A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

160/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2002. december 29. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt légiközlekedési megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között

Preambulum

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya

egyaránt kívánatosnak tartva, hogy megállapodás jöjjön létre a területeik közötti és azokon túli menetrend szerinti légiközlekedési szolgáltatások létrehozása és üzemeltetése céljából, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

A jelen Megállapodás szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik:

a) A „Chicagói Egyezmény” kifejezés a Chicagóban 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott minden Függeléket, valamint az Egyezmény Függelékeinek a 90. és 94. Cikk alapján való bármely módosítását, amennyiben ezek mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba léptek.

b) A „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, illetve bármely olyan személyt vagy szervet jelent, amelyet az említett szervezet által jelenleg gyakorolt vagy hasonló feladatok ellátásával bíztak meg, és az Iráni Iszlám Köztársaság esetében a Polgári Repülési Szervezet vezetőjét, illetve bármely olyan személyt vagy szervet, amelyet az említett szervezet által jelenleg gyakorolt vagy hasonló feladatok ellátásával bíztak meg.

c) A „Megállapodás” kifejezés a jelen Megállapodást, annak Függelékét és azok bármely módosítását jelenti.

d) A „Függelék” kifejezés a jelen Megállapodáshoz csatolt Függeléket és annak bármely módosítását jelenti.

e) A „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés, olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet a jelen Megállapodás 3. Cikkének rendelkezéseivel összhangban kijelöltek és engedélyeztek.

f) A „kapacitás” kifejezés egy légi jármű vonatkozásában, az adott légi jármű egy adott útvonalon vagy útszakaszon felkínálható hasznos terhelését jelenti, illetve a „kapacitás” kifejezés a „megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás” vonatkozásában az ilyen szolgáltatás során alkalmazott légi jármű kapacitását jelenti, megszorozva az adott légi jármű üzemelési gyakoriságával egy adott időszakon belül egy útvonalon vagy útszakaszon.

g) A „légiközlekedési viteldíjak” kifejezés azt az árat jelenti, amelyet az utasok, poggyászok és áruk szállításáért a légiközlekedési vállalatok felszámítanak, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján ezeket az árakat alkalmazzák, beleértve a légifuvarozó által a légi közlekedéssel kapcsolatban végzett ügynöki és más kiegészítő szolgáltatások díjait és feltételeit, kizárva azonban a posta szállításának díjait és feltételeit.

h) A „terület” kifejezés egy állam vonatkozásában, az adott állam szuverenitása és joghatósága alá tartozó földterületeket és a kapcsolódó felségvizeket jelenti.

i) A „légiközlekedési szolgáltatás”, a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatás”, a „légiközlekedési vállalat” és a „nem kereskedelmi célú leszállás” kifejezések az Egyezmény 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

j) A „használati díj” kifejezés repülőtéri, a légiforgalmi, illetve repülésbiztonsági szolgáltatásokért és eszközökért, vagy más berendezésekért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelenti.

Értelmezésünk szerint a jelen Megállapodás cikkeinek elnevezései semmilyen módon nem korlátozzák vagy terjesztik ki a Megállapodás bármely rendelkezésének értelmét.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Megállapodásban meghatározott következő jogokat a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által végzendő menetrend szerinti nemzetközi légi közlekedéshez:

a) a másik Szerződő Fél területén való leszállás nélküli átrepülés,

b) nem kereskedelmi célú leszállás az adott területen, és

c) leszállások az adott területen, a jelen Megállapodáshoz csatolt légijárattervben az adott útvonalra meghatározott pontokban, utasok, áruk és posta nemzetközi szállítás során való kirakása és felvétele céljából.

(2) Az ötödik forgalmi jog gyakorlásához az engedélyező állam kijelölt légiközlekedési vállalatának beleegyezése szükséges.

(3) A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén díj vagy ellenszolgáltatás ellenében olyan utasokat, árut és postát vegyen fel, amelyek a másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára irányulnak.

(4) A háborús cselekmények vagy katonai megszállás alatt álló, illetve az ezek által érintett területeken, szolgáltatások üzemeltetése az illetékes hatóságok jóváhagyásának tárgyát képezik.

3. Cikk

Kijelölés és engedélyezés

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van egy légiközlekedési vállalatot a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások meghatározott útvonalakon való üzemeltetés céljából kijelölni és erről a másik Szerződő Felet írásban tájékoztatni.

(2) Az ilyen kijelölés kézhezvételekor, a másik Szerződő Fél illetékes hatósága, a jelen cikk (3) és (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a szükséges engedélyt kiadja.

(3) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától annak igazolását, hogy a légiközlekedési vállalat képes eleget tenni a hatóságok által, az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban, a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére általánosan alkalmazott törvények és jogszabályok rendelkezéseinek.

(4) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a jelen cikk (2) bekezdésében hivatkozott üzemelési engedély kiadását megtagadni, vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogok kijelölt légiközlekedési vállalat általi gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni, bármely esetben, amikor az említett Szerződő Fél nem tesz eleget annak, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárainak tulajdonában legyen.

(5) A kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalat, a jelen cikk (1) és (2) bekezdése rendelkezései teljesítése után, bármikor megkezdheti a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetését, feltéve, hogy a jelen Megállapodás 11. Cikkével összhangban megállapított viteldíjak az adott szolgáltatások vonatkozásában érvényben vannak.

4. Cikk

Felfüggesztés és visszavonás

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van az üzemelési engedélyt visszavonni vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata általi gyakorlását felfüggeszteni vagy az ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban általa szükségesnek ítélt feltételeket előírni:

a) bármely esetben, amikor a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárainak tulajdonában, vagy

b) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat biztosító Szerződő Fél törvényeit és/vagy jogszabályait, vagy

c) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat más módon nem üzemel összhangban a jelen Megállapodásban meghatározott rendelkezésekkel.

(2) Hacsak a jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott visszavonásra, felfüggesztésre, vagy feltételek előírására a törvények és/vagy jogszabályok további megsértésének megakadályozására nincs azonnal szükség, akkor ezek a jogok csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók. Ezt a légügyi hatóságok közötti egyeztetést, az erre vonatkozó kérés megérkezése után, a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni.

5. Cikk

Használati díjak

Mindegyik Szerződő Fél felszámíthat, vagy engedélyezheti igazságos és ésszerű díjak felszámítását a repülőterek és egyéb ellenőrzésük alatt álló berendezések használatáért.

Mindegyik Szerződő Fél egyetért azonban azzal, hogy e díjak nem lehetnek magasabbak, mint amit a hasonló nemzetközi légi közlekedésben részt vevő hazai légi járműveknek a repülőterek és a berendezések használatáért fizetniük kell.

6. Cikk

A törvények és jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik Szerződő Félnek azon törvényei és jogszabályai, amelyek a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légi járműveknek az adott területre való belépésére vagy távozására, vagy a légi járműnek a területén belüli vagy a feletti üzemeltetésére és repülésére vonatkoznak, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légi járművére is alkalmazandók.

(2) Az egyik Szerződő Fél azon törvényei és jogszabályai, amelyek utasok, személyzet, áruk és posta az adott területre való belépésére, távozására vagy ott tartózkodására vonatkoznak - mint a belépéssel, távozással, bevándorlással, kivándorlással, valamint a vámvizsgálattal és az egészségügyi előírásokkal kapcsolatos rendelkezések - a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légi járműve által szállított utasokra, személyzetre, árura, vagy postára is alkalmazandók mialatt azok az említett területen belül tartózkodnak.

(3) Kérés esetén, mindegyik Szerződő Fél másolatot juttat el a másik Szerződő Félhez a jelen cikkben hivatkozott törvényeiről és jogszabályairól.

7. Cikk

Kereskedelmi lehetőségek

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának joga van saját képviseletet fenntartani a másik Szerződő Fél területén. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a másik Szerződő Fél területén nyitott képviseletek légiközlekedési szolgáltatásokat értékesíthetnek a másik Szerződő Fél törvényeivel és jogszabályaival összhangban. Amennyiben vezérképviselőt vagy értékesítési vezérképviselőt jelölnek ki, ennek kinevezésére mindegyik Szerződő Fél vonatkozó törvényeivel és jogszabályaival összhangban kell történnie.

(2) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata, a másik Szerződő Fél törvényeivel és jogszabályaival összhangban vihet be és tarthat alkalmazásban a légifuvarozás nyújtásához szükséges személyzetet.

(3) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalata által szerzett bevételek átutalását a két országban hatályos devizaszabályokkal összhangban végzik. A Szerződő Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy e bevételek - költségekkel való csökkentés utáni - átutalását megkönnyítsék.

8. Cikk

Vámok és illetékek alóli mentesség

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légi jármű, valamint üzemanyagkészletek, kenőolajak, más műszaki fogyóeszközök, pótalkatrészek, szokásos felszerelések és készletek (élelmiszerek, italok, dohányáru), amelyek az egyik Szerződő Fél által engedélyezett és a jelen Megállapodásban rögzített útvonalaknak és szolgáltatásoknak megfelelően üzemelő légiközlekedési vállalat légi járművén vannak, a másik Szerződő Fél területére való megérkezéskor vagy távozáskor, viszonosság alapján mentesülnek a vámok, vizsgálati díjak és más hazai illetékek és díjak alól még akkor is, ha ezeket a készleteket a légi járműnek az adott terület feletti repülése során használják fel vagy fogyasztják el.

(2) Az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél vagy annak állampolgárai által (kizárólag a másik Szerződő Fél légi járművén való felhasználás céljából) bevitt üzemanyag, kenőolajak, műszaki fogyóeszközök, pótalkatrészek, szokásos felszerelések és készletek a viszonosság alapján mentesülnek a vámok, adók, vizsgálati díjak és más hazai illetékek és díjak alól.

(3) Az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának légi járművére a másik Szerződő Fél területén felvett és a nemzetközi légifuvarozásban felhasznált üzemanyag, kenőolajak, műszaki fogyóeszközök, pótalkatrészek, szokásos felszerelések és készletek (élelmiszerek, italok, dohányáru) viszonosság alapján mentesülnek a vámok, adók, vizsgálati díjak és más hazai illetékek és díjak alól.

(4) Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légi járművén lévő szokásos felszerelések, valamint anyagok és készletek, a másik Szerződő Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakodhatók ki. Ilyen esetben ezek az említett vámhatóságok felügyelete alá helyezhetők addig az időpontig, amíg újból kivitelükre vagy a vámszabályokkal összhangban más módon való eltávolításukra sor kerül.

(5) Az egyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban levő és a repülőtér erre a célra kijelölt területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árukat csak egyszerűsített ellenőrzésnek kell alávetni. A közvetlen tranzittal szállított poggyász és áru mentesül a vámilletékek és más hasonló adók alól.

(6) Mentesülnek továbbá a viszonosság alapján a vámilletékek és/vagy adók alól a légiközlekedési vállalat emblémáját viselő hivatalos dokumentumok, mint a poggyászcímkék, repülőjegyek, légi fuvarlevelek, beszállókártyák, menetrendek, amelyeket az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata kizárólagos használatára visznek be.

9. Cikk

Kapacitásrendelkezések és a menetrendek jóváhagyása

(1) A két Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai tisztességes és egyenlő elbánást élveznek annak érdekében, hogy a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások meghatározott útvonalakon való üzemeltetése során egyenlő lehetőségeket élvezzenek.

(2) A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalatot, amely szintén üzemeltet légijáratokat ugyanezen az útvonalon vagy annak egy részén, indokolatlanul ne hátráltassa.

(3) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által nyújtott légiközlekedési szolgáltatásoknak elsőrendű feladata kell hogy legyen az olyan kapacitás biztosítása, amely ésszerű terhelési tényező mellett, megfelel a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél és a másik Szerződő Fél területe közötti személy-, áru- és postaszállítás jelenlegi és ésszerűen előrebecsült igényeinek.

(4) A jelen cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott elveknek megfelelően az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata arra is biztosíthat kapacitást, hogy kielégítse a jelen Megállapodáshoz csatolt légijárattervben felsorolt harmadik országok és a másik Szerződő Fél területe közötti szállítási igényeket.

(5) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások során nyújtott kapacitásról, beleértve a járatgyakoriságot és a légi jármű típusát, a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak meg kell állapodniuk, mielőtt a menetrendet a légügyi hatóságokhoz jóváhagyásra benyújtják.

(6) Amennyiben a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a fenti (5) bekezdésben hivatkozott kérdésekben nem tudnak megegyezni, akkor ezekről a két Szerződő Fél légügyi hatóságai állapodnak meg. Amíg ez a megállapodás nem jön létre, addig a légiközlekedési vállalatok által nyújtott kapacitás változatlan marad.

(7) Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata, legalább harminc (30) nappal légijáratai meghatározott útvonalakon való beindítása előtt, menetrendjét jóváhagyásra benyújtja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságához. Ez a szabály a későbbi változtatásokra is vonatkozik. Különleges esetekben ez a határidő az említett hatóságok egyetértésével csökkenthető.

10. Cikk

Bizonyítványok és engedélyek elismerése

Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket a másik Szerződő Fél a jelen Megállapodásban meghatározott útvonalak és szolgáltatások üzemeltetése céljából érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy ezen bizonyítványok és engedélyek az Egyezményben foglalt minimális előírásoknak megfelelő vagy annál magasabb követelmények alapján kerültek kiadásra vagy érvényesítésre. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja azonban a jogot arra, hogy a saját területe feletti repülésekre, a másik Szerződő Fél vagy bármely más állam által saját állampolgárainak kiadott vagy érvényesített szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket ne fogadja el érvényesnek.

11. Cikk

Légiközlekedési viteldíjak

(1) A Szerződő Felek légiközlekedési vállalatai által a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokért felszámított viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemelési költségeket, az ésszerű profitot, a szolgáltatás jellemzőit és más légitársaságok által az ugyanazon útvonalon vagy annak egy részén üzemeltetett menetrend szerinti szolgáltatások viteldíjait.

(2) A jelen cikk (2) bekezdésében hivatkozott viteldíjakat a következő szabályokkal összhangban kell megállapítani:

a) Amennyiben mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai olyan nemzetközi légitársaságok szövetségének tagjai, ahol díjmegállapító szervezet és viteldíj-meghatározás működik, akkor a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak ezzel a viteldíj-meghatározással összhangban kell megállapodniuk a viteldíjakról.

b) Amennyiben a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások vonatkozásában nincs viteldíj-meghatározás vagy a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak egyike vagy egyike sem tagja a fenti a) albekezdésében hivatkozott légitársasági szövetségnek, akkor a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak egymás között kell megállapodni a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokért felszámítandó viteldíjakról.

c) A viteldíjakat, bevezetésük tervezett időpontja előtt legalább harminc (30) nappal, a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz jóváhagyásra kell benyújtani. Ez a határidő, az említett hatóságok megállapodásának függvényében, lerövidíthető.

d) Abban az esetben, ha a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a felszámítandó viteldíjakról nem tudnak megállapodni, vagy ha az egyik Szerződő Félnek nem jelölt ki légiközlekedési vállalatot a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére, vagy ha a jelen cikk c) albekezdésében hivatkozott harminc (30) napos időtartam első tizenöt (15) napján belül az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai értesítik a másik Szerződő Felet arról, hogy a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által a jelen cikk a) és b) bekezdésével összhangban megállapított bármely viteldíjjal nem értenek egyet, akkor a Szerződő Felek légügyi hatóságai próbálnak megállapodni a felszámítandó megfelelő viteldíjakról, ugyanakkor egyetlen viteldíj sem léphet érvénybe, ha azt valamelyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem hagyta jóvá.

(3) A jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíjak addig maradnak érvényben, amíg új viteldíjakat nem állapítanak meg.

12. Cikk

Repülésbiztonság

(1) A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik, hogy azon egymással szembeni kötelezettségük, mely szerint a polgári légi közlekedés biztonságát a jogellenes cselekményektől megvédik, a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

(2) A Szerződő Felek a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségek korlátozása nélkül, teljes összhangban járnak el az 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt, a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, az 1970. december 16-án, Hágában aláírt, a légi járművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló egyezmény és az 1971. szeptember 23-án, Montreálban aláírt, a polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény rendelkezéseivel.

(3) A Szerződő Felek felkérés esetén, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésére és más, a légi jármű, az utasok és személyzet, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más, a repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

(4) A Szerződő Felek egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény függelékeiben meghatározott repülésbiztonsági rendelkezésekkel összhangban járnak el, oly mértékben, ahogy ezek a biztonsági rendelkezések a Szerződő Felek vonatkozásában alkalmazhatók, valamint megkívánják, hogy a területükön nyilvántartásba vett légi járművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakhelye területükön van és a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen légi közlekedés biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

(5) Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a légi jármű üzemeltetői felkérhetők a másik Szerződő Fél által megkívánt, a fenti (4) bekezdésben hivatkozott olyan repülésbiztonsági rendelkezések megvizsgálására, amelyek a másik Szerződő Fél területére való belépésre, távozásra vagy ott tartózkodásra vonatkoznak. A Szerződő Felek biztosítják területükön belül a szükséges intézkedések megfelelő alkalmazását, hogy a légi járművet megvédjék és az utasokat, személyzetet, poggyászokat, árukat és a légi jármű készleteit a beszállás, illetve a berakodás előtt és közben átvizsgálják. Mindegyik Szerződő Fél jóindulattal bírálja el a másik Szerződő Félnek egyes konkrét veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kérelmét.

(6) A polgári légi jármű jogellenes hatalomba kerítése vagy annak veszélye fennállása esetén, vagy más a légi jármű, az utasok és személyzet, a repülőterek vagy léginavigációs berendezések biztonsága elleni más jogellenes cselekmények esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más, ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

13. Cikk

Statisztikai adatok nyújtása

Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága - kérés esetén - megadja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának azokat az információkat és statisztikai adatokat, amelyek az első Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások során a másik Szerződő Fél területére vagy onnan szállított forgalomra vonatkoznak és azokat a kijelölt légiközlekedési vállalat általában elkészíthet és saját légügyi hatóságához benyújthat. Bármely további statisztikai információ, amelyet az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a másik Szerződő Fél légügyi hatóságától kérhet, a két Szerződő Fél közötti kölcsönös tárgyalás és megállapodás tárgyát képezi.

14. Cikk

Konzultáció és módosítások

(1) Mindegyik Szerződő Fél vagy annak légügyi hatósága bármikor konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől vagy annak légügyi hatóságától.

(2) Az egyik Szerződő Fél vagy annak légügyi hatósága által kért konzultációt, az erre vonatkozó kézhezvételtől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni.

(3) A jelen Megállapodás bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél értesíti egymást, hogy a nemzetközi megállapodások kötésére és hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos eljárásaiknak eleget tett.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései mellett ugyanakkor, a jelen Megállapodáshoz csatolt légijáratterv módosításairól a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlenül is megállapodhatnak. A módosítások diplomáciai jegyzékváltással történő megerősítés után lépnek hatályba.

15. Cikk

Vitás kérdések rendezése

(1) Amennyiben a Szerződő Felek között a jelen Megállapodás vagy annak Függeléke értelmezése vagy alkalmazása kapcsán bármilyen vita merül fel, akkor azt a Szerződő Felek először tárgyalások útján próbálják rendezni.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek a tárgyalásokon nem tudnak megállapodni, akkor megegyezhetnek abban, hogy a vita megoldásához valamely személy vagy szerv tanácsadói véleményét kérik ki.

(3) Ha a Szerződő Felek a fenti (1) és (2) bekezdésnek megfelelően saját törvényeikkel összhangban nem jutnak megállapodásra, a vitát egy három választott bíróból álló döntőbíróság elé utalják, amelynek egy-egy tagját a Szerződő Felek nevezik meg, a harmadik személyében pedig az ilyen módon megnevezett két választott bíró állapodik meg. A Szerződő Felek mindegyike választott bírót jelöl ki a másik Szerződő Féltől a vita döntőbíróság útján való megoldására vonatkozó kérés diplomáciai csatornákon keresztüli kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül és a harmadik választott bírót további hatvan (60) napon belül jelölik ki. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a fenti időn belül nem nevezi meg választott bíráját, akkor a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet elnökét lehet felkérni, bármelyik Szerződő Fél részéről, hogy szükség szerint választott bírót, vagy bírókat jelöljön ki, ha azonban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet elnöke bármelyik Szerződő Fél állampolgára, akkor a Tanács első alelnöke, vagy ha ő is ilyen állampolgárságú, akkor a Tanács egyik vezető tagja, aki nem ilyen állampolgárságú, kérhető fel a kijelölésekre. Ugyanakkor e választott bírónak, aki a döntőbíróság elnökeként fog tevékenykedni, egy olyan harmadik állam állampolgárának kell lennie, amellyel mindkét szerződő félnek diplomáciai kapcsolata van.

(4) A döntőbíróság határozza meg bíráskodásának hatáskörét.

(5) A Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen cikk alkalmazása során hozott bármely döntésnek hatályt adnak.

(6) A döntőbíróság költségei, beleértve a választott bírók tiszteletdíját és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlő arányban oszlanak meg. A jelen cikk (2) bekezdésének eljárásaival kapcsolatban a Tanács elnökének felmerült bármely költségét a döntőbíróság költségei részének kell tekinteni.

16. Cikk

Felmondás

Bármelyik Szerződő Fél bármikor írásban értesítheti a másik Szerződő Felet arról a szándékáról, hogy a jelen Megállapodást felmondja, ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is meg kell küldeni.

Ilyen esetben a Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónap múlva jár le, kivéve, ha ezen időtartam lejárta előtt a felmondásra vonatkozó értesítést megegyezéssel visszavonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha azt a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvételtől számított tizennégy (14) nappal később kapta volna meg.

17. Cikk

Összhang a multilaterális egyezményekkel

Amennyiben egy általános multilaterális légiközlekedési egyezmény vagy megállapodás mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, akkor a jelen Megállapodást és annak Függelékét(eit) úgy kell módosítani, hogy az az egyezmény vagy megállapodás rendelkezéseivel összhangban legyen.

18. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A jelen Megállapodást, annak Függelékét(eit) és azok valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

19. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás az utolsó értesítéskor valamelyik Szerződő Fél tudatja a másikkal, hogy a jelen megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos követelményeknek eleget tett.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre kormányaik megfelelően felhatalmaztak, e Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Budapesten, 1994. március hó 25-én magyar, perzsa és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás alkalmazása vagy értelmezése során felmerülő bármely vita esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében Az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya nevében

Függelék

A) A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata az alábbi útvonalakon üzemelhet mindkét irányban:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Érkezési pontok Túli pontok
Magyarországi pontok Későbbi
megállapodás
tárgya
Teherán Későbbi
megállapodás
tárgya

B) Az Iráni Iszlám Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata az alábbi útvonalakon üzemelhet mindkét irányban:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Érkezési pontok Túli pontok
Iráni pontok Későbbi
megállapodás
tárgya
Budapest Későbbi
megállapodás
tárgya

Megjegyzés:

Bármely kijelölt légiközlekedési vállalat üzemelésének megkezdése a légiközlekedési vállalatok közötti kereskedelmi megállapodás tárgyát képezi.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A légiközlekedési megállapodásban foglaltakat 2002. december 29-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére