A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet

az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel való együttműködésről

A Kormány a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 39. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) *  A Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), az európai szabványügyi szervezeteket - azok eljárásrendjének megfelelően -, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes többi államnak (a továbbiakban: EGT-államok) az 1. és 2. mellékletben felsorolt szabványügyi testületeit (a továbbiakban: EGT-államok nemzeti szabványügyi testületei) azokról a tárgykörökről, amelyekkel kapcsolatban - azoknak a nemzeti szabványosítási programba történt felvételével - szabvány kidolgozásáról vagy módosításáról határozott.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik nemzetközi vagy európai szabvány nemzeti szabványként történő közzétételére, illetve egyenértékű átvételére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásból ki kell tűnnie annak, hogy az érintett szabvány

a) nemzetközi szabvány nem egyenértékű átvételét valósítja meg,

b) új nemzeti szabvány, vagy

c) meglévő nemzeti szabvány módosítása.

2. § (1) *  Az MSZT a Bizottság, az európai szabványügyi szervezetek, illetve az EGT-államok nemzeti szabványügyi testületei kérésére részükre minden, a nemzeti szabványtervezetek Sztv. 14. § (2) bekezdése szerinti jegyzékében nyilvánosságra hozott szabványtervezetet megküld, továbbá tájékoztatást ad az ezekre vonatkozó észrevételeikkel kapcsolatban tett intézkedésekről.

(2) *  A nyilvánosságra hozott szabványtervezetekre az Sztv. 13. § g) pontjában említett eljárási rendben az Sztv. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján szabályozottak szerint az EGT-államokban letelepedett vállalkozások, fogyasztók, illetve azok érdek-képviseleti szervezetei is tehetnek felszólalást.

(3) *  Az MSZT kérheti az EGT-államok nemzeti szabványügyi testületeitől szabványtervezeteik megküldését; ezekre - a szabványosításban érdekelt körök bevonásával - észrevételt tehet.

3. § (1) Az MSZT - kérésre - tájékoztatja a Bizottságot a nemzeti szabványosítási programról vagy annak meghatározott részéről.

(2) Az MSZT nem akadályozhatja a nemzeti szabványosítási programban szereplő szabványosítási tárgykörnek az európai szabványügyi szervezetekben azok eljárási rendjével összhangban történő tárgyalását, és nem tehet olyan intézkedést, amely hátrányosan befolyásolhatja az európai szabványügyi szervezet határozatának érvényesülését.

(3) *  Az MSZT biztosítja annak lehetőségét, hogy az EGT-államok nemzeti szabványügyi testületei - akár megfigyelő kiküldése útján - részt vegyenek a szabványosítással kapcsolatos tevékenységében.

4. § (1) A Bizottság felkérésére kidolgozandó európai szabvány előkészítése alatt, illetve jóváhagyása után az MSZT nem tehet olyan intézkedést, amely a tervezett harmonizációt érintené, így különösen nem tehet közzé olyan új vagy módosított nemzeti szabványt, amely nincs teljes összhangban az európai szabvánnyal.

(2) *  Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a szabványosítási tevékenységre, amennyiben az a szakminiszter felkérésére, meghatározott termékre vonatkozó műszaki tartalmú jogszabály előkészítésében való közreműködés keretében történik. Ez esetben a jogszabály előkészítéséről kell tájékoztatni a Bizottságot az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet - az Sztv.-vel együtt - a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, - az Európai Parlament és Tanács 1025/2012/EU rendeletével (2012. október 25.) módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6-10. pontjának, 2-7. cikkének, valamint II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelethez * 

Az Európai Unió tagállamainak szabványügyi testületei

Ausztria

ÖN Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Belgium

IBN/BIN Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC Comité électrotechnique belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité

Bulgária

БИС БЪлгарски институт эа стандартизация

Ciprus

(The Cyprus Organisation for Quality Promotion) * 

Csehország

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Dánia

DS Dansk Standard

NTA Telestyrelsen, National Telecom Agency

Egyesült Királyság

BSI British Standards Institution

BEC British Electrotechnical Committee

Észtország

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

Finnország

SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry/Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC Telehallintokeskus/Teleförvaltningscentralen

SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry/Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

Franciaország

AFNOR Association française de normalisation

UTE Union technique de I’électricité - Bureau de normalisation auprès de I’AFNOR

Görögország

Hollandia

NNI Nederlands Normalisatie Instituut * 

NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité

Írország

NSAI National Standards Authority of Ireland

ETCI Electrotechnical Council of Ireland

Lengyelország

PKN Polski Komitet Normalizacyjny

Lettország

LVS Latvijas Standarts

Litvánia

LST Lietuvos standartizacijos departamentas

Luxemburg

ITM Inspection du travail et des mines

SEE Service de I’énergie de I’État

Magyarország

MSZT Magyar Szabványügyi Testület

Málta

MSA L-Awtorita’ ta’ Malta dwar 1-Istandards (Malta Standards Authority)

Németország

DIN Deutsches Institut für Normung eV.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

Olaszország

UNI Ente nazionale italiano di unificazione * 

CEI Comitato elettrotecnico italiano * 

Portugália

IPQ Instituto Português da Qualidade

Románia

ASRO Asociaţia de Standardizare din România

Spanyolország

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Svédország

SIS Standardiseringen i Sverige

SEK Svenska elektriska kommissionen

ITS Informationstekniska Standardiseringen

Szlovákia

SÚTN Slovensky ústav technickej normalizácie * 

Szlovénia

SIST Slovenski inštitut za standardizacijo

2. melléklet a 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelethez * 

Az Európai Unió tagállamain kívüli EGT-államok szabványügyi testületei

Izland

Staðlaráð Íslands

Norvégia

SN Standard Norge

NEK Norsk Elektroteknisk Komite


  Vissza az oldal tetejére