A jogszabály mai napon ( 2023.09.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi CXVII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2005. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1031,196 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincegymillió-százkilencvenhatezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1031,196 M Ft-ban, azaz egymilliárd-harmincegymillió-százkilencvenhatezer forintban,

c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2005. évi kiadási előirányzatát 6297,937 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-kilencszázharminchétezer forintban,

d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2005. évi bevételi előirányzatát 6297,937 M Ft, azaz hatmilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-kilencszázharminchétezer forintban

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

3. § Az ORTT a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rtv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet az Rtv. 77. §-ának (6) bekezdése szerinti - a Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó - melléklettel együtt 2006. május 31-ig terjeszti az Országgyűlés elé.

4. § (1) Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT költségvetésének mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. számú melléklet).

(2) Az Országgyűlés a Műsorszolgáltatási Alap 2005. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 148 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-száznegyvennyolcmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 32 148 M Ft-ban, azaz harminckétmilliárd-száznegyvennyolcmillió forintban

hagyja jóvá.

5. § Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. § Ez a törvény 2005. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 2004. évi CXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének kiadási oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Személyi juttatások 550,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok 172,616
3. Dologi kiadások 276,358
4. Felhalmozási kiadások 31,660
Összesen: 1031,196

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2005. évi kiadási előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4906,301
2. Frekvencia pályázati díj 1,000
3. Támogatási pályázati díj 76,326
4. Óvadék 19,779
5. Kötbér 20,000
6. Bírság 20,000
7. Késedelmi kamat 4,700
8. Áfa 1249,831
Összesen: 6297,937

2. számú melléklet a 2004. évi CXVII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének bevételi oldala

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
M Ft-ban
1. Fix összegű költségvetési támogatás 1031,196
Összesen: 1031,196

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2005. évi bevételi előirányzat

Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege M Ft-ban
1. Műsorszolgáltatási díj 4906,301
2. Frekvencia pályázati díj 1,000
3. Támogatási pályázati díj 76,326
4. Óvadék 19,779
5. Kötbér 20,000
6. Bírság 20,000
7. Késedelmi kamat 4,700
8. Áfa 1249,831
Összesen: 6297,937

3. számú melléklet a 2004. évi CXVII. törvényhez

Millió forintban
I. BEVÉTELEK 2005. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
1. Üzembentartási díj pótlása 25 780
2. Műsorszolgáltatási díj 4 906
2.1. MTM-SBS Televízió Rt. 1575
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1431
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt. 200
2.4. Sláger jogosultság 200
2.5. Nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 1500
3. Pályázati díjak 77
4. Kötbér, kártérítés, bírság 45
5. Önkéntes befizetések 0
6. Egyéb bevételek 284
Költségvetési bevételek 31 092
Pénzmaradvány változás (egyéb források terhére folyósított kiadások - „szabad keret”) 1 056
ÖSSZES BEVÉTEL 32 148
Költségvetési bevételek 31 092
Költségvetési kiadások 32 148
Egyenleg -1 056
II. KIADÁSOK 2005. év
Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
1. Továbbutalandó üzembentartási díj 24 233
1.1. Magyar Televízió Rt. 10 312
1.2. Magyar Rádió Rt. 7 218
1.3. Duna Televízió Rt. 6 187
1.4. ORTT 258
1.5. Közalapítványok összesen 258
2. Céltámogatások 3 816
2.1. Közszolgálati műsorszámok támogatása 656
2.2. Közszolgálati műsorok támogatása 1 354
2.3. Műsorszórás és -elosztás fejlesztése 1 252
2.4. Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 277
2.5. Közműsor-szolgáltatók támogatása 277
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 775
3.1. Magyar Televízió Rt. 1 103
3.2. Duna Televízió Rt. 472
3.3. Magyar Rádió Rt. 200
4. Kiegészítő támogatások 980
4.1. ORTT 773
4.2. Közalapítványok összesen 207
5. Igazgatóság 892
5.1. Személyi juttatások 363
5.2. Munkaadót terhelő járulékok 114
5.3. Dologi kiadások 380
5.4. Felhalmozási kiadások 35
6. Szerzői jogdíjak 190
7. Pályázatok bírálatának költségei 77
8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 27
9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 158
Költségvetési kiadások 32 148
ÖSSZES KIADÁS 32 148