A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

198/2004. (VI. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tornyiszentmiklós-Pince gyorsforgalmi közúti kapcsolat létesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2002. június 21-én megtörtént, az Egyezmény 2002. július 21-én hatályba lépett)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 2001. március 2-án, Budapesten aláírt, a Tornyiszentmiklós-Pince gyorsforgalmi közúti kapcsolat létesítéséről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Tornyiszentmiklós-Pince gyorsforgalmi közúti kapcsolat létesítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- azon reményüktől vezérelve, hogy fejlődjön és erősödjön a jószomszédi és a baráti kapcsolat, szélesedjen együttműködésük a nemzetközi turizmus, a kereskedelem, a közlekedés és egyéb területeken,

- különös tekintettel azon szándékukra, hogy megteremtsék a zavartalan nemzetközi, kétoldalú és a határmenti közúti közlekedés feltételeit,

- figyelemmel az V-ös számú (Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lvov) páneurópai közlekedési folyosó fejlesztésére, valamint a Szerződő Felek közlekedési miniszterei által aláírt, a két ország közötti autópálya határcsatlakozási pontjára vonatkozó szándéknyilatkozatra, amelyben a határátmenetet Tornyiszentmiklós-Pince-nél határozták meg,

- tekintettel a két ország közötti megállapodásokra, különösen a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról Budapesten, 1992. február 14-én aláírt Egyezményre,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a magyarországi M70 autóút, illetve a szlovéniai A5 autóút közötti összeköttetéssel létrehozzák a két ország közötti közvetlen gyorsforgalmi közúti kapcsolatot. A két autóút az A603 és A604 jelű határkő között éri el az államhatárt és kapcsolódik egymáshoz.

2. Cikk

A Szerződő Felek a saját államuk területére eső útpálya és tartozékai megépítését saját erőforrásaikból valósítják meg.

3. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szerződő Felek által megjelölt illetékes szervek képviselőiből álló Magyar-Szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Bizottság) koordinálja. A Bizottság munkáját a magyar Szerződő Fél részéről a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, a szlovén Szerződő Fél részéről a Közlekedési Minisztérium hangolja össze.

4. Cikk

(1) A Bizottság vezetőjének személyéről a Szerződő Felek képviselői írásban értesítik egymást, a Bizottság tagjainak személyéről pedig a vezetők tájékoztatják egymást.

(2) A Bizottság eljárási rendjét saját hatáskörében állapítja meg.

(3) A Bizottság

- gondoskodik a jelen Egyezményben foglaltak megvalósításáról;

- javaslatot tesz a Szerződő Feleknek a jelen Egyezmény 1. Cikkében meghatározott gyorsforgalmi közúti kapcsolat és határátkelőhely megnyitására, valamint működése megkezdésének időpontjára és az üzemeltetés módjára vonatkozóan;

- folyamatosan tájékoztatja a Szerződő Feleket a gyorsforgalmi közúti kapcsolat kiépítése érdekében végzett tevékenységekről;

- egyezteti a felmerülő kérdéseket, és azokat a jelen Egyezmény rendelkezései keretén belül törekszik megoldani;

- szükség szerint javaslatot tesz a Szerződő Feleknek az Egyezmény kiegészítésére és módosítására.

(4) A Bizottság üléseit szükség szerint hívja össze, felváltva a Szerződő Felek területén.

5. Cikk

(1) A határcsatlakozási ponton megépítésre kerülő határátkelőhelyről a Szerződő Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

(2) A határforgalom-ellenőrzéshez szükséges igazgatási célú épületek, objektumok és infrastruktúra létrehozását a Szerződő Felek összehangolják az autóút megépítésével. A Szerződő Felek megvizsgálják ezen létesítmények közös megépítésének, használatának és üzemeltetésének lehetőségeit.

(3) A Szerződő Felek a teljes körű infrastruktúrát saját lehetőségeikhez mérten, fokozatosan építik meg. A megvalósítás pénzügyi fedezetének biztosítása céljából a Szerződő Felek összehangolt lépéseket tesznek nemzetközi pénzügyi források felkutatása és lehetséges igénybevétele érdekében.

6. Cikk

Szerződő Felek jelen Egyezmény 5. Cikkében megjelölt nemzetközi határátkelőhelyet folyamatos nyitva tartással, 00.00 órától 24.00 óráig a nemzetközi személy- és áruforgalom számára nyitják meg.

7. Cikk

Az államhatár átlépésének, valamint a személy- és áruforgalom ellenőrzésének szabályait külön egyezmény tartalmazza.

8. Cikk

A jelenleg üzemelő Tornyiszentmiklós-Pince közúti határátkelőhely jövőbeni státuszát és működési feltételeit a Szerződő Felek külön egyezményben határozzák meg, az 1. Cikkben meghatározott nemzetközi autópálya-kapcsolat és határátkelőhely beruházását és forgalomba helyezését követően.

9. Cikk

A Szerződő Felek konkrét és indokolt esetben, külön jegyzőkönyvben módosíthatják és szabályozhatják az autópálya és a jelenlegi határátkelőhely forgalmi jellegét és nyitva tartását.

10. Cikk

(1) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek államának belső jogszabályaival összhangban jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. Az Egyezményt bármelyik Szerződő Fél felmondhatja. Az Egyezmény az egyik Szerződő Fél által diplomáciai úton írásban a másik Szerződő Félhez intézett felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek írásbeli egyetértésével diplomáciai jegyzékváltás útján módosítható.

Készült Budapesten, 2001. március hó 2. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az Egyezmény rendelkezéseit azonban 2002. július 21-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére