A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

110/2004. (VI. 21.) FVM rendelet

az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetként eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által végzett feladatokról

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletre, valamint az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének d)-e) pontjaira - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (a továbbiakban: MVH) mint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP) végrehajtásában közreműködő szervezetnek a feladataira terjed ki.

(2) Az MVH mint közreműködő szervezet feladata

a) a pályázatkezeléssel kapcsolatban - különösen - a pályázatok befogadása és iktatása, a pályázatok jogosultságának és teljességének ellenőrzése, a pályázatok értékelése, döntésre előkészítése,

b) *  a szerződéskötéssel, a szerződésmódosítással, a szerződés megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása,

c) a támogatási projekt monitoring keretében a kedvezményezettektől az előrehaladási és projektfenntartási jelentések befogadása,

d) a támogatásokkal kapcsolatos adatoknak a külön jogszabályban meghatározott Egységes Monitoring és Információs Rendszerben (a továbbiakban: EMIR) történő folyamatos rögzítése,

e) az AVOP Irányító Hatósággal (a továbbiakban: AVOP IH) szorosan együttműködve - a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében - a közvélemény rendszeres tájékoztatása, ügyfélszolgálat, továbbá a pályázatokra vonatkozó információszolgáltatás érdekében internetes honlap működtetése,

f) saját hatáskörben történő eljárás a támogatások felhasználásával kapcsolatban felmerülő szabálytalanságok esetén az AVOP IH és az MVH között létrejött Együttműködési Megállapodásnak (a továbbiakban: EM) megfelelően,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatások behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele, valamint gondoskodás a behajtott összeg visszafizetéséről a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. § (5) bekezdésének megfelelően,

h) a támogatásokra vonatkozó előzetes (döntést megelőző, szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett) és utólagos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző, a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó és a projektet lezáró) ellenőrzések lefolytatása a Tv. 18-28. §-aiban leírtaknak megfelelően,

i) az AVOP IH külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az MVH-ra ruházza a pénzügyi lebonyolítással és számvitellel kapcsolatos feladatok ellátását. Ennek keretében az MVH befogadja a kifizetés igénylési kérelmeket, a teljesítést igazoló számlákat, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat, igazolja a teljesítést, továbbá megküldi az átutalási megbízásokat a Magyar Államkincstárnak.

(3) Az MVH az (1) bekezdésben meghatározott feladatai során köteles gondoskodni az adatkezelési, adatvédelmi szabályok betartásáról.

2. § Az MVH 1. §-ban meghatározott feladataira vonatkozó részletes szabályokat az EM tartalmazza. Az MVH az e rendeletben meghatározott feladatait - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - másra nem ruházhatja át.

3. § (1) Az MVH 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai végrehajtásának rendjét az AVOP IH vezetője hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyott eljárás módosításának szükségességéről az MVH elnöke írásban tájékoztatja az AVOP IH vezetőjét, és amennyiben az AVOP IH a levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül nem tesz észrevételt, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni.

(3) Az e rendeletben meghatározott feladatok tekintetében, az AVOP IH vezetője az MVH elnöke felé, az AVOP teljes végrehajtásával kapcsolatos, közvetlen utasítási joggal rendelkezik.

(4) Az MVH jelentést tesz az AVOP IH részére, az EM által meghatározott rendszerességgel, az AVOP végrehajtásához kapcsolódó feladatainak végrehajtásáról, a működéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról, az intézkedések előrehaladásáról, évente elkészíti az erőforrás-gazdálkodási tervet, továbbá haladéktalanul tájékoztatja az AVOP IH-t az intézkedések végrehajtása során felmerülő akadályokról. Az MVH az AVOP IH részére rendszeres, valamint kérésére soron kívüli adatszolgáltatásra köteles.

(5) E rendeletben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket - az MVH számára - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet költségvetésében kell biztosítani.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére