A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

114/2004. (VII. 9.) FVM rendelet

az Európai Bizottság szakértői által az állategészségügy területén végrehajtott helyszíni ellenőrzések szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában az állategészségügy területén végrehajtott helyszíni ellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) olyan tevékenység, amely a közösségi jogszabályok egységes betartatását szolgálja.

2. § Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vonatkozó jogszabályok alapján készült általános ellenőrzési programjának szervezése és végrehajtása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) együttműködésben történik. A minisztérium erre a célra egy vagy több szakértőt jelöl ki.

3. § (1) A nemzeti szakértőkön kívül a Bizottság szakértőit más tagállam nemzeti szakértői is kísérhetik az ellenőrzések során.

(2) Az ellenőrzések szervezésekor a minisztérium visszautasíthatja másik tagállam kijelölt szakértője részvételét, azonban ezzel a lehetőséggel csak egyszer élhet.

4. § (1) A minisztérium legalább két fő, a kijelölt illetékességi területeken speciális szakismerettel rendelkező szakértő kijelölését javasolja a Bizottságnak, egyidejűleg közli a személyek nevét, szakterületét, hivatali címét és elérhetőségének számát.

(2) Ha a minisztérium úgy ítéli meg, hogy az általa javasolt szakértő nem szerepelhet a listán, értesíti erről a Bizottságot. Ha a változtatás miatt a szakértők száma nem éri el az előírt létszámot, a minisztérium az (1) bekezdésben foglaltak szerint új szakértő személyére tesz javaslatot.

5. § (1) A Bizottság által kijelölt (4. § szerinti) szakértők az ellenőrzések során betartják a Bizottság igazgatási szabályait.

(2) Az ellenőrzések végrehajtása során a szakértők által megszerzett információk vagy megállapított következtetések nem használhatók fel személyes célokra, illetve nem közölhetők olyan személyekkel, akik nem tagjai a Bizottságnak vagy a tagállam illetékes részlegeinek.

6. § (1) A Bizottság szakértői és a Bizottság által kijelölt szakértők, valamint a 2. § szerinti szakértők jogosultak az állategészségügy területén a 98/139/EK bizottsági határozatnak megfelelő ellenőrzések végrehajtására, és ennek során

a) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni,

b) a berendezéseket és szállítási eszközöket ellenőrizni,

c) az ellenőrzés tárgyát képező iratokat, adathordozókat megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni, az adatvédelemre vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szakértők az ellenőrzések során kötelesek betartani a magyarországi hatóságok által követendő eljárási szabályokat.

7. § (1) A minisztérium az ellenőrzés eredményét tartalmazó bizottsági jelentésre a beérkezésétől számított 25 munkanapon belül közli észrevételeit.

(2) Sürgős esetben, vagy ha a szakértői ellenőrzés során az egészség vagy az állatok védelmének veszélyeztetését állapították meg, a Bizottság jelentésére a minisztérium a legrövidebb időn belül - legkésőbb a jelentés beérkezését követő 10 munkanapon belül - közli észrevételeit.

(3) A minisztérium az ellenőrzések eredményeinek figyelembevételével gondoskodik a szükséges korrekciós intézkedésekről.

(4) Ha a Bizottság szakértői az ellenőrzések során az országban vagy régiójában a közösségi jogszabályok jelentős megsértését észlelik, akkor a Bizottság kérésére a minisztérium gondoskodik az érintett területen lévő általános helyzet vizsgálatáról. A minisztérium - előzetes egyeztetés alapján - az ellenőrzési program által érintett régió területére korlátozhatja a vizsgálatot és eredményéről, továbbá a tett intézkedésekről határidőn belül tájékoztatja a Bizottságot.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Bizottság szakértői részéről az állategészségügy területén végrehajtott helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 98/139/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére