A jogszabály mai napon ( 2021.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az állami sportinformációs rendszerről

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert működtető sportszövetségeknek (a továbbiakban: sportszövetség), a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók), valamint a sportigazgatási szervnek az állami sportinformációs rendszerrel (a továbbiakban: ÁSR) kapcsolatos feladataira terjed ki.

2. § (1) *  Az ÁSR-t a sportigazgatási szerv működteti.

(2) A sportigazgatási szerv az ÁSR működtetése során gondoskodik: * 

a) az ÁSR felállításáról;

b) a számítógépes rendszer kifejlesztéséről és üzembe helyezéséről;

c) a folyamatos működtetésről;

d) a karbantartásról;

e) a továbbfejlesztésről.

3. § (1) *  Az adatszolgáltatók a mindenkori Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében foglalt adatokon kívül a rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat szolgáltatják.

(2) *  Az adatszolgáltatók az e rendelet mellékletei szerinti adatszolgáltató lapokat (a továbbiakban: adatszolgáltató lap) papír alapon vagy elektronikus úton kötelesek továbbítani.

(3) *  Az adatszolgáltató lapokat a sportigazgatási szerv a honlapján megjelenteti.

4. § (1) *  A sportszervezet köteles az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv, a 4. számú melléklet szerinti adatszolgáltató lapokat a sportszövetség részére megküldeni.

(2) *  A sportköztestület köteles a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(3) *  A sportközalapítvány köteles a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(4) *  A sportszövetség köteles az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(5) *  A sportlétesítmény tulajdonosa köteles a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(6) Amennyiben a sportlétesítmény tulajdonosa települési önkormányzat, a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat részére köteles megküldeni.

(7) *  A sportlétesítmény tulajdonjogának megszerzése esetén az új tulajdonos, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követő harminc napon belül köteles a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

5. § (1) *  A sportlétesítmény tulajdonosának a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(2) A 4. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak a megyei (fővárosi) önkormányzat felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(3) A sportszervezetnek a sportszövetség felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év december 31-éig kell teljesíteni.

(4) *  A sportszövetségnek a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(5) *  A megyei (fővárosi) önkormányzatnak a sportigazgatási szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni.

(6) *  A 2004. december 31-e után létrejött sportszervezetek az 1. számú melléklet szerinti, a sportköztestületek a 2. számú melléklet szerinti, a sportközalapítványok a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kötelesek a sportigazgatási szerv részére megküldeni.

(7) *  Az adatszolgáltató adatváltozás esetén adatszolgáltatási kötelezettségét a bíróság változást bejegyző végzésének jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

6. § (1) *  A sportigazgatási szerv, sportszövetség, megyei (fővárosi) önkormányzat az adatszolgáltatást ellenőrzi abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a mellékletben meghatározott valamennyi adatot.

(2) * 

(3) *  Ha az adatszolgáltatás megfelel a mellékletben foglalt követelményeknek, az (1) bekezdésben meghatározott szerv nyilvántartásba veszi az adatszolgáltatót.

(4) *  Az adatszolgáltató kérheti adatai kijavítását, illetve kiegészítését, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott szerv tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

7. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, megszabott határidőben és meghatározott módon köteles szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséért az a személy felelős, akit a mellékletek az aláírásra kötelezettként megjelölnek.

(3) A helyi önkormányzatot terhelő adatszolgáltatás teljesítéséért a jegyző (főjegyző) a felelős.

(4) *  A sportigazgatási szerv - a sportról szóló 2004. évi I. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak körében - a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az adatszolgáltatónál előzetes értesítés alapján ellenőrizheti.

(5) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat - ellenőrzés céljából - legalább három évig köteles megőrizni.

(6) A sportszövetség az egyes versenyengedélyek iránti kérelmek regisztrációjára, azok kiadására köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amely biztosítja az egyes versenyengedélyek kiadási folyamatának nyomon követhetőségét.

8. § (1) 2005. január 16-tól nem részesülhet állami támogatásban az az adatszolgáltató, amely nem tett eleget az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az adatszolgáltató részére nyújtott folyamatban lévő, az államháztartás valamely alrendszeréből származó támogatást fel kell függeszteni.

9. § * 

10. § (1) *  Az ÁSR-ben foglalt adatok kezelésére a sportigazgatási szerv jogosult.

(2) A nyilvántartásból a mellékletekben meghatározott adatok igényelhetők.

11. § *  E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportszervezet neve: .............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportszervezet székhelye: .....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportszervezet alapszabályának (alapító okiratának) kelte: .................................................................

................................................................................................................................................................

Annak a bíróságnak a neve és székhelye, melynek nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyző végzés száma: ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése * : ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Csőd- és felszámolási eljárás, valamint a végelszámolási eljárás megindítására utaló bejegyzés * : .....

................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportszervezet képviselőjének aláírása

2. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportköztestület neve: ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportköztestület székhelye: ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése * : ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportköztestület képviselőjének aláírása

3. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportközalapítvány neve: ..........................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportközalapítvány székhelye: ..............................................................................................................

................................................................................................................................................................

Annak a bíróságnak a neve és székhelye, melynek nyilvántartásában szerepel, továbbá a bejegyző végzés száma: ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

A közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó bejegyző végzés száma, a közhasznúsági fokozat megjelölése * : ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Induló vagyonának összege: .................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportközalapítvány képviselőjének aláírása

4. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

A .................................................................................................................................. nevű *  sportszervezet részére a(z) .................................................................................................... sportágban kiadott versenyengedélyek száma
A sportszervezet székhelye: .......................................................................................................................................
Kor Amatőr Hivatásos
10 év alatt
11-14 év
15-16 év
17-18 év
18 év felett
Összesen
A .................................................................................................................................. nevű *  sportszervezet részére a(z) .................................................................................................... sportágban kiadott versenyengedélyek száma
A sportszervezet székhelye: .......................................................................................................................................
Sorszám Osztálybesorolás Darab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportszervezet képviselőjének aláírása

5. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez * 

A 2004. évi I. törvény 3. § (5) bekezdése alapján a sportszövetség adatszolgáltatási kötelezettsége az állami sportinformációs rendszer részére.

A sportszövetség tagszervezeteinek száma:

A kiadott versenyengedélyek országos szinten
Ebből amatőr
Összes engedély Iskolai Sportszervezetnél Ebből
országos szinten iskolai sportkör/
diáksport
egyesület
tagjaként
sportiskola
tanulójaként
/tagjaként
sport-
egyesület
tagjaként
sport-
szerződés
alanyaként
hivatásos
10 év alatt
11-14 év
15-16 év
17-18 év
18 év felett
Összesen
A kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) I.
Amatőr sportolók
Megyék 14 év
alattiak
15-16 év 17-18 év 18 év
felettiek
Összesen
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban (megyei szint) II.
Hivatásos sportolók
Megye 14 év alatt 15-16 év 17-18 év 18 év felett Összesen
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben
(amatőr, hivatásos, vegyes)
Sorszám Osztálybesorolás *  Darab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen
A versenyengedéllyel rendelkezők tényleges részvétele a versenyrendszerben
(amatőr, hivatásos, vegyes) területi megoszlásban (megye)
Megye Sorszámok
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Baranya
Borsod-Abaúj-
Zemplén
Budapest
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád-Csanád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-
Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportszövetség képviselőjének aláírása

6. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportlétesítmény neve: .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény címe: ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: ......................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: .......................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény területe: .....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: ..........................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján

Óra/hó Iskolai sport Utánpótlás Versenysport Szabadidősport Egyéb
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása

7. számú melléklet a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Sportlétesítmény neve: ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény címe: ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény tulajdonosának neve, címe: .......................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény vagyonkezelőjének, használójának neve, címe: ......................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény területe: .....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Sportlétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: ..........................................................

................................................................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................................ év ..... hó ..... nap

................................................

sportlétesítmény tulajdonosának
(a tulajdonos képviselőjének) aláírása


  Vissza az oldal tetejére