A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

124/2004. (X. 19.) GKM rendelet

a merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez csatolt szabályok kihirdetéséről

A merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) csatolt szabályokat (a továbbiakban: Szabályok) e rendelettel kihirdetem.

(2) A Szabályok hivatalos magyar nyelvű fordítását és az azokhoz csatolt Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítvány, valamint Nemzetközi Merülésvonal Mentesítési Bizonyítvány mintáját e rendelet 1-3. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az Egyezmény alapján a magyar hajózási hatóság által kiállításra kerülő bizonyítványok mintáit e rendelet 4-5. számú melléklete tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez

SZABÁLYOK A MERÜLÉSVONALAK MEGHATÁROZÁSÁRA

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Szabályok feltételezik, hogy a rakomány, a fenéksúly (ballaszt) stb. természete és elhelyezkedése olyan, ami biztosítja a hajó megfelelő stabilitását és szerkezete túlzott igénybevételének elkerülését.

A Szabályok azt is feltételezik, hogy a stabilitásra és a hajó térbeosztására vonatkozó nemzetközi követelményeket, amennyiben ilyenek vannak, ugyancsak betartották.

1. Szabály
A hajótest szilárdsága

Az Igazgatásnak meg kell győződnie arról, hogy a hajótest általános szerkezeti szilárdsága elegendő-e az általa meghatározott szabadoldalnak megfelelő merüléshez. Az Igazgatás által elismert osztályozó társaság előírásai szerint épített és karbantartott hajót úgy kell tekinteni, mint amelyik megfelelő szilárdsággal rendelkezik.

2. Szabály
Alkalmazás

(1) A géphajók vagy saját hajtás nélküli hajón szállítható bárkák, uszályok vagy más hajók szabadoldalainak kijelölését e Melléklet 1-40-ig bezárólag terjedő Szabályainak a rendelkezései alapján kell végezni.

(2) A fedélzetén farakományt szállító hajón e Szabály (1) bekezdésében előírt szabadoldalakon kívül, e Melléklet 4-45-ig bezárólag terjedő Szabályok rendelkezéseivel összhangban, még külön farakomány - szabadoldalak is kijelölhetők.

(3) Azon hajóknak, amelyek akár egyedüli, akár kiegészítő hajtásként vitorlát használnak, továbbá a vontatóhajóknak a szabadoldalait e Melléklet 1-40-ig bezárólag terjedő Szabályaiban előírtaknak megfelelően kell kijelölni. Az Igazgatás magasabb szabadoldalt követelhet meg, mint amilyent megállapítottak.

(4) Fa- vagy vegyes szerkezetű hajók vagy az Igazgatás által jóváhagyott más anyagokból épült hajók, továbbá olyan hajók esetében, amelyeknek szerkezeti sajátosságai olyanok, hogy a Melléklet rendelkezéseinek alkalmazása indokolatlan vagy célszerűtlen, a szabadoldalakat az Igazgatás állapítja meg.

(5) E Melléklet 10-26-ig bezárólag terjedő Szabályait minden olyan hajóra vonatkozóan alkalmazni kell, amelyre minimális szabadoldalt állapítottak meg. Eltérés a követelményektől, azoknál a hajóknál engedhető meg, amelyeknél a szabadoldalt a minimálisnál nagyobbra állapították meg azzal a feltétellel, hogy az Igazgatás a meglévő biztonsági feltételeket megfelelőnek ítéli meg.

(6) A 22(2) szabály és a 27. szabály csak azokra a hajókra vonatkozik, melyek gerincét azon a napon vagy az után fektették le, vagy volt hasonló építési állapotban, amelyen az 1966. évi Nemzetközi Merülésvonal Egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv hatályba lép.

(7) Az új hajók, kivéve a (6) bekezdésben meghatározottakat, feleljenek meg vagy az ezen (módosított) Egyezmény 27. szabályának, vagy az (1966. április 5-én elfogadott) 1966. évi Nemzetközi Merülésvonal Egyezmény 27. szabályának, az Igazgatás megállapítása szerint.

3. Szabály
A mellékletben használt kifejezések meghatározása

(1) Hossz: Az (L) hosszúságot úgy kell felvenni, mint a teljes hossz 96%-át a gerinctől az elméleti oldalmagasság 85%-ánál lévő vízvonalon mérve vagy az orrtőke homlokoldalától a kormányszár tengelyvonaláig mérve ezen a vízvonalon, amennyiben az a nagyobb. Amennyiben az orrtőke profilja az elméleti oldalmagasság 85%-ánál húzott vízvonal feletti részén homorú, a teljes hosszt az orrtőkének a vízvonal feletti mellső élének leghátrább eső pontjából a vízvonalra bocsátott merőleges és a vízvonal metszéspontjától kell mérni. Ferde gerinccel tervezett hajó esetén a hossz mérésére használt vízvonalat a konstrukciós vízvonallal párhuzamosan kell felvenni.

(2) Függélyek: A mellső és hátsó függélyt a hossz (L) mellső és hátsó végein kell felvenni. A mellső függélynek az orrtőke mellső élét azon a vízvonalon kell metszenie, amelyen a hossz mérése történik.

(3) Hajóhossz felező (amidships): A hajó hosszának (L) felezője.

(4) Szélesség: Hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs a szélesség (B) a hajó legnagyobb szélessége, amelyet a hajó közepén mérnek, fém héjazatú hajó esetén a főborda külső éle is, bármelyik egyéb anyagú héjazat esetén a hajótest külső felülete is.

(5) Elméleti oldalmagasság:

(a) Az elméleti oldalmagasság a gerinc felső élétől a szabadoldal fedélzet gerendájának felső éléig a hajó oldalán mért függőleges távolság. Fa-, illetve vegyes szerkezetű hajó esetén a távolságot a gerinchorony alsó élétől kell mérni. Ahol a főbordametszet alsó részének formája homorú vagy ahol vastag fenékpalánkok vannak beépítve, attól a ponttól kell a távolságot mérni, ahol a fenék síkja befelé folytatva, metszi a gerinc oldalsíkját.

(b) Azoknál a hajóknál, amelyek lekerekített koszorúsorral rendelkeznek, az elméleti oldalmagasságot a fedélzet és az oldalak elméleti vonalainak meghosszabbításával nyert metszéspontig kell mérni, mintha a találkozásuk sarkos kialakítású volna.

(c) Ahol a szabadoldal fedélzet lépcsőzött és a fedélzet emelt része túlnyúlik azon a ponton, amelynél az elméleti oldalmagasságot kellene meghatározni, az elméleti oldalmagasságot az alacsonyabb fedélzetrésznek az emelt rész vonalával húzott párhuzamos folytatásáig kell mérni.

(6) Oldalmagasság a szabadoldal megállapításához (D)

(a) A szabadoldal megállapításához alapul szolgáló oldalmagasság (D) a hajóközépen mért elméleti oldalmagasság, megnövelve - ahol ilyen van - a szabadoldal fedélzet koszorúsorának vastagságával; ha az időjárásnak kitett szabadoldal fedélzet faburkolattal van ellátva, akkor az elméleti oldalmagasságot a

T(L - S)
----------

értékkel növeljük
L

Ebben a képletben:

T - az időjárásnak kitett fedélzeti nyílásoktól mentes faburkolatának közepes vastagsága és

S - az olyan felépítmény teljes hossza, amilyent ezen Szabály (10) (d) pontja határoz meg.

(b) A szabadoldal megállapításához alapul szolgáló oldalmagasság (D) azon a hajón, amely a (B) szélesség 4%-ánál nagyobb sugarú lekerekített koszorúsorral rendelkezik, vagy amelynek víz feletti oldalrésze a szokásostól eltérő kialakítású, egyenlő annak a hajónak a szabadoldal megállapításához alapul szolgáló oldalmagasságával, amelynek főborda metszete függőleges oldalú, de domborulata és vízfeletti területe az említett hajó főborda metszetével megegyező.

(7) Hasábos teltség: A hasábos teltséget (Cb) az alábbi képlet adja:


Cb =
V
----------

;
L×B×d1

ahol:

V - fém héjazatú hajó esetén a toldalékok és héjazat nélküli vízkiszorítási térfogat, más anyagú héjazattal épült hajónál pedig a hajótest külső felülete szerinti vízkiszorítási térfogat, mindkét esetben d1 merülésnél, ahol

d1 - a legkisebb elméleti oldalmagasság 85%-a.

(8) Szabadoldal: A kijelölt szabadoldal a hajóhosszfelezőn a fedélzetvonal felső élétől a vonatkozó merülésvonal felső éléig mért függőleges távolság.

(9) Szabadoldal fedélzet: A szabadoldal fedélzet általában az időjárásnak és a tengernek kitett legfelső végigfutó fedélzet; e fedélzet időjárásnak kitett részén minden nyílás állandó zárószerkezettel rendelkezik, míg e fedélzet alatt, a hajó oldalain lévő valamennyi nyílás állandó jellegű vízmentes zárószerkezettel van felszerelve.

Lépcsőzött szabadoldal fedélzettel rendelkező hajó esetén az időjárásnak kitett fedélzet legalacsonyabb részének az emelt fedélzet felső részével való párhuzamos meghosszabbítását kell szabadoldal fedélzetnek tekinteni. A hajótulajdonos választása szerint az Igazgatás jóváhagyásával szabadoldal fedélzetként alsóbb fedélzet is kijelölhető, föltéve, hogy az végigfutó és állandó fedélzetet alkot; hosszirányban legalább a géptér és az orr-, illetőleg fartéri válaszfal között, valamint keresztirányban is folytonos. Ha ez az alsóbb fedélzet lépcsőzött; akkor a fedélzet legalacsonyabb részének az emelt fedélzet felső részével való párhuzamos, meghosszabbítását kell szabadoldal fedélzetnek tekinteni. Ha egy alsóbb fedélzetet jelölnek ki szabadoldal fedélzetnek, akkor a hajótestnek azt a részét, amely a szabadoldal fedélzet felett van, felépítménynek kell tekinteni, amennyiben az a jelölési feltételeknek alkalmazásához és a szabadoldal kiszámításához szükséges. Ez az a fedélzet, amelytől a szabadoldalt számítják.

(10) Felépítmény:

(a) A felépítmény a szabadoldal fedélzetén lévő fedett építmény, amely a hajó egyik oldalától a másik oldaláig terjed, vagy amelynek az oldalfala a hajó oldallemezelésétől nem esik beljebb, mint a szélesség (B) 4%-a. Az emelt farfedélzet (quarter-deck) felépítménynek számít.

(b) Zárt felépítmény: olyan felépítmény, amelynek

(i) kellő szilárdságú végfalai vannak;

(ii) ha ezeken a falakon bejáró nyílások vannak, akkor azok a 12. szabály követelményeinek megfelelő ajtókkal vannak ellátva;

(iii) a felépítmény oldalain vagy végein található minden más nyílás viharállóan vízmentes zárószerkezetű. A parancsnoki híd vagy farfelépítmény csak abban az esetben tekinthető zárt térnek, ha ezeknek a felépítményeknek a belsejében lévő géptér vagy más munkahely megközelítését a személyzet részére bármikor bármilyen más módon akkor is biztosítják, ha a harántválaszfal nyílásai zárva vannak.

(c) A felépítmény magassága az a legkisebb függőleges magasság, amelyet oldalt, a felépítményfedélzet gerendájának felső élétől a szabadoldal fedélzet gerendájának felső éléig mérnek.

(d) A felépítmény hossza (S) a hosszúságon (L) belül fekvő felépítményrész közepes hossza.

(11) Sima fedélzetű hajó: A sima fedélzetű hajó olyan hajó, amelynek szabadoldal fedélzetén nincs felépítmény.

(12) Viharállóan vízmentes: A viharállóan vízmentes kifejezés azt jelenti, hogy semmilyen tengerállapotnál nem juthat be víz a hajóba.

4. Szabály

A fedélzetvonal 300 milliméter (12 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vízmentes vonal. Ezt a hajó mindkét oldalán a hajóhosszfelezőnél kell bejelölni általában úgy, hogy a felső éle azon a ponton haladjon át, amelyben a szabadoldal fedélzet kifele történő meghosszabbításának felső felülete metszi a héjazat külső felületét (amint ezt az 1. számú ábra mutatja).

A fedélzetvonal azonban elhelyezhető a hajón rögzített más ponthoz viszonyítva is, feltéve, hogy a szabadoldalt ennek megfelelően helyesbítették. Az említett pont elhelyezését és a szabadoldal fedélzet azonossági adatait minden esetben fel kell tüntetni a Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítványban.

5. Szabály
Merülési jel (Plimsoll-kör)

A merülési jel egy 300 milliméter (12 hüvelyk) külső átmérőjű és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles körgyűrűből és az azt metsző 450 milliméter (18 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vízszintes vonalból áll, amelynek felső éle halad át a körgyűrű középpontján. A körgyűrű középpontját a hajó hosszfelezőjének a fedélzetvonal felső élétől függőlegesen mért és a megállapított nyári szabadoldaltól egyenlő távolságban kell elhelyezni.

6. Szabály
A merülési jellel együtt alkalmazott vonalak

(1) Az e Szabályok szerint kijelölt merülésvonalat jelölő vízszintes 230 milliméter (9 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vonalakat a körgyűrű középpontjától a hajó orra felé 540 milliméter (21 hüvelyk) távolságra megjelölt 25 milliméter (1 hüvelyk) széles függőleges vonalhoz merőleges csatlakozással, hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs, előrefelé kell elhelyezni (amint ezt a 2. számú ábra mutatja).

(2) A következő merülésvonalakat kell alkalmazni:

(a) A Nyári Merülésvonalat, amelyet a körgyűrű középpontján áthaladó vonal és az S jelzésű vonal felső éle határozza meg.

(b) A Téli Merülésvonalat, amelyet a W Jelzésű vonal felső éle határozza meg.

(c) A Téli Észak-Atlanti Merülésvonalat, amelyet a WA jelzésű vonal felső éle határoz meg.

(d) A Trópusi Merülésvonalat, amelyet a T jelzésű sáv felső éle határoz meg.

(e) A Nyári Édesvízi Merülésvonalat, amelyet az F jelzésű vonal felső éle határoz meg. A Nyári Édesvízi Merülésvonalat, a függőleges vonaltól hátrafelé kell megjelölni. A Nyári Édesvízi Merülésvonal és a Nyári Merülésvonal közötti távolságkülönbség az az engedmény, amelyet a többi merülésvonalakra történő édesvízben való rakodáskor figyelembe kell venni.

(f) A Trópusi Édesvízi Merülésvonalat, amelyet a TF jelzésű vonal felső éle határoz meg, és a függőleges vonaltól hátrafelé kell megjelölni.

(3) Ha ezen szabályok értelmében farakomány szabadoldalakat is meghatároztak, akkor a szokásos merülésvonalak kiegészítéséül a farakomány szabadoldalakat is meg kell jelölni. Ezek a vonalak vízszintes 230 milliméter (9 hüvelyk) hosszú és 25 milliméter (1 hüvelyk) széles vonalak és a körgyűrű középpontjától a hajó fara felé 540 milliméter (21 hüvelyk) távolságra megjelölt 25 milliméter (1 hüvelyk) széles függőleges vonalra merőlegesen csatlakozó vonal (hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs, hátrafelé kell megjelölni, amint ezt a 3. számú ábra mutatja.

(4) A következő farakomány merülési vonalakat kell alkalmazni:

(a) A Nyári farakomány Merülésvonalat, amelyet az LS jelzésű vonal felső éle határoz meg.

(b) Téli farakomány Merülésvonalat, amelyet az LW jelzésű vonal felső éle határoz meg.

(c) Téli Észak-Atlanti farakomány Merülésvonalat, amelyet az LWNA jelzésű vonal felső éle határoz meg.

(d) Trópusi farakomány Merülésvonalat, amelyet az LT jelzésű vonal felső éle határoz meg.

(e) Nyári Édesvízi farakomány Merülésvonalat, amelyet az LF jelzésű és a függőleges vonaltól a hajó orra felé megjelölt vonal felső éle határoz meg. A Nyári Édesvízi farakomány Merülésvonal és a Nyári farakomány Merülésvonal közötti (távolság) különbség az az eredmény, amelyet a többi farakomány Merülésvonalra történő édesvízben való rakodáskor figyelembe kell venni.

(f) Trópusi Édesvízi farakomány Merülésvonalat, amelyet az LTF jelzésű és a függőleges vonaltól a hajó orra felé megjelölt vonal felső éle határoz meg.

(5) Ahol a hajó jellemzői vagy szolgálatának a természete vagy hajózási területének határai az északi merülésvonalak bármelyikének használatát szükségtelenné teszik, az ilyen vonalakat nem kell kijelölni.

(6) Ha a hajó részére a legkisebb szabadoldalnál nagyobbat határoztak meg, úgy a megjelölt merülésvonal azonos vagy alacsonyabb helyzetben fekszik, mint az ennek az Egyezménynek az értelmében meghatározott legkisebb szabadoldalnál megjelölt legalacsonyabb évszaki merülésvonal, akkor csak az Édesvízi Merülésvonalat kell megjelölni.

(7) A vitorláshajókon csak az Édesvízi Merülésvonalat és a Téli Észak-Atlanti Merülésvonalat kell megjelölni, amint azt a 4. számú ábra mutatja.

(8) Ahol a Téli Észak-Atlanti merülésvonal megegyezik az ugyanazon függőleges vonalhoz tartozó Téli Merülésvonallal, ott ezt a merülésvonalat W-vel kell megjelölni.

(9) Hatályban lévő más nemzetközi egyezmények által előírt járulékos merülésvonalakat az ezen szabály (1) bekezdésében meghatározott függőleges vonalra merőlegesen és ettől a hajó fara felé lehet megjelölni.

7. Szabály
A merülésvonalakat kijelölő hatóság névjele

A merülésvonalakat kijelölő hatóság névjelét a merülésvonal körgyűrűnek középpontján áthaladó vízszintes vonal feletti kétoldalt vagy együttesen felette és alatta lehet feltüntetni. Ez a Hatóság nevének azonosítására szolgáló jel legfeljebb négy kezdőbetűből állhat, melyeknek magassága kb. 115 milliméter (4 1/2 hüvelyk) szélessége kb. 75 milliméter (3 hüvelyk) lehet.

8. Szabály
A bejelölés részletezése

A körgyűrűt, vonalakat és betűket sötét alapon fehér vagy sárga, világos alapon pedig sötét színnel kell felfesteni. Ezeket a hajó oldalain az Igazgatás követelményeinek megfelelően maradandóan is meg kell jelölni. A jeleknek jól láthatóknak kell lenniük és e cél elérésére, amennyiben szükséges, különleges megoldásokat is igénybe kell venni.

9. Szabály
A merülési jelek hitelesítése

A Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítványt a hajónak mindaddig nem szabad kiállítani, amíg az Egyezmény 13. cikkének rendelkezései szerint eljáró tisztviselő vagy felülvizsgáló közeg nem javasolja azt, hogy a jelek a hajó oldalain helyesen és maradandóan vannak feltüntetve.

II. FEJEZET

10. Szabály
A parancsnok részére nyújtandó tájékoztatás

(1) Minden új hajó parancsnokát el kell látni elegendő, jóváhagyott összeállítású tájékoztatással, hogy ezek alapján képes legyen hajójának rakodását és ballasztolását úgy elvégezni, hogy a hajó szerkezetében az elfogadhatatlan feszültségeket elkerülje. Ezt a követelményt azonban olyan egyedi hosszúságú tervezésű vagy osztályú hajónál nem kell alkalmazni, amelynél az Igazgatás ezt szükségtelennek véli.

(2) Hajót, amelyet az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú Nemzetközi Egyezmény szerint az építése befejeztével döntéspróbának alávetni nem kötelező:

(a) meg kell dönteni és a tényleges vízkiszorítást és a súlypontot meg kell határozni az üres hajó állapotra;

(b) a parancsnok részére az előírt tartalommal olyan megbízható információt kell szolgáltatni, amelynek segítségével gyors és egyszerű eljárással pontos útmutatást kap a hajó rendes üzeme közben előforduló stabilitási jellemzőit illetően;

(c) mindenkor a hajón kell tartani a hajó jóváhagyott stabilitási információját, annak bizonyítékával együtt, hogy az Igazgatás jóváhagyta az információt;

(d) amennyiben az Igazgatás jóváhagyja, az építés befejezéskor mellőzhető a döntéspróba, feltéve, hogy az alapvető stabilitási adatok rendelkezésre állnak egy testvérhajó döntéspróbájából, és az Igazgatás meggyőződött arról, hogy a hajóra vonatkozó megbízható stabilitási információ előállítható ezen adatok alapján.

11. Szabály
A felépítmények végfalai

A zárt felépítmények időjárásnak kitett végein lévő végfalak hatásos szerkezetűek legyenek és tegyenek eleget az Igazgatás követelményeinek.

12. Szabály
Ajtók

(1) A zárt felépítmények végein lévő végfalak összes bejáró nyílásait acélból, illetve más azzal egyenértékű anyagból készült olyan ajtóval kell felszerelni, amely a végfalhoz maradandóan és szilárdan csatlakozik, zárt állapotban viharállóan vízmentes, és kerettel és merevítőkkel úgy van felszerelve, hogy az egész szerkezet ugyanolyan szilárdságú, mint a megszakítás nélküli végfal.

(2) Hacsak ezek a szabályok másképp nem rendelkeznek, a zárt felépítmények végein lévő végfalak bejáró nyílásainál a küszöbök magasságának legalább 380 milliméternek (15 hüvelyknek) kell lennie a fedélzet felett.

13. Szabály
A fedélzeti nyílások, ajtónyílások és szellőzők elhelyezése

A Szabályok alkalmazása céljából a fedélzeti nyílások, ajtónyílások és szellőzők elhelyezését tekintve két kategóriát határoztak meg a következők szerint:

1. kategóriába tartozók elhelyezése:

Azok, amelyek az időjárásnak kitett szabadoldal, és az emelt fel-fedélzeteken, továbbá az időjárásnak kitett olyan felépítményfedélzeteken vannak, amelyek a hajó hosszának a mellső függélytől számított egynegyede határán belül helyezkednek el.

2. kategóriába tartozók elhelyezése:

Azok, amelyek a mellső függélytől számított egynegyed hajóhossz mögött elhelyezkedő, időjárásnak kitett felépítmény fedélzeteken vannak.

14. Szabály
Áruraktárnyílások és egyéb fedélzeti nyílások

(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó áruraktárnyílások és egyéb fedélzeti nyílások viharállóan vízmentességet biztosító szerkezetek és eszközök legalább egyenértékűek legyenek az e Melléklet 15. és 16. Szabályaiban előírtakkal.

(2) A felépítményfedélzet fölött elhelyezett fedélzeteken elhelyezett időjárásnak kitett nyílások nyíláskeretei és nyílásfedelei az Igazgatás követelményeinek kell megfeleljenek.

15. Szabály
Hordozható fedelekkel lezárt és leszorító eszközökkel rögzített ponyvákkal viharállóan vízmentessé tett raktárnyílások

Raktárak nyíláskeretei

(1) A mozgatható fedelekkel lezárt és leszorító eszközökkel rögzített ponyvákkal viharállóvá tett raktár nyíláskereteknek szilárd szerkezettel kell rendelkezniük és magasságuk a fedélzet felett legalább a következő legyen:

Ha az 1. kategóriához tartoznak: 600 milliméter (23 1/2 hüvelyk)

Ha a 2. kategóriához tartoznak: 450 milliméter (17 1/2 hüvelyk)

Raktárnyílás fedelek:

(2) A raktárnyílás fedelek minden felfekvő felületének legalább 65 milliméter (2 1/2 hüvelyk) szélességűnek kell lennie.

(3) Ahol a fedelek fából készültek, készre dolgozott vastagságuknak legalább 60 milliméternek (2 3/8 hüvelyknek) kell lennie 1,5 méternél (4,9 lábnál) nem nagyobb támaszköz esetén.

(4) Ahol a fedelek lágyacélból készültek, szilárdságukat az 1. kategóriához tartozó raktárnyílások esetén négyzetméterenként legalább 1,75 metrikus tonna (358 font/négyzetláb) névleges terheléssel kell méretezni, úgy hogy az így nyert legnagyobb feszültség 4,25-ös biztonsági tényezővel ne lépje túl az anyag legkisebb szakítószilárdságát. Ezeket úgy kell tervezni, hogy a fenti terhelések mellett behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0028-ad részét.

(5) Az 1. kategóriához tartozó raktárnyílásokra a névleges terhelés a 24 méter (79 láb) hosszúságú hajóknál négyzetméterenként legalább 1,75 metrikus tonna (358 font), illetve négyzetméterenként 0,75 metrikus tonna (154 font/négyzetláb), illetve négyzetméterenként 1,30 metrikus tonna (266 font/négyzetláb) értékig csökkenthető. A közbenső hosszúságokra vonatkozó értékeket minden esetben lineáris interpolálással kell megállapítani.

Elmozdítható keresztgerendák:

(6) Ahol a raktárnyílások fedeleit lágyacélból készült elmozdítható keresztgerendák támasztják alá, a szilárdsági számítást az 1. kategóriához tartozó raktárnyílások esetén négyzetméterenként legalább 1,73 metrikus tonna (358 font/négyzetláb), a 2. Kategóriához tartozó raktárnyílások esetén pedig négyzetméterenként legalább 1,30 metrikus tonna (266 font/négyzetláb) névleges terheléssel kell méretezni, úgy hogy az így számított legnagyobb feszültség 5-ös biztonsági tényezővel ne lépje túl az anyag legkisebb szakítószilárdságát. Ezeket úgy kell tervezni, hogy a fenti terhelések mellett behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0022-ed részét. A 100 méternél (3528 lábnál) nem hosszabb hajókra a Szabály (5) bekezdésének követelményei alkalmazandók.

Szekrényes fedelek:

(7) Ahol elmozdítható gerendák és fedelek helyett lágyacélból készült szekrényes fedeleket használnak a szilárdságot az e szabály (4) bekezdésében megadott névleges terhelhetőségnél kell méretezni és az így kiszámított legnagyobb feszültség 5-ös biztonsági tényezővel nem haladhatja meg az anyag legkisebb szilárdsági értékét. Ezeket úgy kell tervezni, hogy behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0022-ed részét. A fedelek lágyacél tetőlemezeinek vastagsága legalább egy százaléka legyen a merevítők egymástól való távolságának vagy 6 milliméter (0,24 hüvelyk), ha ez a nagyobb érték. A 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajókra a Szabály (5) bekezdésének követelményei alkalmazhatók.

(8) A lágyacéltól eltérő anyagokból készült fedelek szilárdságának és merevségének egyenértékűnek kell lennie a lágyacélból készültekével, és eleget kell tenniük az Igazgatás előírásainak.

Keresztgerendák ágyazata, illetve fészkei

(9) Az elmozdítható keresztgerendák ágyazatának, illetve szilárd szerkezetűeknek kell lenniük és rendelkezniük kell a gerendák hatásos helyreszereléséhez és rögzítéséhez szükséges eszközökkel. Ahol gördíthető típusú keresztgerendát alkalmaznak, az elrendezésnek biztosítania kell, hogy ha a raktárnyílások le vannak zárva a gerendák a helyükről el ne mozdulhassanak.

Ékfészkek:

(10) Az ékfészkeknek és az ékléptéknek megfelelő kialakítással kell rendelkezniük. Legalább 65 milliméter (2 1/2 hüvelyk) szélesek legyenek és középtől-középig mért egymástól való távolságuk, nem lehet több 600 milliméternél (23 1/2 hüvelyknél), továbbá az ékfészkek a raktárnyílás sarkaitól, az oldalakon és a végeken nem lehetnek 150 milliméternél (6 hüvelyknél) távolabbra.

Szorítópántok és leszorító ékek:

(11) A szorítópántok és leszorító ékek hatékonyak és jó állapotban lévők legyenek. Az ékeket keményfából vagy más ezzel egyenértékű anyagból kell készíteni. Lejtésük nem lehet 1:6-nál nagyobb és élüknél a vastagság 13 milliméternél (1/2 hüvelyknél) kevesebb nem lehet.

Ponyvák:

(12) Az 1. vagy 2. kategóriához tartozó raktárnyílásokat legalább két réteg, jó állapotban lévő ponyvával kell ellátni. A ponyváknak vízhatlannak és kellő erősségűeknek kell lenniük. Ezek anyaga legalább a jóváhagyott szabványsúlynak és minőségnek feleljen meg.

Raktárnyílás fedelek lerögzítése

(13) Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó minden raktárnyílást acél szorító pántokkal vagy más ezzel egyenértékű eszközzel kell ellátni, hogy a raktárnyílás fedelek minden szakaszát hatásosan és függetlenül rögzíteni lehessen a ponyváknak (pántokkal való) leszorítása után. Az 1,5 méternél (4,9 lábnál) hosszabb raktárnyílás fedeleket legalább két ilyen rögzítő szerkezettel kell biztosítani.

16. Szabály
Acélból vagy más azzal egyenértékű anyagból készült, tömítő és lefogó zárszerkezettel felszerelt viharállóan vízmentes fedelekkel lezárt rakodónyílások

Rakodónyílások keretei

(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó, acél vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült, tömítéssel és zárószerkezettel felszerelt viharálló fedelekkel rendelkező rakodónyílás nyíláskeretek fedélzet feletti magasságnak a 15. szabály (1) pontja szerinti előírásoknak kell megfelelnie. Ezeknek a nyíláskereteknek a magasságát csökkenteni lehet, sőt a nyíláskeretek teljesen elhagyhatók, azzal a feltétellel, hogy ha az Igazgatás véleményezése szerint a hajó biztonsága ebből kifolyólag semmilyen tengerállapotnál nem csökken. Ahol gondoskodnak nyíláskeretekről, ott ezeknek erős szerkezetűeknek kell lenniük.

Viharálló fedelek

(2) Ahol a viharálló fedelek lágyacélból készültek, az 1. Kategóriába tartozó fedélzeti nyílásoknál szilárdságukat négyzetméterenként legalább 1,75 metrikus tonna (358 font/négyzetláb) a 2. kategóriába tartozó fedélzeti nyílásoknál pedig négyzetméterenként legalább 1,30 metrikus tonna (266 font/négyzetláb) névleges túlterhelésre kell méretezni, úgy hogy az így méretezett legnagyobb feszültség 4,25-ös biztonsági tényezővel nem haladhatja meg az anyag legkisebb szakítószilárdsági értékét. Ezeket úgy kell tervezni, hogy behajlásuk határértéke nem haladhatja meg a támaszköz 0,0028-ad részét. A fedelek lágyacél tetőlemezeinek vastagsága legalább egy százaléka legyen a merevítők egymástól való távolságának, vagy 6 milliméter (0,24 hüvelyk), ha ez a nagyobb érték. A 100 méternél (328 lábnál) nem nagyobb hosszúságú hajókra a 15. szabály (5) bekezdésének követelményei alkalmazandók.

(3) A lágyacéltól eltérő anyagokból készült fedelek szilárdságának és merevségének egyenértékűnek kell lennie a lágyacélból készültekével és eleget kell tenniük az Igazgatás előírásainak.

Viharállóan vízmentességet biztosító eszközök

(4) A viharállóan vízmentességet biztosító és fenntartó eszközöknek eleget kell tenniük az Igazgatás előírásainak. Kialakításuk biztosítsa, a vízmentességet bármilyen tengerállapotnál, és e célból az első szemlénél vízpróbákat kell megkövetelni, és ezeket meg lehet követelni az időszakos szemlénél és az évi felülvizsgálatoknál vagy ennél rövidebb időközökben.

17. Szabály
Géptéri nyílások

(1) Az 1. és a 2. kategóriába tartozó géptéri nyílásokat megfelelően kell merevíteni és elegendő erősségű acél keretekkel hatékonyan kell körbefogni, és ahol a kereteket más szerkezeti elemek nem védik, szilárdságukra különös gondot kell fordítani. Az ilyen keretekben lévő átjáró nyílásokat a 12. szabály (1) bekezdésének követelményei szerinti ajtókkal kell felszerelni, amelyeknek küszöbei az 1. kategóriába tartozó nyílásoknál legalább 600 milliméter (23 1/2 hüvelyk), míg a 2. kategóriába tartozóknál legalább 380 milliméter (15 hüvelyk) magasan legyenek a fedélzet felett. Az ilyen keretekben levő egyéb nyílásokat megfelelő helyükre maradandóan rögzített egyenértékű fedelekkel kell fölszerelni.

(2) A szabadoldal, vagy a felépítményfedélzeten lévő és az időjárásnak kitett bármely kazánház-tetőnyílás, kémény vagy géptéri szellőztető nyíláskeretének fedélzet feletti magasságát az ésszerűség és a célszerűség szempontjai szerint kell meghatározni. A kazánház-tetőnyílásokat erős acélból, vagy más egyenértékű anyagból készült, megfelelő helyükön maradandóan rögzített és viharállóan lezárható fedelekkel kell felszerelni.

18. Szabály
A szabadoldal- és a felépítményfedélzeteken lévő különféle nyílások

(1) Az 1. és 2. kategóriába tartozó és a zárt felépítményektől eltérő más felépítményeken belüli búvónyílásokat és szintbeli nyílásokat erős, vízhatlanná tehető fedelekkel kell lezárni. A fedeleket, hacsak nincsenek rögzítve, sűrű távközökben csavarokkal, maradandóan kell felerősíteni.

(2) A szabadoldal fedélzeteken lévő nyílásokat - a raktárnyílások, géptéri nyílások, búvónyílások és szintbeli nyílások kivételével - zárt felépítménnyel, vagy azzal azonos szilárdságú és viharállóságú fedélzeti házzal vagy lépcsőlejáróval kell védeni. Bármely ilyen nyílást, amely az időjárásnak kitett felépítményfedélzeten, vagy a szabadoldal fedélzeten lévő fedélzeti ház tetőzetén van és amelyen át a szabadoldal fedélzet alatti, vagy a zárt felépítményben lévő térbe lehet jutni, hatékony fedélzeti házzal, vagy lépcsőlejáróval kell védeni.

Az ilyen fedélzeti házak vagy lépcsőlejárók ajtónyitások a 12. (1) Szabály követelményeinek megfelelő ajtókkal kell felszerelni.

(3) Az 1. kategóriához tartozó lépcsőlejárók ajtónyílásainak küszöbeit a fedélzet felett legalább 600 milliméter (23 1/2) hüvelyk magasságban kell elhelyezni. A 2. kategóriába tartozóknál ennek a magasságnak legalább 380 milliméternek (15 hüvelyknek) kell lennie.

19. Szabály
Szellőzők

(1) A szabadoldal-fedélzet, vagy a zárt felépítményfedélzetek alatti terekbe vezető 1. vagy 2. kategóriába tartozó szellőzőknek szilárd szerkezetű és hatásosan a fedélzethez erősített acél-, vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült nyíláskerettel kell rendelkezniük. Ahol bármelyik szellőző nyíláskeretének magassága a 900 millimétert (35 1/2 hüvelyket) meghaladja, ott külön megerősítésről kell gondoskodni.

(2) A nem zárt felépítményű felépítményeken áthaladó szellőzők szabadoldal fedélzeten való áttörését szilárd szerkezetű acél-, vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült nyíláskerettel kell kialakítani.

(3) Azokat az 1. kategóriához tartozó szellőzőket, amelyeknek nyíláskeretei a fedélzet felett 4,5 méternél (14,8 lábnál) magasabbra nyúlnak, vagy a 2. kategóriához tartozók közül azokat, amelyeknek nyíláskeretei a fedélzet felett 2,3 méternél (7,5 lábnál) magasabbra nyúlnak, nem kell zárószerkezettel felszerelni, csak ha ezt az Igazgatás kifejezetten megköveteli.

(4) E szabály (3) bekezdésében elrendeltek kivételével a szellőzőnyílásokat hatásos viharállóan vízmentes zárószerkezettel kell ellátni. A 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajóknál a zárószerkezetek állandó rögzítésűek legyenek; más hajóknál, ahol ez nincs előírva, a zárószerkezet a szellőzők közelében - amelyekhez tartoznak - hozzáférhető módon kell elhelyezni. Az 1. kategóriába tartozó szellőzők nyíláskereteinek magassága a fedélzet felett legalább 900 milliméter (35 1/2 hüvelyk), míg a 2. kategóriába tartozók nyíláskereteinek magassága a fedélzet felett legalább 760 milliméter (30 hüvelyk) legyen.

(5) Az időjárásnak kitett helyeken elhelyezett nyíláskeretek magasságának növelése az Igazgatás véleményezése alapján megkövetelhető.

20. Szabály
Légzőcsövek

Ahol a ballaszt- és egyéb tartályok légzőcsövei a szabadoldal-, vagy a felépítményfedélzet fölé nyílnak ki, a csövek időjárásnak kitett részeit megfelelő erősségűre kell szerkeszteni: fedélzet feletti azon pontjaik magassága, ahol a víz behatolhat legalább 760 milliméterre (30 hüvelyk) legyen a szabadoldal fedélzet felett és 450 milliméterre (17 1/2 hüvelykre) a felépítményfedélzet felett. Ahol ezek a magasságok a hajó üzemeltetését zavarhatnák, ott kisebb magasság is jóváhagyható, azon esetben, ha az Igazgatás véleményezése szerint a zárószerkezetek és egyéb körülmények a csökkentett magasságot indokolttá teszik. A légzőcsövek nyílásainak eljárására állandó csatlakozású kielégítő megoldású szerkezetet kell biztosítani.

21. Szabály
Rakodó és egyéb hasonló oldalnyílások

(1) A szabadoldal fedélzet alatt a hajó oldalain lévő árurakodó- és egyéb hasonló nyílásokat a környező héjlemezekbe illeszkedő és a szerkezet integráns részét képező vízmentes ajtókkal kell fölszerelni. Az ilyen nyílások számát a hajó típusával és a sajátos üzemeltetésével összeegyeztethetően a minimumra kell korlátozni.

(2) Az ilyen nyílások alsó éle csak akkor lehet a hajó oldalán a szabadoldal fedélzettel zárhuzamosan húzott olyan vonal alatt, amelynek legalsó pontja a legfelső merülési vonal felső élével egybeesik, ha az Igazgatás azt engedélyezi.

22. Szabály
Lefolyók, töltő- és kiömlőnyílások

(1) A héjazaton átvezető kiömlőnyílásokat - amelyek, a (2) bekezdésben rendeltek kivételével, a szabadoldal fedélzet alatti terekből és a szabadoldal fedélzeten fekvő felépítményeken és fedélzeti házakon belüli olyan terekből indulnak ki és a 12. szabály követelményeinek megfelelő ajtókkal vannak felszerelve -, a víz hajóba való behatolásának megakadályozására hatásos és könnyen hozzáférhető szerkezettel kell ellátni. Általában minden különálló kiömlőnyílást önműködő visszacsapó szeleppel kell felszerelni, olyan módon, hogy a szabadoldal fedélzet feletti helyről közvetlenül is elzárható legyen. Amennyiben a nyári merülési vízvonal és a kiömlő cső belső vége közötti függőleges távolság a 0,01 L értéket meghaladja, a kiömlőnyílásba két önműködő, közvetlenül nem elzárható, visszacsapó szelep is beszerelhető, azzal a feltétellel, hogy a belső szelep a hajó üzemeltetése közben ellenőrzés céljából mindig hozzáférhető legyen. Ahol a fenti függőleges távolság a 0,02 L értéket meghaladja, az Igazgatás jóváhagyásától függően egyetlen önműködő, közvetlenül nem elzárható visszacsapó szelep is elfogadható. A közvetlen működtetésű szelep kezelőszerkezet könnyen hozzáférhető helyen legyen és jelzőberendezéssel kell ellátni, amely mutatja, hogy a szelep nyitott vagy zárt állapotban van-e.

(2) A rakomány szállítására használt zárt felépítményekből a külhéjon keresztül vezetett vízlefolyók csak ott engedhetők meg, ahol a szabadoldal fedélzet pereme nem merül víz alá, amikor a hajó bármelyik oldal felé 5°-ra megdől. Más esetekben a vízlefolyást a hajótesten belül kell vezetni az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú Nemzetközi Egyezmény követelményeinek megfelelően.

(3) Az őrszemélyzetes géptérben a gépi berendezésekkel kapcsolatban lévő tengeri fő- és tartalék be- és kiömlőnyílások zárószerkezeti helyileg is vezérelhetők. A vezérlő szerkezetek könnyen hozzáférhetők legyenek és el kell látni ezeket olyan jelzőberendezésekkel, amelyek mutatják, hogy a szelepek nyitott vagy zárt állapotban vannak-e.

(4) Bármilyen szintről levezető és a héjazaton áthatoló vízkifolyó és kiömlő csövet, amely a szabadoldal fedélzet alatt 450 milliméternél (17 1/2 hüvelyknél) mélyebben, vagy a nyári merülési vízvonal felett 600 milliméternél (23 1/2 hüvelyknél) alacsonyabban van, a héjlemezelésnél egy visszacsapó szeleppel kell felszerelni. Ezt a szelepet, hacsak a (2) bekezdés nem követeli meg, kielégítő falvastagságú csővezeték alkalmazásánál el lehet hagyni.

(5) Azokat a kifolyókat, amelyek a 12. szabály szerinti ajtókkal nem rendelkező felépítményekből vagy fedélzeti házakból vezetnek ki, közvetlenül a tengerbe kell kivezetni.

(6) E szabály által megkívánt valamennyi külhéjszerelvényt és szelepet acélból, bronzból vagy más jóváhagyott kovácsolható anyagból kell készíteni. Közönséges öntött vasból vagy hasonló anyagból készült szelepek nem alkalmazhatók. Ezen szabályban említett minden csövet az Igazgatás követelményeinek megfelelő acélból vagy más egyenértékű anyagból kell készíteni.

23. Szabály
Hajóablakok

(1) A szabadoldal fedélzet alatti terek vagy zárt felépítményekben lévő terek ablakait belül erős csuklópántokra erősített viharfedéllel kell felszerelni, úgy hogy azokat hatékonyan és a vízmentességet biztosítva lehessen lezárni.

(2) Egyetlen hajóablak sem lehet olyan szinten felszerelve, hogy annak alsó széle alacsonyabban legyen egy olyan vonalnál, amelyet a hajó oldalán a szabadoldal fedélzettel párhuzamosan húznak, s melynek legalacsonyabb pontja a nyári terhelési vízvonal, vagy a nyári farakományos terhelési vízvonal felett, amennyiben ez utóbbi ki van jelölve, a szélesség (B) 2,5%-ának, illetve 500 milliméternek (19 1/2 hüvelyknek) megfelelő távolságra legyen aszerint, hogy melyik a nagyobb érték.

(3) A hajóablakoknak, az ablaküvegekkel együtt, ha ezzel el vannak látva, valamint a viharfedeleknek erősnek és jóváhagyott szerkezetűnek kell lenniük.

24. Szabály
Fedélzeti vízelvezető nyílások

(1) Ahol a szabadoldal vagy a felépítményfedélzetek időjárásnak kitett részein a habvédők vízgyűjtő medencéket alkotnak, messzemenően gondoskodni kell arról, hogy a víz a fedélzetekről gyorsan eltávozzon és elvezethető legyen. E szabály (2) és (3) bekezdésében előírtak kivételével, azokban az esetekben, amikor a medence mentén a hosszirányú fedélzethajlat szabványos vagy annál nagyobb, a vízelvezető nyílások legkisebb területét (A) a hajó mindkét oldalán, a szabadoldal fedélzet minden egyes medencéjénél a következő képlet adja. A felépítmény fedélzeteken minden egyes medencéhez szükséges legkisebb területnek a képlet segítségével kiszámított terület felével kell egyeznie.

Ahol a habvédnek a medence melletti hossza (l) 20 méter vagy kevesebb, ott

A = 0,7 + 0,035 négyzetméter,

Ahol (l) a 20 métert meghaladja, ott

A = 0,7 négyzetméter.

Az (l) egy esetben sem vehető 0,7 L-nél nagyobb értéknek.

Ha a habvéd átlagos magassága 1,2 méternél több, akkor az előírt területet minden 0,1 méter magasságkülönbségre 0,004 négyzetméterrel meg kell növelni a medence hosszának minden méterén. Ha a habvéd átlagos magassága kisebb 0,9 méternél, az előírt terület minden 0,1 méter magasság különbségre 0,004 négyzetméterrel csökkenthető a medence hosszának minden méterén, vagy

Ahol a habvédnek a medence melletti hossza (l) 66 láb, vagy kevesebb, ott

A = 7,6 + 0,115 négyzetláb,

Ahol (l) a 66 lábat meghaladja, ott

A = 0,23 négyzetláb.

Az (l) egy esetben sem vehető 0,7 L-nél nagyobb értéknek.

Ha a habvéd átlagos magassága 3,9 lábnál több, akkor az előírt területet minden lábnyi magasság különbségre 0,04 négyzetlábbal meg kell növelni a medence minden lábnyi hosszán. Ha a habvéd átlagos magassága kisebb 3 lábnál, az előírt területet minden lábnyi magasság különbségre 0,04 négyzetlábbal csökkenteni lehet a medence minden lábnyi hosszán.

(2) Hosszirányú fedélzeti hajlat nélküli hajóknál az (1) bekezdés szerint számított terület 50%-al növelni kell. Ahol a hosszirányú fedélzethajlat a szabványosnál kisebb, ott a százalékos növelést lineáris interpolációval kell megállapítani.

(3) Az olyan hajónál, amelyek olyan zárt fedélzeti kamrával (aknával) rendelkezik, amely a 36 (1) (e) szabály követelményeinek nem tesz eleget vagy, amelyiken a különálló felépítmények közé folytonos vagy csaknem folytonos raktárnyílás oldalkeretek vannak felszerelve, valamint kormányszár aknával felszerelt hajón a vízelvezető nyílások legkisebb területét a következő táblázatból kell kiszámítani:

A raktárnyílás vagy zárt fedélzeti kamra
szélessége a hajó szélességének
%-ában
A fedélzeti vízelvezető nyílások területe
a habvédek teljes területének
%-ában
40% vagy ennél kevesebb 20%
75% vagy annál több 10%

A közbenső szélességekhez tartozó fedélzeti vízelvezető nyílások területét lineáris interpolációval kell megállapítani.

(4) Az egyik vagy mindkét végükön nyitott felépítményekkel rendelkező hajókon, az ilyen felépítményekben lévő terek víztelenítésére olyan hatékony megoldásokat kell biztosítani, amelyek eleget tesznek az Igazgatás követelményeinek.

(5) A vízelvezető nyílások alsó éleinek a lehető legközelebb kell lenniük a fedélzethez. Az előírt vízelvezető nyílások felületének kétharmadát a hosszirányú fedélzethajlat legmélyebb pontjához legközelebb eső (vízgyűjtő) medence középszakaszánál kell elhelyezni.

(6) A habvéden lévő minden ilyen nyílást védőráccsal, vagy egymástól körülbelül 230 milliméter (9 hüvelyk) távolságban elhelyezett rudakkal kell biztosítani. Ha a fedélzeti vízelvezető nyílásokra pillangószelepeket szerelnek, akkor a beragadás elkerülése érdekében tág hézagot kell az illesztésnél hagyni. A forgópántok csapjait és csapágyait nem rozsdásodó anyagból kell készíteni. Ha pillangószelepek biztosító szerkezettel rendelkeznek, úgy azok csak jóváhagyott megoldásúak lehetnek.

25. Szabály
A személyzet védelme

(1) A személyzet elhelyezésére szolgáló fedélzeti házak szilárdsága az Igazgatás követelményeinek megfelelő kell legyen.

(2) A szabadoldal és a felépítményfedélzetek időjárásnak kitett minden részén hatásos védőkorlátokat vagy habvédőt kell felszerelni. A védőkorlátok vagy habvédők fedélzettől mért magassága legalább 1 méter (39 1/2 hüvelyk) legyen, azonban ott, ahol ez a magasság a hajó normális üzemeltetését zavarná, kisebb magasság is jóváhagyható, ha az Igazgatás véleménye szerint a megfelelő védelem biztosítva van.

(3) A védőkorlát legalsó nyílásköze nem haladhatja meg a 230 millimétert (9 hüvelyket). A további, felette lévő nyílásközök 380 milliméternél (15 hüvelyknél) nem lehetnek nagyobbak. Lekerekített fedélzeti koszorúval rendelkező hajóknál a védőkorlát oszlopait a fedélzet sík részén kell elhelyezni.

(4) A személyzet védelmét lakótereik, a géptér és a hajón szükséges munkára használt minden hely megközelítése, illetve elhagyása céljából kielégítő módon (védőkorlátok, kapaszkodó kötelek, fedélzeti vagy fedélzet alatti átjárók stb. formájában) kell biztosítani.

(5) Bármilyen hajón az általa szállított fedélzeti rakományt úgy kell elhelyezni, hogy a rakomány közelében lévő és a személyzet lakóterei, a géptér és a hajón szükséges munkára használt minden hely megközelítésére szolgáló bármely nyílás megfelelően zárható és a vízbehatolás ellen biztosítható legyen. A fedélzeti rakomány tetején védőkorlátok vagy kapaszkodó kötelek formájában gondoskodni kell a személyzet hathatós oltalmáról, amennyiben a fedélzeten vagy az alatt nincsen megfelelő átjárás biztosítva.

26. Szabály
Az „A” típusú hajók jelöléseinek különleges feltételei

Gépaknák:

(1) A 27. szabályban meghatározott „A” típusú hajók gépaknáit legalább szabványos magasságú zárt far- vagy hídfelépítménnyel vagy azzal egyenlő magasságú és erősségű fedélzeti házzal kell védeni, ha viszont nincsenek rajta olyan nyílások, amelyeken keresztül a géptérbe a szabadoldal fedélzetről közvetlen bejárás lehetséges, akkor a gépakna az időjárásnak kitett is lehet. A 12. szabály követelményeinek megfelelő ajtó gépaknán való alkalmazása azonban megengedhető akkor, ha az a gépaknával azonos szerkezeti szilárdságú térbe vagy folyosóra nyílik és a géptérbe vezető lépcső lejárattól egy másik, acélból vagy más ezzel egyenértékű anyagból készült viharálló ajtóval van elválasztva.

Fedélzeti járó és megközelíthetőség

(2) Az „A” típusú hajókon a felépítményfedélzet szintjén a hajó farfelépítménye és a középső felépítménye vagy, ahol van, a fedélzeti ház között hatásos és kellő szilárdságú hosszirányú, állandó jellegű fedélzeti járót kell felszerelni (beépíteni) vagy a fedélzeti járó rendeltetését helyettesítő és ezzel egyenértékű egyéb közlekedési lehetőséget, mint pl. fedélzet alatti átjáró folyosókat kell kialakítani. A középső felépítmény nélküli „A” típusú hajón és más hajókon az Igazgatás követelményeinek megfelelő elrendezést kell biztosítani a személyzet védelmére, hogy a hajómunkák elvégzéséhez szükséges valamennyi helyet biztonságosan megközelíthessék.

(3) A fedélzeti járó szintjéről biztonságos és kielégítő közlekedési lehetőséget kell biztosítani a különálló személyzeti lakóterek, valamint a személyzeti lakóterek és a géptér között.

Raktárnyílások:

(4) A szabadoldal fedélzeten és az emelt orrfedélzeten, valamint az expanziós zárt fedélzeti kamrák tetején lévő, időjárásnak kitett raktárnyílásokat az „A” típusú hajókon acél vagy ezzel egyenértékű anyagból készült, hatásos vízhatlan fedelekkel kell ellátni.

Vízelvezető szerkezetek

(5) Az „A” típusú, habvédővel épített hajókon az időjárásnak kitett fedélzetrészek hosszának legalább felényi hosszán nyitott korlátot vagy más hatékony vízelvezető szerkezetet kell felszerelni. A mestersor felső élét a lehető legalacsonyabban kell tartani.

(6) Ahol a felépítmények zárt fedélzeti kamrákkal kapcsolódnak, ott a szabadoldal fedélzet időjárásnak kitett részének teljes hosszán szabad korlátot kell felszerelni.

III. FEJEZET

SZABADOLDAL

27. Szabály
Hajótípusok

(1) A hajók szabadoldal meghatározásához, a hajókat „A” és „B” típusú hajókra kell felosztani.

„A” típusú hajók

(2) Az „A” típusú hajó:

(a) csak ömlesztett folyékony rakományok szállítására van szerkesztve;

(b) a nyílt fedélzetének teljessége nagyfokú, csak kis elérési nyílásokkal a rakományterekhez, melyek acélból vagy egyenértékű anyagból készült vízmentesen tömített fedelekkel vannak lezárva és

(c) a megterhelt rakományterek elárasztási tényezője csekély.

(3) A (11) bekezdésben meghatározottak szerint megrakott „A” típusú hajónak, amennyiben hossza 150 m felett van, és kijelölt szabadoldala kisebb, mint a „B” típusú hajóé, ki kell bírnia a (12) bekezdésben meghatározott feltételezett sérülés következményeként bármelyik rekeszének vagy rekeszeinek elárasztását, 0,95-ös feltételezett elárasztási tényezővel, és úszó állapotban kell maradnia a (13) bekezdésben előírt kielégítő egyensúlyi állapotban. Az ilyen hajón a gépteret 0,85-ös elárasztási tényezővel rendelkező elárasztható rekeszként kell kezelni.

(4) „A” típusú hajón legalább a 28. szabály A táblázat szerint meghatározott szabadoldalt kell kijelölni.

„B” típusú hajók

(5) Minden hajót, amely nem tartozik ezen szabály (2) és (3) bekezdésében az „A” típusú hajókra meghatározott rendelkezések alá, „B” típusú hajónak kell tekinteni.

(6) Azoknak a „B” típusú hajóknak a szabadoldalát, amelyeknek az 1. kategóriához tartozó raktárnyílásai megfelelnek a 15. szabály követelményeinek, de eltérnek a (7) bekezdésben meghatározottaktól, a 28. szabály B táblázatában megadott szabadoldalakat kell kijelölni, a következő táblázatban megadott értékekkel növelve:

Szabadoldal növelés a „B” típusú hajók táblázati szabadoldalára, olyan hajóknál, melyek nyílásfedelei megfelelnek a 15(7) vagy a 16. szabálynak

Hajó hossza
(méter)
Szabadoldal növelés
(milliméter)
Hajó hossza
(méter)
Szabadoldal növelés
(milliméter)
Hajó hossza
(méter)
Szabadoldal növelés
(milliméter)
108 és alatta 50 139 175 170 290
109 52 140 181 171 292
110 55 414 186 172 294
111 57 142 191 173 297
112 59 143 196 174 299
113 62 144 201 175 301
114 64 145 206 176 304
115 68 143 210 177 306
116 70 147 215 178 308
117 73 148 219 179 311
118 76 149 224 180 313
119 80 150 228 181 315
120 84 151 232 182 318
121 87 152 236 183 320
122 91 153 240 184 322
123 95 154 244 185 325
124 99 155 247 186 327
125 103 156 251 187 329
126 108 157 254 188 332
127 112 158 258 189 334
128 116 159 261 190 336
129 121 160 264 191 339
130 126 161 267 192 341
131 131 162 270 193 343
132 136 163 273 194 345
133 142 164 275 195 348
134 127 165 578 196 350
135 153 166 280 197 353
136 159 167 283 198 355
137 164 168 285 199 357
138 170 169 287 200 358

A táblázatban megadott értékek közti hosszúságú hajó esetén a szabadoldalakat lineáris interpolálás útján kell meghatározni. A 200 m feletti hosszúságú hajót illetően az Igazgatás egyedi eljárást követ.

(7) A „B” típusú hajók részére, melyek 1. kategóriájú nyílásfedelekkel lezárt nyílásai megfelelnek a 15(7) vagy a 16. szabály követelményeinek, az e szabály (8) bekezdésétől a (13) bekezdéséig terjedő bekezdéseiben foglalt rendelkezések kivételével a 28. szabály B táblázatán alapuló szabadoldalakat kell kijelölni.

(8) Minden 100 m feletti hosszúságú „B” típusú hajó részére a (7) bekezdésben megköveteltnél kisebb szabadoldalakat lehet kijelölni, feltéve, hogy a megadott csökkentés mértékének tekintetében az Igazgatás megbizonyosodott arról, hogy

(a) a személyzet védelmét szolgáló intézkedések megfelelőek;

(b) a vízkivezető elrendezések megfelelőek;

(c) az 1. és 2. kategóriájú fedelek megfelelnek a 16. szabály rendelkezéseinek és kellő szilárdsággal bírnak, különös gondot fordítva azok tömítő és biztosító elrendezéseire; és

(d) a hajónak, amikor a (11) bekezdés követelményeinek megfelelően van megrakva, ki kell bírnia a (12) bekezdésben meghatározott feltételezett sérülés következményeként bármelyik rekeszének vagy rekeszeinek 0,95-ös feltételezett elárasztási tényezőnek megfelelő elárasztását, és a (13) bekezdésben előírt kielégítő egyensúlyi állapot mellett úszó állapotban kell maradnia. Az ilyen hajóban, ha annak hossza 150 m felett van, a gépterét úgy kell kezelni, mint elárasztható rekeszt, de 0,85-ös elárasztási tényezővel.

(9) A szabadoldal olyan „B” típusú hajók számára történő számításánál, melyek megfelelnek a (8), (11), (12) és (13) bekezdések követelményeinek, a 28. szabály B táblázatából vett értékeket legfeljebb a megfelelő hajóhosszakra vonatkozó B és A táblázati értékek közötti különbség 60%-ával lehet csökkenteni.

(10) (a) A (9) bekezdés szerinti megengedett táblázati szabadoldal csökkentés a 28. szabály A táblázata és B táblázata értekei közötti teljes különbségig növelhető azzal a feltétellel, hogy a hajó megfelel:

(i) a 26. szabály követelményeinek, kivéve a (4) bekezdést, mintha A típusú hajó lenne;

(ii) az e szabály (8), (11) és (13) bekezdései követelményeinek; és

(iii) az e szabály (12) bekezdése követelményeinek, feltéve, hogy a hajó teljes hosszán bármelyik harántválaszfalat sérültnek feltételezve úgy, hogy a két szomszédos mellső és hátsó rekesz egyidejűleg fog elárasztódni, kivéve, hogy az ilyen sérülés nem vonatkozik a géptér határoló válaszfalaira.

(b) Az ilyen hajónál, amennyiben hossza 150 m felett van, a gépteret úgy kell tekinteni, mint elárasztható rekeszt, de 0,85-ös áteresztőképességgel (elárasztási tényezővel).

Kiinduló terhelési feltételek

(11) Az elárasztás előtti kiinduló terhelési feltételeket a következők szerint kell meghatározni:

(a) A hajó elképzelt vízszintes úszási helyzetben a nyári terhelési vízvonalig van lerakva.

(b) A függőleges súlypont számításánál a következő elvek érvényesek:

(i) A szállított rakomány homogén.

(ii) Az összes rakományteret, kivéve a (iii) bekezdésben hivatkozottakat, de beleértve a részben feltöltöttnek szánt tereket, teljesen megrakottnak kell tekinteni, azzal a kivétellel, hogy folyékony rakományok esetén mindegyik rekeszt 98%-nyira teltnek kell tekinteni.

(iii) Amennyiben a hajót nyári vízvonalon üres rakományterekkel szándékozzák üzemeltetni, úgy az ilyen tereket üresnek kell tekinteni, feltéve, hogy a súlypont így számított függőleges magassága nem kisebb, mint az (ii) szerint számított.

(iv) A fogyó folyadékok és készletek befogadására felszerelt összes tartály és tér összes egyedi befogadóképességének 50%-a van megengedve. Azt kell feltételezni, hogy mindegyik folyadék típusnál, legalább két harántfekvésű pár vagy egy középvonalban fekvő tartályban maximális szabad felület van, és a számításba veendő tartály vagy tartályok kombinációja az legyen, ahol a szabad felületek hatása a legnagyobb, minden egyes tartálynál a tartalom súlypontját a tartály térfogatának középpontjában kell felvenni. A többi tartály vagy teljesen üresnek, vagy teljesen megtöltöttnek kell tekinteni, és a fogyó folyadékok elosztását e tartályok között úgy kell végezni, hogy a súlypontra a lehető legnagyobb gerinc feletti magasság adódjon.

(v) A fogyó folyadékokat tartalmazó mindegyik térben, melynek dőlésszöge legfeljebb 5°, a (ii) bekezdésben előírtak szerint, azzal a kivétellel, hogy a fogyó folyadékokat tartalmazó terek esetében, a (iv) bekezdésben előírtak szerint, a maximális szabad folyadékfelszín hatást kell figyelembe venni.

Vagylagosan, a tényleges szabad folyadékfelszín hatásokat lehet használni, feltéve, hogy a számítási módszerek elfogadhatók az Igazgatás számára.

(vi) A súlyokat a következő sűrűségértékek alapján kell számítani:

sósvíz 1025 gramm/dm3
édesvíz 1000 gramm/dm3
fűtőolaj 950 gramm/dm3
dízelolaj 900 gramm/dm3
kenőolaj 900 gramm/dm3

Sérülési feltételezések

(12) A feltételezett sérülés jellegére a következő elvek vonatkoznak:

(a) A sérülés függőleges kiterjedését minden esetben az alapvonaltól felfelé korlátozás nélkül kell feltételezni.

(b) A sérülés harántirányú kiterjedése B/5 vagy 11,5 m, - aszerint, hogy melyik a kisebb érték - a hajó oldalától belül a középvonalra függőlegesen a nyári terhelési vízvonal szintjén mérve.

(c) Amennyiben az (a) és (b) alpontban meghatározottnál kisebb kiterjedésű sérülés súlyosabb állapotot eredményez, úgy az ilyen kisebb kiterjedést kell feltételezni.

(d) Kivéve, ahol a (10)(a) bekezdés eltérően követeli meg, az elárasztásnak két szomszédos harántválaszfal közötti térre kell korlátozódni, feltéve, hogy a tér belső hosszirányú határa nem a feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül van. A szárnytartályok harántirányú válaszfalait, melyek nem terjednek ki a hajó teljes szélességére, sértetlennek kell feltételezni, feltéve, hogy azok túlterjednek a (b) alpontban előírt feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén.

Amennyiben egy harántválaszfalban legfeljebb 3 m hosszúságú lépcsőzések vagy beugrók helyezkednek el a (b) alpont szerint meghatározott feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül, az ilyen harántválaszfalat sértetlennek lehet feltételezni és a szomszédos teret egymagában lehet elárasztani. Azonban amennyiben a feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül 3 m-nél hosszabb lépcsőzés vagy beugró van, úgy az ilyen válaszfallal szomszédos két teret elárasztottnak kell tekinteni. A fartartály válaszfal és a fartartály teteje által képzett lépcsőt e szabály céljára nem kell lépcsőzésnek tekinteni.

(e) Ahol egy fő harántválaszfal a feltételezett sérülés harántirányú kiterjedésén belül helyezkedik el és a kettősfenék- vagy oldaltartálynál 3 m-nél mélyebben van lépcsőzve, a fő harántválaszfal lépcsőzött részével szomszédos kettősfenék- vagy oldaltartályokat egyidejűleg elárasztottnak kell tekinteni. Amennyiben az ilyen oldaltartályban nyílások vannak egy vagy több raktárba, mint például gabonatöltő nyílások, az ilyen raktárt vagy raktárakat egyidejűleg elárasztottnak kell tekinteni. Hasonlóképpen, a folyékony rakományok szállítására szerkesztett hajónál, ha egy oldaltartályban zárószerkezetekkel ellátott nyílások vannak a szomszédos tartályokba, az ilyen szomszédos raktárakat üresnek és egyidejűleg elárasztottnak kell tekinteni. Ez a rendelkezés ott is vonatkozik, ahol az ilyen nyílások zárószerkezetekkel vannak felszerelve, kivéve a tartályok közötti válaszfalakba beszerelt leeresztő (zsilip) szelepeket, és ahol a szelepeket a fedélzetről lehet vezérelni. A szoros közelségben elhelyezett csavarokkal ellátott búvónyílásokat az átlyukasztás nélküli válaszfallal egyenértékűnek kell tekinteni a legfelső tartályokba menő nyílások kivételével, melyek a felső tartályokat a raktárakkal közössé teszik.

(f) Ahol bármely két szomszédos mellső és hátsó rekesz elárasztása van előirányozva, a fő harántválaszfalakat egymástól legalább 1/3L2/3 vagy 14,5 m távolságra kell elhelyezni, amelyik a kisebb, ahhoz, hogy hatékonynak lehessen tekinteni. Ahol a harántválaszfalak kisebb távolságra helyezkednek el, az ilyen válaszfalak közül egyet vagy többet úgy kell tekinteni, mint nem létezőt, azért, hogy a válaszfalak közötti minimális térközt el lehessen érni.

Egyensúlyi állapot

(13) Kielégítőnek kell tekinteni az elárasztás utáni egyensúlyi állapotot, feltéve, hogy:

(a) Az elárasztás utáni végleges vízvonal, számításba véve a besüllyedést, dőlést és merülés különbözetet (trimm), alatta van bármelyik nyílás alsó élének, melyen keresztül fokozatos elárasztás történhet. Az ilyen nyílásokba beletartoznak a légzőcsövek, szellőzők és olyan nyílások, melyek vízmentes ajtókkal (még ha meg is felelnek a 12. szabálynak) vagy nyílásfedelekkel (még ha azok meg is felelnek a 16. vagy 19(4) szabálynak) vannak lezárva, és kizárhatók közülük a búvónyílás fedelekkel, síkban fekvő fedelekkel (melyek megfelelnek a 18. szabálynak), a 27(2) szabályban előírt rakodónyílás fedelekkel, távműködtetésű vízmentes tolóajtókkal és nem-nyíló típusú oldalsó nyílásfedelekkel (melyek megfelelnek a 23. szabálynak) vannak lezárva. Azonban a főgépteret a kormánygéptértől elválasztó ajtók esetében a vízmentes ajtók lehetnek tengeren használaton kívül zárva tartott csuklópántos, gyorsműködtetésű típusúak, feltéve, hogy az ilyen ajtók alsó küszöbe a nyári terhelési vízvonal alatt van.

(b) Amennyiben csövek, csatornák vagy alagutak a (12)(b) bekezdésben meghatározott sérülés behatolás feltételezett kiterjedésén belül vannak, úgy intézkedéseket kell tenni, hogy a fokozatos elárasztódás ezáltal ne terjedhessen át más rekeszekre, mint amelyek az egyes sérülési eseteknél a számításhoz eláraszthatónak vannak feltételezve.

(c) Az aszimmetrikus elárasztás következtében beálló dőlés nem haladja meg a 15°-ot. Amennyiben a fedélzet semmilyen része sem merül víz alá, úgy 17°-ig terjedő dőlésszöget lehet elfogadni.

(d) Elárasztott állapotban a metacentrikus magasság pozitív értékű.

(e) Amennyiben az adott sérülési esetben elárasztottnak feltételezett téren kívül a fedélzet bármely része víz alá merül, vagy bármely esetben, amikor a maradó stabilitás az elárasztott állapotban kétségesnek tekinthető, meg kell vizsgálni a maradó stabilitást. Kielégítőnek tekinthető, ha a stabilizáló kar görbéjének legalább 20°-os tartománya van az egyensúlyi helyzeten túl, legalább minimális 0,1 m stabilizáló karral ezen a tartományon belül. A stabilizáló kar görbéje alatti terület ezen a tartományon belül legalább 0,0175 m.rad legyen. Az Igazgatásnak mérlegelnie kell az olyan védett vagy védetlen nyílások által jelentett veszélyt, melyek ideiglenesen víz alá merülhetnek a maradék stabilitás tartományán belül.

(f) Az Igazgatás megbizonyosodott arról, hogy a stabilitás elegendő az elárasztás közbenső stádiumaiban.

Nem-önjáró hajók

(14) A saját hajtás nélküli hajón szállítható bárka, uszály vagy egyéb hajó részére e szabályok rendelkezéseinek megfelelően kell szabadoldalt kijelölni. A (2) és (3) bekezdés követelményeit kielégítő bárkák részére ’A’ típusú szabadoldalt lehet kijelölni:

(a) Az Igazgatásnak külön kell vizsgálni az időjárási fedélzeten rakományt szállító bárkák stabilitását. Fedélzeti rakomány csak olyan bárkákon szállítható, melyek részére a szokásos „B” típusú szabadoldal van kijelölve.

(b) Azonban személyzet nélküli bárkák esetében nem kell alkalmazni az 5., 26(2), 26(3) és 39. szabályok követelményeit.

(c) Az ilyen személyzet nélküli bárkák részére, melyeknek a szabadoldal fedélzetén csak tömítéssel ellátott acélból vagy egyenértékű anyagból készült fedelekkel lezárt kis elérési nyílások vannak, az e szabályok szerint számítottnál 25%-kal kisebb szabadoldalt lehet kijelölni.

28. Szabály
Szabadoldal táblázatok

„A” típusú hajók

(1) Az „A” típusú hajók szabadoldalát az alábbi táblázat segítségével kell meghatározni:

Hajóhossz
(méter)
Szabadoldal
(milliméter)
Hajóhossz
(méter)
Szabadoldal
(milliméter)
Hajóhossz
(méter)
Szabadoldal
(milliméter)
24 200 59 559 94 1044
25 208 60 573 95 1059
26 217 61 587 96 1074
27 225 62 600 97 1089
28 233 63 613 98 1105
29 242 64 626 99 1120
30 250 65 639 100 1135
31 258 66 653 101 1151
32 267 67 666 102 1166
33 275 68 680 103 1181
34 283 69 693 104 1196
35 292 70 706 105 1212
36 300 71 720 106 1228
37 308 72 733 107 1244
38 316 73 746 108 1260
39 325 74 760 109 1276
40 334 75 773 110 1293
41 344 76 786 111 1309
42 354 77 800 112 1326
43 364 78 814 113 1342
44 374 79 828 114 1359
45 385 80 841 115 1376
46 396 81 855 116 1392
47 408 82 869 117 1409
45 420 83 883 118 1426
49 432 84 897 119 1442
50 443 85 911 120 1459
51 455 86 926 121 1476
52 467 87 940 122 1494
53 478 88 955 123 1511
54 490 89 969 124 1528
55 503 90 984 125 1546
56 516 91 999 126 1563
57 530 92 1014 127 1580
53 544 93 1029 128 1598
123 1615 174 2320 219 2784
130 1632 175 2332 220 2792
131 1650 176 2345 221 2801
132 1667 177 2357 222 2809
133 1684 178 2369 223 2817
134 1702 179 2381 224 2825
135 1719 180 2393 225 2833
136 1736 181 2405 226 2841
137 1753 182 2416 227 2849
138 1770 183 2428 228 2857
139 1787 184 2440 229 2865
140 1803 185 2451 230 2872
141 1820 186 2463 231 2880
142 1837 187 2474 232 2888
143 1853 188 2486 233 2895
144 1870 189 2497 234 2903
145 1886 190 2508 235 2910
146 1903 191 2519 236 2918
147 1919 192 2530 237 2925
146 1935 193 2541 238 2932
149 1952 194 2552 239 2939
150 1968 195 2562 240 2946
151 1984 196 2572 241 2953
152 2000 197 2582 242 2959
153 2016 198 2592 243 2966
154 2032 199 2602 244 2973
155 2048 200 2612 245 2979
156 2064 201 2622 246 2986
157 2080 202 2632 247 2993
158 2096 203 2641 248 3000
159 2111 204 2650 249 3006
160 2126 205 2659 250 3012
161 2141 206 2669 251 3018
162 2155 207 2678 252 3024
163 2169 208 2687 253 3030
164 2184 209 2696 254 3036
165 2198 210 2705 255 3042
166 2212 211 2714 256 3048
167 2226 212 2723 257 3054
168 2240 213 2732 258 3060
169 2254 214 2741 259 3066
170 2268 215 2749 260 3072
171 2281 216 2758 261 3078
172 2294 217 2767 262 3084
173 2307 218 2775 263 3089
264 3095 298 3254 332 3363
265 3101 299 3258 333 3366
266 3106 300 3262 334 3368
267 3112 301 3266 335 3371
268 3117 302 3270 336 3373
269 3123 303 3274 337 3375
270 3128 304 3278 338 3378
271 3133 305 3281 339 3380
272 3138 306 3285 340 3382
273 3143 307 3288 341 3385
274 3148 308 3392 342 3387
275 3153 309 3295 343 3389
276 3158 310 3298 344 3392
277 3163 311 3302 345 3394
278 3167 312 3305 346 3396
279 3172 313 3308 347 3399
280 3176 314 3312 348 3401
281 3181 315 3315 349 3403
282 3185 316 3318 350 3406
283 3189 317 3322 351 3408
284 3194 318 3325 352 3410
285 3198 319 3328 353 3412
286 3202 320 3331 354 3414
287 3207 321 3334 355 3416
288 3211 322 3337 356 3418
289 3215 323 3339 357 3420
290 3220 324 3342 358 3422
291 3224 325 3345 359 3423
292 3228 326 3347 360 3425
293 3233 327 3350 361 3427
294 3237 328 3353 362 3428
295 324L 329 3355 363 3430
296 3246 330 3358 364 3432
297 3250 331 3361 365 3433

A közbenső hajóhosszakhoz tartozó szabadoldalakat lineáris interpolálással kell megállapítani. A 365 méternél hosszabb hajók esetében az Igazgatás állapítja meg a szabadoldalt.

(2) A „B” típusú hajók táblázati szabadoldalát az alábbi táblázat segítségével kell meghatározni:

B TÁBLÁZAT

Szabadoldal táblázat a „B” típusú hajók részére

Hajóhossz
(méter)
Szabadoldal
(milliméter)
Hajóhossz
(méter)
Szabadoldal
(milliméter)
Hajóhossz
(méter)
Szabadoldal
(milliméter)
24 200 59 559 94 1154
25 208 60 573 95 1172
26 217 61 587 96 1190
27 225 62 601 97 1209
28 233 63 615 98 1229
29 242 64 629 99 1250
30 250 65 644 100 1271
31 258 66 659 101 1293
32 267 67 674 102 1315
33 275 68 689 103 1337
34 283 69 705 104 1359
35 292 70 721 105 1380
36 300 71 738 106 1401
37 308 72 754 107 1421
38 316 73 769 108 1440
39 325 74 784 109 1459
40 334 75 800 110 1479
41 344 76 816 111 1500
42 354 77 833 112 1521
43 364 78 850 113 1543
44 374 79 868 114 1565
45 335 80 887 115 1587
46 396 81 905 116 1609
47 408 32 923 117 1630
48 420 33 942 118 1651
49 432 84 960 119 1671
50 443 35 978 120 1690
51 455 36 996 121 1709
52 467 87 1015 122 1729
53 478 88 1034 123 1750
54 490 89 1054 124 1771
55 503 90 1075 125 1793
56 516 91 1096 126 1815
57 530 92 1116 127 1837
58 544 93 1135 128 1859
129 1880 174 2795 219 3570
130 1901 175 2815 220 3586
131 1921 176 2835 221 3601
132 1940 177 2855 222 3615
133 1959 178 2875 223 3630
134 1979 179 2895 224 3645
135 2000 180 2915 225 3660
136 2021 181 2933 226 3675
137 2043 182 2952 227 3690
138 2065 183 2970 228 3705
139 2087 184 2988 229 3720
140 2109 185 3007 230 3735
141 2130 186 3025 231 3750
142 2151 187 3044 232 3765
143 2171 188 3062 233 3780
144 2190 189 3080 234 3795
145 2209 190 3098 235 3808
146 2229 191 3116 236 3821
147 2250 192 3134 237 3835
148 2271 193 3151 238 3849
149 2293 194 3167 239 3864
150 2315 195 3185 240 3880
151 2334 196 3202 241 3893
152 2354 197 3219 242 3906
153 2375 198 3235 243 3920
154 2396 199 3249 244 3934
155 2418 200 3264 245 3949
156 2440 201 3280 246 3965
157 2460 202 3296 247 3978
158 2480 203 3313 248 3992
159 2500 204 3330 249 4005
160 2520 205 3347 250 4018
161 2540 206 3363 251 4032
162 2560 207 3380 252 4045
163 2580 208 3397 253 4058
164 2600 209 3413 254 4072
165 2620 210 3430 255 4085
166 2640 211 3445 256 4098
167 2660 212 3460 257 4112
168 2680 213 3475 258 4125
169 2698 214 3490 259 4139
170 2716 215 3505 260 4152
171 2735 216 3520 261 4165
172 2754 217 3537 262 4177
173 2774 218 3554 263 4189
264 4201 298 4607 332 4975
265 4214 299 4618 333 4985
266 4227 300 4630 334 4995
267 4240 301 4642 335 5005
268 4252 302 4654 336 5015
269 4264 303 4665 337 5025
270 4276 304 4676 338 5035
271 4289 305 4686 339 5045
272 4302 306 4695 340 5055
273 4315 307 4704 341 5065
274 4327 308 4714 342 5075
275 4339 309 4725 343 5086
276 4350 310 4736 344 5097
277 4362 311 4748 345 5108
278 4373 312 4757 346 5119
279 4385 313 4768 347 5130
280 4397 314 4779 348 5140
281 4408 315 4790 349 5150
282 4420 316 4801 350 5160
283 4432 317 4812 351 5170
284 4443 318 4823 352 5180
285 4455 319 4834 353 5190
286 4467 320 4844 354 5200
287 4478 321 4855 355 5210
288 4490 322 4866 356 5220
289 4502 323 4878 357 5230
290 4513 324 4890 358 5240
291 4525 325 4899 359 5250
292 4537 326 4909 360 5260
293 4548 327 4920 361 5268
294 4560 328 4931 362 5276
295 4572 329 4943 363 5285
296 4583 330 4955 364 5294
297 4595 331 4965 365 5303

A közbenső hajóhosszakhoz tartozó szabadoldalakat lineáris interpolálással kell megállapítani. A 365 méternél hosszabb hajók esetében az Igazgatás állapítja meg a szabadoldalakat.

29. Szabály
Szabadoldal-korrekciók a 100 méternél (328 lábnál) rövidebb hajók részére

Azon 24 méter (79 láb) és 100 méter (328 láb) közötti hosszúságú hajók táblázati szabadoldalát, amelyek a hajó hosszának 35%-ánál rövidebb zárt felépítményekkel rendelkeznek, az alábbi képlet szerint számított, milliméterben, illetve hüvelykben értendő értékkel növelni kell:

7,5 x (100-L) x (0,35-E/L) milliméter

A képletben: L - a hajó hossza méterben kifejezve;

E - a felépítménynek a 35. szabály szerint meghatározott névleges, méterben kifejezett hossza

30. Szabály
Korrekció a hasábos teltségi fokra

Ahol a hasábos teltség Cb a 0,68 értéket meghaladja, a 28. szabályban közelebbről meghatározott módosítást, ha alkalmazható, a 27(8), 28(10) és a 29. szabály szerint


a =
Cb + 0,68
----------

tényezővel kell megszorozni.
1,36
31. Szabály
Az oldalmagasság korrekciója

(1) Ahol a (D) meghaladja az L/15-öt, a szabadoldalt az alábbi képlet szerint számított, milliméterben, illetve hüvelykben kifejezett értékkel kell növelni:

(D-L/15) x R

Amennyiben metrikus rendszerben meghatározott értékekkel számolunk, úgy a képletben az R a 120 méternél kisebb hosszak esetén L/0,48, illetve 120 méter és annál nagyobb hosszra 250-nek veendő.

Amennyiben az angolszász mértékegységrendszerben meghatározott értékekkel számolunk, úgy a képletben az R a 393,6 lábnál kisebb hosszak esetén L/131,2, illetve 393,6 láb és annál nagyobb hosszra 3-nak veendő.

(2) Ahol a D kisebb, mint L/15, a csökkentést nem lehet eszközölni, kivéve az olyan hajót, amelyen a hajóközépen teljesértékű zárt kamrával legalább 0,6L hosszúságot elérő zárt felépítmény van, illetve különálló zárt felépítmények és zárt fedélzeti kamrák kombinációja, amelyek mind hosszanti irányban helyezkednek el. Az ilyen hajón a szabadoldalt az e szabály (1) bekezdésében előírt mértékben lehet csökkenteni.

(3) Ahol a felépítmény vagy zárt fedélzeti kamra a szabványmagasságnál alacsonyabb, a csökkentés a tényleges magasságnak a szabványmagassághoz viszonyított arányában hajtandó végre a 33. szabályban meghatározott módon.

32. Szabály
A fedélzetvonal helyzetére vonatkozó korrekció

Ahol a fedélzetvonal felső éléig mért tényleges oldalmagasság nagyobb vagy kisebb, mint D, az oldalmagasságok közötti különbséget a szabadoldalhoz hozzá kell adni vagy abból le kell vonni.

33. Szabály
A felépítmény szabványos magassága

A felépítmény szabványos magassága a következő táblázatban megadott szerinti legyen:

Szabványos magasság méterben:

L (méter) Emelt farfedélzet Minden más felépítmény
30 vagy kevesebb 0,90 1,80
75 1,20 1,80
125 vagy több 1,80 2,30

Szabványos magasság lábban:

L (láb) Emelt farfedélzet Minden más felépítmény
98,5 vagy kevesebb 3,0 5,9
246 3,9 5,9
410 vagy több 5,9 7,5

A közbenső hajóhosszakra lineáris interpolálással kell a szabványos magasságot megállapítani.

34. Szabály
A felépítmény hossza

(1) E szabály (2) bekezdése rendelkezéseinek kivételével a felépítmény hossza (S) a felépítmény azon részeinek átlagos hossza, amelyek az (L) hosszon belül vannak.

(2) Ahol egy zárt felépítmény végfala szabályos domborulattal túlnyúlik a felépítmény oldalaival alkotott metszésvonalon, a felépítmény hossza egy ezzel azonos egyenes válaszfalnak megfelelően növelhető. Ez a növelés a domborulat hosszanti kiterjedésének kétharmada legyen. E növelés meghatározásánál a legnagyobb számításba vehető domborulat a felépítmény azon szélességének a fele, amely a felépítmény ívelt végének az oldalaival való metszéspontján található.

35. Szabály
A felépítmény számításba veendő hossza

(1) E szabály (2) bekezdése rendelkezéseinek kivételével egy szabványmagasságú zárt felépítmény számításba veendő hossza (E) annak a hossza.

(2) Mindazon esetekben, ahol egy szabványmagasságú zárt felépítmény a 3. Szabály (10) bekezdésében engedélyezett módon a hajóoldalaktól beljebb van elhelyezve, a számításba veendő hossz a b/Bs arányban módosított hosszúság legyen, ahol

b a felépítmény szélessége a saját hosszának közepén;

Bs a hajó szélessége a felépítmény hosszának közepén.

Ahol egy felépítmény csak saját hosszának egy részén keskenyített, ott ez a módosítás csak a keskenyített részre alkalmazandó.

(3) Ahol egy zárt felépítmény alacsonyabb a szabványmagasságnál, a számításba veendő hossz a szabványmagasság és a tényleges magasság arányában csökkentett hossz legyen. Ahol a magasság a szabványos magasságnál nagyobb, ott a felépítmény számításba veendő hosszát nem kell növelni.

(4) Emelt tatfedélzet számításba veendő hossza, amennyiben érintetlen (nyílás és egyéb szerelvény nélküli) mellső végfallal épül, legfeljebb a 0,6L-t elérő saját hossza. Amennyiben a végfal nem érintetlen, úgy az emelt tatfedélzet a szabványmagasságúnál alacsonyabb farfelépítményként kezelendő.

(5) Nem zárt felépítményeknek nincs számításba veendő hosszuk.

36. Szabály
Aknák

(1) Az olyan akna vagy hasonló szerkezet, amely nem terjed a hajó mindkét oldaláig, hatékonynak tekintendő az alábbi feltételek mellett, ha

(a) az akna legalább olyan szilárdságú, mint egy felépítmény;

(b) a fedélzeti nyílások az aknafedélzetben vannak és a fedélzeti nyíláskeretek és fedelek megfelelnek a 13., 14., 15. és 16. Szabályokban meghatározott követelményeknek és az akna koszorúsorának szélessége kielégítő járófelületet és elegendő oldalirányú merevítést biztosít. Mindamellett vízhatlan fedelekkel ellátott kis közlekedő nyílások engedélyezhetők a szabadoldal fedélzeten;

(c) az aknafedélzetnél vagy a felépítményekkel hatékony, állandó járóval összekötött különálló aknáknál hosszanti védőkorlátokkal ellátott munkapadozatokról gondoskodnak;

(d) az akna szellőzőit vízhatlan fedelekkel vagy más egyenértékű módon védik;

(e) a szabadoldal fedélzet időjárásnak kitett részein az aknák környékén legalább azok fele hosszában nyitott korlátok vannak felszerelve;

(f) az akna a géptéri fedeleket védi egy legalább szabványmagasságú felépítmény vagy egy azonos magasságú és azzal azonos erősségű fedélzeti ház révén;

(g) az akna a hajó szélességének legalább 60%-ával azonos szélességű;

(h) ahol nincs felépítmény, az akna hossza legalább 0,6L legyen.

(2) Hatékony akna számításba veendő hossza az átlagszélességnek a B-hez viszonyított arányában csökkentett teljes hossza legyen.

(3) Az akna szabványos magassága azonos a felépítmény szabványos magasságával, nem értve ide az emelt farfedélzetet.

(4) Amennyiben az akna alacsonyabb a szabványos magasságnál, a számításba veendő hosszát a tényleges magasságának a szabványos magassághoz való arányában csökkenteni kell. Ahol az aknafedélzeten a nyíláskeretek magassága a 15(1) szabályban megköveteltnél alacsonyabb, az akna tényleges magasságából levonást kell eszközölni, ami a nyíláskeret tényleges és előírt magassága közötti különbségnek felel meg.

37. Szabály
A felépítményekkel és az aknákkal összefüggő levonások

(1) Ahol a felépítmények és az aknák számításba veendő hossza 1,0L, a szabadoldal csökkentés 24 méteres hajóhossznál 350 milliméter, 85 méteres hajóhossznál 860 milliméter és 122 méteres, valamint azon felüli hajóhossznál 1070 milliméter. A közbenső hajóhosszakra a levonásokat lineáris interpolálással kell megállapítani.

(2) Ahol a felépítmények és zárt fedélzeti kamrák teljes számításba veendő hossza 1,0L-nél kevesebb, a levonás a következő táblázatok egyike segítségével megállapított, százalékban kifejezett érték legyen:

Levonás százaléka „A” típusú hajókra:

A felépítmények és aknák teljes számításba veendő hossza
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
A levonás %-ban, minden típusú felépítmény után 0 7 14 21 31 41 52 63 75,3 87,7 100

Közbenső felépítmény- és aknahosszokra a százalékban kifejezett levonandót lineáris interpolálással kell megállapítani.

Levonás százaléka „B” típusú hajókra:

A felépítmények és zárt fedélzeti kamrák teljes számításba veendő hossza
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Orrfelépítményes különálló parancsnoki híd nélküli hajók 0 5 10 15 23,5 32 46 63 75,3 87,7 100
Orrfelépítményes hajók, különálló parancsnoki híddal 0 6,3 12,7 19 27,5 36 46 63 75,3 87,7 100

Közbenső felépítmény- és aknahosszokra a százalékban kifejezett levonandót lineáris interpolálással kell megállapítani.

(3) „B” típusú hajó esetén:

(a) Ahol a parancsnoki híd számításba veendő hossza 0,2L-nél kevesebb, a százalékban kifejezett értéket a táblázat első és a második sorában szereplő érték közötti lineáris interpolálással kell meghatározni.

(b) Ahol az orrfelépítmény számításba veendő hossza több, mint 0,4L, a százalékban kifejezett értéket a táblázat második sorából kell venni.

(c) Amennyiben az orrfelépítmény számításba veendő hossza 0,07L-nél kevesebb, a százalékban kifejezett értéket


5
(0,007L-f)
----------

értékkel csökkenteni kell.
0,07L

A képletben:

f - az orrfelépítény számításba veendő hossza.

38. Szabály
Hosszirányú fedélzethajlat

Általános rész:

(1) A hosszirányú fedélzethajlatot a hajóoldalnál, a gerinccel párhuzamosan a hajóhossz felező és a fedélzet hajlatvonalának találkozási pontján keresztül húzott segédvonal viszonylatában kell mérni.

(2) Ferde gerinccel épített hajó esetén a hosszirányú fedélzethajlatot a konstrukciós vízvonallal párhuzamosan felvett segédvonalhoz viszonyítottan kell mérni.

(3) Sima fedélzetű hajókon és olyan hajókon, amelyeken különálló felépítmények vannak, a hosszirányú fedélzethajlatot a szabadoldal fedélzeten kell mérni.

(4) Szokatlan alakú legfelső fedélzetű hajókon, ahol a legfelső fedélzetben lépcsőzet vagy beugró van, a hosszirányú fedélzethajlatot a hajóhosszfelezőn lévő egyenértékű oldalmagassághoz viszonyítva kell figyelembe venni.

(5) A szabadoldal fedélzet teljes hosszában végighúzódó szabványos magasságú felépítményű hajókon a hosszirányú fedélzethajlatot a felépítményfedélzeten kell mérni. Ahol a magasság a szabványost meghaladja, a tényleges és a szabványos magasság közötti legkisebb különbséget (Z) mindegyik végordinátához hozzá kell adni. Hasonlóképpen 0,444 Z-vel, illetve 0,111 Z-vel növelni kell mindegyik függélytől 1/6L és 1/3L távolságban lévő közbenső ordinátákat.

(6) Ahol egy zárt felépítmény fedélzetének legalább ugyanolyan hosszirányú hajlata van, mint az időjárásnak kitett szabadoldal fedélzetnek, a szabadoldal fedélzet zárt részének hosszirányú hajlatát nem kell számításba venni.

(7) Ahol a zárt tat-, vagy orrfelépítmény szabványos magasságú és nagyobb hosszirányú fedélzethajlata van, mint a szabadoldal fedélzetnek, vagy a felépítmény a szabványosnál magasabb, az e szabály (12) bekezdésében elrendelt módon a szabadoldal fedélzet hosszirányú hajlatához kiegészítő értéket kell hozzáadni.

Szabványos hosszirányú fedélzethajlat

(8) Szabványos hosszirányú fedélzethajlat ordinátáit az alábbi táblázat tartalmazza:

Szabványos hosszirányú fedélzethajlat (L méterben):

Álláshely Ordináta (mm) Tényező
Hátsó fél Hátsó függély (H.F.) 25*(L/3+10) 1
1/6L a H.F-től 11,1(L/3+10) 3
1/3L a H.F-től 2,8(L/3+10) 3
a hajóhosszfelezőn 0 1
Mellső fél a hajóhosszfelezőn 0 1
1/3L a M.F-től 5,6(L/3+10) 3
1/6L a M.F-től 22,2(L/3+10) 3
Mellső függély (M.F.) 50(L/3+10) 1

Szabványos hosszirányú fedélzethajlattól való eltérés mérése:

(9) Ahol a hosszirányú fedélzethajlati görbe eltér a szabványtól, a hátsó és a mellső félben mindegyik görbe négy ordinátáját az ordináták táblázatában megadott megfelelő tényezővel meg kell szorozni.

Az egyes szorzatok összegei és a szabvány összegei közötti különbség nyolccal osztva adja meg a mellső és a hátsó félben lévő hosszirányú fedélzethajlat hiányának vagy többletének mértékét. A mellső és a hátsó félben jelentkező többlet vagy hiány számtani középértéke adja meg a hosszirányú fedélzethajlat többletének vagy hiányának mértékét.

(10) Ahol a hosszirányú fedélzethajlati görbe a hátsó félen nagyobb a szabványnál és a mellső félen kevesebb a szabványnál, a többletet mutató rész alapján nem adható szabadoldal engedmény és csak a hiányt kell figyelembe venni.

(11) Ahol a hosszirányú fedélzethajlati görbe a mellső félen meghaladja a szabványt és a hosszirányú fedélzethajlati görbe a hátsó félen nem kevesebb a szabványban meghatározott érték 75%-ánál, a többletet felmutató rész alapján szabadoldal engedményt kell adni. Ahol a hátsó rész hosszirányú fedélzethajlati görbe a szabványnál 50%-kal kevesebb, a mellső hosszirányú fedélzethajlati többlet alapján engedmény nem adható. Ahol a hátsó hosszirányú fedélzethajlati hiány a szabvány 50 és 75%-a között van, a mellső hosszirányú fedélzethajlati többlet alapján közbenső engedmény adható.

(12) Ahol far-, vagy orrfelépítmény alapján hosszirányú fedélzethajlati engedményt adnak, a következő képletet kell használni:


s =
Y
-

x
L’
-

ahol:
3 L

s - a hosszirányú fedélzethajlati engedmény, amit a fedélzethajlat hiányából le kell vonni vagy a többlethez hozzá kell adni;

Y - a felépítmény tényleges és szabványmagassága közötti különbséget a hátsó vagy mellső függőlegesnél kell megállapítani;

L’ - a hátsó vagy orrfelépítmény zárt részének 0,5L-t meg nem haladó átlaghossza;

L - a 3(1) szabályban meghatározott hajóhossz.

A fenti képlet egy parabola alakú görbét ad, amely a szabadoldal fedélzetnél a tényleges fedélzethajlati görbét érinti és a felépítmény fedélzet alatt egy szabvány felépítmény magassággal megegyező távolságra lévő pontban a végordinátákat metszi. A felépítmény fedélzet efölött a görbe fölött egyetlen pontban sem lehet a szabványosnál alacsonyabban. Ezt a görbét kell használni a hajó mellső és hátsó felére szóló hosszirányú fedélzethajlati görbe meghatározásakor.

A szabványos hosszirányú fedélzethajlattól való eltérés miatti korrekció

(13) A hosszirányú fedélzethajlat alapján alkalmazott korrekció a hosszirányú fedélzethajlat hiánya vagy többlete (lásd e szabály (9)-(11) bekezdéseiben foglaltakat)


0,75-
S
-
2L

-vel szorozva, ahol S - a zárt felépítmények teljes hossza.

Kiegészítés a hosszirányú fedélzethajlat hiánya alapján

(14) Ahol a hosszirányú fedélzethajlat a szabványnál kevesebb, a hosszirányú fedélzethajlat hiánya alapján alkalmazott javítást (lásd a szabály (13) bekezdését) a szabadoldalhoz hozzá kell adni.

Levonás a hosszirányú fedélzethajlat többlete alapján

(15) Azokon a hajókon, ahol egy zárt felépítmény 0,1L-t fed be a hajóközép előtt és 0,1L-t a hajóközép mögött, az e szabály (13) bekezdésének rendelkezései szerint a hosszirányú fedélzethajlat többlete alapján kiszámított javítást a szabadoldalból le kell vonni. Azokon a hajókon, ahol a hajó közepét nem fedi zárt felépítmény, a szabadoldalból nem eszközölhető levonás. Ahol egy zárt felépítmény 0,1L-nél kevesebb területet fed a hajóközép előtt és 0,1L-nél kevesebbet a hajóközép mögött, a levonást lineáris interpolálással kell megállapítani. A hosszirányú fedélzethajlat többlete alapján alkalmazható legnagyobb levonás annyiszor 125 milliméter lehet ahányszor száz métert a hajó hossza kitesz.

39. Szabály
A hajóorr legkisebb magassága

(1) A kijelölt nyári szabadoldalnak és a szerkesztési úszóhelyzetnek megfelelő vízvonal és a hajóoldalnál az időjárásnak kitett fedélzet teteje között a mellső függélynél mért függőleges távolságként meghatározott hajóorr magasság nem lehet kevesebb, mint:

a 250 méternél rövidebb hajóknál


56L

(1-
L
---
)
1,36
----

milliméter;
500 Cb + 0,68

a 250 méternél hosszabb hajóknál


7000
1,36
-----

milliméter
Cb + 0,68

a képletben:

L - a hajó hossza méterben

Cb - a hasábos teltség, amelyet legalább 0,68 értékűnek kell venni

(2) Ahol e szabály (1) bekezdésében megkövetelt hajóorr magasságot a hosszirányú fedélzethajlat alapján nyerik, ott a hosszirányú fedélzethajlatnak a mellső függélytől mérve legalább a hajóhossz 15 százalékára kell kiterjednie. Ahol azt felépítmény alkalmazásával érik el, az ilyen felépítmény a mellső függély mögött az orrtőkénél legalább 0,07L-nyira lévő pontig kell hogy terjedjen és meg kell feleljen a következő követelményeknek:

(a) 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajókon a 3(10) szabályban meghatározott módon zárt kell legyen és

(b) a 100 méternél (328 lábnál) hosszabb hajók nem kell, hogy eleget tegyenek a 3(10) szabálynak, de felszerelendők az Igazgatás követelményét kielégítő nyílászáró szerkezetekkel.

(3) Azokat a hajókat, amelyek, hogy rendkívüli üzemeltetési követelményeknek megfeleljenek, nem elégítik ki a szabály (1) és (2) bekezdésében foglalt követelményeket, az Igazgatás különleges elbírálásban részesítheti.

40. Szabály
Legkisebb szabadoldalak

Nyári szabadoldal

(1) Nyáron a legkisebb szabadoldal a 28. Szabályban lévő táblázat alapján meghatározott legyen, módosítva a 27. szabály javításaival, amilyen mértékben alkalmazhatók a 29, 30, 31, 32, 37, 38. és, ha alkalmazható a 39. szabályban foglalt javításokkal.

(2) Sós vízben az e szabály (1) bekezdésének megfelelően kiszámított, de a 32. szabályban meghatározott, a fedélzetvonal utáni javítás beszámítása nélküli szabadoldal legfeljebb 50 milliméterrel (2 hüvelyknél) lehet kevesebb. Azokon a hajókon, amelyek olyan 1. kategóriájú fedélzeti nyílásokkal rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a 15(7), a 16. vagy a 26. szabályok követelményeinek, a szabadoldal nem lehet 150 milliméternél (6 hüvelyknél) kevesebb.

Trópusi szabadoldal

(3) Trópusi zónában a legkisebb szabadoldal a nyári szabadoldalból a gerinc felső felületétől a merülési jel körgyűrűjének közepéig mért nyári merülés egy negyvennyolcadának levonásával nyert szabadoldal legyen.

(4) Sós vízben az e szabály (3) bekezdésének megfelelően kiszámított, de a 32. Szabályban meghatározott, a fedélzetvonal utáni javítás beszámítása nélküli szabadoldal legfeljebb 50 milliméterrel (2 hüvelyk) lehet kevesebb. Azokon a hajókon, amelyek olyan 1. kategóriájú fedélzeti nyílásokkal rendelkeznek, amelyek nem felelnek meg a 15(7), a 16. vagy a 26. szabályok követelményeinek, a szabadoldal nem lehet 150 milliméternél (6 hüvelyknél) kevesebb.

Téli szabadoldal

(5) Télen a legkisebb szabadoldal a nyári szabadoldalhoz a gerinc felső felületétől a merülési jel körgyűrűjének közepéig mért nyári merülés egy negyvennyolcadának hozzáadásával nyert szabadoldal legyen.

Téli Észak-Atlanti szabadoldal

(6) Azoknak a 100 méternél (328 lábnál) nem hosszabb hajóknak, amelyek az Észak-Atlanti zónának a II. melléklet 52. Szabályában meghatározott bármely részét a téli évszaki időszakban felkeresik, a legkisebb szabadoldala a legalább 50 milliméterrel (2 hüvelyk) megnövelt téli szabadoldal legyen. A többi hajó Téli Észak-Atlanti szabadoldala a téli szabadoldal legyen.

Édesvízi szabadoldal

(7) 1000 gramm/dm3 fajsúlyú édesvízben a legkisebb szabadoldalt a sósvízi legkisebb szabadoldalból

Q
-
40T

centiméter levonásával kell megkapnunk;

A képletben Q - a nyári merülésvonalig terhelt hajó vízkiszorítása sós vízben (tonnában)

T - sós vízben a nyári merülésvonalig terhelt hajónál egy centiméternyi bemerülést előidéző tömeg (tonnában)

(8) Ahol a nyári merülésvonalra terhelt hajó vízkiszorítását nem lehet kellő bizonyossággal megállapítani, a levonás a gerinc felső síkjától a merülési jel körgyűrűjének közepéig mért nyári merülés egy negyvennyolcada legyen.

IV. FEJEZET

KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK OLYAN HAJÓKRA, AMELYEK RÉSZÉRE FARAKOMÁNY SZABADOLDALT JELÖLTEK KI

41. Szabály
E fejezet alkalmazása

A 42-estől a 45-ösig terjedő szabályok csak azokra a hajókra vonatkoznak, amelyek részére farakomány merülési vonalakat jelöltek ki.

42. Szabály
Meghatározások

(1) Fedélzeti farakomány: a szabadoldal- vagy felépítményfedélzet fedetlen részén szállított rakomány. A fedélzeti farakomány nem foglalja magában a fagépet vagy ahhoz hasonló rakományt.

(2) Farakomány merülésvonal: A fedélzeti farakományt szállító hajó bizonyos kiegészítő úszóképességgel rendelkezik, melynek révén a 45. Szabályban meghatározottak szerint a hajó oldalán a 6(3) és 6(4) szabály rendelkezései szerint megjelölve szabadoldal-csökkentést lehet engedélyezni. Ahhoz, hogy a különleges szabadoldal engedélyezhető és használható legyen, a fedélzeti farakománynak a 44. szabályban meghatározott feltételeknek kell megfelelnie és a hajónak a 43. szabályban, a szerkezeti felépítést illetően, meghatározott követelményeknek meg kell felelnie.

43. Szabály
A hajó szerkezete

Felépítmény

(1) A hajónak legalább szabványos magasságú és legalább 0,07L hosszúságú orrfelépítménye legyen. Ezen felül, ha a hajó 100 méternél (328 lábnál) rövidebb, legalább szabványmagasságú farfelépítménye vagy fedélzeti háza vagy erős, legalább az utóbbival azonos, teljes magasságú acél tetővel felszerelt emelt tatfedélzete legyen.

Kettősfenék tartályok

(2) Kettősfenék tartályt, ahol az a hajóhossz felező vonalába esik, fél hajóhossznyi hosszúságú, megfelelő hosszanti vízhatlan felosztással kell kialakítani.

Habvédek

(3) A hajó legyen felszerelve legalább 1 méter (39,5 hüvelyk) magas, felső élükön különlegesen megerősített, a fedélzethez rögzített erős habvédőtartó oszlopokkal támasztott, a szükséges vízelvezető nyílásokkal rendelkező állandó jellegű habvédőkkel vagy azonos magasságú és különlegesen erős szerkezetű, hatékony korláttal.

44. Szabály
Rakományelrendezés (stowage)

Általános rendelkezések

(1) Az időjárási fedélzetben lévő nyílásokat, melyekre rakományt raknak, biztonságosan le kell zárni és a nyílásponyvákat léccel le kell szorítani.

A szellőzőket és légzőcsöveket hatásosan védeni kell.

(2) A fedélzeti farakományok legalább a rendelkezésre álló teljes hosszra terjedjenek ki, ami a felépítmények közötti kút vagy kutak teljes hossza.

Ahol a hátsó végen nincs határoló felépítmény, a farakomány legalább a leghátsó raktárnyílás hátsó végéig terjedjen.

A fedélzeti farakomány keresztirányban a hajó oldalához lehető legközelebbig terjedjen ki, kellő ráhagyást adva az olyan akadályoknak, mint védőkorlátok, mellvéd lábak, rakoncák, révkalauz feljárók stb., feltéve, hogy a hajó oldalánál így képzett hézag nem haladja meg a szélesség 4%-os átlagát. A fát a lehető legtömörebben kell elrakni legalább a felépítmény szabványos magasságáig, az esetleges emelt farfedélzet kivételével.

(3) A télen időszakos téli övezetben lévő hajók a fedélzeti rakomány magassága az időjárási fedélzet felett nem haladhatja meg a hajó legnagyobb szélességének egyharmadát.

(4) A fedélzeti farakomány tömören kell elrakni, lekötözni és rögzíteni. Semmiképpen sem akadályozhatja a navigálást és a hajón szükséges munkát.

Rakoncák

(5) A rakoncák, amennyiben a fa jellege miatt szükségesek, kellő szilárdságúak legyenek, figyelembe véve a hajó szélességét; a rakoncák szilárdsága nem haladhatja meg a mellvéd szilárdságát, és a térközeik feleljenek meg a szállított fa jellegéhez, de nem haladhatják meg a 3 m-t. A rakoncák rögzítéséhez erős szögidomokat vagy fém aljzatokat, vagy ugyanilyen hatékony eszközöket kell alkalmazni.

Rögzítések

(6) A fedélzeti farakományt teljes hosszában hatásosan kell rögzíteni olyan rögzítő rendszerrel, ami az Igazgatás számára a szállított fa jellegéhez elfogadható * .

Stabilitás

(7) Intézkedést kell tenni a biztonságos maradó stabilitás fenntartására az út minden stádiumában, figyelmet fordítva a súlynövekedésekre, ami a rakomány vízfelvételéből vagy jegesedésből, valamint a tüzelőanyag és készletek fogyásával fellépő súlyveszteségekből ered.

(8) A 25(5) szabály követelményein túlmenően, egymástól függőlegesen legfeljebb 350 mm-re lévő védőkorlátokat vagy mentőköteleket kell felszerelni a rakományfedélzet mindegyik oldalán a rakomány felett legalább 1 m magasságig.

A mentőköteleken kívül, lehetőleg feszítőcsavarral feszesen felszerelt acélkötelet kell felszerelni a hajó középvonalához lehető legközelebb. Az összes védőkorlát és mentőkötél tartólábait olyan osztással kell elhelyezni, hogy az meggátolja a belógást, ahol egyenetlen a rakomány, legalább 600 mm széles biztonságos járófelületet kell felszerelni és hatékonyan rögzíteni a rakomány tetején a mentőkötél alatt vagy mellett.

(9) Ahol a (8) bekezdésben előírt követelmények megvalósíthatatlanok, az Igazgatás megelégedésére alternatív elrendezéseket kell használni.

Kormányberendezéssel összefüggő intézkedések

(10) A kormányszerkezetek legyenek hatásosan védve a rakomány által okozott sérüléstől, és amennyire megvalósítható, legyenek hozzáférhetők. Hatékony intézkedést kell tenni a kormányzás megvalósítására a fő kormányberendezés meghibásodásának esetén.

45. Szabály
Szabadoldalra vonatkozó számítások

(1) A legkisebb nyári szabadoldalt a 27(5), 27(6), 27(11), 28, 29, 30, 31, 32, 37. és 38. szabályoknak megfelelően kell kiszámítani, kivéve azt, hogy a 37. szabály az abban megadottak helyesbítéséül a következő százalékokkal módosítandó:

A felépítmények teljes névleges hossza
0,0L 0,1L 0,2L 0,3L 0,4L 0,5L 0,6L 0,7L 0,8L 0,9L 1,0L
A levonás %-ban, minden típusú felépítmény után 20 31 42 53 64 70 76 82 88 94 100

A közbenső felépítményhosszakra a százalékban kifejezett értéket lineáris interpolálással kell megállapítani.

(2) A téli farakomány szabadoldalt a szerkesztési nyári farakomány merülés egyharminchatod részének a nyári farakomány szabadoldalhoz való hozzáadásával kell képezni.

(3) A téli Észak-Atlanti farakomány szabadoldal azonos legyen a 40(6) szabályban előírt Téli Észak-Atlanti szabadoldallal.

(4) A trópusi farakomány szabadoldalt a szerkesztési nyári farakomány merülés egynegyvennyolcadának a nyári szabadoldalból történő levonásával kell megállapítani.

(5) Az édesvízi farakomány szabadoldalt, összhangban a 40(8) szabállyal, a gerinc tetejétől a nyári farakományos merülésvonalig mért nyári farakományos merülés alapján kell kiszámítani.

2. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez

ZÓNÁK, KÖRZETEK ÉS ÉVSZAKI IDŐSZAKOK

Az ebben a mellékletben szereplő zónák és körzetek alapját általában a következő ismérvek határozzák meg:

Nyári legfeljebb 10% valószínűséggel előforduló, a Beaufort-skála szerinti 8-as erősségű (34 csomó sebességű) vagy annál erősebb szél;

Trópusi legfeljebb 1% valószínűséggel előforduló Beaufort-skála szerinti 8-as erősségű (34 csomó sebességű) vagy annál erősebb szél. Tízéves időszakot alapul véve az év bármely időszakában legfeljebb egy, egy 5 négyzetfokos területet meg nem haladó kiterjedésű trópusi vihar előfordulásával lehet számolni.

Bizonyos különleges körzetekben gyakorlati okokból enyhítést lehet alkalmazni.

46. Szabály

Északi téli évszaki zónák és körzetek

(1) Észak-Atlanti téli évszaki I. és II. zóna:

(a) Az Észak-Atlanti téli évszaki I. zóna Grönland partjaitól a 45° É szélességig az 50° Ny hosszúság délköre, innen a 15° Ny hosszúságig a 45° É szélességi kör, innen a 60° É szélességi kör a greenwichi délkörig, innen az ez által a délkör által északi irányban határolt térségen belül.

Évszaki időszakok

Tél: október 16-tól április 15-ig;

Nyár: április 16-tól október 15-ig.

(b) Az Észak-Atlanti téli évszaki II. zóna az Egyesült Államok partjaitól a 40° É szélességig a 68°30’ Ny hosszúsági délkör, innen a 36° É szélesség és a 73° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 25° Ny hosszúságig a 36° É szélességi kör és innen a Torinana-fokig a loxodróm vonal által határolt térségen belül terül el.

Ki van zárva ebből a zónából az Észak-Atlanti I. téli időszaki zóna, az Észak-Atlanti téli időszaki zóna és a Balti tenger a Skagerrakban a Skaw szélességének párhuzamosával határolva. A Shetland-szigeteket úgy kell tekinteni, mint ami az Észak-Atlanti téli I. és II. időszaki zónák határán fekszik.

Évszaki időszakok

Tél: november 1-jétől március 31-ig;

Nyár: április 1-jétől október 31-ig.

(2) Észak-Atlanti téli évszaki körzet:

Az Észak-Atlanti téli évszaki körzet határai az Egyesült Államok partjától a 40° É szélességig és a 68°30’ Ny hosszúság délköre, innen a 61° Ny hosszúság délkörének Kanada partjaival való legdélibb metszéspontjáig a loxodrom vonal és innen Kanada és az Egyesült Államok keleti partjai.

Évszaki időszakok:

100 méternél hosszabb hajók részére:

Téli: december 16-tól február 15-ig;

Nyári: február 16-tól december 15-ig.

100 méter hosszú és ennél rövidebb hajók részére:

Téli: november 1-jétől március 31-ig;

Nyári: április 1-jétől október 31-ig.

(3) Északi Csendes-óceáni téli évszaki zóna:

Az Északi Csendes-óceáni téli évszaki zóna déli határa Oroszország keleti partjaitól Szahalin-sziget nyugati partjáig az 50° É szélességi kör, innen a Krilon fok legdélibb végéig Szahalin-sziget nyugati partja, innen Wakkanai-ig (Hokkaido, Japán) a loxodrom vonal, innen a 145° K hosszúságig Hokkaido keleti és déli partjai, innen a 35° É szélességig a 145° K hosszúsági délköre, innen a 150° Ny hosszúságig a 35° szélességi kör, és innen az alaszkai Dall sziget legdélibb végéig a loxodrom vonal.

Évszaki időszakok:

Téli: október 16-tól április 15-ig;

Nyári: április 16-tól október 15-ig.

47. Szabály

Déli téli évszaki zóna

A Déli Téli Évszaki zóna északi határa az amerikai kontinens keleti partján Tres Puntas-foktól a 34° D szélesség és az 50° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 17° K hosszúságig a 34° D szélességi kör, innen a 35°10’ D szélesség és a 20° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 34° D szélesség és a 28° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 35°20’ D szélesség és a 118° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal és innen a Tasmania északnyugati partján lévő Grim fokig a loxodrom vonal, innen Tasmánia északi és keleti partjai mentén a Bruny sziget legdélibb pontjáig, innen a 47° D szélesség és a 170° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 33° D szélesség és a 170° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal és innen a 33° D szélesség, 79° Ny hosszúságnál levő pontig; onnan a loxodróma a 41° D szélesség, 75° Ny hosszúságnál levő pontig, onnan a loxodróma a Punta Corona világítótoronyig a Chiloe Island-szigeten, onnan a Chiloe Island-sziget északi, keleti és déli partja mentén a 43°20’ D szélesség, 74°20’ Ny hosszúságnál levő pontig, és onnan a 74°45’ Ny délkör a 45°45’ Ny szélességi körig, beleértve a Chiloe-csatornák belső zónáját a 74°20’ Ny délkörtől keletre.

Évszaki időszakok:

Téli: október 16-tól április 15-ig;

Nyári: április 16-tól október 15-ig.

48. Szabály

Trópusi zóna

(1) A trópusi zóna északi határa az amerikai kontinens keleti partjától a 60° Ny hosszúságig a 13° É szélességi kör, innen a 10° É szélesség és az 58° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 20° Ny hosszúságig a 10° É szélességi kör, innen a 30° É szélességig a _ Ny hosszúság délköre és innen Afrika nyugati partjáig a 30° É szélességi kör, Afrika keleti partjától a 70° K hosszúságig a 8° É szélességi kör, innen a 13° É szélességig a 70° K hosszúság délköre, innen India nyugati partjáig a 13° É szélességi kör, innen az India keleti partján lévő 10°30’ É szélességig India déli partja, innen a 9° É szélesség és a 82° K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, innen a 8° É szélességig a 82° K hosszúság délköre, innen Malájzia nyugati partjáig a 8° É szélességi kör, innen Vietnam keleti partján a 10_É szélességig Dél-Kelet Ázsia partjai, innen a 145° K hosszúságig a 10°_É szélességi kör, innen a 13° É szélességig a 145° K hosszúság délköre és innen az amerikai kontinens nyugati partjáig a 13° É szélességi kör.

Saigont a trópusi zóna és az évszaki trópusi körzet határvonalán lévőnek kell tekinteni.

(2) A trópusi zóna déli határa Santos kikötőjétől (Brazilia), addig a pontig, ahol a 40° Ny hosszúság délköre a Baktérítőt metszi a loxodrom vonal; innen Afrika nyugati partjáig a Baktérítő; Afrika keleti partjától Madagaszkár nyugati partjáig a 20° D szélességi kör, innen az 50° K hosszúságig Madagaszkár nyugati és északi partjai, innen a 10° D szélességig az 50° K hosszúság délköre, innen a 98° K hosszúságig a 10° D szélességi kör, innen Port Darwinig (Ausztrália) a loxodrom vonal, innen keleti irányban a Wessel-fokig (Ausztrália) és a Wessel sziget partjai, innen a York-fok nyugati oldaláig a 11° D szélességi kör, a York-fok keleti oldalától a 150° Ny hosszúságig a 11° D szélességi kör, innen a 26° D szélesség és a 75° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, és innen onnan a loxodróma a 32°47’ D szélesség, 72° Ny hosszúságnál levő pontig, és onnan a 32°47’ szélességi kör Dél-Amerika nyugati partjáig.

Valparaiso-t és Santos-t a trópusi és nyári zóna határvonalán lévőnek kell tekinteni.

(3) A trópusi zónába számítandó körzetek:

A következő körzetek trópusi zónába tartozóként kezelendők

(a) A Szuezi-csatorna, a Vörös-tenger és az Adeni-öböl, Port Saidtól a 45° K hosszúság délköréig. Adent és Berbera-t a trópusi zóna és az évszaki trópusi körzet határvonalán lévőnek kell tekinteni.

(b) A Perzsa-öböl az 59° K hosszúság délköréig.

(c) Az Ausztrália keleti partjától a Nagy-korallgátig a 22° D szélességi kör, innen a 11° D szélességig a Nagy-korallgát által határolt körzet. A körzet északi határa a trópusi zóna déli határa.

49. Szabály

Trópusi évszaki körzetek

A következők a trópusi évszaki körzetek:

(1) Az Észak-Atlanti-óceánon az a körzet, amelyet északon a Catoche-foktól, (Yukatan), a San-Antonio fokig (Kuba), a loxodrom vonal, innen a 20° É szélességig Kuba északi partja és innen a 20° Ny hosszúságig a 20° É szélességi kör, nyugaton az amerikai kontinens partja délen és keleten a trópusi zóna északi határa határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: november 1-jétől július 15-ig;

Nyári: július 16-tól október 31-ig.

(2) Az Arab-tengeren az a körzet, amelyet nyugaton Afrika partja, az Adeni öbölben a 45° K hosszúság délköre, Dél-Arábia partja és az Ománi-öbölben az 59° K hosszúság délköre, északon és keleten Pakisztán és India partjai és délen a trópusi zóna északi határa határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: szeptember 1-jétől május 31-ig;

Nyári: június 1-jétől augusztus 31-ig.

(3) A Bengáli-öbölben a Bengál-öbölnek a trópusi zóna északi határától északra fekvő része.

Évszaki időszakok:

Trópusi: december 1-jétől április 30-ig;

Nyári: május 1-jétől november 30-ig.

(4) A Déli Indiai-óceánon

(a) Az a körzet, amelyet északon és nyugaton a trópusi zóna déli határa és Madagaszkár keleti partjai, délen a 20° D szélességi kör, keleten a 20° D szélesség és az 50° K hosszúság által meghatározott ponttól, a 15° D szélesség és az 51°30’ K hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, és innen a 10° D szélességig az 51°30’ K hosszúság délköre határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől november 30-ig;

Nyári: december 1-jétől március 31-ig.

(b) Az a körzet, amelyet északon a trópusi zóna déli határa, keleten Ausztrália partjai, délen az 51°30’ K hosszúságtól a 114° K hosszúságig a 15° D szélességi kör, keleten a 114° K délkör Ausztrália partjáig, nyugaton pedig az 51°30’ K hosszúság délköre határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: május 1-jétől november 30-ig;

Nyári: december 1-jétől április 30-ig.

(5) A Kínai tengeren

Az a körzet, amelyet nyugaton és északon a 10° É szélességtől Hong-Kong-ig Vietnam és Kína partjai, keleten Hong-Kong-tól Port of Sual-ig (Luzon-sziget), a loxodrom vonal, és a 10° É szélességig Luzon-, Samar- és Leyte szigetek nyugati partjai, délen a 10° É szélességi kör határol. Hong-Kong-ot és Sual-t az évszaki trópusi körzet és nyári zóna határvonalán lévőnek kell tekinteni.

Évszaki időszakok:

Trópusi: január 21-től április 30-ig;

Nyári: május 1-jétől január 20-ig.

(6) Az Északi Csendes-óceánon:

(a) Az a körzet, amelyet északon a 25° É szélességi kör, nyugaton a 160° K hosszúság délköre, délen a 13° É szélességi kör és keleten a 130° Ny hosszúság délköre határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől október 31-ig;

Nyári: november 1-jétől március 31-ig.

(b) Az a körzet, amelyet északon és keleten az amerikai kontinens nyugati partja, nyugaton az amerikai kontinens partjától a 33° É szélességig a 123° Ny hosszúság délköre és a 33° É szélesség és a 123° Ny hosszúság által meghatározott ponttól a 13° É szélesség és a 105° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, délen a 13° É szélességi kör határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: március 1-jétől június 30-ig és november 1-jétől november 30-ig;

Nyári: július 1-jétől október 31-ig és december 1-jétől február 28/29-ig.

(7) A Déli Csendes-óceánon:

(a) A Carpentaria-öbölnek a 11° D szélességtől délre eső része.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől november 30-áig;

Nyári: december 1-jétől március 31-ig.

(b) Az a körzet, amelyet északon és keleten a trópusi zóna déli határa, délen Ausztrália keleti partjától a 150° Ny hosszúságig a Baktérítő, innen a 20° D szélességig a 150° Ny hosszúság délköre és innen a 20° D szélességi kör, addig a pontig, ahol ez a trópusi zóna déli határát metszi, nyugaton a trópusi zónába beletartozó Nagy-Korallgáton belüli határok és Ausztrália keleti partja határol.

Évszaki időszakok:

Trópusi: április 1-jétől november 30-ig;

Nyári: december 1-jétől március 31-ig.

50. Szabály

Nyári zónák

A fennmaradó körzetek alkotják a nyári zónákat. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére az a körzet, amelyet északon és nyugaton az Egyesült Államok keleti partja, keleten az Egyesült Államok partjától a 40° É szélességig a 68°30’ Ny hosszúság délköre, és innen a 36° É szélesség és a 73° Ny hosszúság által meghatározott pontig a loxodrom vonal, délen a 36° É szélességi kör határol, évszaki téli körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: november 1-jétől március 31-ig;

Nyári: április 1-jétől október 31-ig.

51. Szabály

Zárt tengerek

(1) Balti-tenger, amely a Skagerrak-ban lévő Skaw szélességi körével határoltan a nyári zónákba van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: november 1-jétől március 31-ig;

Nyári: április 1-jétől október 31-ig.

(2) Fekete-tenger:

Ez a tenger a nyári zónákba van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére a 44° É szélesség fölötti körzet téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: december 1-jétől február 28/29-ig;

Nyári: március 1-jétől november 30-ig.

(3) Földközi-tenger:

Ez a tenger a nyári zónába van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére a körzet, amelyet északon és nyugaton Franciaország és Spanyolország partjai, Spanyolország partjától a 40° É szélességig a 3° K hosszúság délköre, délen a 3° K hosszúságtól Szardínia nyugati partjáig a 40° É szélességi kör, keleten a 40° É szélességtől a 3° K hosszúságig Szardínia nyugati és északi partjai, innen Korzika déli partjáig a 9° K hosszúság délköre, innen a 9° K hosszúságig Korzika nyugati és északi partjai és innen Sicio-fokig a loxodrom vonal határol, téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: december 16-tól március 15-ig;

Nyári: március 16-tól december 15-ig.

(4) Japán-tenger:

Ez a tenger az 50° É szélességtől délre a nyári zónába van belevéve. Mindamellett a 100 méter (328 láb) hosszú és annál rövidebb hajók részére az 50° É szélességi kör és a Korea keleti partján a 38° É szélességtől a Hokkaido (Japán) nyugati partjáig a 43°12’ É szélességig húzott loxodrom vonal közötti körzet téli évszaki körzet.

Évszaki időszakok:

Téli: december 1-jétől február 28/29-ig;

Nyári: március 1-jétől november 30-ig.

52. Szabály

A Téli Észak-Atlanti Merülésvonal

Az Észak-Atlanti-óceánnak a 40(6) szabályban (I. Melléklet) hivatkozott része magában foglalja:

(a) Az Észak-Atlanti-óceán téli évszaki II. zónájának azt a részét, amely a 15° Ny és az 50° Ny hosszúságok délkörei között fekszik.

(b) Az Észak-Atlanti-óceán teljes téli évszaki I. zónáját, mindamellett a Shetland-szigeteket a határvonalán lévőnek kell tekinteni.

3. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez

BIZONYÍTVÁNYOK

A Nemzetközi Merülésvonal Bizonyítvány mintája

Form of International Certificate on Load Lines

NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

(Állami címer)

(Official seal, State)

Kiállítva

A MERÜLÉSVONALAKRÓL SZÓLÓ ÉS AZ 1988. ÉVI JEGYZŐKÖNYVVEL
MÓDOSÍTOTT 1966. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY

rendelkezései alapján

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the
Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

....................................................

(az állam megnevezése)

(name of the State)

Kormányának felhatalmazása alapján

by

.............................................................................

(személy vagy elismert szervezet)

(person or organization recognized)

által

A hajó adatai * 

Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)
A hajó azonosító jele számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)
Lajstromozási kikötője
(Port of registry)
A szállítható személyek száma
(Number of passengers)

IMO szám * : ........................................................................................................................................

(IMO number * :

Hossz: ................................................................................................................................................

(Length.)

A gerincfektetés dátuma, vagy az a dátum, amikor a hajó az építés hasonló szakaszában volt:

............................................................................................................................................................

(Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction:)

Szabadoldal kijelölve, mint: *  Hajó típusa * 
Freeboard assigned as: Type of ship
Új hajó „A” típusú
A new ship Type „A”
„B” típusú
Type „B”
Meglévő hajó „B” típusú
An existing ship csökkentett szabadoldallal
Type „B”
with reduced freeboard
„B” típusú
növelt szabadoldallal
Type „B”
with increased freeboard
Szabadoldal a fedélzetvonaltól *  Merülésvonal * 
Freeboard from deck line Load Line
Trópusi
Tropical .................. mm (T) ................... mm
above (S) felett
Nyári
Summer ................... mm (S) A körgyűrű középpontján keresztül húzott vonal felső éle
Upper edge of line through centre of ring
Téli
Winter .................... mm (W) ..................... mm
below (S) alatt
Téli észak-atlanti
Winter North Atlantic ..................... mm (WNA) ................... mm below
(S) alatt
Farakományos trópusi
Timber Tropical ...................... mm (LT) .................... mm above
(LS) felett
Farakományos nyári
Timber Summer .................... mm (LS) ........................... mm
above (S) felett
Farakományos téli
Timber Winter ................... mm (LW) .................... mm below
below (LS) alatt
Farakományos téli
észak-atlanti
Timber Winter North Atlantic ..................... mm ......................... mm
(LWNA)
below (LS) alatt

Édesvízi engedmény, ............. mm (valamennyi szabadoldalhoz, farakományos kivételével).

Allowance for fresh water for ali freeboards other than timber ................ mm.

Farakományos szabadoldalakra ............ mm.

For timber freeboards ................ mm.

A fedélzet vonalának felső éle, melyektől ezeket a szabadoldalakat kell mérni .............. mm ....................... fedélzet oldalt.

The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is ................ mm ....................... deck at side.

IGAZOLÁS ARRÓL:

THIS IS TO CERTIFY:

1. Hogy a hajó az Egyezmény 14. cikke követelményeinek megfelelően szemlének lett alávetve.

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of article 14 of the Convention.

2. Hogy a szemle azt mutatta, hogy a szabadoldalak ki lettek jelölve és a fent feltüntetett merülésvonalak az Egyezménynek megfelelően lettek feljelölve.

2. That the survey showed that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the Convention.

Ez a bizonyítvány .................................-ig érvényes *  éves szemlék függvényében, az Egyezmény 14(1)(c) cikkének megfelelően.

This certificate is valid until ................................ subject to annual surveys in accordance with article 14(I)(c) of the Convention.

Kiállítva

Issued at: .......................................................................................................................................

(a bizonyítvány kiállításának helye) (Place of issue of certificate)

.................................. .............................................................................................................................
(kiállítás kelte) (a bizonyítványt kiállítására felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal of stamp of the authority, as appropriate)

MEGJEGYZÉS:

NOTES: 1. Amikor a hajó folyón vagy más belvízen lévő kikötőből indul, az indulási helye és a tenger közötti útszakaszon felhasználásra kerülő üzemanyag és más készletek súlyának megfelelően növelt indulási terhelés engedhető meg. 1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.

2. Amikor a hajó 1000 gramm/dm3 fajsúlyú édesvízben tartózkodik, a megfelelő merülésvonal a fent feltüntetett édesvízi engedmény mértékéig víz alá kerülhet. 1000 gramm/dm3-nél nagyobb fajsúlyú vízben úszó hajó esetében az engedményt a tényleges fajsúly és 1000 gramm/dm3 közötti különbséggel arányosan csökkenteni kell.

2. When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.

AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE

Endorsement for annual surveys

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 4(1)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle az Egyezmény 19(8)(c) cikkének megfelelően

Annual survey in accordance with article 19(8)(c)

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikke szerinti szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményei szerint kielégítőnek találtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány hosszabbításának megerősítése, ha 5 évnél rövidebb ideig érvényes, a 19(3)(c) cikkben meghatározottak szerint.

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 19(3) applies

A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3)(c) cikkének megfelelően .......................................-ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until .....................................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány megerősítése, amennyiben a megújító szemle elvégzése a 19(4) cikk szerint történt.

Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies

A hajó megfelel az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ................................................................-ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until ......................................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéül szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies

Ezt a bizonyítványt az Egyezmény 19(5) vagy 19(6) *  cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ................................................-ig.

This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, be accepted as valid until ...................................................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.

Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum .................................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ...........................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ................................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is .............................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Nemzetközi Merülésvonal Felmentési Bizonyítvány mintája

Form of International Exemption Certificate on Load Lines

NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL MENTESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE

Kiállítva
a merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezmény rendelkezései alapján

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the
Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

...............................................

(az állam megnevezése)

(name of the State)

Kormányának felhatalmazása alapján

by

...........................................................................

(személy vagy elismert szervezet)

(person or organization recognized)

által

A hajó adatai * 

Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)
A hajó azonosító jele számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)
Lajstromozási kikötője
(Port of registry)
A szállítható személyek száma
(Number of passengers)

............................................................................................................................................................

Hossz (L) a 2(8) cikk meghatározása szerint, m-ben / Length (L) as defined in article 2(8), in metres,

............................................................................................................................................................

IMO szám *  IMO Number

IGAZOLÁS ARRÓL,

THIS IS TO CERTIFY:

hogy a hajó mentesítést kapott az Egyezmény rendelkezései alól, a fent hivatkozott Egyezmény 6(2)/6(4) *  cikkében meghatározott felhatalmazás alapján.

That the ship is exempted from the provisions of the Convention, under the authority conferred by article 6(2)/6(4) of the Convention referred to above.

Az Egyezmény rendelkezései, melyek alapján a hajó a 6(2) Cikkben meghatározottak szerint a mentesítésben részesül:

The provisions of the Convention from which the ship is exempted under article 6(2) are:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Az út, amelyre a 6(4) cikk szerint a mentesítés érvényesül:

The voyage for which exemption is granted under article 6(4) is:

Honnan/From:

...................................................................................................................................................

Hová/To:

...................................................................................................................................................

A mentesítést megalapozó feltételek, amelyek a 6(2) vagy 6(4) cikkben meghatározottak szerint a mentesítés feltételéül szolgálnak:

Conditions, if any, on which the exemption is granted under either article 6(2) or article 6(4):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Ez a bizonyítvány az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlék függvényében ...........................................-ig *  érvényes.

This certificate is valid until ................................. subject to annual surveys in accordance with article 14(1)(c) of the Convention.

A kiállítás helye:

Issued at: .......................................................................................................................................

(a bizonyítvány kiállításának helye/Place of issue of certificate)

.................................. .............................................................................................................................
(Kelt/Date of issue) (a bizonyítványt kiállító felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Signature of authorized official issuing the certificate)

(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE

Endorsement for annual surveys

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót azon követelményeket kielégítőnek találtam, melyek alapján ezt a felmentést megadtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 14(1)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the conditions under which this exemption was granted.

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A 19(8)(C) CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÉVES SZEMLE VÉGREHAJTÁSA

Annual survey in accordance with article 19(8)(c)

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Az öt évnél rövidebb érvényességű bizonyítvány meghosszabbításának a 19(3)(c) cikk szerinti megerősítése.

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years and where article 19(3) applies

A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3) cikkében meghatározottak szerint ..............................-ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until .......................................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A 19(4) cikkben meghatározottak szerint végrehajtott megújító szemle alapján kiállított megerősítés.

Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies

A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ........................................-ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until .......................................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéül szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies

Ezt a bizonyítványt az Egyezmény 19(5) vagy 19(6) *  cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ......................................-ig.

This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, be accepted as valid until .................................................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.

Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum .................................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ........................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ..............................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is .....................

Aláírás:

Signed: ..................................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: ...................................................................

Kelt:

Date: .....................................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

4. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez * 

NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

Kiállítva

A MERÜLÉSVONALAKRÓL SZÓLÓ ÉS AZ 1988. ÉVI JEGYZŐKÖNYVVEL MÓDOSÍTOTT 1966. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY

rendelkezései alapján

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the

Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

a MAGYARORSZÁG

Hungary

Kormányának felhatalmazása alapján

by

a Budapest Főváros Kormányhivatala

Government Office of the Capital City Budapest

által.

A hajó adatai * 

Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)
A hajó azonosító jele számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)
Lajstromozási kikötője
(Port of registry)
A szállítható személyek száma
(Number of passengers)

IMO szám * : .....................................................................................................................

(IMO number * ):

Hossz: ..............................................................................................................................

(Length:)

A gerincfektetés dátuma, vagy az a dátum, amikor a hajó az építés hasonló szakaszában volt:

...........................................................................................................................................

(Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction:)

Szabadoldal kijelölve, mint: *  Hajó típusa * 
Freeboard assigned as: Type of ship
Új hajó „A” típusú
A new ship Type „A”
„B” típusú
Type „B”
Meglévő hajó „B” típusú
An existing ship csökkentett szabadoldallal
Type „B”
with reduced freeboard
„B” típusú
növelt szabadoldallal
Type „B”
with increased freeboard
Szabadoldal a fedélzetvonaltól *  Merülésvonal * 
Freeboard from deck line Load Line
Trópusi
Tropical ............... mm (T) ............... mm
above (S) felett
Nyári
Summer ............... mm (S) A körgyűrű középpontján keresztül húzott vonal felső éle
Upper edge of line through centre of ring
Téli
Winter ............... mm (W) ............... mm
below (S) alatt
Téli észak-atlanti
Winter North Atlantic ............... mm (WNA) ............... mm
below (S) alatt
Farakományos trópusi
Timber Tropical ............... mm (LT) ............... mm
above (LS) felett
Farakományos nyári
Timber Summer ............... mm (LS) ............... mm
above (S) felett
Farakományos téli
Timber Winter ............... mm (LW) ............... mm
below (LS) alatt
Farakományos téli észak-atlanti
Timber Winter North Atlantic ............... mm (LWNA) ............... mm
below (LS) alatt

Édesvízi engedmény ............. mm (valamennyi szabadoldalhoz, farakományos kivételével).

Allowance for fresh water for all freeboards other than timber ................ mm.

Farakományos szabadoldalakra ............ mm.

For timber freeboards ................ mm.

A fedélzet vonalának felső éle, melyektől ezeket a szabadoldalakat kell mérni .............. mm ....................... fedélzetoldalt.

The upper edge of the deck line, from which these freeboards are measured is ................ mm ....................... deck at side.

IGAZOLÁS ARRÓL:

THIS IS TO CERTIFY:

1. Hogy a hajó az Egyezmény 14. cikke követelményeinek megfelelően szemlének lett alávetve.

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of article 14 of the Convention.

2. Hogy a szemle azt mutatta, hogy a szabadoldalak ki lettek jelölve és a fent feltüntetett merülésvonalak az Egyezménynek megfelelően lettek feljelölve.

2. That the survey showed that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the Convention.

Ez a bizonyítvány ...........................-ig érvényes *  éves szemlék függvényében, az Egyezmény 14(1)(c) cikkének megfelelően.

This certificate is valid until ..... subject to annual surveys in accordance with article 14(1)(c) of the Convention.

Kiállítva

Issued at: .......................................................................................................................................

(a bizonyítvány kiállításának helye) (Place of issue of certificate)

.................................. .............................................................................................................................
(kiállítás kelte) (a bizonyítvány kiállítására felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal of stamp of the authority, as appropriate)

MEGJEGYZÉS:

NOTES: 1. Amikor a hajó folyón vagy más belvizen lévő kikötőből indul, az indulási helye és a tenger közötti útszakaszon felhasználásra kerülő üzemanyag és más készletek súlyának megfelelően növelt indulási terhelés engedhető meg. 1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.

2. Amikor a hajó 1000 gramm/dm3 fajsúlyú édesvízben tartózkodik, a megfelelő merülésvonal a fent feltüntetett édesvízi engedmény mértékéig víz alá kerülhet. 1000 gramm/dm3-nél nagyobb fajsúlyú vízben úszó hajó esetében az engedményt a tényleges fajsúly és 1000 gramm/dm3 közötti különbséggel arányosan csökkenteni kell. 2. When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.

AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE

Endorsement for annual surveys

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 4(1)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle az Egyezmény 19(8)(c) cikkének megfelelően

Annual survey in accordance with article 19(8)(c)

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikke szerinti szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményei szerint kielégítőnek találtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány hosszabbításának megerősítése, ha 5 évnél rövidebb ideig érvényes, a 19(3)(c) cikkben meghatározottak szerint.

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 19(3) applies.

A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3)(c) cikkének megfelelően ......................................................................................-ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until .................................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány megerősítése, amennyiben a megújító szemle elvégzése a 19(4) cikk szerint történt.

Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies.

A hajó megfelel az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ....................................................................... -ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until ................................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéül szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies.

Ezt a bizonyítványt az Egyezmény 19(5) vagy 19(6) *  cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ............................................................-ig.

This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, be accepted as valid until ..............................................................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.

Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies.

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum .................................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ......................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ................................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is .....................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

5. számú melléklet a 124/2004. (X. 19.) GKM rendelethez * 

Nemzetközi Merülésvonal Felmentési Bizonyítvány mintája

Form of International Exemption Certificate on Load Lines

NEMZETKÖZI MERÜLÉSVONAL MENTESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE

Kiállítva

A MERÜLÉSVONALAKRÓL SZÓLÓ ÉS AZ 1988. ÉVI JEGYZŐKÖNYVVEL MÓDOSÍTOTT 1966. ÉVI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY

rendelkezései alapján

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, as modified by the

Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

a MAGYARORSZÁG

Hungary

Kormányának felhatalmazása alapján

by

a Budapest Főváros Kormányhivatala

Government Office of the Capital City Budapest

által.

A hajó adatai * 

Particulars of ship

A hajó neve
(Name of the ship)
A hajó azonosító jele számok és/vagy betűk
(Distinctive numbers or letters)
Lajstromozási kikötője
(Port of registry)
A szállítható személyek száma
(Number of passengers)

.......................................................................................................................................................

Hossz (L) a 2(8) cikk meghatározása szerint, m-ben / Length (L) as defined in article 2(8), in metres,

......................................................................................................................................................

IMO szám *  IMO Number

IGAZOLÁS ARRÓL,

THIS IS TO CERTIFY:

hogy a hajó mentesítést kapott az Egyezmény rendelkezései alól, a fent hivatkozott Egyezmény, 6(2)/6(4) *  cikkében meghatározott felhatalmazás alapján.

That the ship is exempted from the provisions of the Convention, under the authority conferred by article 6(2)/6(4) of the Convention referred to above.

Az Egyezmény rendelkezései, melyek alapján a hajó a 6(2) cikkben meghatározottak szerint a mentesítésben részesül:

The provisions of the Convention from which the ship is exempted under article 6(2) are:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Az út, amelyre a 6(4) cikk szerint a mentesítés érvényesül:

The voyage for which exemption is granted under article 6(4) is:

Honnan/From:

....................................................................................................................................

Hová/To:

....................................................................................................................................

A mentesítést megalapozó feltételek, amelyek a 6(2) vagy 6(4) cikkben meghatározottak szerint a mentesítés feltételéül szolgálnak:

Conditions, if any, on which the exemption is granted under either article 6(2) or article 6(4):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Ez a bizonyítvány az Egyezmény 14(1)(c) cikkében meghatározott éves szemlék függvényében ................................................-ig *  érvényes.

This certificate is valid until ............................ subject to annual surveys in accordance with article 14(1)(c) of the Convention.

A kiállítás helye:

Issued at ..........................................................................................................................

(a bizonyítvány kiállításának helye/Place of issue of certificate)

.................................. .............................................................................................................................
(Kelt) (a bizonyítványt kiállító felhatalmazott hivatalos személy aláírása)
(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Kiállító hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

AZ ÉVES SZEMLÉK MEGERŐSÍTÉSE

Endorsement for annual surveys

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 14(1)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót azon követelményeket kielégítőnek találtam, melyek alapján ezt a felmentést megadtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual survey required by article 14(1)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the conditions under which this exemption was granted.

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Éves szemle:

Annual survey:

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A 19(8)(C) CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÉVES SZEMLE VÉGREHAJTÁSA

Annual survey in accordance with article 19(8)(c)

IGAZOLÁS ARRÓL, hogy az Egyezmény 19(8)(c) cikkében előírt éves szemlén a hajót az Egyezmény vonatkozó követelményeit kielégítőnek találtam.

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey in accordance with article 19(8)(c) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Az öt évnél rövidebb érvényességű bizonyítvány meghosszabbításának a 19(3)(c) cikk szerinti megerősítése.

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years and where article 19(3) applies.

A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(3) cikkében meghatározottak szerint ....................................................-ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(3) of the Convention, be accepted as valid until ......................................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A 19(4) cikkben meghatározottak szerint végrehajtott megújító szemle alapján kiállított megerősítés.

Endorsement where the renewal survey has been completed and article 19(4) applies.

A hajó megfelelt az Egyezmény vonatkozó rendelkezéseinek és a bizonyítvány az Egyezmény 19(4) cikkében meghatározottak szerint ........................................................ -ig érvényes.

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with article 19(4) of the Convention, be accepted as valid until ......................................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

A bizonyítvány érvényességének a 19(5) vagy 19(6) cikkben meghatározottak szerinti meghosszabbításának megerősítése a következő szemle helyszínéül szolgáló kikötő eléréséig, vagy türelmi határidőig.

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where article 19(5) or 19(6) applies.

Ezt a bizonyítványt az Egyezmény 19(5) vagy 19(6) *  cikkének megfelelően, érvényesnek kell elfogadni ................................................-ig.

This certificate shall, in accordance with article 19(5)/19(6) of the Convention, be accepted as valid until ..................................................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Évforduló dátum előrehozatalának megerősítése a 19(8) cikkben meghatározottak szerint.

Endorsement for advancement of anniversary date where article 19(8) applies.

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ................................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is .....................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Az Egyezmény 19(8) cikkének megfelelően az új évforduló dátum ...............................................

In accordance with article 19(8) of the Convention the new anniversary date is ....................

Aláírás:

Signed: ...........................................................

(A felhatalmazott hivatalos személy aláírása)

(Signature of authorized official)

A kiállítás helye:

Place: .............................................................

Kelt:

Date: ...............................................................

(A hatóság pecsétje vagy bélyegzője)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)


  Vissza az oldal tetejére