetőséget és az időszak végére egyenlővé válnak a költségekkel (a tőkeköltséget nem számítva). Így az időszak végére a projekt megfelel a teljes üzemeltetési költség és fenntartási/karbantartási költség megtérülése követelményének.

11. Környezeti hatáselemzés

A 97/11/EGK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv, továbbá a magyar jogszabályok alapján nem szükséges környezeti hatásvizsgálatot végezni. A projekt területe továbbá nem minősül „környezeti szempontból érzékeny” területnek és erre vonatkozólag nyilatkozatot bocsátott ki a helyi Környezetvédelmi Felügyelet.

12. Költségek és támogatás

A BERUHÁZÁS VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI

ezer euróban
Tétel Összes költség Elszámolható költség Nem elszámolható
/indokolatlan költség
Tervezési díjak 715 715 0
Földterület megvásárlása 48 0 48
A terep előkészítése 0 0 0
Fő munkálatok 17 560 17 560 0
Üzem, gépek 412 412 0
Technikai segítségnyújtás 356 356 0
Felügyelet a megvalósítás során 888 888 0
Előre nem tervezhető események 1 425 1 425 0
Adók, közterhek 0 0 0
Egyéb - a projekt nyilvánossága 351 351 0
Összesen 21 755 21 707 48
Összköltség Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatási
hányad
%
21 755 000 0 48 000 21 707 000 10 853 500 50

Az ISPA támogatás az összes elszámolható költség 50 százalékával egyenlő.

13. A nemzetközi pénzintézetek részvétele

A Környezetvédelmi Minisztérium tárgyalásokat kezdett az Európai Befektetési Bankkal a Magyarországon jelenleg folyamatban lévő környezetvédelmi projektekhez nyújtandó hitelről.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. cikkét.

15. Beszerzési terv

A munkálatok az I.a mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I.a MELLÉKLET

Pécsi Projekt

Előzetes Beszerzési Terv

Tender
száma
A tendereztetendő munkálatok
és szolgáltatások
Szerződés típusa
(építés, beszerzések
vagy szolgáltatások)
A tender
indításának
várható hónapja
(hónap, év)
Az adott
szerződéssel
kapcsolatos
számlák térítési
hányada
1. Felügyelet szolgáltatás 01.03.2002. 50% * 
2. 1. Sz. Projekt: Tervezés szolgáltatás 01.02.2002. 50% * 
3. 1. Sz. Projekt: Három alterület csatornázási munkálatainak három egymást követő év folyamán történő megvalósítása (berendezések, építési munkálatok) 3 építési tender 01.04.2002. 01.01.2003. 01.01.2004. 50% * 
4. 2. Sz. Projekt: A megfigyelő rendszer megvalósítása 1. Rész: A megfigyelő rendszer kialakítása, beleértve a szükséges berendezéseket építési 01.01.2003. 50% * 
5. 2. Sz. Projekt: A megfigyelő rendszer megvalósítása 2. Rész: A berendezések beszerzése és beállítása, továbbá kapcsolódó szolgáltatások elvégzése, beleértve a GIS monitoring rendszer tervezését beszerzés 01.01.2003. 50% * 
6. Tájékoztatás szolgáltatás 01.02.2002. 50% * 

A szerződések odaítélésének specifikus feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és/vagy az interneten tesszük hozzáférhetővé.

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése

Pécs város csatornahálózatának bővítése és a Pécs környéki sérülékeny vízkészletek védelme

ISPA szám: 2001 HU 16 P PE 009

euró
Elszámolható költségek
Év Összes költség Nem elszámol- Összes ISPA Országos hatóságok IFI Kölcsön
ható költségek Központi
kormány-
zat
Helyi
önkor-
mányzat
1

=2+3
2 3

=5+7+8
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9 10
(%)
=9/1
2000 - - - - - - - - - -
2001 17 404 000 38 400 17 365 600 100 8 682 800 50 6 946 240 1 736 560 - -
2002 - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - -
2006 4 351 000 9 600 4 341 400 100 2 170 700 50 1 736 560 434 140 - -
Év
megjelölése
nélkül
- - - - - - - - - -
Összesen 21 755 000 48 000 21 707 000 100 10 853 500 50 8 682 800 2 170 700 - -

8. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PE/010

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYI TELEPÜLÉSEK REGIONÁLIS TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-KEZELÉSI RENDSZERE

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”)

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2001 HU 16 P PE 010
Megnevezése: Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszere
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2005. december 31.
Helyszín: Sajó-Bódva-völgy
Csoport: Szilárdhulladék-gazdálkodás
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 12 729 000 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 6 364 500;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 5 091 600 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2005. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

4. Az előleget 1 272 900 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 636 450 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- a fennmaradó rész az alábbi 8. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését követően kedvezményezett és a Bizottság közötti megállapodás alapján a munkálatok elvégzésére vonatkozó első lényegi szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státuszára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít; és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz megszerezni a Bizottság előzetes beleegyezését.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok részéről történő rendelkezésre bocsátása.

3. Az előleg második felének kifizetése az alábbi feltételek teljesülésének függvénye:

a) megfelelő dokumentumok benyújtása, amelyek bizonyítják, hogy a környezeti hatáselemzési eljárást a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv követelményeinek megfelelően elvégezték;

b) a kedvezményezett által egy a projekt területén az illegális hulladéklerakásból fakadó talajvízszennyezés megelőzésére vonatkozó részletes terv benyújtása. A terv tartalmazza a projekt területén működő legfontosabb hulladéklerakók bezárási, rehabilitációs és utólagos megfigyelési munkálatait, továbbá a kisebb, ellenőrizetlen lerakók rehabilitációjára és az illegális lerakás megakadályozására vonatkozó intézkedések leírását is;

c) az aktualizált beszerzési tervnek a kedvezményezett általi benyújtása a Bizottság általi elfogadásra.

4. A végső kifizetés feltétele:

a projekt terjedelme által lefedett hulladéklerakókból összegyűjtött akkumulátorok/telepek és egyéb veszélyes hulladékok újrafeldolgozására és elhelyezésére szolgáló, meglévő rendszer részletes adatainak a kedvezményezett általi benyújtása és annak megerősítése, hogy a rendszer üzemeltetése teljesíteni fogja a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó, meglévő magyar és közösségi (EK) előírások, irányelvek és normák követelményeit.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2002. 08. 13. Brüsszelben, 2001. 12. 17.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Dr. Naszvadi G. M. Barnier
Nemzeti Programengedélyező Biztos

I. MELLÉKLET

A projekt leírása
(összefoglaló)

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PE 010

1. A projekt megnevezése

Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszere

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

2.3. Felelős: Boros Imre tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (a III.2. Melléklet II. szakasz (2) bekezdésben foglaltak szerint)

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50., H-1011 Budapest

3.3. Felelős: Dr. Vass Nándor - helyettes államtitkár, szektorális programengedélyező

3.4. E-mail: vassnmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (AMENNYIBEN NEM AZONOS A FENTI 3. PONTBAN JELZETT HATÓSÁGGAL)

4.1. Név: Sajó-Bódva és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Szövetség

4.2. Cím: Petőfi út 2., H-3720 Sajókaza

4.3. Felelős: Balázs Tibor elnök

4.4. Telefon: (36)-48-355-001

4.5. E-mail: cirkont.ujdepomatavnet.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Sajó-Bódva-völgy

6. Leírás

A Sajó-Bódva-völgyében megvalósuló hulladékgazdálkodási projekt az alábbiakat foglalja magában:

- szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a Sajó-Bódva-völgye régióban, beleértve a projekt célkitűzéseinek tudatosításához szükséges tájékoztatási és PR tevékenységet, a kapcsolódó gyűjtő, szállító és gazdálkodási rendszerek - köztük a szükséges gépek és berendezések - beállítását;

- regionális hulladékátrakó telep létrehozatala az ózdi régióban;

- regionális hulladék újrafeldolgozó központ kialakítása a Szuhakálló-Mucsony régióban - hulladékválogató, komposztáló és építési törmelékkezelő telepekkel;

- regionális települési szilárdhulladék-lerakó üzem és telep és a szükséges kiszolgáló és üzemeltető létesítményekkel a sajókazai területen a meglévő Regionális hulladékgazdálkodási központ részeként;

- a régió öt eddig kényszerűen üzemeltetett és a fontos felszín alatti vízkészleteket és az Aggteleki Nemzeti Parkot (a Világörökség részét alkotó híres karszt- és barlangrendszert) veszélyeztető lerakójának bezárása és rehabilitációja (Kazincbarcika, Edelény, Aggtelek, Szikszó és Ózd településeken);

- a szerves hulladék arányának a Közösség (EK) hulladéklerakásra vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelő fokozatos csökkentése;

- elkerülő út építése a Mucsony-Szuhakálló-Sajókaza régió lakott területeinek elkerüléséhez, amely lehetővé teszi a sajókazai hulladéklerakó és a tervezett szuhakállói újrafeldolgozó központ megközelítését.

7. Célkitűzés

A projekt fő célja a Sajó-Bódva-völgye településein keletkező kommunális szilárd hulladék kezelésére a közösség (EK) követelményeket teljesítő megoldás kialakítása:

- A meglévő lerakók többsége a minimális környezetvédelmi követelményeket sem teljesíti;

- A meglévő lerakók közül a műszaki védelem nélkül üzemelők veszélyeztethetik a felszín alatti vízkészleteket;

- A szelektív gyűjtés híján nem megengedett (pl. veszélyes) hulladékokat is elhelyeznek a lerakókban;

- A lerakók szükségtelenül nagy területeket foglalnak el és kedvezőtlen hatást gyakorolnak a tájképre, valamint a terület fejlődésére;

- A lerakók földdel történő lefedésének elmaradása következtében a szél nagy területeket szennyez a hulladék részecskéivel;

- A lerakók többségénél hiányzik az előírt védőtávolság.

Mennyiségi mutatók

Fizikai mutatók Mennyiség Mértékegység
(pl. m3, m, darab)
1. Szelektív hulladékgyűjtő rendszer
Hulladéktér/gyűjtő-tároló tartály 8 1000/76,5 darab
m2/m3
Hulladéktér/gyűjtő-tároló tartály 146 10 m2/6,1 darab
m2/m3
Hulladéktároló tartály 15997/1760 db/m3
Hulladékszállító járművek 2/32 6/5 12/15 db/m3
Hulladékátrakó telep (Ózd) terület/berendezés 4500 m2/darab
2. Hulladékkezelő és -feldolgozó telep (Szuhakálló)
Épületek területe 2600 m2
Hulladékválogató csarnok 1600 m2
Kültéri másodlagos nyersanyagtároló 1000 m2
Hulladékválogató sor 1 darab
Bálázó 1 darab
Levegőtisztító rendszer 1 darab
2.a Hulladékválogató telep terület/berendezések 2600 m2
Épületek területe 2600 m2
Hulladékválogató csarnok 1600 m2
Kültéri másodlagos nyersanyagtároló 1000 m2
Hulladékválogató sor 1 darab
Bálázó 1 darab
Levegőtisztító rendszer 1 darab
2.b Komposztálótelep terület/berendezés m2/darab
komposztáló tartály (3x32 m3) 1 darab
komposztáló csarnok 880 m2
komposztprizma-forgató gép 1 darab
a komposztálóegység talajtakarása 8000 m2
2.c Építési hulladékfeldolgozó üzem terület/berendezések
Terület 8000 m2
Gépek 1 darab
Aprítógép 1 darab
A szennyező anyagok elkülönítésére használt 1 darab
osztályozó-berendezés 1 darab
porleválasztó berendezés 1 darab
3. Regionális hulladéklerakó telep
Földmunkák 110000 m3
Szigetelés 140000 m2
Tömörítő 1 darab
4. Lerakók rekultivációja 5 darab
rekultiváció 20,1 ha
5. Elkerülő út 1518 m

8. Előzetes munkaterv

Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány 2000. szeptember 2001. május
Gazdasági elemzés 2000. február 2001. május
Pénzügyi elemzés 2000. február 2001. május
Környezeti hatásvizsgálat 1999. március 2001. július
Tervtanulmányok 1999. január 2002. január
Hivatalos engedélyeztetési eljárások 2000. november 2002. január
Tender dokumentumok 2001. október 2003. április
Földvásárlás 2000. december 2001. április
Építési munkálatok 2002. második fele 2004. második fele
Üzemeltetési szakasz 2005 -

9. Gazdasági és szociális költség/haszon elemzés

A költség/haszon elemzés eredményei azt mutatják, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer számos közvetett gazdasági, társadalmi és környezeti hatással jár, amelyek nem mindegyike számszerűsíthető. A gazdasági elemzést érzékenységelemzés egészíti ki. A hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának legfontosabb külső hatásai az alábbiakban foglalhatók össze:

A követelményeknek nem megfelelő elhagyott lerakók rekultivációjával: a vízbázisok károsításának és veszélyeztetésének csökkentése és megszüntetése, tiszta ivóvíz biztosítása, az Aggteleki Nemzeti Park védelme, a hulladékelhelyezésre hasznosított földterület csökkentése, a szennyezett területek növekedésének megállítása, a lakosság és az állatállomány egészségi kockázatainak csökkentése, kedvező tájképi változások.

A szelektív gyűjtés megvalósulásával: az arra alkalmas anyagok újrafeldolgozása csökkenti a természetes erőforrások felhasználását és a szennyezőanyagok kibocsátását, csökkennek a lerakás üzemeltetési költségeik, a szelektív hulladékgyűjtés növeli a lerakó élettartamát - kapacitását tekintve - ezáltal csak később válik szükségessé újak létrehozatala, a szelektív gyűjtés eredményeként csökken a lerakóként használandó földterület.

A komposztálással: csökken műtrágyagyártás által okozott környezetszennyezés és -károsítás, javulnak a biogazdálkodás és a mezőgazdasági termelés természetesebb formáinak feltételei.

Az építési hulladékok feldolgozása: lehetővé teszi az erőforrások és az energia megtakarítását - különös tekintettel a nyersanyagokra - és csökken az építőanyagok és az energia előállításával járó környezetszennyezés.

További külső gazdasági és társadalmi hatások: az üzemeltetés és megvalósítás során új munkahelyek jönnek létre, javulnak az idegenforgalom fejlesztésének feltételei, emelkednek az ingatlanárak, a bezárt, megvalósul az üzemen kívüli ipari létesítmények reaktiválása és hasznosítása, javulhatnak a régió gazdasági fejlődésének kedvezőtlen vonásai.

A kedvezőtlen környezeti hatások: Egyes lakott területekhez közel vezető utakon megnövekszik a teherforgalom, ez ronthat az épületek és az utak állagán, továbbá zaj- és légszennyezése révén érintheti a lakosságot. A projekttel összefüggő külső költség nem állapítható meg.

A projekt környezeti előnyei tehát igazolják a projekt gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi életképességét.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A pénzügyi elemzés alapja a projekt megvalósításának és üzemeltetésének időszakát felölelő, a 2002. és 2029. év közötti időszakra kiterjedő költség- és bevételi terv. A projekt 2002. és 2004. között megvalósul, ezt követően a cserék és pótlások folyamatos projekt költségeket jelentenek. Az üzemeltetés és a fenntartás/karbantartás költségeit és a cserék és pótlások költségeit a szolgáltatási és értékesítési bevételek a projekt üzemeltetése során mindvégig fedezik.

A pénzügyi-gazdasági bázisadatok alapján meghatározásra került a projekt alternatívák belső megtérülési rátája, a nettó jelenértéke, a haszon/költség aránya és maradványértéke. Az ISPA támogatás nélkül a projekt nettó jelenértéke és belső megtérülési rátája kifejezetten kedvezőtlen, haszon/költség aránya szintén alacsony. Ezért az 50 százalékos ISPA támogatási arány elfogadhatónak bizonyult.

A projekt kiterjedten alkalmazza a „szennyező fizet” elvet. A hulladékgazdálkodás költségeit a szolgáltatást igénybe vevők viselik (lakosság, ipar). A fogyasztók az általuk kibocsátott hulladék mennyiségével arányos díjakat fizetnek. A szolgáltatási díjak egy része a lakosságtól, a másik része ipari és intézményi fogyasztóktól származik. A fogyasztók között nem érvényesül megkülönböztetés. A lakosság által fizetendő átlagos hulladékgazdálkodási díj fejenként és évente 11,5 euró, amely a régió háztartásai éves jövedelmének mintegy 0,65 százalékával egyenlő és így elfogadhatónak tekinthető.

11. Környezeti hatáselemzés

A magyar jog előírásainak értelmében a sajókazai hulladéklerakó és a szuhakállói komposztálótelep létesítéséhez előzetes környezeti vizsgálatot kell végezni. E követelmény a 97/11/EK irányelv II. mellékletében is szerepel, így a helyi követelmények és helyi engedélyeztetési eljárások érvényesek rá. A két engedély beszerzése folyamatban van.

A helyi környezetvédelmi felügyelőség támogatását adja a projekthez és nyilatkozatot tett arról, hogy a projekt nem gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága szintén nyilatkozatot tett arról, hogy a projekt nem érint környezeti szempontból sérülékeny területeket.

A hulladékgazdálkodási rendszer kedvező hatást gyakorol a környezetre. A projekt esetleges kedvezőtlen hatásainak csökkentését többféle eszköz szolgálja. Ezek közé tartoznak a különféle műszaki megoldások és a megfigyelő rendszerek, különösen a lerakóknál.

12. Költségek és támogatás

A projekt tervezett beruházási költségei

ezer euróban
Tétel Összes költség Elszámolható költség Nem elszámolható költség
Tervezési díjak 302 189 113
Földterület megvásárlása 0 0 0
A telephelyek előkészítése 334 334 0
Fő munkálatok 6 267 6 267 0
Üzem és gépek 5 114 5 114 0
Technikai segítségnyújtás 117 117 0
Felügyelet a megvalósítás folyamán 136 0 136
Előre nem tervezhető események 506 506 0
Adók, közterhek 0 0 0
Egyéb - a projekt propagandája 202 202 0
Összesen 12 978 12 729 249

A projekt előzetes költségösszetétel

Projekt elem euróban
1. Szelektív hulladékgyűjtő rendszer 2 599 800
2. Hulladékátrakó telep (Ózd) 294 000
3. Hulladékgazdálkodási és feldolgozó üzem (Szuhakálló) 3 228 500
4. Regionális hulladéklerakó telep (Sajókaza) 3 790 900
5. A követelményeket nem teljesítő lerakóhelyek bezárása és rekultivációja 1 870 900
6. Elkerülő út építése 510 200
7. Egyéb költségek 434 700
Összesen 12 729 000
euróban
Összköltség Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA támogatás Támogatási
hányad
%
12 978 000 - 249 000 12 729 000 6 364 500 50

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Az ISPA támogatáson felül a projekt költségek egy részét várhatóan EIB hitelből finanszírozzák, de ennek pontos feltételei még nem kerültek meghatározásra. Jelenleg valószínűnek tűnik, hogy a nemzeti és a helyi hatóságok társfinanszírozzák a beruházásokat. A Környezetvédelmi Minisztérium azonban kutatja környezetvédelmi projektek EIB hitelekből történő finanszírozásának lehetőségeit.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. cikkét.

15. Beszerzési terv

A munkálatok az I.a mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I.a MELLÉKLET

Előzetes Beszerzési Terv
Tender
száma
A tendereztetendő munkálatok
és szolgáltatások
Szerződés típusa
(építés, beszerzések
vagy szolgáltatások)
A tender
indításának várható
hónapja (hónap, év)
Az adott
szerződéssel
kapcsolatos számlák
térítési hányada
1. A Mérnök kiválasztása szolgáltatás 11/2001 0%
2. PR tevékenységek szolgáltatás 01/2002 50%
3. A hulladékkezelő és -feldolgozó üzem megépítése (Szuhakálló) építés 01/2002 50%
4. Technikai segítségnyújtás szolgáltatás 03/2002 50%
5. A regionális hulladéklerakó megépítése (Sajókaza) építés 06/2002 50%
6. Hulladékátrakó telep (Ózd) építés 10/2002 50%
7. Hulladéktelepek és hulladékterek építés 10/2002 50%
8. A szelektív hulladékgyűjtési rendszerek gépjárműveinek és berendezéseinek beszerzése beszerzés 01/2003 50%
9. A meglévő lerakók rekultivációja építés 01/2003 50%

A szerződések odaítélésének specifikus feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és/vagy az interneten tesszük hozzáférhetővé.

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése

Sajó-Bódva-völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszere

ISPA szám: 2001 HU 16 P PE 010

euró
Elszámolható költségek
Év Összes költség Nem elszámol- Összes ISPA Országos hatóságok IFI Kölcsön
ható költségek Központi
kormány-
zat
Helyi
önkor-
mányzat
1

=2+3
2 3

=5+7+8
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9 10
(%)
=9/1
2000 - - - - - - - - - -
2001 10 183 200 - 10 183 200 100 5 091 600 50 4 073 280 1 018 320 - -
2002 - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - -
2005 2 545 800 - 2 545 800 100 1 272 900 50 1 018 320 254 580 - -
2006 - - - - - - - - - -
Év
megjelölése nélkül
249 000 249 000 - - - - - - - -
Összesen 12 978 000 249 000 12 729 000 98 6 364 500 50 5 091 600 1 272 900 - -

9. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PE/011

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

SOPRON RÉGIÓ CSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKTJE

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Mr. Michel Barnier képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”)

Az ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2001 HU 16 P PE 011
Megnevezése: Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási projektje
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2007. december 31.
Helyszín: Sopron városa, Győr-Moson-Sopron megye
Csoport: Szennyvíz
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 18 682 000 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 9 341 000 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 6 982 453 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2007. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

4. Az előleget 1 868 200 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 934 100 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az alábbi 8. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését követően kedvezményezett és a Bizottság közötti megállapodás alapján a munkálatok elvégzésére vonatkozó első lényegi szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomonkövetésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási - és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít; és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz megszerezni a Bizottság előzetes beleegyezését.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok részéről történő rendelkezésre bocsátása.

3. Az előleg második részletének kifizetése az alábbiaknak a kedvezményezett általi bemutatása:

a) beszerzési terv, amelyhez a Bizottság jóváhagyása szükséges,

b) a környezeti hatáselemzésnek a 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelvben foglalt követelmények szerinti elvégzését igazoló dokumentumok,

c) az ipari szennyvíz szükség szerinti előkezelésének/újrafeldolgozásának bizonyítéka,

d) az előkezelés illetékes környezeti hatóság általi figyelemmel kísérésének és végrehajtatásának bizonyítéka,

e) annak igazolása, hogy az ipari eredetű környezetterhelés nem káros a szennyvíztisztító üzem tervezett technológiájára,

f) a magyar hatóságok azon vállalása, hogy az iparágakra vonatkozólag a kibocsátott szennyvíz mennyisége és a tisztítás költsége alapján a Bizottság számára elfogadható mértékű díjat vezetnek be.

4. A végső kifizetés feltétele a végső kedvezményezett részéről annak megerősítése, hogy a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásáról szóló (86/278/EGK) irányelvben és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó irányelvekkel (a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv, a hulladéklerakásról szóló 1999/31/EK irányelv, a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv és a hulladékégetésről szóló 2000/76/EK irányelv).

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2002. 09. 20. Brüsszelben, 2001. 12. 14.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Dr. G. Naszvadi M. Barnier
Nemzeti Programengedélyező Biztos

I. MELLÉKLET

A projekt leírása (összefoglaló)

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PE 011

1. A projekt megnevezése

Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási projektje

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56, H-1133 Budapest

2.3. Felelős: BOROS Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: Fő u. 44-50, H-1011 Budapest

3.3. Felelős: Dr. VASS Nándor - helyettes államtitkár, szektorális programengedélyező

3.4. E-mail: vassnmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (AMENNYIBEN NEM AZONOS A FENTI 3. PONTBAN JELZETT HATÓSÁGGAL)

4.1. Név: Sopron város települési önkormányzata

4.2. Cím: Fő tér 1, H-9400 Sopron,

4.3. Felelős: SERGELY Jolán

4.4. Telefon: (36)-99-515-100

4.5. Fax/Telex: (36)-99-311-445

4.6. E-mail: jshorvathsopron-ph.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Sopron

6. Leírás

A projekt a soproni régió csatornázási és szennyvíztisztítási projektjével kapcsolatos. Sopron a Dunántúl északnyugati részének ipari és közigazgatási központja, közel az osztrák-magyar határhoz. A tájkép domináns eleme a Fertő-tó, amelyet a közelmúltban nyilvánították érzékeny területté. Páratlan természeti környezete, műemlékei és a közeli termál- és gyógyvizek révén fontos idegenforgalmi központ.

A projekt az alábbiakból tevődik össze:

(i) Az elavult - a kapacitása növelés érdekében technológiai fejlesztésre szoruló - soproni biológiai szennyvíztisztító üzem - ahol egy szennyvíziszap komposztáló telep megépítése is szükséges - második szakaszának megépítése. A projekt tartalmazza a szennyvíztisztító üzem rekonstrukcióját is, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15 000 köbméterről napi 20 000 köbméterre bővítése és a foszfor és nitrogén biológiai kivonása.

A tisztított szennyvíz az Ikva folyóba kerül, amely nem minősül érzékeny területnek. A létesítmények közé tartozik egy csapadéktároló és egy komposztálótelep. A szennyvíziszap-kezelés egy menetben valósul meg, egy gravitációs elősűrítő, emésztő, és a primer szennyvíziszap gépi víztelenítését egy biogáz hasznosítással és komposztálással kiegészített utósűrítő szakasz követi. A szennyvíziszap kezelése csökkenti a szennyvíziszap térfogatát, kivonja belőle a víz egy részét, alkalmassá teszi a komposztálásra és esetleg közvetlen mezőgazdasági felhasználásra. A kezelés ráadásul a szennyvíziszapban rejlő bioenergia egy részének visszanyerésére is irányul, amelynek célja hő- vagy elektromos energia előállítása.

A délnyugati régióban a kópházai és harkai kibocsátásoknak a soproni szennyvízkezelő telepre történő átvezetésével a jelenleg túlterhelt nagycenki szennyvízkezelő művek terhelése csökken.

(ii) A fertőrákosi szennyvíztisztító telep kibocsátását a közelmúltban érzékeny területnek nyilvánított Fertő-tó fogadja be. Ahhoz, hogy a telepről kibocsátott kezelt szennyvíz minősége megfeleljen a magyar és a közösségi normáknak, a telepet új technológiai egységekkel kell kiegészíteni. A telep a meglévő építmények felhasználásával kerül rekonstrukcióra a harmadik tisztítási fokozat bevezetése érdekében és kapacitása napi 500 köbméter lesz.

(iii) A szennyvízrendszer átalakítása és bővítése, amely az alábbi műveleteket foglalja magában.

- A régió soproni csatornarendszerhez kapcsolásának része a sopronkőhidai szennyvíztisztító tevékenységének beszüntetése és az érzékeny területen elhelyezkedő és a kibocsátását a Fertő-tóba vezető telep áttelepítése. Az itt gyűjtött szennyvíz nyomott csatornákon a soproni szennyvízhálózatba kerül.

- a csatornahálózatnak a környező települések - Sopronkőhida, Tómalom, Jánostelep, Virágvölgy, Harka és Kópháza - csatlakoztatása érdekében történő kibővítése különféle átmérőjű nyomott és gravitációs, összesen mintegy 25 kilométer hosszúságú vezetékekkel és szivattyúállomásokkal,

- a városi hálózat bővítése (13 kilométernyi különféle átmérőjű szakaszok) az ellátási arány emelése érdekében,

- a meglévő fő csatornarendszer rehabilitációja a jelenlegi magas vízbeszivárgási szintek megszüntetése érdekében.

Az üzemeltető vállalat mennyiségi és minőségi mérésekből álló éves megfigyelő programot valósít meg a csatornarendszeren.

7. Célkitűzések

A projekt célja a régió szennyvíztisztító létesítményeinek jelenlegi állapotából fakadó problémák megoldása:

- a soproni szennyvíztisztító üzem kapacitása nem alkalmas a folyamatosan növekedő igények kielégítésére és tisztító kapacitása sem kielégítő; nem alkalmas a zivatarok csapadékának befogadására, tehát nagy esőzések alkalmával a szennyvíz közvetlenül az Ikva folyóba kerül: az üzem gépészeti struktúráit megemelték, ezért erős szelek esetén a szennyvíz az üzem területén kívülre folyik, amely fertőzésveszélyt okoz;

- a szennyvíziszap feldolgozása problémájának megoldásával a lerakóba szállítandó szennyvíziszap mennyisége csökken; a bűzkibocsátás problémáit fedőszerkezetek alkalmazásával és zárt szállítójárművek alkalmazásával csökkentik;

- a régi csatornákból kiszivárgó szennyvíz szennyezi a talajt és a talajvizet;

- a kombinált csatorna szakaszokban a csapadékvíz elvezető kapacitás gondokat okoz a csatornarendszerben;

- a Fertő-tó érzékeny területté nyilvánítása megköveteli a fertőrákosi szennyvíztisztító telepen a harmadik tisztítási szakasz bevezetését és a sopronkőhidai telep bezárását;

- Sopron város központjában egyes utcákban és lakókerületekben nincs csatornahálózat.

Mennyiségi mutatók

(i) Sopron szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Fizikai mutató Mértékegység Mennyiség
1. Kombinációs szerkezet No 1
2. Biztonsági elosztó szerkezet, szemcsés frakció eltávolítása No 1
3. Szűrő, homokleválasztó, közbülső leválasztó elosztó struktúra No 1
4. Szennyvízátemelő m3/h 4 x 14,6
5. Kombinált struktúra a biológiai tisztításhoz
primer tisztító m3 2x312
anaerob medence m3 4x418
oxigénmentes medence m3 4x710
aktív szennyvíziszap levegőztetés m3 4x2,834
szekunder tisztító m3 8x768
6. Csúcsterhelés kiegyenlítő m3 6,000
7. Fertőzött szennyvíz befogadás és kezelés No 1
8. Primer szennyvíziszap átemelő m3 25
9. Gravitációs elősűrítő m3 528
10. Szennyvíziszap emésztő m3 2 x 2,000
11. Utósűrítő m3 2 x 267
12. Szennyvíziszap homogenizáló m3 40
13. Víztelenítő centrifuga m3/d 24
14. Szennyvíziszapból származó víz kezelése No 1
15. Komposztáló csarnok m2 1,880
16. Gáztartály m3 1,000

(ii) A régiónak a soproni szennyvízrendszerbe kapcsolása

Név Paraméter Egység
(m/darab)
Mennyiség
A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep, a szennyvíznek a soproni szennyvíztisztító telepre történő átirányításával ND150 nyomott
átemelő üzem rekonstrukció
ND300
M
db
m
4700
2
110
Fertőrákosi szennyvíztisztító telep fejlesztése Művek rekonstrukciója - -
Tómalom fejlesztések I. szakasz DN200 m 4871
Virágvölgy fejlesztések I. szakasz ND150 nyomott
ND200-300
Átemelő - kicsi
Átemelő - nagy
M
m
db
db
1210
9037
1
1
A jánostelepi jelentős kibocsátások csatlakoztatása ND200 m 1210
A nagycenki szennyvíztisztító telep (a kópházai és a harkai kibocsátásnak a soproni szennyvíztisztító telepre történő átirányítása) ND150 nyomott
Átemelő
M
db
3700
1

(iii) Csatorna fejlesztése nem csatlakoztatott területeken (Sopron)

Megnevezés Paraméterek Mértékegység (m/darab) Mennyiség
Kutyahegyi fejlesztések ND200
ND63
nyomott átemelő
M
m
db
6252
366
3
Hajnal tér - Bánfalvi út ND200 m 167
Csalogány köz ND200 m 370

(iv) Csatornarendszer fejlesztések

Megnevezés Paraméterek Mértékegység
(m/darab)
Mennyiség
A 1-0-0 főcsatorna kiváltása (a 3-0-0 nagyterhelésű oldalághoz történő visszacsatolással) ND500 m 250
Ágfalvi út - szakasz bővítése ND400 m 1042
Az 1-0-0 főcsatorna vasút alatti keresztező szakaszának rekonstrukciója
Hidraulikus szűk keresztmetszet
Nyomás 1
A 2-0-0 főcsatorna eltávolítása az Ikva-patak medréből és a kapcsolódó szakaszok elfordítása ND 400-500 m 1200
Új utca - szakaszbővítés, hidraulikus szűk keresztmetszet ND300 m 236
A 3-0-0 főcsatorna kibővítése a Vándor S. utcáig ND500 m 716
Baross u. - Terv u. bővítés,
leválasztás csatornaépítéssel
ND300
ND400
m 450
945
Arany J. u. - Bartók B. u. - GYSEV vasútállomás, leválasztás csatornaépítéssel ND400 m 395

8. Előzetes munkaterv

Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány: 08/1999 02/2001
Gazdasági elemzés: 11/1999 02/2001
Pénzügyi elemzés: 11/1999 02/2001
Környezetvédelmi hatásvizsgálat: 10/1999 02/2001
Tervtanulmányok: 11/1999 02/2001
Tender dokumentációk (1.) *  01/2002 04/2002
Felügyelet (2.) *  11/2002 12/2006
Project leírás, Tájékoztatás (5.) *  11/2002 12/2006
Földterületek megvásárlása: - -
(3.) *  Soproni Szennyvíztisztító Művek
Fejlesztési Építési Munkái és Technológiai Fejlesztés (3.1.)
A fertőrákosi Szennyvíztisztító Művek Fejlesztése (3.2.)

01/2003
06/2004

05/2004
05/2005
A Soproni Szennyvíztisztító Művek és a
Fertőrákosi Szennyvíztisztító Művek üzembe helyezése
06/2004
06/2005
11/2004
11/2005
Építési munkák (4) *  A régió soproni kibocsátási 1. csatorna rendszerhez kapcsolása (4.1.) A régió soproni kibocsátási 2. csatorna rendszerhez kapcsolása (4.2.) A nem csatlakoztatott terület Csatornarendszer Fejlesztései (Sopron) és Csatornarendszer Fejlesztése (4.3) 01/2003 12/2006
Üzemeltetési szakasz:
Soproni Szennyvíztisztító Művek
Fertőrákosi Szennyvíztisztító Művek
12/2004

12/2005
Üzemeltetési szakasz: Csatornarendszer folyamatos -

9. Gazdasági és szociális költség/haszon elemzés

A környezeti hatáselemzés figyelembe vette a beruházási, üzemeltetési és karbantartási költségeket és a projekt várható társadalmi és környezetvédelmi előnyeit, úgymint:

- a szennyezés mértékének csökkentése,

- vízforrások védelme,

- a lakosság egészségi állapotának javulása,

- a földterület fejlesztése üzleti és ipari célú fejlesztése,

- a szennyvízből gáz és komposzt előállítása, ezzel más forrásokból származó energia megtakarítása és a műtrágya-felhasználás csökkentése.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A pénzügyi elemzés különféle forgatókönyvekre és különféle támogatási szintekre került elvégzésre és ennek eredményeként 50 százalékos ISPA támogatási arányt találtak elfogadhatónak. A projekt jövedelme a csatornadíjakból származik. A háztartási fogyasztók és az intézmények is az egységes 0,59 euró (jelenleg 0,48 euró) mértékű köbméterenkénti díjat fizetik. A háztartások számára a tervezett díj az átlagos család havi jövedelmének 1,4 százalékáról 1,8 százalékára növekedik. Ez a megemelt ráta ezen a területen megfizethetőnek tekinthető. A projekt jövedelme a projekt működése során mindvégig fedezi az üzemi és karbantartási költségeket. Az érzékenységi elemzés különféle forgatókönyvekre terjedt ki és megerősítette a projekt életképességét.

11. Környezeti hatáselemzés

A környezeti hatásvizsgálat nem szakmai összefoglalása benyújtásra került. A településen tartott lakossági meghallgatás során tájékoztatták a lakosságot a szennyvíztisztító telep tervezett fejlesztéséről, a vonatkozó előzetes tervekről és a projekt környezeti hatásáról. A befogadó víz vizsgálatára megfelelő megfigyelő rendszer kerül bevezetésre és a szennyvíztisztító telepnél a befogadott és kibocsátott szennyvíz paramétereinek nyomon követésére folyamatos megfigyelő rendszer működik.

A projekt a következő közösségi irányelvekkel áll összhangban: a kommunális szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelv, a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításáról szóló 86/278/EGK irányelv, a hulladékgazdálkodásról szóló 75/442/EGK irányelv, a fürdővízről szóló 76/160/EGK irányelv, a 91/692/EGK irányelvvel módosított, az édesvizekről és halászatról szóló 78/659/EGK irányelv, a veszélyes anyagok vizekbe bocsátásáról szóló 76/464/EGK irányelv, vizekről szóló keretdirektíva és az ezekhez tartozó összes, vonatkozó irányelv. Kapcsolódik továbbá a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz, a főváros és a megyei jogú városok szennyvízkezelésének fejlesztésére irányuló magyar kormányprogramhoz, a soproni helyi önkormányzati környezetvédelmi programhoz, a Sopron helyi önkormányzat általános fejlesztési tervéhez, a vele kapcsolatos létesítményfejlesztési tervhez és a települések nemzeti szennyvíztisztítási programjához.

12. Előzetes költségek és támogatás (euróban)

A SOPRONI REGIONÁLIS CSATORNÁZÁSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKTFeladat
Soproni
szennyvíz-
tisztító telep
Fejlesztés,
technológiai
korszerűsítés
A régiónak
a soproni
csatorna-
hálózatba
csatlakoztatása
A nem
csatlakoztatott
területek csatorna-
hálózatának
fejlesztése

Csatorna-
hálózat fejlesztése

Összes
elszámolható
költség
Tervezési díjak 316 600 159 700 35 600 49 100 561 000
Terület előkészítése 640 000 - - - 640 000
Fő munkálatok 4 675 000 4 217 000 974 000 1 438 000 11 304 000
Üzem, gépek 3 966 000 463 000 68 000 - 4 497 000
Felügyelet a megvalósítás folyamán 210 600 106 200 23 600 32 600 373 000
Nem tervezhető események 527 200 265 900 59 200 81 700 934 000
Egyéb - projekt leírás, tájékoztatás 210 600 106 200 23 600 32 600 373 000
Összesen 10 546 000 5 318 000 1 184 000 1 634 000 18 682 000
Összköltség Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költségek
Összes
elszámolható költség
ISPA
támogatás
Támogatási
hányad
%
18 682 000 - - 118 682 000 9 341 000 50

Az ISPA támogatás az összes elszámolható költség 50 százalékával egyenlő.

13. A nemzetközi pénzintézetek részvétele

A Környezetvédelmi Minisztérium tárgyalásokat kezdett az Európai Befektetési Bankkal a Magyarországon jelenleg folyamatban lévő környezetvédelmi projektekhez nyújtandó hitelről.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. cikkét.

15. Beszerzési terv

A munkálatok az I.a mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I.a MELLÉKLET

Előzetes Beszerzési Terv
Tender
száma


A tendereztetendő munkálatok és szolgáltatások
Szerződés típusa
(építési,
beszerzések
vagy
szolgáltatások)
A tender
indításának
várható hónapja
(hónap, év)
Az adott
szerződéssel
kapcsolatos
számlák térítési
hányada*
1. Tender dokumentáció elkészítése Szolgáltatás 09.2001 0
2. Felügyelet Szolgáltatás 03.2002 50%
3. 3.1. Soproni Szennyvíztisztító Művek Fejlesztése, technológiai korszerűsítése
3.2. Fertőrákosi Szennyvíztisztító Művek korszerűsítése
építési és beszerzések 05.2002 50%
4. 4.1. A régiónak a soproni csatornarendszerbe kötése, 1. sz.
- A Sopronkőhidai Szennyvíztisztító Telep megszüntetése, a Soproni Szennyvíztisztító Telephez irányítása
- Tómalom fejlesztés 1. szakasz
- Virágvölgy fejlesztés 1. szakasz
- Jánostelepi kibocsátás bekapcsolása
4.2. A régiónak soproni csatornarendszerbe kötése, 2. sz.
- A Nagycenki Szennyvíztisztító Telep mentesítése (Kópháza és Harka Soproni Szennyvíztisztító Telepre irányítása)
4.3. Csatornahálózat fejlesztése a nem csatlakoztatott területeken (Sopron) és csatornarendszer korszerűsítése
építési és beszerzések 05.2002 50%
5. PR tender - Projektleírás, tájékoztatás Szolgáltatás 03.2002 50%

A szerződések odaítélésének specifikus feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és/vagy az Interneten tesszük hozzáférhetővé.

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése

Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási projektje

ISPA szám: 2001 HU 16 P PE 011

euró
Elszámolható költségek
Év Összes költség Nem elszámol- Összes ISPA Országos hatóságok IFI Kölcsön
ható költségek Központi
kormány-
zat
Helyi
önkor-
mányzat
1

=2+3
2 3

=5+7+8
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9 10
(%)
=9/1
2000 - - - - - - - - - -
2001 13 964 906 - 13 964 906 100 6 982 453 50 5 585 963 1 396 490 - -
2002 980 694 - 980 694 100 490 347 50 392 277 98 070 - -
2003 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - -
2006 3 736 400 - 3 736 400 100 1 868 200 50 1 494 560 373 640 - -
Év
megjelölése nélkül
- - - - - - - - - -
Összesen 18 682 000 18 682 000 100 9 341 000 50 7 472 800 1 868 200 - -

10. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PT/006

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

ÚTREHABILITÁCIÓS PROGRAM A 11.5 TONNÁS TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG ELÉRÉSÉHEZ 1 ÜTEM, 3. ÉS 35. SZ. FŐUTAK AZ ÉSZAK MAGYARORSZÁGI ÉS AZ ÉSZAK ALFÖLDI RÉGIÓKBAN

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: „A BIZOTTSÁG”), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: „A KÖZÖSSÉG”) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Mr. Michel Barnier képvisel, valamint a Magyar Kormány (a továbbiakban: „A KEDVEZMÉNYEZETT”)

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODIK MEG:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk
A PROJEKT MEGNEVEZÉSE

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához:

Projekt száma: 2001 HU 16 P PT 006
Megnevezés: Útrehabilitációs program a 11.5 tonnás teherbíró képesség eléréséhez 1 ütem, 3. és 35. sz. főutak az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban
Időtartam: Kezdés időpontja: A pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása
A befejezés időpontja: 2005. december 31.
Helyszín: Észak-Magyarország és Észak-Alföld
3. cikk
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 39 999 080 euró;

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint;

3. Az ISPA támogatás felső határa 19 999 540 euró;

4. A 2001. évi költségvetés B7-020-as költségvetési során 15 999 632 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk
KIFIZETÉSEK

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. E Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2005. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

Az előleget 3 999 908 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 1 999 954 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja a jelen Megállapodást;

- A fennmaradó rész az alábbi I. a Mellékletben („A 3. Főút mélyépítési munkálatai”) foglalt beszerzési tervben jelzett szerződés aláírását követően kerül kifizetésre.

5. cikk
A KÖZÖSSÉGI JOG ÉS POLITIKÁK BETARTÁSA

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. cikk
SZELLEMI TULAJDON

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomonkövetésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási - és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk
ENGEDÉLYEK ÉS FELHATALMAZÁSOK

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk
A PROJEKTRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státuszára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít; és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni, és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezésének megszerzésére.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok általi rendelkezésre bocsátása.

1. Az előleg második részének kifizetése az alábbi feltételek teljesülésének függvénye:

a) az UKIG keretein belül a projekthez rendelt projektvezetési egység projektvezetőjének kijelölése.

b) - a tervezési szakaszban egy minden egyes szakaszra vonatkozólag a szélesítési, kiigazítási vagy új struktúrák kialakítására vonatkozó javaslatot is magában foglaló Terv kidolgozása, a növény- és állatvilágra vonatkozóan várható hatások értékelése és a szükséges hatáscsökkentő intézkedések leírása;

- a Tervnek az illetékes Regionális Felügyelet általi jóváhagyása;

- a magyar hatóságok részéről a Tervben foglalt, a projekt környezeti hatásának csökkentéséhez szükséges kiigazító intézkedések vállalása.

A végső kifizetés Bizottság általi teljesítésének feltételei:

a) A karbantartási projekt kedvezményezett általi bemutatása. A projekt a projektek üzemeltetésének megkezdését követő 10 éves időszakot fedi le és teljesíti a 96/53 EK irányelvben foglalt normák szerinti üzemeltetés követelményeit.

b) A végső beszámolóval együtt a kedvezményezett közlekedésbiztonsági hatásvizsgálatot nyújt be a Bizottságnak.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

Budapesten, 2002. 03. 05. Brüsszelben, 2001. 12. 14.
A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Kovács Álmos M. Barnier
Nemzeti Programengedélyező Biztos

I. MELLÉKLET

A projekt leírása

Útrehabilitációs program a 11,5 tonnás teherbíró-képesség eléréséhez 1 ütem, 3. és 35. sz. főutak az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PT 006

1. A projekt címe

Útrehabilitációs program a 11,5 tonnás teherbíró képesség eléréséhez 1 ütem, 3. és 35. sz. főutak az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban

2. A pályázatot benyújtó hatóság (NEMZETI ISPA KOORDINÁTOR)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter irodája

2.2. Cím: Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

E-mail: peter.heilmeh.hu

3. Végrehajtó szervezet (A III.2. MELLÉKLET II. SZAKASZ (2) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT)

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KöViM)

Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: Dob u. 75-81., H-1077 Budapest

E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

4. Végső kedvezményezett (AMENNYIBEN NEM AZONOS A FENTI 3. PONTBAN JELZETT HATÓSÁGGAL)

4.1. Név: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG)

Nemzetközi Programok Részlege

4.2. Cím: Fényes Elek u. 7-13., H-1024 Budapest

E-mail: bothmail.kozut.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió:

Észak-Magyarország és az Észak-Alföld

6. Leírás

A program magyarországi főutak egyes szakaszainak rehabilitációjára és korszerűsítésére irányul, a korábban (1996 és 1998 között) EIB hitelekből és PHARE támogatásokból és nemzeti forrásokból finanszírozott, folyamatban lévő Nemzeti Közútrehabilitációs Program része.

A program hét, egymáshoz hasonló, két észak-déli folyósón megvalósuló komponensből áll, amelyek mindegyike a TINA (közlekedési infrastruktúra-szükségletek felmérése) folyamatban meghatározott közúthálózat része.

A program az alábbi közutak rehabilitációját és fejlesztését foglalja magában:

Közút A szakasz végpontjai Kezdő kilométer Záró kilométer
2 Vác-Parassapuszta 40+140 78+830
3 Nyékládháza-Tornyosnémeti 170+400 178+315
190+112 246+773
6 Budapest-Szekszárd 18+100 139+932
35 Nyékládháza-Debrecen 0+000 77+775
42 Püspökladány-Ártánd 8+000 63+100
47 Debrecen-Berettyóújfalu 0+000 34+900
56 Szekszárd-Udvar 0+000 60+831

A Nemzeti Közútrehabilitációs Program célja a fő tranzitutak állagromlásának megállítása és ezen utak fejlesztése a vonatkozó nemzetközi normák teljesítése érdekében. Mindez magában foglalja:

- A burkolat megerősítése a közösségben megengedett maximális 11,5 tonnás tengelyterhelés növelésének lehetővé tételére;

- Az útpályák minimálisan 7,5 méteresre növelése 2,25 méteres útpadkákkal, ahol a meglévő útpálya szélessége nem éri el a 7 métert. A szélesítés alól kivételt képeznek a városok (ahol sebességkorlátozás van életben) és azok a szakaszok, ahol elkerülő utak építését tervezik;

- Egyes csomópontok fejlesztése;

- Sebességcsökkentés és a forgalom zajszintje csökkentésére irányuló intézkedések a városokba bevezető szakaszokon;

- Kerékpárutak építése;

- Hidak megerősítése és szélesítése.

A program két ütemben valósul meg:

- 1. ütem, 3. és 35. sz. főút

- 2. ütem, 2., 6., 42., 47. és 56. sz. főút.

Az első ütemben foglalt útszakaszok kiemelten fontosnak tekintendők, miután az M3 autópálya üzembe állítását követően stratégiai fő útvonallá válik a nemzetközi teher- és személyforgalom számára, különösen Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia között.

A program első fázisa két kelet-magyarországi közútra összpontosul:

- A 3. főút egy része (nemzetközi E71, 64,6 km, az út teljes hosszának 85%-a), Nyékládházától Miskolcon keresztül a szlovák határt Tornyosnémetinél átlépve északkelet felé (egészen a Kassa környékén található ipari régióig folytatódva).

- A 35. főút (77,8 km, az út teljes hossza), Nyékládházától délkeleti irányban Polgáron keresztül Debrecen városáig (a román határ felé vezető 48. úthoz és az Arad irányában vezető 42. és 47. úttal kapcsolódva).

7. Célkitűzések

- A projekt a magyarországi közlekedési infrastruktúrának az európai közlekedési hálózatba integrálásával járul hozzá a csatlakozási partnerség célkitűzéseinek megvalósításához. E tekintetben megjegyzendő, hogy a közlekedési szektor csatlakozási partnerségben meghatározott prioritásainak egyike a „megfelelő beruházások végrehajtása a közlekedési infrastruktúra terén, különös tekintettel a transzeurópai hálózatok bővítésére”. Ezzel kapcsolatosan a 10 éves fejlesztési programról szóló, 2117/1999. Korm. határozat az alábbi célokat jelölte ki:

- A transzeurópai hálózatok új magyarországi szakaszainak fejlesztése, hozzáférést biztosítva a nemzetközi közlekedési hálózathoz;

- A kapacitások fejlesztése a növekvő közúti közlekedési igények kielégítése érdekében;

- A közúthálózat fejlesztése és korszerűsítése a közlekedésbiztonság javítása, a menetidő és a torlódások csökkentése érdekében;

- A TINA úthálózat magyarországi szakaszainak - beleértve a kelet és nyugat közötti, meghatározott összeköttetést biztosító utakat és az 1992 és 1999 közötti megvalósításra tervezett közút-rehabilitációs program hátralévő elemeit - megerősítése.

- A Tanács 96/53/EK irányelve, amelyben a Európai Bizottság meghatározza a nemzetközi forgalomban elfogadott maximális súlyhatárokat, bevezetve a 11,5 tonnás tengelyterhelést. A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségei között Magyarország bevezeti a közúti gépjárművekre vonatkozó közösségi normákat. Ennek kapcsán megemelkedik a gépjárművek megengedett teherbírása és bruttó szállítókapacitása, és bevezetésre kerül a 11,5 tonnás maximális tengelyterhelés. Ez a változás - megelőző intézkedés híján - az útburkolatok és a hidak gyorsuló állagromlását idézné elő, ami viszont az úthasználat és karbantartás költségeit növelné.

- A közút-rehabilitációs program célja a fenti költségeknek érintett utak és hidak szelektív fejlesztése révén történő elkerülése. Egyes esetekben a közút-rehabilitáció az utaknak a szabvány gyorsforgalmi út szabvány szerinti méretre történő szélesítését is lehetővé teszi. Az elemzés vizsgálja, hogy az útburkolatok és a hidak megerősítésének és/vagy fejlesztésének milyen mértékű költségeit indokolhatják az úthasználat és karbantartás költségeiben elért megtakarítások. A projekt végrehajtásának eredményeként nőhet a forgalom sebessége, emelkedik a szolgáltatás színvonala és csökken a szűk keresztmetszetek száma, végső soron pedig biztonságosabbá válik a közlekedés az érintett útszakaszokon.

- A projekt megvalósulása az alábbi fizikai mutatók segítségével követhető figyelemmel:

Teljesítménymutatók:

Fizikai mutató Mértékegység
(pl. m3, fm, darab)
Mennyiség 3., főút Mennyiség 35. sz. főút
Burkolat erősítése km 64,6 77,8
Szélesített útszakasz hossza km 33 14
ALAPOZÁS: Földmunka, feltöltés m 20 213 8 685
ÚTÉPÍTÉS: Aszfaltozás m 26 956 3.261
ÉPÍTMÉNYEK: Hidak db 8 11
Kerékpárutak km - 5
Csomópontfejlesztés szám 12 11
Zajcsökkentő intézkedések darab 15 13

Eredménymutatók: Megtakarított idő (menetidő x felhasználók száma)

Hatásmutatók:

- Forgalom

- A biztonság mértékének javulása (balesetek száma/év)

8. Munkálatok ütemezése

Munkálat besorolása Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Elvi tervezés 12.04.2001 21.05.2001
Környezeti hatásvizsgálat 15.02.2001 21.05.2001
Környezetvédelmi átvilágítás 15.02.2001 21.05.2001
Tervtanulmányok 05.06.2001 01.12.2001
Tender dokumentumok 01.12.2001 08.01.2002
Földterület megvásárlása 01.12.2001 31.05.2002
Építési munkálatok 01.07.2002 30.06.2004
Üzemeltetés 01.07.2004

9. Gazdasági és szociális költség/haszon elemzés

- Az értékelést a Világbank HDM modellje felhasználásával végezték, az eredmények a Program komponenseire vonatkozólag általában kedvező szintű gazdasági előnyöket mutatnak.

Táblázat: A gazdaság elemzés eredményei

Tétel Gazdasági megtérülési
hányados (ERR)
Nettó jelenérték
10 százalékon millió euró
Haszon/költség arány
3. főút 16,6% 11,9 1,6
35. főút 33,5% 43,4 3,7

- A projekt gazdasági előnyei az alábbiakból fakadnak:

- a forgalom fejlesztése;

- a fő tranzitfolyosókon a járművek üzemeltetési költségeinek csökkenése;

- az útfenntartás/karbantartás költségeinek csökkenése;

- a menetidő csökkenése és

- mindezek által a kereskedelem és a gazdaság fejlődésére gyakorolt hatások.

A 35. sz. főút az intenzívebb forgalom és az út jelenlegi rosszabb állapota következtében általában nagyobb mértékű gazdasági hasznokat mutat.

- A használat tőkeköltségei 20 százalékos növekedését feltételező érzékenységi vizsgálat még pozitív általános gazdasági előnyöket mutat, a gazdasági megtérülés így is 14 százalék a 3. és 29 százalék a 35. főútra vonatkoztatva.

- A 3. főúton a forgalom szintje napi 1600 és 27 000 jármű között van - 2020-ban várhatóan 2500 és 42 000 között alakul, míg a 35. főúton 2001-ben 3500 és 14 000 jármű között volt, majd 2020-ban 5400 és 21 700 között alakul, az alkalmazott feltevések szerint. Az út városi és települések közötti szakaszai indokolják a forgalom intenzitásának ilyen nagymértékű ingadozását. Ez különösen érvényes a 3. sz. főútra, ahol az 1. és a 2. szakaszon élénk a forgalom. E szakaszok együttesen csupán 7,915 métert tesznek ki: ez az út vezet Miskolcra. A jelek szerint a problémák ezeken a szakaszokon inkább városi jellegűek és a forgalom feltehetőleg a Miskolcra munkahelyükre bejárók közlekedéséből adódik.

A forgalom tekintetében meglehetősen konzervatív növekedési forgatókönyvek kerültek figyelembevételre a szóban forgó elemzések során a könnyű és a nehéz tehergépjárművek tekintetében. Figyelembe vették a normál országos előrejelzést, de nem veszik figyelembe a M3 autópálya megnyitásának hatását, sem nehéz tehergépjárművek számának a rehabilitációt követően megélénkülő uniós forgalom hatásaként bekövetkező emelkedését. A nehéz tehergépjárművek jelenleg a forgalom mintegy 5 százalékát teszik ki az érintett utakon, míg a nemzetközi forgalomban ez az arány 8 százalék.

A forgalom növekedésének évenkénti százalékos aránya
2001-2020 személygép-
kocsik
autóbuszok könnyű
tehergépjárművek
közepes
tehergépjárművek
nehéz
tehergépjárművek
3 főút 2,3 1,0 2,3 2,8 2,8
35 főút 2,3 1,0 2,3 2,8 3,0

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A pénzügyi elemzés itt nem releváns, tekintve, hogy a szóban forgó utakon nem kell útdíjat fizetni és a projekt nem jövedelemtermelő jellegű.

11. Környezeti hatáselemzés

A magyar környezetvédelmi hatóság megvizsgálta a projektet és 2001. május 22. napján azt a határozatot hozta, hogy a projekt keretein belül tervezett tevékenységek nem igényelnek teljes körű környezeti hatásvizsgálatot, a következő fő szempontok figyelembevételével:

- A 3. és 35. főutak megerősítése és szélesítése nem változtatja meg az utak besorolását;

- A főutak szélesítése nem növeli a forgalmi sávok számát;

Ezen túlmenően a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelet nyilatkozata szerint a projekt nem környezeti szempontból érzékeny területen helyezkedik el és nem gyakorol jelentős hatást a környezetre.

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (KöViM) által felkért nemzetközi szakértők környezeti felmérést is végeztek, amely ajánlásainak alapján a Bizottság környezetvédelmi alapterv kidolgozását kéri a tervezési szakaszban. A tervnek minden olyan szakaszra vonatkozóan, ahol szélesítést, kiigazítást vagy új építmények létrehozatalát tervezik, ki kell terjednie az élővilágra várhatóan gyakorolt hatásokra és a szükséges hatáscsökkentő intézkedésekre, a becsült költségek megjelölésével. A tervet az illetékes környezetvédelmi felügyeletekkel kell jóváhagyatni. A Pénzügyi Megállapodás kiegészült egy feltétellel (8. Cikk).

12. Költségek és támogatás (euróban)

A BERUHÁZÁS várható költségei


TÉTEL
ÖSSZES
KÖLTSÉG
A PÁLYÁZATOT
MEGELŐZŐEN
FELMERÜLT
KÖLTSÉGEK
EGYÉB NEM
ELSZÁMOLHATÓ
KÖLTSÉGEK
ÖSSZES
ELSZÁMOLHATÓ
KÖLTSÉG
Tervezési díjak 328 362 328 362 -
Földterület megvásárlása 250 600 250 600
Fő munkálatok 35 723 916 - 0 35 723 916
Üzem és gépek 0 0 0 0
Felügyelet a megvalósítás folyamán 1 060 000 0 1 060 000
Nem tervezhető események 3 215 164 0 3 215 164
Adók, közterhek 5 063 612 32 090 5 031 522 0
ÖSSZESEN 45 641 654 360 452 5 282 122 39 999 080

Az egyes utak költségei az alábbiak szerint várhatók:

3. sz. főút: 25 847 992

35. sz. főút 19 793 662

Összköltség Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatási
hányad
%
45 641 654 - 5 642 574 39 999 080 19 999 540 50

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

A teljes költség 40 százalékát kitevő EIB hitelre vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

A projekthez nyújtandó támogatásra vonatkozó feltételek a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkében kerülnek felsorolásra.

15. Beszerzési terv

A munkálatok az I.a mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I.a MELLÉKLET

Előzetes beszerzési terv
Tender
száma
A tendereztetendő
munkálatok és
szolgáltatások
Szerződés típusa
(építés, beszerzések
vagy szolgáltatások)
A tender indításának
várható hónapja
(hónap, év)
Az adott szerződéssel
kapcsolatos számlák
térítési hányada
1 Mélyépítési munkálatokra vonatkozó szerződés a 3. sz. főúthoz építés 2002. március
2 Mélyépítési munkálatokra vonatkozó szerződés a 35. sz. főúthoz építés 2002. március
3 Építési munkálatok felügyelete szolgáltatások 2002. március

A szerződések odaítélésének specifikus feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és/vagy az interneten tesszük hozzáférhetővé.

II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt megnevezése:

Közút-rehabilitációs program a 11,5 tonnás teherbíró-képesség eléréséhez 1. Ütem

ISPA szám: 2001 HU 16 P PT 006

euró
Elszámolható költség
Év Összes
költség
Nem
elszámol-
Összes ISPA Országos
hatóságok
IFI
kölcsön * 
ható
költség
Központi
kormányzat
1

=2+3
2 3

=5+7
4
(%)
=3/1
5 6
(%)
=5/3
7 8 9
(%)
=8/1
2000 - - - - - - - - -
2001 31 999 264 - 31 999 264 100 15 999 632 50 15 999 632 - -
2002 - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - -
2004 7 999 816 - 7 999 816 100 3 999 908 50 3 999 908 - -
2005 - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - -
Év meg-
jelölése nélkül
5 642 574 5 642 574 - - - - - - -
Ösz-
szesen
45 641 654 5 642 574 39 999 080 88 19 999 540 50 19 999 540 - -

11. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

Projekt száma: CCI 2001. CE 16 AT 002

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

A MONITORING BIZOTTSÁGOK MEGSZERVEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az Európai Közösség (a „Közösség”), képviseletében az Európai Közösségek Bizottsága („a Bizottság”), amelyet ennek a szerződésnek az aláírása céljából Guy CRAUSER, a regionális politikáért felelős főigazgató képvisel,

egyik részről,

valamint a

Boros Imre miniszter - Phare Program Koordinációs Iroda, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.- által képviselt Magyar Köztársaság („a Kedvezményezett”),

másik részről,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
Tárgy

1. A jelen szerződés tárgya az 1. mellékletben részletezett ISPA Monitoring Bizottság megszervezéséhez nyújtandó közösségi támogatás, amely feladat megvalósítása a megbeszélések második ciklusától kezdődik és legalább három megbeszélésen keresztül tart.

2. A Monitoring Bizottság, annak elnöke és a Közösség közötti kapcsolatokat, alá- és fölérendeltségi viszonyokat és kötelességeket az ISPA projektekre aláírt Pénzügyi Megállapodás határozza meg.

3. A Kedvezményezett a jelen Szerződésben meghatározott, ezeket a különleges feltételeket („Különleges Feltételek”) és azok mellékleteit tartalmazó feltételekkel kap támogatást. A Kedvezményezett ezennel kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadta ezeket a feltételeket.

4. A Kedvezményezett elfogadja a támogatást és vállalja az Intézkedés (Operation) saját felelősségi körében történő ellátását.

2. cikk
A végrehajtás időtartama

1. A jelen Támogatás-finanszírozási Megállapodás időtartama aláírásának napjától 2004. április 30. napjáig terjed.

2. A Monitoring Bizottságok üléseinek átlagos időtartama két nap, ezek az ülések a megállapodás időtartama során évente két alkalommal bármikor megtarthatók.

3. cikk
Az Intézkedés finanszírozása

1. A Intézkedés teljes költsége és a közösségi finanszírozásra jogosult költség becsült összege a III. Mellékletben leírtaknak megfelelően 120 ezer euró.

2. A Közösség az 1. bekezdésben meghatározott teljes várható jogosult költség 100%-ával egyenértékű összeg - 120 ezer euró - rendelkezésre bocsátását vállalja; a végleges összeget a II. melléklet 17. cikkében leírtaknak megfelelően határozzák meg.

3. Az alábbiakban megadott bankszámlaszámon elhelyezett összeg kamatait a támogatás céljaira kell felhasználni.

4. cikk
Technikai és pénzügyi beszámolási kötelezettségek és fizetési eljárások

1. Az első pénzügyi beszámolót az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt a Monitoring Bizottság második tárgyalási ciklusát követően kell benyújtani.

2. A II. melléklet 15. cikkének (1) bekezdésében leírt lehetőség igénybevétele esetén az előleg a támogatásra jogosult teljes költség felére korlátozódik.

Előleg 60 ezer euró
Előrejelzett végső költség 60 ezer euró

(a II. mellékletben foglalt feltételek szerint)

3. Az átutalásokat a következő bankszámlára kell teljesíteni:

ISPA bankszámla száma:
Bankszámla tulajdonosa: Nemzeti Alap
Bank címe:
Bank kódja:

A II. melléklet 9. cikkének 2. pontja és 14. cikkének (2., 3. és 4. bekezdése) erre a szerződésre nem vonatkozik. A támogatásra jogosult költségeket ennek a szerződésnek a III. melléklete tartalmazza.

5. cikk
Címek

A Szerződéssel összefüggő közléseket az Intézkedés számának és címének megjelölésével írásban kell intézni az alábbi címekre:

A Bizottság részére:

A kifizetési igényléseket, a hozzájuk kapcsolódó teljesítési beszámolókat és az esetleges bankszámla-szerződési változásokat a következő címre kell küldeni:

European Commission

Directorate-General REGIO/G

Mr. Brian GRAY

CSM1 - 2/62

rue dela Loi 200

B-1049 BRUSSELS

Egy másolatot meg kell küldeni a Bizottság Képviselete vezetőjének.

6. cikk
Mellékletek

1. Az alábbi dokumentumok a Különleges Feltételek mellékleteinek minősülnek és a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik:

I. melléklet: Az Intézkedések leírása

II. melléklet: A külső segélyre vonatkozó EK támogatási szerződésekre vonatkozó Általános Feltételek

III. melléklet: Az Intézkedések költségvetése és elszámolható kiadásai

2. Az I. melléklet és a Különleges Feltételek közötti esetleges ellentmondás esetén a Különleges Feltételek rendelkezései az irányadók. Az I. és a III., valamint a II. melléklet közötti ellentmondás esetén a II. melléklet előírásai irányadók.

Készült három eredeti angol nyelvű példányban, amelyből kettő a Bizottságé, egy eredeti példány pedig a Kedvezményezetté.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 16-án

A kedvezményezett részéről A Közösség részéről
Boros Imre Guy Crauser
Főigazgató

I. MELLÉKLET

Az Intézkedés leírása

A projektek minőségének folyamatos javítása nyilvánvaló módon az ISPA stratégia egyik kulcspontja, ezért is egyre fontosabb a megvalósítás mindenkori helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. 2001 tavaszától a tagjelölt országokban Monitoring Bizottságok jönnek létre, és ezeknek a bizottságoknak forrásokra van szükségük a felmerülő költségek finanszírozásához. Tekintettel arra, hogy ezek az ISPA programok első Monitoring Bizottságai, ki kell alakítani a megfelelő irányelveket.

Az előcsatlakozási stratégia keretében a támogatások összehangolására irányadó CR 1266/99 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint a monitoring tevékenységre vonatkozó kiadások a Közösség költségvetéséből támogatásra jogosultak. Az Irányító Bizottság (Management Committee) már kifejezte pozitív véleményét az ISPA által támogatott projektek támogatási jogosultságára vonatkozó rendelkezésekről.

A projekt monitoring tevékenységért felelős Monitoring Bizottság ezzel a megállapodással rendelkezni fog a Bizottság által vagy megbízásából kezdeményezett intézkedésekre vonatkozó jóváhagyott 2001. évi Szakmai Segítségnyújtási dokumentummal összhangban meghatározott, a III. mellékletben felsorolt tevékenységek támogatásához szükséges pénzügyi erőforrásokkal.

ÁLTALÁNOS ÉS ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Általános kötelezettség

1(1) A Kedvezményezett biztosítja az Intézkedésnek az I. mellékletben leírtak megfelelő végrehajtását - önállóan vagy egy vagy több civil szervezettel vagy intézménnyel együtt.

A Kedvezményezett alvállalkozásba adhatja - lehetőség szerint helyi cégeknek - az Intézkedés (munkák, szolgáltatások) egy meghatározott részét. Az Intézkedés nagyobb részét azonban a Kedvezményezettnek kell végrehajtania.

Amennyiben az Intézkedés megvalósításához a Kedvezményezettnek szerződéseket kell kötnie, a IV. Mellékletben leírt szerződéskötési eljárásokat kell alkalmaznia. A partnereknek, az alvállalkozóknak és a beszállításoknak vagy a Közösségből, vagy az Intézkedés programja alapján támogatásokra jogosult országból vagy országokból kell származniuk.

A Közösség nem ismer el szerződéses kapcsolatot önmaga és a Kedvezményezett partnere(i) vagy önmaga és egy alvállalkozó között. A Kedvezményezett egyedül köteles számot adni a Bizottságnak az Intézkedés végrehajtásáról. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Szerződés alapján rá vonatkozó feltételek minden résztvevő partnerre és alvállalkozóra is érvényesek lesznek.

1(2) A Kedvezményezett köteles kellő gondossággal és megfelelő hatékonysággal, valamint a Szerződésben foglaltakkal összhangban és az érintett terület legjobb módszereinek megfelelően végrehajtani az Intézkedést.

Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles mozgósítani a projekt maradéktalan megvalósításához - az Intézkedés Leírásában meghatározottak szerint - szükséges pénzügyi, emberi és anyagi erőforrásokat; törekednie kell a helyi humán és anyagi erőforrások felhasználására.

1(3) Ha a Bizottság által finanszírozott jelen vagy bármely más Intézkedéssel kapcsolatosan a Kedvezményezett vagy annak bármely partnere, alvállalkozója vagy ügynöke korrupt gyakorlatot követ, a Bizottság felfüggesztheti az Intézkedést vagy a 11. cikk (3) bekezdésében leírtaknak megfelelően felbonthatja a Szerződést.

2. cikk
A tájékoztatási és a pénzügyi és szakmai beszámolókkal kapcsolatos kötelezettségek

2(1) A Kedvezményezett köteles teljes körű tájékoztatást nyújtani a Bizottságnak az Intézkedés megvalósításáról. Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles időközi jelentéseket és záró beszámolót készíteni. E jelentések szakmai (technikai) és pénzügyi részből állnak. A Bizottság jogosult bármikor kiegészítő tájékoztatást kérni; ezt az információt a Kedvezményezett harminc napon belül köteles megküldeni.

2(2) A Kedvezményezett az alábbiakban meghatározottakkal összhangban időközi jelentéseket köteles küldeni a Bizottságnak. Minden jelentésben minden részletre kiterjedően számot kell adni a projekt megvalósításáról.

A beszámolókat úgy kell elkészíteni, hogy az lehetővé tegye a célok, a várhatóan alkalmazandó eszközök, a várt és elért eredmények és az Intézkedés részletes költségvetésének összevetését. A beszámolóhoz csatolni kell az Intézkedés következő szakasza megvalósításának cselekvési tervét.

2(3) A végleges beszámolónak tartalmaznia kell az Intézkedés végrehajtásának részletes körülményeit, a Közösség mint finanszírozási forrás meghatározására tett lépésekre vonatkozó információkat, az Intézkedés hatásának értékelésében felhasználható információkat, az Intézkedés minden elszámolható költségére vonatkozó végelszámolást, továbbá az Intézkedés bevételeire, kiadásaira és a kapott kifizetésekre vonatkozó összefoglalót.

2(4) A beszámolókat három példányban, a szerződés nyelvén kell benyújtani az alábbi időközönként:

A ha a kifizetések a 15. cikk (1) bekezdésének 1. vagy 3. lehetősége szerint teljesülnek: a Bizottsághoz egyetlen záró beszámolót kell benyújtani a Különleges Feltételek 2. cikke értelmében az Intézkedés megvalósítására megállapított időtartam végét követő hat hónapon belül;

B ha a kifizetések a 15. cikk (1) bekezdésének 2. lehetősége szerint teljesülnek:

- minden kifizetési igényléshez időközi jelentést kell mellékelni;

- a Bizottsághoz egyetlen záró beszámolót kell benyújtani a Különleges Feltételek 2. cikke értelmében az Intézkedés megvalósítására megállapított időtartam végét követő hat hónapon belül.

2(5) A Különleges Feltételek rendelkezhetnek arról, hogy a Kedvezményezett köteles megküldeni a beszámolók egy-egy példányát az Intézkedés monitoringáért felelős EK Képviseletnek.

2(6) Ha a Kedvezményezett nem nyújt be záró beszámolót a 2. cikk (4) bekezdésében a záró beszámoló benyújtására meghatározott határidőig és erre nem szolgál elfogadható és elégséges írásos magyarázattal, a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésének első francia bekezdésében foglaltakkal összhangban megszüntetheti a Szerződést és visszatarthatja az esedékes összegeket.

A fentieken túlmenően ott, ahol a kifizetésekre a 15. cikk (1) bekezdésének 2. lehetősége szerint kerül sor, és a Kedvezményezett a Különleges Feltételek 2(1) cikkében meghatározott időpontot követő határidőn belül nem nyújt be közbenső beszámolót és kifizetési igénylést az egyes 12 hónapos időszakokra, a Kedvezményezett köteles tájékoztatni a Bizottságot arról, mi akadályozta meg e kötelessége teljesítésében, és benyújtani az Intézkedés megvalósításának helyzetére vonatkozó összefoglalót. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti e kötelezettségét, a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdése első francia bekezdésében foglaltakkal összhangban megszüntetheti a Szerződést és visszatarthatja az esedékes összegeket.

3. cikk
Felelősség

3(1) A Közösség semmilyen oknál fogva és semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a Kedvezményezett személyzete által elszenvedett vagy a Kedvezményezett vagyontárgyaiban az Intézkedés végrehajtása során előidézett károkért. A Bizottság az ilyen károkra való hivatkozással semmiféle kártérítési követelést vagy a kifizetendő összeg növelése iránti igényt nem fogadhat el.

3(2) A Kedvezményezett egyedüli és kizárólagos felelősséget vállal az Intézkedés végrehajtása során harmadik személyeknek okozott károkért, beleértve az anyagi károkat és a személyi sérüléseket. A Kedvezményezett mentesíti a Közösséget minden, a Kedvezményezett vagy annak alkalmazottai vagy a jogszabályok értelmében a Kedvezményezett felelősségi körébe tartozó személyek által okozott jogsértésekkel vagy harmadik felek jogainak megsértésével kapcsolatban felmerülő kötelezettség teljesítése alól.

4. cikk
Összeférhetetlenség

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket az összeférhetetlenség megelőzésére, valamint hogy minden ilyen vagy hasonló helyzethez vezető körülményről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

5. cikk
Titoktartás

A Bizottság és a Kedvezményezett vállalja a 2. cikkben jelzett beszámolók, továbbá minden egyéb, bizalmasan átadott vagy közölt dokumentum, információ és egyéb anyag titkosságának megőrzését.

6. cikk
Nyilvánosság

6(1) A Bizottság ellenkező értelmű kérése hiányában az Intézkedéssel kapcsolatban a Kedvezményezett bármely értesítésében, közlésében - beleértve a konferenciákon és szemináriumokon elhangzottakat vagy közzétetteket - ki kell nyilvánítani, hogy az Intézkedés az Európai Közösség pénzügyi támogatásával valósul meg.

A Kedvezményezettnek meg kell tennie minden szükséges lépést annak közlése érdekében, hogy az Intézkedés a Közösség finanszírozásával vagy társfinanszírozásával valósul meg. Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles az Intézkedés végső kedvezményezettjei részére adott tájékoztatásaiban, belső és záró beszámolóiban és a médiában megjelentetett közleményekben hivatkozni az Intézkedésre és a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatásra.

6(2) A Kedvezményezett által kiadott minden közleménynek, beleértve a különböző formában, adathordozón, közegen, többek között az interneten keresztül közölt információknak tartalmazniuk kell a következő figyelmeztetést: „A jelen dokumentum az Európai Közösség pénzügyi támogatásával jött létre. Az itt megjelenített nézetek a [a Kedvezményezett neve] nézetei, így semmiképpen nem tekinthetők az Európai Közösség hivatalos álláspontjának.

7. cikk
Az eredmények és a berendezések tulajdonjoga és használata

7(1) Az Intézkedés eredményeinek és az Intézkedéssel kapcsolatban elkészült beszámolóknak és egyéb dokumentumoknak a tulajdonjoga, ipari és szellemi tulajdonjoga a Kedvezményezettet illeti.

7(2) Az első bekezdés rendelkezéseitől függetlenül a Kedvezményezett köteles lehetővé tenni a Bizottság számára az Intézkedésből származó összes dokumentum bármilyen formában történő használatát.

7(3) Az Intézkedés megvalósítására megállapított időtartamának végére a közösségi támogatásból kifizetett berendezéseket, járműveket és egyéb beszállított tételeket a Kedvezményezett valamely helyi partnerének vagy az Intézkedés végső kezdeményezettjének kell átadni. A záró beszámolóhoz csatolni kell a tulajdonjog átruházásának dokumentumait.

8. cikk
Az Intézkedés értékelése

8(1) Ha a Bizottság időközi vagy utólagos értékelést végez, a Kedvezményezett köteles a Bizottság vagy meghatalmazott képviselője rendelkezésére bocsátani minden olyan dokumentumot és adatot, amely vélhetően lehetővé teszi az értékelés sikeres végrehajtását. A Kedvezményezett köteles biztosítani a Bizottság vagy meghatalmazott képviselői számára a 16. cikk (2) bekezdésében jelzett hozzáférési jogokat.

8(2) Ha valamely fél az Intézkedéssel összefüggésben értékelést végez vagy végeztet, az értékelésről készült beszámolót köteles a másik fél rendelkezésére bocsátani.

9. cikk
A szerződés módosítása

9(1) A szerződés vagy mellékletei bármely módosítását kiegészítő rendelkezés (addendum) formájában kell rögzíteni, amelyet az eredeti Szerződés feltételeivel azonos feltételekkel kell megkötni.

Ha a módosítást a Kedvezményezett igényli, a Kedvezményezett két hónappal a módosítás szándékolt hatálybalépése előtt köteles benyújtani a Bizottságnak a módosításra vonatkozó igényt; kivételnek minősülnek azok az esetek, amelyeket a Kedvezményezett megfelelő módon megindokolt és a Bizottság elfogadott.

9(2) Ha a módosítás nem érinti az Intézkedés alapvető célját, és a pénzügyi hatás egyetlen költségvetési tételre vonatkozik, vagy olyan költségvetési tételek közötti transzferre korlátozódik, amely a jogosult költségekre vonatkozó valamely tétel eredeti összegének 10 százalékát nem haladja meg, a Kedvezményezett késedelem nélkül kérelmezheti a módosítást és erről tájékoztathatja a Bizottságot. Ez az eljárás az adminisztratív költségek vagy a tartalék tételek módosítására nem alkalmazható.

A címek, bankszámlák változásait és az ellenőrök személyének változását elegendő bejelenteni, ez azonban nem érinti a Bizottság azon lehetőségét, hogy ellenezze a Kedvezményezett bankszámlára vagy ellenőr személyére vonatkozó választását.

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy követelje a Különleges Feltételek 7. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrök cseréjét olyan esetekben, amikor a Szerződés aláírásakor még nem ismert körülmények ismeretében az ellenőrök függetlenségét vagy munkájuk szakmai színvonalát illetően kételyek merülnek fel.

10. cikk
Átruházás

A Szerződés és a vele kapcsolatos kifizetések átruházása harmadik félre a Bizottság előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem lehetséges.

11. cikk
A Szerződés megszüntetése

11(1) A Kedvezményezett kéthónapos felmondási idővel, írásos értesítéssel bármikor felbonthatja a Szerződést. Ebben az esetben a Kedvezményezett csak az Intézkedés végrehajtott részére eső támogatási összegre jogosult, jóllehet ez nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy a nem szabályszerű szerződésbontás esetén követelje a már kifizetett összegek egészének vagy valamely részének visszatérítését.

11(2) Különleges és megfelelően indokolt esetekben a Bizottság kéthónapos határidővel, írásos értesítéssel kártérítési kötelezettség nélkül is felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a Kedvezményezett az Intézkedés végrehajtott részére jutó támogatásra jogosult.

11(3) A Bizottság jogosult értesítés és mindenféle kártérítés nélkül felbontani a Szerződést az alábbi esetekben:

- ha a Kedvezményezett indoklás nélkül elmulasztja bármely kötelességének teljesítését, és a kötelezettségek teljesítésére felszólító levél átvételét követő harminc napon belül nem teljesíti a szóban forgó kötelezettségeket, vagy nem szolgál kielégítő magyarázattal;

- a Kedvezményezett csődbe megy, felszámolás vagy hasonló eljárás alá kerül;

- megváltozik jogi személyisége, kivéve, ha ennek tudomásul vételét jelző kiegészítés kerül aláírásra;

- a Kedvezményezett nem teljesíti a 4. és a 10. cikkben foglaltakat, vagy az 1. cikk (3) vagy a 16. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül;

- a Kedvezményezett valótlan vagy hiányos nyilatkozatokat tesz a Szerződés alapján biztosított támogatás megszerzése érdekében, vagy nem a valóságot tükröző beszámolókat nyújt be;

- a Kedvezményezett pénzügyi szabálytalanságokat követ el.

Ebben az esetben a Bizottság követelheti a Szerződés alapján már kifizetett összegek egészének vagy egy részének visszafizetését.

A Szerződésnek ebben a cikkben foglaltak szerinti felbontását megelőzően vagy ahelyett a Bizottság elővigyázatossági intézkedésként előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti a kifizetések teljesítését.

11(4) A Szerződés pénzügyi rendellenességek miatt történő felbontása nem érinti az Európai Közösségek pénzügyi érdekei védelmére vonatkozó, 1995. december 18-án elfogadott 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben foglalt egyéb adminisztratív intézkedések és szankciók alkalmazásának lehetőségét.

12. cikk
Az Intézkedés végrehajtásának időtartama, meghosszabbítása, felfüggesztése és határideje

12(1) A Kedvezményezett köteles haladéktalanul értesíteni a Bizottságot minden olyan körülményről, amely akadályozhatja, vagy késleltetheti az Intézkedés megvalósítását. A Kedvezményezett legkésőbb két hónappal az Intézkedés végrehajtására vonatkozó határidő lejárta előtt kérelmezheti a határidő meghosszabbítását. Az igényléshez csatolni kell a döntéshozatalhoz szükséges összes bizonyítékot.

12(2) A Kedvezményezett felfüggesztheti az Intézkedés megvalósítását, ha a körülmények (elsősorban vis maior) megnehezítik vagy veszélyessé teszik a végrehajtást. A Kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot és megküldeni minden vonatkozó adatot. A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint felbonthatja a Szerződést. Ha a Szerződést nem bontják fel, a Kedvezményezett a megfelelő feltételek fennállása esetén a Bizottság értesítését követően folytathatja az Intézkedés megvalósítását. Az Intézkedés végrehajtására rendelkezésre álló idő a felfüggesztés időtartamának megfelelő idővel hosszabbodik meg. Ez a megvalósítás új feltételekhez igazításához szükséges szerződésmódosítást nem érinti.

12(3) A Szerződés az Intézkedésnek a Különleges Feltételek 2. cikkében meghatározott megvalósítási időtartamát követő 24. hónap végével jár le.

A Bizottság a határidő esetleges meghosszabbításáról tájékoztatja a Kedvezményezettet.

13. cikk
Irányadó jog és illetékes bíróságok

13(1) A Szerződésre a belga jog irányadó.

13(2) A Bizottság és a Kedvezményezett között a jelen Szerződés megvalósításával kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták, amelyeket a felek tárgyalásos úton nem tudnak rendezni, a brüsszeli bíróság előtt rendezendők.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

14. cikk
Elszámolható költségek

14(1) Ahhoz, hogy bizonyos költségeket támogatásra jogosult költségeknek minősítsenek, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- a költségekre szükség legyen az Intézkedés megvalósításához, a költségek szerepeljenek a Szerződésben és feleljenek meg a pénzügyi gazdálkodás alapkövetelményeinek, különös tekintettel a költségek felhasználásának hatékonyságára és az eredményességre;

- a költségek valóban merüljenek fel az Intézkedés végrehajtása során, lásd a Különleges Feltételek 2. cikkében foglaltakat;

- a költségek legyenek ténylegesen felmerült költségek, szerepeljenek a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett partnerei által vezetett számviteli nyilvántartásban, legyenek azonosíthatóak és igazolhatóak, valamint álljanak rendelkezésre a költségeket igazoló eredeti bizonylatok.

14(2) Az alábbi közvetlen költségek jogosultak támogatásra:

- az Intézkedés végrehajtásában részt vevő személyzet költségei - a ténylegesen kifizetett bérek, a társadalombiztosítási és egyéb kapcsolódó közterhek; a bérek és költségek nem haladhatják meg a Kedvezményezett által viselt szokásos költségeket; az összegek nem haladhatják meg az érintett piacon általánosan elfogadott mértékeket;

- az Intézkedés végrehajtásában részt vevő személyzet utazási és létfenntartási költségei, amennyiben azok megfelelnek a piaci mértékeknek és nem haladják meg a Bizottság által általában elfogadottakat (beleértve a turistaosztályú repülőjegyeket);

- a berendezések (új és használt) és a szolgáltatások (közlekedés, bérlet stb.) beszerzési költségei, amennyiben nem haladják meg a szokásos piaci árakat;

- fogyóeszközök, ellátmányok költségei;

- az alvállalkozói költségek vagy a Kedvezményezett partnerei részéről felmerült költségek;

- a Szerződés követelményeiből közvetlenül fakadó költségek (tájékoztatás, az Intézkedés specifikus értékelése, ellenőrzése, fordítás, sokszorosítás, biztosítás, a végrehajtásban részt vevők célzott képzése) beleértve a pénzügyi szolgáltatások költségeit (különös tekintettel az átutalások és pénzügyi garanciák költségeire);

- adók, a 14. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek csorbítása nélkül;

- a Bizottság előzetes írásos (levélben) felhatalmazásával felhasználható, a támogatásra jogosult költségek maximum 5 százalékával egyenlő tartalék.

14(3) A Kedvezményezett általános költségeinek meghatározott %-os aránya, amely nem haladhatja meg az összes elszámolható közvetlen költség 7%-át, közvetett költségként jogosult támogatásra.

A közvetett költségek elszámolhatók, amennyiben nem tartalmaznak a Szerződés céljára rendelkezésre bocsátott költségvetés valamely más tételéhez tartozó költségtételeket.

A közvetett költségek nem támogathatók, amennyiben a Szerződés egy, a Bizottság által már működési támogatásban részesülő szervezet által lebonyolított Intézkedés finanszírozására vonatkoznak.

14(4) Az alábbi költségtételek nem támogathatók:

- az esetleges jövőbeni veszteségekre vagy adósságokra képzett tartalékok;

- kamattartozások;

- föld- és épületingatlan vásárlása, kivéve, ha az közvetlenül szükséges az Intézkedés megvalósításához, amely esetben a tulajdonjogot az Intézkedés végrehajtásának befejezését követően át kell ruházni a Kedvezményezett helyi partnereire (ha vannak ilyenek) vagy az Intézkedés végső kedvezményezettjeire;

- árfolyamveszteségek, a 15. cikk (7) bekezdésében foglaltak csorbítása nélkül;

- a Kedvezményezett által visszaigényelhető áfa összege.

14(5) A Kedvezményezett által nyújtott és a III. Mellékletben külön felsorolt apport közösségi támogatásra nem jogosult.

Ennek ellenére a Kedvezményezett köteles az ilyen portok rendelkezésre bocsátására, a jelen Szerződés feltételei szerint.

15. cikk
Kifizetés és késedelmi kamat

15(1) A kifizetési eljárásokat a Különleges Feltételek 4. cikke határozza meg, az alábbi három lehetőség egyikeként:

1. Lehetőség: A 12 hónapot meg nem haladó, vagy legfeljebb 100 ezer euró közösségi finanszírozásban részesülő Intézkedések

A Bizottság az alábbiak szerint bocsátja a támogatást a Kedvezményezett rendelkezésére:

- a Különleges Feltételek 3. cikkének (2) bekezdésében jelzett összeg 80%-a a két fél által aláírt szerződés, és ahol szükséges, a 15. cikk (4) bekezdésében foglalt pénzügyi garancia Bizottság általi kézhezvételét követő 60 napon belül;

- a beszámolónak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti jóváhagyása esetén legfeljebb 60 nappal azután, hogy az arra illetékes osztály kézhez kapja a kifizetési igénylést és az ahhoz mellékelt záró jelentést.

2. Lehetőség: A 12 hónapot meghaladó, vagy 100 ezer euró fölötti összegű közösségi finanszírozásban részesülő Intézkedések

A Bizottság az alábbiak szerint bocsátja a támogatást a Kedvezményezett rendelkezésére:

- az Intézkedés tervezett költségvetése Közösség által finanszírozott része 80%-ának előleg formájában történő kifizetése a két fél által aláírt szerződés és, ahol szükséges, a 15. cikk (4) bekezdésében foglalt pénzügyi garancia Bizottság általi kézhez vételét követő 60 napon belül;

- időközi kifizetések a Különleges Feltételek 4. cikkében jelzett összegben, a beszámolónak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti jóváhagyása esetén legfeljebb 60 nappal azután, hogy az arra illetékes osztály kézhez kapja a kifizetési igénylést és az ahhoz mellékelt záró jelentést;

- a fennmaradó összeg a beszámolónak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti jóváhagyása esetén a végső jelentés és a kifizetési kérelem jóváhagyó osztály általi befogadásának időpontját követő 60 napon belül.

Időközi kifizetésekre csak akkor kerülhet sor, ha a ténylegesen felmerült költségek - a megfelelő időközi jelentés által igazoltan - elérik a korábbi kifizetés legalább 70%-át. Az előleg és az időközi kifizetések összege nem haladhatja meg a Különleges Feltételek 3. cikkének (2) bekezdésében jelzett összeg 90%-át.

3. Lehetőség: Minden Intézkedés

A Kedvezményezett a beszámolónak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti jóváhagyása esetén a végső jelentés és a kifizetési kérelem jóváhagyó osztály általi befogadásának időpontját követő 60 napon belül egy összegben kapja meg a támogatást.

A jelentéseket a 2. cikkben foglaltak szerint kell benyújtani.

15(2) A fenti 15. cikk (1) bekezdésében jelzett 60 naptári napos fizetési határidő a Bizottság számlája megterhelésének napján jár le. A 11. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek csorbítása nélkül a Bizottság a Kedvezményezett arra vonatkozó értesítésével, hogy kifizetési kérelme elfogadhatatlan, felfüggesztheti határidő lejártának számítását, akár azért, mert a kért összeg nem esedékes, vagy a vonatkozó beszámoló nem jóváhagyható és a Bizottság további ellenőrzéseket lát szükségesnek. Ilyen esetekben a Bizottság pontosítást, módosítást vagy kiegészítő tájékoztatást kérhet, amelyet 30 napon belül meg kell adni. A határidő hátralévő része a megfelelően összeállított kifizetési igénylés benyújtásának napjától számítandó.

15(3) A fenti határidő lejártával a Kedvezményezett (kivéve, ha a Kedvezményezett kormányszerv vagy állami testület valamely közösségi tagállamban) a késedelmes kifizetés időpontját követő két hónapon belül az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási tranzakcióira euróban felszámított, fél százalékponttal megnövelt kamatlábon késedelmi kamatot követelhet. A késedelmi kamat a (beleszámítva) kifizetési határidő és a Bizottság számlája megterhelésének (nem beleszámítva) napja között eltelt időre számítandó. Ez a kamat a 17. cikk (3) bekezdése értelmében nem tekintendő jövedelemnek.

15(4) A legalább 1 millió euró összegű előlegeket teljes mértékben fedezni kell megfelelő pénzügyi garanciával mindaddig, amíg azt a Bizottság a végső kifizetést követően felszabadítja. Ez az előírás nem érvényes azon kedvezményezettekre, amelyek valamely közösségi tagállam kormányzati vagy állami szerveként működnek.

15(5) A pénzügyi garanciának az alábbi mintával egyezőnek, vagy annak megfelelőnek kell lennie:

AZ ELŐLEGEK VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI GARANCIA MINTÁJA

Az Európai Közösségek Bizottsága részére

SCR [a megfelelő pénzügyi egység megnevezése és címe]

200 rue de la loi B-1049 Brussels (a továbbiakban - Bizottság)

Tárgy: ... sz. Garancia

A ..................................... [szerződés száma s címe, minden levelezésben feltüntetendő] szerződés előlegként kifizetett összegei visszatérítésének pénzügyi garanciája

Alulírottak .......................... (pénzintézet megnevezése és címe) ezennel visszavonhatatlanul kijelentjük, hogy elsődleges kötelezettként és nem csupán kezesként a ................................ (Kedvezményezett megnevezése és címe) a továbbiakban Kedvezményezett garantáljuk a Bizottság részére l... (az előleg összege a kifizetés pénznemében) történő visszatérítését, amely összeg a .......................... (szerződés száma és címe) támogatási szerződés alapján az Intézkedés végrehajtása költségei részét alkotja, amely szerződést a Kedvezményezett és a Bizottság kötött egymással.

A befizetés a Bizottság ...................... számú számlájára történik bármiféle ellenvetés vagy jogi eljárás nélkül, az első írásos (tértivevényes) levélben történő felszólításra, amelyben kijelentik, hogy a Kedvezményezett nem fizette vissza az előleget, vagy hogy a Szerződést bármilyen okból felmondták. A fizetést semmilyen okból nem késleltetjük és ellenezzük. A befizetést követően haladéktalanul tájékoztatjuk önöket.

Tudomásul vesszük, hogy a garancia legkésőbb a Szerződés szerinti végső kifizetést követő 60 napig érvényes.

A jelen garancia tekintetében a ......................... [a garantáló pénzintézet Európai Uniós országának neve vagy Belgium, ha a pénzintézet az Európai Unión kívül működik]. A jelen garanciával összefüggő vagy abból fakadó jogviták esetén a brüsszeli bíróságok illetékesek.

A jelen garancia a Kedvezményezett által a kifizetések fogadására a szerződésben kijelölt számlán az előleg jóváírásának időpontjában lép hatályba.

............................................................ ............................................................
kelt aláírás * 

15(6) A Bizottság által teljesítendő kifizetések a Különleges Feltételek 4. cikk (3) bekezdésében jelzett bankszámlára teljesítendők. Ahol 1 millió eurót meghaladó előleg kifizetése teljesítendő, az Intézkedés céljára elkülönített számlát kell nyitni.

15(7) A Bizottság euróban teljesíti a kifizetéseket. Ahol szükséges, a tényleges kifizetés az Európai Központi Bank által a Hivatalos Folyóirat „C” sorozatában a kifizetési igénylés hónapjának első munkanapján közzétett árfolyamon kerül átváltásra euróra. A Hivatalos Folyóiratban nem jegyzett pénznemek esetében a kifizetés hónapja első keddjén a Financial Times című napilapban közzétett árfolyam alkalmazandó.

Az árfolyamok szélsőségesen nagy ingadozása esetén a Kedvezményezett kérésére a Bizottság lépéseket tehet ennek hatásai ellensúlyozására.

15(8) A Kedvezményezett részére a Bizottság által fizetett összegek esetleges kamatai a 17. cikk (3) bekezdése értelmében jövedelemnek tekintendők, amelyek az Intézkedés támogatásra jogosult költségei fedezetéül felhasználhatók.

16. cikk
Számlák és a technikai és pénzügyi ellenőrzések

16(1) A Kedvezményezett köteles pontos és rendszeres nyilvántartást vezetni az Intézkedés megvalósításáról, erre elkülönített, a Kedvezményezett saját számláinak részeként vagy kiegészítőjeként alkalmazott kettős könyvelési rendszer alkalmazásával. Az elkülönített rendszert a szakmai gyakorlat szerint kell működtetni. Minden egyes Intézkedés céljára külön számlákat kell vezetni, minden bevétel és kiadás részletezésével. Pontosan be kell mutatni a Bizottság által rendelkezésre bocsátott források kamatait is.

16(2) A Kedvezményezett köteles lehetővé tenni a támogatás felhasználásának a Közösség központi költségvetésére vonatkozó pénzügyi előírásainak (vagy az ACP-EC együttműködésre vonatkozó pénzügyi előírásoknak) megfelelő ellenőrzését; az ellenőrzést a határidő lejártát követő ötéves időszakban a Bizottság vagy a Számvevőszék jogosult elvégezni.

Ennek érdekében a Kedvezményezett köteles a Bizottság vagy a Számvevőszék, vagy ezek meghatalmazottai részére biztosítani az Intézkedés megvalósítása helyszíneihez való hozzáférést, beleértve az Intézkedés pénzügyi és technikai lebonyolításával összefüggő adatokat tartalmazó számítógépes rendszerekhez, dokumentumokhoz és adatállományokhoz. A Bizottság vagy a Számvevőszék meghatalmazott képviselői hozzáférését harmadik felek tekintetében szigorúan bizalmasan kell kezelni, a Bizottságra vonatkozó közjogi kötelezettségek csorbítása nélkül. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük és az ellenőrzést megkönnyítő módon kell azokat tárolni; a Kedvezményezett köteles a Bizottságot tájékoztatni a dokumentumok tárolásának helyéről.

16(3) A 16. cikk (3) bekezdésében jelzett dokumentumok:

A Munkálatok, beszállítások és szolgáltatások

- beszállítók ajánlatai;

- szerződések vagy megrendelőlapok;

- számlák, fizetési bizonylatok, kifizetett számlák; ha a szállítmányok a Kedvezményezett készleteiből származnak, a számláknak tartalmazniuk kell a vételárat. Csatolni kell a beszerzési számlát;

- az üzemanyag és az olaj esetében a Kedvezményezettnek összesített jegyzéket kell vezetnie a megtett távolságról, a használt gépjárművek átlagos fogyasztásáról, üzemanyag- és fenntartási költségeiről.

B Személyi költségek

- a külföldi és/vagy európai személyzet költségeinek kimutatása (ha a megvalósítás Európában történik) a tényleges munkavégzés havi lebontásában; a költségek az igazolható munkaidő egységára alapján kerülnek ellenőrzésre, bruttó fizetés, társadalombiztosítási járulék, biztosítás és nettó fizetés lebontásban;

- a helyi személyzet meghatározott idejű szerződéses költségei, a készpénzben vagy természetben adott juttatások és illetmények részletezésével, a helyi felelős megfelelő igazolásával, bruttó fizetés, társadalombiztosítási járulék, biztosítás és nettó fizetés lebontásban.

16(4) Ha a támogatás összege eléri vagy meghaladja a 100 eurót, az Intézkedés végső ellenőrzésére kerül sor. Ha az Intézkedés megvalósításának időtartama meghaladja a 18 hónapot, az Intézkedés végrehajtásának megkezdését követően 12 havonta éves ellenőrzésére kerül sor.

Minden egyes ellenőrzési jelentésben ki kell térni az alábbiakra:

- a kiadás jellegének, jogszerűségének és szabályszerűségének ellenőrzése,

- az előlegek felhasználásának ellenőrzése,

- harmadik felek számláinak ellenőrzése,

- a költségeknek a fenti 16. cikk (1) bekezdésében hivatkozott elkülönített számlákkal és az Intézkedés költségvetésével történő egyeztetése,

- a projekt jövedelmének ellenőrzése (beleértve a közösségi előlegeket, az előlegekre fizetett kamatokat, a társfinanszírozási forrásokat és a projektből származó további jövedelmeket),

- a Bizottság és a Számvevőszék ellenőrzéseire rendelkezésre álló eredeti okirati bizonyítékok pontos fizikai hollétére vonatkozó adatok.

Az ellenőr ezen felül fizikai helyszíni ellenőrzéseket végez (a tényleges meglét és a szabályszerűség szempontjából) bizonyos tevékenységek tekintetében. Az Intézkedés felügyeletéért felelős bizottsági küldöttség vagy bármely más bizottsági részleg a Kedvezményezett kérésére az ellenőrzést megelőzően meghatározza a helyszíni vizsgálat tárgyául szolgáló tevékenységeket.

A 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak csorbítása nélkül az ellenőrzés nem szakíthatja meg az Intézkedés végrehajtását. Az ellenőrzést a területre vonatkozó nemzetközi normákkal összhangban kell végrehajtani.

16(5) A Kedvezményezett akár az Intézkedésre vonatkozó ellenőrzési beszámolók, akár saját éves ellenőrzési beszámolója benyújtásával teljesítheti a 16. cikk (4) bekezdésében leírt kötelezettségeit, amennyiben az ellenőrzést a Különleges Feltételek 7. cikkében hivatkozott független ellenőrzési eljárások szerint hajtották végre.

16(6) Ha a Kedvezményezett elmulasztja a jelen 16. cikkben foglalt alapvető kötelezettségeinek teljesítését, a Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint felbonthatja a Szerződést, továbbá olyan döntést hozhat, miszerint a Kedvezményezett a Bizottság által meghatározott időszak alatt nem lehet közösségi finanszírozásra jogosult.

17. cikk
A közösségi finanszírozás végösszege

17(1) A Bizottság által a Kedvezményezett részére kifizetendő teljes összeg nem haladhatja meg a Különleges Feltételek 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott maximális támogatási összeget, akkor sem, ha a teljes tényleges költség meghaladja a III. Mellékletben meghatározott teljes tervezett költségvetés összegét.

17(2) Ha az Intézkedés befejezésekor az elszámolható költségek nem érik el a Különleges Feltételek 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott összköltséget, a közösségi hozzájárulás a tényleges költségeknek a Különleges Feltételek 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott százalékkal szorzott összegével egyenlő.

17(3) A Kedvezményezett elfogadja, hogy a támogatás semmiképpen nem eredményezhet jövedelmet a Kedvezményezett részére, összegének az Intézkedés bevétele és költsége kiegyenlítésére kell korlátozódnia.

18. cikk
A támogatás visszatérítése

18(1) A 11. cikk (1) bekezdésében, (2) bekezdésében és a 17. cikkben hivatkozott esetekben (a rosszhiszemű felbontás esetének kivételével) a Kedvezményezett vállalja, hogy a végső fizetendő összegen felül kapott összegeket a Bizottság felszólítására 60 napon belül visszafizeti.

18(2) A Szerződés Kedvezményezett általi rosszhiszemű felbontása esetén és a 11. cikk (3) bekezdésében foglalt esetekben a Bizottság követelheti a Kedvezményezett részére kifizetett összegek egészének vagy részének visszatérítését. A teljes vagy részleges visszatérítés módját és időpontját a Bizottság határozza meg.

18(3) Ha a Kedvezményezett nem teljesíti a visszatérítést a Bizottság által meghatározott határidőn belül, a Bizottság (kivéve, ha a Kedvezményezett a Közösség tagállamának kormány- vagy állami szerve) a fizetendő összeget az Európai Központi Bank által a határidő lejárta hónapjának első napján alkalmazott alapkamat plusz 0,5 százalékponttal megemelt összegben követelheti, amely kamatot a Bizottság által meghatározott fizetési időpont és kifizetés időpontja között eltelő időre kell számítani - az előbbi időpontot beleszámítva, az utóbbit nem.

18(4) A Bizottság részére visszafizetendő összegek banki költségeit a Kedvezményezett viseli.

18(5) A Bizottság által a visszafizetésre vonatkozó és a Kedvezményezett részére közölt döntés az EK Egyezmény 256. cikke alapján végrehajtható.

18(6) A Bizottság számára visszatérítendő összegek a Kedvezményezett részére járó bármely összegből levonhatók; ez nem érinti a felek közötti, részletfizetésre vonatkozó megállapodás létrehozásának lehetőségét.

III. MELLÉKLET

Az Intézkedések költségvetése és elszámolható költségei

A szerződés szerint a közösségi finanszírozásra jogosult Intézkedés teljes tervezett költsége a Különleges Feltételek 3.1. cikkében meghatározottak szerint 120 ezer euró.

A törvényes monitoring bizottságok felállításának költségei az okmányos bizonyíték bemutatásával fizethetők ki. Az elfogadható költségtételek:

- tolmács- és fordítási szolgáltatások szükség szerint;

- tárgyalóterem bérlete;

- audiovizuális és egyéb szükséges elektronikai berendezések;

- dokumentáció, közzétételi költségek, kapcsolódó létesítmények költségei;

- szakértői díjak;

- a tervezett megbeszéléseken részt vevő szakértők utazási költségei;

- a monitoring bizottság üdítőitalai;

- a monitoring irányelvek, a specifikus monitoring és kontroll tevékenységek kidolgozásának támogatása.

12. számú melléklet a 89/2004. (IV. 20.) Korm. rendelethez * 

ISPA projekt száma: 2001/HU/16/P/PT/007

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő projektre vonatkozólag

„Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja
2. ütem: a Budapest-Vecsés és a Szolnok-Lőkösháza vonalszakasz
I. fázis: a Szolnok-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz”

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) amely az Európai Közösség (a továbbiakban: a Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős biztos, Michel Barnier úr képvisel, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a kedvezményezett)

az alábbiakban állapodik meg:

1. cikk

A 2. cikkben megnevezett projekt a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. cikkben megnevezett projekt végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás Mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak Mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. cikk

A projekt megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. Mellékletben részletezett projekt finanszírozásához.

Projekt száma: 2001 HU 16 P PT 007
Címe: Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja
2. ütem: A Budapest-Vecsés és a Szolnok-Lőkösháza vonalszakasz
I. fázis: A Szolnok-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz
Időtartama: Kezdés időpontja: A Pénzügyi Megállapodás Bizottsági aláírásának dátuma.
A befejezés időpontja: 2006. december 31.
Helye: Szolnok megye és Békés megye
Csoport: IV. közlekedési folyosó

3. cikk

Kötelezettségvállalás

1. A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 99 460 000 euró.

2. A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 54%-a, a II. Mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

3. Az ISPA támogatás felső határa 53 708 400 euró.

4. A 2002. évi költségvetés B7-020-as költségvetése során 13 427 000 euró lekötésre került. A soron következő kifizetési részletekre vonatkozó kötelezettségvállalások a projekt eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történnek, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. cikk

Kifizetések

1. A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. Mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

2. Jelen Pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontját megelőzően folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

3. Az I. Mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2005. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

4. Az előleget 10 741 680 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

- 5 370 840 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírja jelen Megállapodást;

- a fennmaradó részt az I. a) Mellékletben részletezett közbeszerzési tervben „II. Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja, 2. szakasz. 5. b) alprojekt: Békéscsaba-Országhatár vonalszakasz rehabilitációja” címen feltüntetett szerződés kedvezményezett általi aláírását követően, a 8. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott feltételek teljesülése esetén folyósítják.

5. cikk

A közösségi jog és politikák betartása

A projektet az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezésinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezet védelmére és állapotának javítására vonatkozóan.

6. cikk

Szellemi tulajdon

A kedvezményezett és az I. Melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, tájékoztatási és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Kötelesek gondoskodni arról is, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. cikk

Engedélyek és felhatalmazások

A kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a projekt megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. cikk

A projektre vonatkozó különleges feltételek

A III. Mellékletben meghatározott általános feltételek csorbítása nélkül a projekthez nyújtandó közösségi támogatás rendelkezésre bocsátásának feltételei az alábbiak:

1. A feltevésekre és az eszközök státuszára vonatkozó feltételek:

A Bizottság fenntartja a jogot a 3. cikkben megjelölt ISPA segítségnyújtás összegének felülvizsgálatára, ha a munkálatok befejezését követő öt éven belül az üzemeltetési feltételek (tarifák, bevételek stb.) jelentős mértékben eltérnek a támogatás szintjének meghatározásában eredetileg feltételezettektől és/vagy, ha jelentős mértékű módosításra kerül sor:

a) amely érinti akár az üzemeltetés jellegét vagy annak megvalósítási feltételeit, vagy amely valamely magán- vagy állami szervezet részére tisztességtelen előnyt biztosít; és

b) amely a finanszírozott infrastruktúra bármely része tulajdonlásának jellegében bekövetkezett változásból, akár az üzemeltetési megállapodások megszűnéséből vagy jelentős mértékű változásából fakad.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot bármely ilyen változásról tájékoztatni és köteles törekedni az ilyen változtatásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezésének megszerzésére.

2. Az életképességre vonatkozó feltétel:

A projekt megvalósításához nyújtandó közösségi támogatás feltétele az eszközök hatásos üzemeltetésének és karbantartásának biztosításához elégséges forrásoknak az érintett hatóságok általi rendelkezésre bocsátása.

3. Az előlegfizetés második részletére vonatkozó feltételek:

Az előleg második részletének folyósításához a kedvezményezettnek teljesíteni kell az I. a) Mellékletben részletezett beszerzési tervben „II. Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja, 2. szakasz 5. b) alprojekt: Békéscsaba-Országhatár vonalszakasz rehabilitációja” címen feltüntetett II. részprojektre vonatkozó alábbi feltételeket:

- a hatóságoknak kötelezettséget kell vállalniuk a projekt környezetre gyakorolt hatásának mérséklését szolgáló korrekciós intézkedések végrehajtására,

- be kell nyújtani a projektre vonatkozó teljes körű környezeti hatásvizsgálatot (khv), beleértve - amennyiben szükséges - a lakossági konzultáció eredményeit. Amennyiben erre nincs szükség, be kell nyújtani azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a teljes környezeti hatásvizsgálatra nincs szükség,

- a magyar hatóságoknak a Bizottság elé kell terjeszteniük egy nyilatkozatot, amelyben megerősítik szándékukat az I. Mellékletben ismertetett II. fázis megépítésére és megvalósítására, hiszen ez teszi lehetővé a Magyar Köztársaság által 2002. május 14-én az Európai Bizottság elé terjesztett ISPA támogatási kérelemhez csatolt javasolt megvalósítási menetrendben vázolt teljes 2. szakasz eredményes megvalósítását,

- elő kell terjeszteni, illetve közzé kell tenni erre a II. részprojektre vonatkozó, a Környezetvédelmi Hatóság által a fent említett környezeti hatásvizsgálat alapján kiállított engedélyt.

4. A közbenső kifizetésekre vonatkozó feltétel:

Az I. a) Melléklet alatt a közbeszerzésben feltüntetett I. részprojektre vonatkozó kifizetéseket csak abban az esetben teljesítik, ha a szerződések aláírása előtt elkészül a 85/337/EGK és a 97/11/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelő környezeti hatásvizsgálat.

5. A záró kifizetésre vonatkozó feltételek:

- A záró kifizetés teljesítése előtt a végső kedvezményezettnek a Bizottság elé kell terjesztenie egy konkrét és elfogadható karbantartási programot. Ennek a programnak 2006. január 1-jétől egy tízéves időszakot kell lefednie és meg kell felelnie az AGC/AGTC előírásoknak.

- A magyar hatóságoknak el kell indítaniuk az I. Mellékletben említett II. fázis munkálatait.

6. A vasút korszerűsítésének feltételei:

A vasút korszerűsítésének feltétele az EU irányelvekben megfogalmazottakkal azonos feltételek teljesítése, valamint az EU Közösségi Vívmányai (a közösségi jogszabályok) bevezetésére vonatkozó nemzeti programban foglalt szabályokkal. Erről rendszeresen tájékoztatni kell a Bizottságot.

9. cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás Mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. Melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljárás szerint kezeli azokat.

10. cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak:

Aláírások

1. Melléklet

A projekt leírása

Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja
2. ütem: a Budapest-Vecsés és a Szolnok-Lőkösháza vonalszakasz
I. fázis: a Szolnok-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz

Bizottsági kód: 2001 HU 16 P PT 007

1. A projekt címe:

Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja.

2. ütem: a Budapest-Vecsés és a Szolnok-Lőkösháza vonalszakasz.

I. fázis: a Szolnok-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Neve: Miniszterelnöki Hivatal

2.2. Címe: H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Kapcsolattartásra kijelölt személy: dr. Baráth Etele kormánymegbízott

2.4. Telefon: (36) 1-329-3445

2.5. Telex/Fax: (36) 1-320-4473

3. A végrehajtásért felelős hatóság [lásd a III.2. Melléklet II. szakaszának (2) bekezdését]

3.1. Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Címe: 1077 Budapest, Dob u. 75-81.

3.3. Kapcsolattartásra kijelölt személy: dr. Kenéz Győző főosztályvezető

3.4. Telefon: (36) 1-352-8863

3.5. Telex/Fax: (36) 1-352-8862

3.6. E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

4. Végső kezdeményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban említett hatósággal)

4.1. Neve: MÁV Rt., Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Címe: 1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

4.3. Kapcsolattartásra kijelölt személy: Mangel János főosztályvezető

4.4. Telefon: (36) 1-432-3890

4.5. Telex/Fax: (36) 1-354-9475

4.6. E-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió: Szolnok és Békés megye

6. Leírás

Ez a projekt a Budapest és a román államhatár közelében levő Lőkösháza település közötti, Cegléden és Szolnokon áthaladó vasútvonal rehabilitációját szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának I. fázisára vonatkozik. A projekt 2. szakaszának tárgya a Szolnok és Lőkösháza közötti vonalszakaszok (117 km) rehabilitációja, ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti vonalszakaszokra vonatkozó rehabilitációs intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km); ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal biztosítóberendezésének interoperabilitását szolgálják.

A Budapest és Lőkösháza közötti vasútvonal első szakaszát a 2000 HU 16 P PT 001 „Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja. 1. szakasz: Vecsés-Szolnok vonalszakasz” projekt alapján már jóváhagyták, ennek munkálatai most vannak folyamatban.

A 2. szakasz projektje, „Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja. 2. szakasz: a Budapest-Vecsés és a Szolnok-Lőkösháza vonalszakasz” tartalmaz különböző alprojekteket, ezek bontása alapvetően földrajzi kritériumokat követ (szakaszok alapján):

1. a) A vasúti pálya és a felsővezeték átépítése a Budapest-Ferencváros (kiz.)-Vecsés (kiz.) vonalszakaszon

b) Új biztosítóberendezési és távközlési rendszer telepítése Pestszentlőrinc és Szemeretelep vasútállomásokon

2. a) Szajol és Tiszatenyő vasútállomások átépítése, valamint a vasúti pálya és a felsővezeték rehabilitációja a Szajol és Tiszatenyő (kiz.) közötti vonalszakaszon

b) Új biztosítóberendezési rendszer telepítése Szajol, Tiszatenyő és Kétpó vasútállomásokon és a Szajol-Mezőtúr vonalszakaszon

c) A jobb vágány átépítése a Tiszatenyő (kiz.)-Mezőtúr (kiz.) vonalszakaszon és a bal vágány építése / átépítése a Tiszatenyő-Mezőtúr vonalszakaszon

3. a) A jobb vágány átépítése a Mezőtúr (bez.) és Nagylapos közötti vonalszakaszon; a jobb vágány átépítése a Nagylapos-Gyoma (bez.) vonalszakaszon; a bal vágány építése Nagylapos és Gyoma között; a bal vágány átépítése Mezőtúr és Nagylapos között

b) A biztosítóberendezés felújítása/telepítése a Mezőtúr-Gyoma vonalszakaszon

4. a) Békéscsaba vasútállomás átépítése (pálya és felsővezeték)

b) Új biztosítóberendezés telepítése Békéscsaba állomáson (magában foglalva a jövőbeni biztosítóberendezés bővítési kapacitását Lőkösháza felé)

5. a) A vasúti pálya felújítása a Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (kiz) vonalszakaszon

b) A Békéscsaba (kiz.)-Országhatár vonalszakasz felújítása

6. a) ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) telepítése a Budapest-Kelenföld-Szolnok vasútvonalon

b) ETCS telepítése a Szolnok-Lőkösháza vasútvonalon

7. a) Technikai segítségnyújtás az I. fázis alprojektjeihez

b) Technikai segítségnyújtás a II. fázis alprojektjeihez

Ez a Pénzügyi Megállapodás a 2. szakasz I. fázisa alapján három projektrészre vonatkozik a felsoroltak közül:

I. Szajol-Mezőtúr szakasz felújítása: a fenti 2. szakasz a), b), c) pontja;

II. Békéscsaba (kiz.)-Lőkösháza (országhatár) vonalszakasz felújítása: a fenti 5. szakasz b) pontja;

III. Technikai segítségnyújtás a 7. szakaszban említettek alapján.

7. Célkitűzések

A Szolnok-Lőkösháza vasútvonal a belföldi távolsági közlekedést (Budapestről vidékre és vidékről Budapestre) és a (tranzit és indulási és érkezési pontok közötti) nemzetközi forgalmat szolgálja. Ez a vasútvonal (a Budapest-Vecsés-Szolnok szakasszal együtt) azért különösen fontos, mert része a páneurópai TEN IV. korridornak, és ebbéli minőségében összeköti Nyugat-Európát és Magyarországot Romániával, Bulgáriával, Görögországgal, Törökországgal és (a Constanca kikötő felé vezető leágazással) a Fekete-tengerrel. Ez a vasútvonal napjainkban is, a jövőben is a felsorolt régiók és országok közötti fő vasúti közlekedési vonalnak minősül.

A Szolnok-Lőkösháza vasútvonal villamosított, különböző mechanikus és jelfogós biztosítóberendezésekkel felszerelt vonal. A szakaszok többsége kétvágányú, továbbra is van azonban összesen 47 km egyvágányú pálya. A Budapest-Szolnok vasútvonal Magyarország legnagyobb terhelésnek kitett vasútvonalainak egyike. Kiveszi részét a helyiérdekű és távolsági személyi forgalomból és a belföldi és nemzetközi árufuvarozásból. A vonal kétvágányú, villamosított, automata biztosítóberendezéssel ellátott. A kapacitást, a szolgáltatás színvonalát, a vasúti közlekedés biztonságát és a környezetvédelmi helyzetet a Szolnok-Lőkösháza vonalon számos tényező befolyásolja.

Tekintettel a súlyos hiányosságokra és szűk keresztmetszetekre, a 2. ütem projektjének fő céljai a következők:

- A Budapest-Szolnok között, valamint Szolnok, Békéscsaba és Románia stb. közötti utazási idő lényeges csökkentése. A személyszállító vonatok utazási idejét Budapest és a magyar román határ között (Lőkösházáig) átlagosan 10 perccel csökkentik a Szolnok-Lőkösháza szakaszon (és közel 15 perccel a Budapest-Szolnok szakaszon). Ezt úgy kívánják megvalósítani, hogy a Tiszatenyő-Gyoma szakaszon (kb. 30 km) 160 km/h-ra, a Gyoma-Békéscsaba szakaszon (30 km) 120 km/h-ra növelik a vonatok haladási sebességét oly módon, hogy megépítik a második vágányt ott, ahol az hiányzik, a legfontosabb vasútállomásokon elvégzik a pálya felújítását és kicserélik a síneket és az ágyazatot. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy egy későbbi korszerűsítés során a többi szakaszon is biztosítani lehessen a 160 km/h haladási sebességet.

- A vasútállomásokon a vágányok és a peronok korszerűsítésével elérik, hogy a tehervonatok és az állomásokon áthaladó személyszállító szerelvények áthaladhassanak azokon az állomásokon, ahol éppen személyszállító vonatra történik a felszállás.

- Javulni fog az utasok biztonsága és csökken a késedelem azokon a nagyobb vasúti pályaudvarokon, ahol az utasoknak a vágányokon kell áthaladniuk ahhoz, hogy felszállhassanak a vonatra. A nagyobb vasútállomásokon kiszélesítik a peronokat és vágányokat összekötő gyalogos aluljárókat építenek.

- A Szajol-Gyoma-Lőkösháza szakaszon a új biztosítóberendezés telepítésével, egy interoperábilis ETCS rendszer telepítésével a Budapest-Szolnok-Gyoma-Lőkösháza vonalon, valamint a Szajol, Tiszatenyő és Békéscsaba központi állomásokon és Kétpó, Pestszentlőrinc és Szemeretelep állomásokon az elavult biztosítóberendezési és biztonsági rendszerek kicserélésével nagymértékben fokozzák a vasúti forgalom biztonságát.

- Az ETCS interoperabilitása érdekében a TEN IV. korridor csomópontjaiban Magyarország területén összekapcsolják a magyar szakaszokon (Budapest-Lőkösháza és Budapest-Hegyeshalom) telepített és az osztrák ETCS rendszereket. A Budapest-Hegyeshalom szakaszon 2002 és 2003 folyamán ISPA támogatással kerül sor az ETCS telepítésére.

- Szükség esetén zajvédő falak létesítésével igyekeznek javítani a környezetvédelmi helyzeten a vasútvonalak mentén.

- Megakadályozzák a további romlást azokon a meglévő vágányokon, ahol a 2. ütem projektje keretében nem kerül felújításra. Teszik ezt annak érdekében, hogy az állapotok esetleges további romlása ne veszélyeztesse a jövőben esedékes további rekonstrukciókat.

Az I. fázisban a kifejezetten vasúti jellegű konkrét célkitűzések a következők:

- Ezt a célkitűzést úgy kívánják megvalósítani, hogy 120 km/h-ra növelik a vonatok maximális haladási sebességét (az ETCS megvalósítását követően a sebesség 160 km/h-ra emelkedik) a Tiszatenyő-Mezőtúr vonalszakaszon oly módon, hogy megépítik a második vágányt Tiszatenyő és Csugar vasútállomások között, elvégzik a vágány rekonstrukcióját Szajol és Tiszatenyő vasútállomásokon és felújítják a vágányt és az ágyazatot a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakaszon.

- A vasútállomásokon a vágányok és peronok korszerűsítésével elérik, hogy a tehervonatok és az állomásokon áthaladó személyszállító szerelvények áthaladhassanak azokon az állomásokon, ahol éppen személyszállító vonatra történik a felszállás.

- Javulni fog az utasok biztonsága és csökken a vonat késések száma Szajol, Tiszatenyő vasútállomásokon, ahol az utasoknak a vágányokon kell áthaladniuk ahhoz, hogy felszállhassanak a vonatra. A nagyobb vasútállomásokon kiszélesítik a peronokat és vágányokat összekötő gyalogos aluljárókat építenek.

- A Szajol-Mezőtúr vonalszakaszon az új biztosítóberendezés telepítésével, a Szajol és Tiszatenyő vasútállomásokon az elavult biztosítóberendezési és biztonsági rendszerek kicserélésével nagymértékben fokozzák a vasúti forgalom biztonságát.

- Szükség esetén zajvédő falak létesítésével a Szajol-Mezőtúr szakaszon igyekeznek javítani a környezetvédelmi helyzeten a vasútvonalak mentén.

Hozzájárulás a Csatlakozási Partnerség és az Acquis bevezetésének nemzeti programja célkitűzéseinek megvalósításához:

A Szolnok-Lőkösháza (és a Budapest-Vecsés-Szolnok) hivatalosan is része a TEN IV. korridornak, amely összekapcsolja egymással Németországot (Nürnberg/Drezda városokból indulva), a Cseh Köztársaságot, Ausztriát (Bécs), Szlovákiát (Pozsony), Magyarországot, Romániát, Bulgáriát, Görögországot (Thessaloniki) és Törökországot (Isztambul). Ez a folyosó fontos belföldi és nemzetközi összeköttetéseket teremt árufuvarozási és közlekedési szolgáltatások ellátásához. Ez a folyosó napjainkban is a jövőben is a legfontosabb vasúti csatlakozás az EU és Magyarország, valamint Románia, Bulgária, Görögország, Törökország és (a Constanca kikötő felé vezető leágazással) a Fekete-tenger között.

A fent említett célkitűzések megvalósítása jelentős hozzájárulást jelent a TEN korridorokban a vasúti projektekre általában irányadó alábbi általános célkitűzések megvalósításához:

- vasúti rendszerek interoperabilitásának biztosítása a közép- és kelet-európai országokban (egy interoperábilis rendszer installálásával);

- a vasúti közlekedés versenyképességének fenntartása egy kiegyensúlyozott modális megoszlás megvalósítása érdekében Magyarországon (és a IV. TEN korridorban);

- kombinált közlekedés és szállítás fenntartása Magyarországon (és a IV. TEN korridorban);

- Nyugat-Európa, Magyarország és délkelet-európai országok közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének fenntartható elősegítése a fő közlekedési eszközök továbbfejlesztésével;

- a közlekedésben jelentkező környezeti hatások mérséklése és környezetbarát közlekedési módok támogatása.

A projekt célja az AGC/AGTC célkitűzések megvalósítása 160 km/h sebességen a működés feltételeinek korszerűsítésével a vonal legtöbb szakaszán. A projekt egyik fontos eleme a fő állomások átépítése, szélesebb, biztonságosabb peronok létesítése és gyalogos aluljárók építése ahhoz, hogy az utasok a vasúti pályaudvarokon és állomásokon ne kényszerüljenek arra, hogy vágányokon áthaladva jussanak el a szerelvényekhez. A projekt másik fontos eleme a környezetvédelmi helyzet javítása.

Az új vasúti biztosítóberendezések összhangban vannak az ETCS bevezetésével, ily módon ennek a 2. ütemnek a befejezését követően a TEN IV. korridoron Ausztriától a magyar-román határig elkészül az interoperábilis biztosítóberendezés.

A projekt fizikai kivitelezésének fő paraméterei a következők:

Teljesítménymutatók

Tétel Egység Mennyiség
Földmunka, ágyazat
Vasúti töltés m2 53 700
Bevágás m2 133 300
Ágyazattisztítás m 44 400
Pályamunkák
Vágánybontás m 49 300
Kitérő bontás csoport 91
Kitérő építés csoport 36
Új 60 kg-os vasúti sínek m 99 800
Használt 54 kg-os sínek m 59 800
Használt 48 kg-os sínek m 7 400
Váltó fűtés darab 36
Új vb. alj darab 83 160
Használt vb. alj darab 50 830
Elektromos és mechanikus
Felsővezeték m 136 900
Biztosítóberendezés
Központi állítású kitérő csoport 144
Központi állítású kisiklasztó berendezés darab 7
Önműködő biztosítóberendezés darab 29
Automata sorompó darab 11
Műtárgyak
Átereszek darab 3
Útépítés m 3 100
Peronok építése m2 9 700
Gyalogos aluljárók építése darab 3
Vízelvezető csatornák, víztelenítés m 10 800
Környezetvédelem
Zajvédő fal m 2 700

8. Munkaterv (indikatív)

Munkálat besorolása Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Műszaki megvalósíthatósági tanulmány 2000. szeptember 2002. április
Költség-haszon elemzés 2001. március 2002. április
Környezetvédelmi átvilágítás 2001. május 2001. szeptember
Tanulmánytervek 2002. közepe 2005. vége
Tenderdokumentumok 2002. közepe 2004. vége
Pályázati eljárás 2002. december 2004. vége
Kivitelezés 2003. eleje 2005. vége
Forgalomba helyezés 2003. közepe 2006. eleje

9. Gazdasági ás társadalmi költség-haszon elemzés

A projekt gazdasági belső megtérülési rátája várhatóan pozitív lesz. Ez a megtérülési ráta jelentős, nagymértékben függ azonban a forgalom növekedésére és a beruházási költségekre vonatkozó feltevésektől. A legjelentősebb haszon a közút és a vasút közötti modális megoszlásból és a közúti forgalom egy részének vasúttal történő kiváltásából jelentkező erőforrás-megtakarítás, az időmegtakarítás és a környezet állapotában jelentkező haszon.

Belső megtérülési ráta IRR 8,1%
Nettó jelenérték
(6% leszámítolási kamatlábnál)
NPV 72,3 millió euró
Haszon/költség arány
(6% leszámítolási kamatlábnál)
B/C 1,69

Az elemzésben meghatározott fő előnyök, a hozzájuk rendelt értékekkel:


Haszon

Mértékegység
Jelenérték
(millió euró)
A teljes
haszon
%-a
A modális átcsoportosítás eredményeként a közúti költségekben jelentkező megtakarítások Járműkilométer 739 67,2
Időmegtakarítások Óra 67 6,1
Környezetvédelmi haszon (elsősorban a közúti forgalom egy részének vasútra történő átcsoportosítása nyomán) Járműkilométer 195 17,8
Gazdasági fejlődés beruházás %-a 11 1,1
Balesetek számának csökkenése (elsősorban a közúti forgalom egy részének vasútra történő átcsoportosítása nyomán) Balesetek száma / járműkilométer 62 5,9
Egyéb Különböző 25 2,3

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A pénzügyi elemzés során valós befolyással bíró fő tényezők az üzemeltetés és a fenntartás költsége és az új beruházás nyomán elérhető forgalomnövekedés.

Egy növekményes pénzügyi elemzés értelmében a pénzügyi nettó jelenérték -190 millió euró.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projekt a khv irányelv II. Mellékletének hatálya alá tartozik, és ebben az esetben elvben az összes alprojekt esetén szükség van khv tanulmányra.

A beruházó (MÁV) elkészített egy, a korridor egészére vonatkozó környezetvédelmi „átfogó” tanulmányt. Ennek alapján az illetékes hatóságok elvégezték az átvilágítást, amelynek eredményeit éppen most véglegesítették. Ennek eredménye, hogy az ebben a Pénzügyi Megállapodásban szereplő összes alprojekthez szükség van egy környezeti hatásvizsgálatra.

A hatást csökkentő intézkedések költsége 1 170 000 euró, azaz az összköltség 1,3%-a. A legnagyobb költségtétel a zajvédő falak létesítése.

12. Költség és támogatás (euróban)

Indikatív költségmegosztás

Tétel Összes elszámolható
költség
Pályázatot megelőzően
felmerült ráfordítások
Tervezési / tervkészítési díjak Magyar költségvetés
Földvásárlás Magyar költségvetés
Terület előkészítése
Fő munkák 81 330 000
Gépek és berendezések
Technikai segítségnyújtás:
Megvalósítás alatti műszaki felügyelet 410 000
Az I. és II. fázis részletes tervének és tenderdokumentumainak elkészítése 13 650 000
Váratlan kiadások (5%) 4 070 000
Adó / közterhek
Összesen 99 460 000
Összköltség Magánszektor
hozzájárulása
Nem elszámolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA támogatás Támogatási
hányad %
99 460 000 - - 99 460 000 53 708 400 54%

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Előzetes megállapodás született az Európai Beruházási Bankkal (EIB) arról, hogy a projekt költségeinek fennmaradó részét az EIB és a magyar állami költségvetés finanszírozza. Az EIB már megkezdte a projekt értékelését. Folynak az előkészítő tárgyalások a magyar hatóságokkal a hitelkeret feltételeiről, ezek befejezését követően megkezdődhet az engedélyezési eljárás.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a 8. cikket

15. Beszerzési terv

A munkálatok az I. a) Mellékletben csatolt beszerzési terv szerint valósulnak meg.

I. a) Melléklet

Előzetes beszerzési terv
Tender sz. A tendereztetésre kerülő munkálatok
és szolgáltatások
Szerződés típusa
(építési, beszerzési
vagy szolgáltatási)
A tender kiírásának
várható időpontja
(év, hónap)
Az adott szerződéssel
kapcsolatos számlák
térítési hányada
I. Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja, 2. ütem, 2. projektrész Kivitelezés, nemzetközi pályázat
1 a) Szajol-Tiszatenyő vonalszakasz (pályamunkák) Vörös Könyv 2004. közepe
2 b) Új biztosítóberendezés telepítése a vasútállomásokon és a nyílt vonalszakaszon Sárga Könyv 2004. közepe
3 c) A pálya átépítése Tiszatenyő és Mezőtúr között Vörös Könyv 2004. közepe
4 II. Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja, 2. ütem, 5. b) projektrész Kivitelezés, nemzetközi pályázat
Békéscsaba-Országhatár vonalszakasz rehabilitációja Vörös Könyv 2002. vége
III. Technikai segítségnyújtás az I. és II. fázis alprojektjeihez:
5 a) Technikai segítségnyújtás az értékelésben és felügyeletben való részvételhez Szolgáltatás Meghívásos 2003. eleje
6 b) Technikai segítségnyújtás az I. fázis alprojektjeire vonatkozó részletes tervek és tenderdokumentumok elkészítéséhez Nemzetközi pályázat 2002. vége
7 c) Technikai segítségnyújtás a 3. alprojektjére vonatkozó részletes tervek és tenderdokumentumok elkészítéséhez 2003. közepe
8 d) Technikai segítségnyújtás a 4. és 5. a) alprojektre vonatkozó részletes tervek és tenderdokumentumok elkészítéséhez 2003. vége
9 e) Technikai segítségnyújtás az 1. és 6. alprojektre vonatkozó részletes tervek és tenderdokumentumok elkészítéséhez 2004. közepe

A szerződések odaítélésének konkrét feltételeit az Európai Közösség Hivatalos Lapjában és/vagy az Interneten lehet megismerni.

II. Melléklet

PÉNZÜGYI TERV (az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

Projekt címe:

Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja
2. ütem: a Budapest-Vecsés és a Szolnok-Lőkösháza vonalszakasz
I. fázis: Szolnok-Mezőtúr és Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz

ISPA szám: 2001 HU 16 P PT 007

Euró
Elszámolható költségek
Év Összes költség El nem számolható Összes ISPA Nemzeti
hatóságok
IFI Kölcsön*
költség Központi Kormányzat
1
=2+3
2 3
=5+7
4
=3/1
5 6
=5/3
7 11 12
=11/1
2000 - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - -
2002 24 865 000 - 24 865 000 100 13 427 100 54 11 437 900 - -
2003 28 333 333 - 28 333 333 100 15 300 000 54 13 033 333 - -
2004 26 369 667 - 26 369 667 100 14 239 620 54 12 130 047 - -
2005 19 892 000 - 19 892 000 100 10 741 680 54 9 150 320 - -
2006 - - - - - - - - -
nem annualizált - - - - - - - - -
Összesen 99 460 000 - 99 460 000 100 53 708 400 54 45 751 600 - -
* meghatározandó

13. s