A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

235/2004. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között Moszkvában, 2002. december 20-án aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2003. július 31-én megtörtént, a megállapodás 2003. augusztus 30-án lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között Moszkvában. 2002. december 20-án aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban Felek:

tekintettel azon tényre, hogy a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció tagjai az 1944. december hetedik napján, Chicagóban aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezménynek;

azon óhajtól vezérelve, hogy Megállapodást kössenek az államaik területe közötti és azokon túli légi járatok létrehozása céljából;

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

(1) Jelen Megállapodásban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

a) „Egyezmény” - a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény, valamint annak bármely függeléke és módosítása, amelyek az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadásra kerültek - a függelék és a módosítás a Felekre való alkalmazhatóságának mértékében -, valamint az Egyezmény bármely, annak 94. Cikke alapján elfogadott módosítása, amely ratifikálásra került a Magyar Köztársaság, valamint az Oroszországi Föderáció által;

b) „légiközlekedési hatóságok” a Magyar Köztársaság esetében - a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vagy az említett Minisztérium jelenlegi feladatainak ellátásával megbízott bármely személy vagy szerv, és az Oroszországi Föderáció esetében - az Oroszországi Föderáció Közlekedési Minisztériumának Állami Polgári Repülésügyi Hatósága vagy az említett Hatóság jelenlegi feladatainak ellátásával megbízott bármely személy vagy szerv;

c) „kijelölt légiközlekedési vállalatok” - jelen Megállapodás 4. Cikkével összhangban kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalatok;

d) „terület” egy állam vonatkozásában - szárazföldi területek, felségvizek, belvizek, valamint a felettük elhelyezkedő légtér, amely az egyik Fél államának szuverenitása alá tartozik;

e) „viteldíj” - utasok, csomagok és áru (kivéve a postai küldeményeket) szállításáért fizetendő díjak, valamint az ilyen díjak alkalmazását szabályozó feltételek, beleértve az ügynökségek és egyéb kiegészítő szolgáltatások árait és feltételeit;

f) „légi járat”, „nemzetközi légi járat”, „légiközlekedési vállalat” és „nem kereskedelmi célból történő leszállás” fogalmak jelentései az Egyezmény 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

(2) Jelen Megállapodás Függeléke a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

Mindegyik Fél megadja a másik Félnek a jelen Megállapodásban rögzített jogokat a Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon nemzetközi légi járatok létrehozása és üzemeltetése céljából (a továbbiakban „megállapodás szerinti légi járat” és „meghatározott útvonalak”).

3. Cikk

Jogok

(1) Mindegyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai - a meghatározott útvonalakon történő megállapodás szerinti légi járat üzemeltetése során - a következő jogokat élvezik:

a) a másik Fél állama területének leszállás nélküli átrepülése;

b) nem kereskedelmi célból történő leszállás a másik Fél államának területén;

c) leszállások a másik Fél államának területén, a jelen Megállapodás Függeléke szerinti útvonalon meghatározott pontokon nemzetközi forgalomban utasok, áru és postai küldemények felvétele és/vagy kirakása céljából.

(2) Jelen cikk egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az egyik Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatokat arra, hogy bér vagy díj ellenében utasokat, árut és postai küldeményeket szállítsanak a másik Fél államának területén fekvő pontok között.

(3) A megállapodás szerinti légi járatok repülési útvonalait és a határátlépési pontjait mindegyik Fél, saját államának területe vonatkozásában, maga határozza meg.

(4) Abban az esetben, ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok egyezményt kötnek a légi járművek üzemeltetésével, valamint a megállapodás szerinti légi járat üzemeltetése során szállított utasok, áru és postai küldemények vonatkozásában felmerülő kereskedelmi ügyek rendezésével kapcsolatban, akkor ezt - amennyiben valamely Fél államának jogszabályai előírják - be kell nyújtani a Felek légiközlekedési hatóságai részére.

A földi műszaki kiszolgálásra vonatkozóan az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai megfelelő megállapodást kötnek olyan vállalkozásokkal, amelyek a másik Fél területén ilyen szolgáltatások nyújtására jogosító engedéllyel rendelkeznek.

4. Cikk

Kijelölés és engedélyezés

(1) Mindegyik Félnek joga van, a másik Fél írásos értesítése mellett, a megállapodás szerinti légi járatok meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére légiközlekedési vállalatokat kijelölni.

(2) Az ilyen kijelölésre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a másik Fél haladéktalanul, jelen cikk (3) és (4) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, kiadja a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak a megfelelő üzemeltetési engedélyeket.

(3) Az egyik Fél légiközlekedési hatóságai az üzemeltetési engedély kiadását megelőzően megkövetelhetik a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalataitól, hogy igazolják az első Fél államának jogszabályai által általában előírt és a nemzetközi légi járatok üzemeltetése során ezen hatóságok által ésszerűen alkalmazott feltételeknek való megfelelést.

(4) Mindegyik Fél jogosult megtagadni a jelen cikk (2) bekezdése szerinti üzemeltetési engedélyek kiadását vagy a jelen Megállapodás 3. Cikkében meghatározott jogoknak a kijelölt légiközlekedési vállalatok általi gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni, ha nem igazolt, hogy az adott légiközlekedési vállalatok tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatokat kijelölő Fél vagy annak állampolgárai kezében van.

(5) Amikor egy légiközlekedési vállalatot ilyen módon kijelöltek és engedélyeztek, az megkezdheti a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetését, amennyiben a menetrendeket - jelen Megállapodás 10. Cikkének (5) bekezdése szerint - a Felek légiközlekedési hatóságai jóváhagyták és jelen Megállapodás 12. Cikkével összhangban megállapított viteldíjak érvénybe léptek az adott járatok vonatkozásában.

5. Cikk

Az üzemeltetési engedély visszavonása vagy felfüggesztése

(1) Mindegyik Félnek joga van egy üzemeltetési engedélyt visszavonni vagy a jelen Megállapodás 3. Cikkében meghatározott jogoknak a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai általi gyakorlását felfüggeszteni vagy az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni bármely alábbi esetben, ha:

a) nem igazolt, hogy az adott légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Fél vagy annak szervei, vagy állampolgárai kezében van;

b) a légiközlekedési vállalat nem tesz eleget az ezen jogokat biztosító Fél által meghatározott jogszabályi előírásoknak;

c) a légiközlekedési vállalat tevékenységét nem a jelen Megállapodásban rögzített feltételekkel összhangban látja el.

(2) Hacsak a jogszabályok további be nem tartásának megakadályozása céljából a jelen cikk (1) bekezdése szerinti azonnali visszavonás vagy felfüggesztés, illetve feltételek előírása nem szükséges, ezen jogok csak a másik Fél légiközlekedési hatóságaival - jelen Megállapodás 17. Cikke rendelkezéseivel összhangban - folytatott konzultáció után gyakorolhatók.

6. Cikk

Jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik Fél államának - az adott Fél államának a területére belépő, ott-tartózkodó, illetve a területéről távozó, a nemzetközi légi forgalomban részt vevő légi járműre vagy ezen légi jármű üzemeltetésére és repülésére vonatkozó - jogszabályait az adott területre történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak be kell tartaniuk.

(2) Az egyik Fél államának a belépésre, tranzitra, bevándorlásra, útlevelekre, vámkezelésre, vámokra, valutákra, közegészségügyi előírásaira és a karanténra vonatkozó jogszabályait az adott területen való tranzitban, belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak az általuk a nemzetközi légiközlekedésben üzemeltetett légi jármű, a személyzet, az utasok, a poggyász, az áru és a postai küldemények vonatkozásában be kell tartaniuk.

(3) Egyik Fél sem biztosít kedvezményeket a jelen cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazása vagy a felügyelete alá tartozó repülőterek, légi útvonalak, légiforgalmi szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények használata során saját légiközlekedési vállalata vagy valamely más légiközlekedési vállalat számára a másik Fél hasonló nemzetközi légi járatot üzemeltető légiközlekedési vállalatával szemben.

7. Cikk

A bizonyítványok és engedélyek elismerése

(1) Az egyik Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légi alkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Fél érvényesnek ismeri el a megállapodás szerinti légi járatok meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése szempontjából, feltéve, hogy az ilyen bizonyítványokat vagy engedélyeket az Egyezmény szerint megállapított követelményekkel összhangban adták ki, vagy érvényesítették.

(2) Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot, hogy az állama területe feletti átrepülés szempontjából ne ismerje el érvényesnek a másik Fél által a saját állampolgárai számára kiadott szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

8. Cikk

Használati díjak

Az egyik Fél területén a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a repülőterek és repülési létesítmények az említett légiközlekedési vállalatok légi járművei általi használatáért felszámított díjak nem lehetnek magasabbak, mint az első Fél hasonló nemzetközi légi járatot üzemeltető légiközlekedési vállalatainak felszámított díjak.

9. Cikk

Közvetlen tranzit

Az egyik Fél államának területén közvetlen tranzitban áthaladó és a repülőtér erre a célra kijelölt területét el nem hagyó utasokat, poggyászokat és árukat egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá, kivéve az erőszakos cselekmények, a polgári légi közlekedés és a repülésbiztonság elleni jogellenes cselekmények elhárítása érdekében tett intézkedéseket, továbbá azon áruk, anyagok és értékek csempészetére vonatkozó biztonsági intézkedéseket, amelyeket a Felek államaik területén külön szabályoznak. A közvetlen tranzitban áthaladó poggyászok és áruk mentesek a vámok, illetékek, adók és más fizetési kötelezettségek alól, amelyek az áruknak az adott Fél államának területére történő importját vagy területéről történő exportját terhelik.

10. Cikk

A megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésének irányadó elvei

(1) A Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai tisztességes és egyenlő lehetőségeket élveznek államaik területei között, megállapodás szerinti légi járatok meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére.

(2) A megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai figyelembe veszik a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalatok ugyanazon útvonalon vagy annak egy szakaszán üzemeltetett járatait indokolatlanul ne zavarják.

(3) A Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett megállapodás szerinti légi járatoknak igazodniuk kell a meghatározott útvonalak szállítási igényeihez, és elsődleges céljuk kell hogy legyen az olyan kapacitás biztosítása, amely ésszerű terhelési tényező mellett megfelel az államaik területei közötti utas- és áruszállítás, beleértve a postai küldeményeket, iránt meglévő és ésszerűen előrebecsült igényeknek.

(4) Amennyiben az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a másik Fél államának területén elhelyezkedő pontok és harmadik ország pontjai között légi járatot üzemeltetnek, biztosítani kell, hogy az általános feltételekkel összhangban a nyújtandó kapacitás igazodjon:

a) a kiindulási és a célországok közötti szállítási igényekhez,

b) azon régió szállítási igényeihez, amelyen a megállapodás szerint légi járat keresztülhalad, valamint

c) a tranzitforgalomból felmerülő igényekhez.

(5) A kijelölt légiközlekedési vállalatoknak, bármely megállapodás szerinti légi járat üzemeltetésének megkezdése előtt legalább harminc (30) nappal, mindkét Fél légiközlekedési hatóságaihoz jóváhagyásra be kell nyújtaniuk javasolt menetrendjeiket. Egyedi esetekben a határidő az említett hatóságok egyetértésével csökkenthető. Mindkét Fél ösztönzi a kijelölt légiközlekedési vállalatokat, hogy a meghatározott útvonal viszonylatában megállapodásra jussanak a menetrendeket illetően.

A kiegészítő járatok iránti kérelmeket a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak szintén be kell nyújtania a másik Fél légiközlekedési hatóságaihoz.

11. Cikk

Vámrendelkezések és mentességek

(1) Bármely Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által nemzetközi megállapodás szerinti légi járatok során üzemeltetett légi járművek, az azok fedélzetén lévő szokásos felszerelések, pótalkatrészek, üzemanyagok és kenőanyagok, valamint a légi járműveken tárolt készletek (beleértve az élelmiszereket, italokat és dohányárut) mentesek az importkorlátozások, vámok, díjak, adók, illetékek és más importhoz/exporthoz szorosan kapcsolódó fizetési kötelezettségek alól, feltéve, hogy a másik Fél területére történő belépéstől ezen felszerelések és készletek újbóli kivitelükig a légi jármű fedélzetén maradnak.

(2) Mentesek a vámok, illetékek, adók és más - a Fél államának területére/ről történő - importhoz/exporthoz szorosan kapcsolódó fizetési kötelezettségek alól:

a) a légi jármű készletei, amelyeket az egyik Fél államának területén visznek fel a fedélzetre, a szóban forgó Fél hatóságai által rögzített kereteken belül, azzal a céllal, hogy a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a meghatározott útvonalon üzemeltetett légi jármű fedélzetén használják;

b) a pótalkatrészek, amelyeket az egyik Fél államának területére, a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a meghatározott útvonalon használt légi jármű karbantartása vagy javítása céljából visznek be;

c) az üzemanyagok és kenőanyagok, amelyek a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a meghatározott útvonalon üzemeltetett légi jármű számára szolgálnak, még abban az esetben is, ha az ilyen készleteket azon Fél állama területe fölötti repülés egy részén használják fel, ahol azt a fedélzetre vitték;

d) a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által használt szükséges okmányok és azon dokumentumok, amelyeket a légiközlekedési vállalatok megkülönböztető jelzésével láttak el, beleértve a jegytömböket, légifuvarleveleket és a légitársaságok által díjmentesen terjesztett szokásos tájékoztató anyagokat (menetrendek, törzsutas programok, zsebkönyvek stb.), amelyeket az illető Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a másik Fél államának területére a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésével kapcsolatban bevittek vagy bevisznek.

A fenti bekezdésekben hivatkozott cikkek a vámhatóság ellenőrzése alatt állnak azon Fél államának jogszabályai szerint, amely területén a cikkek vannak.

(3) A légi jármű szokásos felszerelései, valamint valamelyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során használt légi járműve fedélzetén szokásosan tartott anyagok, készletek és pótalkatrészek a másik Fél államának területén csak ezen Fél állama vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ezeket minden esetben az említett hatóságok felügyelete alá kell helyezni arra az időre, amíg azokat újból kiviszik, vagy azokról a vámrendelkezésekkel összhangban másként rendelkeznek.

(4) Az elvégzett szolgáltatásokkal, raktározással és vámkezeléssel összefüggő díjak a Felek államainak jogszabályai szerint kerülnek felszámításra.

12. Cikk

Viteldíjak

(1) Az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a másik Fél államának területéről kiinduló vagy oda irányuló fuvarozásért felszámított viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve a felhasználók érdekeit, az üzemelés költségeit, a szolgáltatás jellemzőit, a jutalékkulcsokat, az ésszerű profitot, más légiközlekedési vállalatok viteldíjait és más piaci, kereskedelmi megfontolásokat.

(2) A viteldíjakról, lehetőség szerint, a Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai állapodnak meg, amennyiben lehetséges, a Nemzetközi Légifuvarozók Szövetségének viteldíj-megállapító mechanizmusai és eljárásai révén.

(3) Az így megállapított viteldíjakat, legalább harminc (30) nappal tervezett bevezetésüket megelőzően, a Felek légiközlekedési hatóságaihoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Egyedi esetekben ez a határidő az említett hatóságok megállapodásának függvényében lerövidíthető.

(4) Ez a jóváhagyás írásban is megadható. Amennyiben a jóváhagyást írásban nem adják ki és a viteldíj jóváhagyásra való benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül - jelen cikk (3) bekezdésével összhangban - egyik légiközlekedési hatóság sem jelenti be, hogy a hozzá benyújtott viteldíjjal nem ért egyet, a viteldíjat elfogadottnak kell tekinteni.

(5) Amennyiben a jelen cikk (2) bekezdésével összhangban a viteldíj nem állapítható meg, vagy ha a jelen cikk (4) bekezdése értelmében alkalmazandó időszak alatt az egyik Fél légiközlekedési hatósága értesíti a másik Fél légiközlekedési hatóságát arról, hogy a jelen cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított viteldíjjal nem ért egyet, akkor a Felek légiközlekedési hatóságai kölcsönös megegyezéssel próbálják a viteldíjat meghatározni.

(6) Amennyiben a Felek légiközlekedési hatóságai a jelen cikk (3) bekezdése alapján hozzájuk benyújtott viteldíjról vagy a jelen cikk (5) bekezdése alapján a viteldíjak meghatározásáról nem tudnak megállapodni, akkor a vitát a jelen Megállapodás 19. Cikkével összhangban kell rendezni.

(7) Jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapított viteldíj addig marad érvényben, amíg új viteldíj nem kerül jóváhagyásra. Az adott viteldíj a Felek légiközlekedési hatóságainak jóváhagyásával az eredetileg meghatározott lejárati idő után is meghosszabbítható. A jelen bekezdés értelmében a viteldíj azonban legfeljebb tizenkét (12) hónappal hosszabbítható meg attól az időponttól számítva, amikor a viteldíj egyébként lejárt volna.

13. Cikk

Értékesítés és bevételek

(1) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak jogában áll, hogy légiközlekedési szolgáltatásokat értékesítsen a másik Fél államának területén, akár közvetlenül, akár ügynökökön keresztül a másik Fél állama jogszabályainak megfelelően.

(2) Mindegyik Fél biztosítja a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak azt a jogot, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok által - a nemzetközi légi járatok üzemeltetésével összefüggésben - államának területén szerzett kiadásokon felüli bevételeket bármilyen szabadon átváltható valutában átutalja. Az átutalás a folyó tranzakciókra érvényes, az átutalást bonyolító bank által az átutalás napján alkalmazott árfolyamon történik, azon Fél állama devizaszabályaival összhangban, amelynek területéről az átutalás történik. Az átutalást nem terheli semmilyen díj, kivéve a bankok által az ilyen tranzakciókért általában felszámított díjakat.

(3) Jelen cikk rendelkezései nem érintik azokat az adózási kérdéseket, amelyek a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem és a vagyonadó területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt egyezmény keretein belül kerülnek szabályozásra.

14. Cikk

A légiközlekedési vállalat képviselete

(1) Az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetésének biztosítása érdekében joguk van képviseletet nyitni a szükséges adminisztratív, kereskedelmi és műszaki személyzet alkalmazásával a másik Fél államának területén.

(2) A személyzet iránti igényeiket, a kijelölt légiközlekedési vállalatok megítélésük szerint, bármilyen állampolgárságú saját személyzettel vagy egyéb, a másik Fél területén működő és ott az ilyen szolgáltatások nyújtására engedéllyel bíró szervezet, vállalat vagy légiközlekedési vállalat szolgáltatásainak igénybevételével elégíthetik ki.

(3) A képviselet személyzetére a másik Fél hatályos jogszabályai vonatkoznak. Összhangban saját államának jogszabályaival, a viszonosság alapján és a rövid időn belül, mindegyik Fél biztosítja a szükséges munkavállalási engedélyeket, tartózkodási engedélyeket, vízumokat és egyéb dokumentumokat a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott képviselők és személyzet részére.

15. Cikk

Biztonság

(1) Bármelyik Fél bármikor konzultációt kérhet a másik Fél által alkalmazott biztonsági előírásokat illetően a személyzettel, légi járművel vagy a légi járművek üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen kérdésben. Ezen konzultációkat az egyik Fél kérésének a másik Fél általi kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni.

(2) Ha a konzultációkat követően az egyik Fél úgy találja, hogy a másik Fél ténylegesen nem alkalmazza és nem tartja be bármely ilyen területen azokat a biztonsági előírásokat, amelyek legalább az Egyezmény szerint abban az időben megállapított minimális előírásokkal egyenértékűek, az első Fél e megállapításairól és a minimális előírások betartásához szükségesnek ítélt intézkedésekről tájékoztatja a másik Felet annak érdekében, hogy a másik Fél megtegye a megfelelő helyreigazító intézkedéseket. Ha a másik Fél tizenöt (15) napon belül, vagy egyeztetett hosszabb időszak alatt nem teszi meg a megfelelő lépéseket, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

(3) Az Egyezmény 33. Cikkében foglalt kötelezettségek teljesítése mellett egyetértenek abban, hogy az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a másik Fél államának területére vagy területéről üzemeltetett légi járat bármely légi járművét a másik Fél meghatalmazott képviselői jogosultak területükön megvizsgálni a fedélzeten és a légi jármű környezetében mind a légi jármű, mind a személyzet dokumentumai érvényességének, illetve a légi jármű és felszerelései szemrevételezhető állapotának ellenőrzése céljából (a továbbiakban „forgalmi előtéri ellenőrzés”), ha ez nem vezet az indulás indokolatlan késéséhez.

(4) Ha bármely ilyen forgalmi előtéri vizsgálat vagy vizsgálatok sorozata alapján:

a) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy egy légi jármű vagy egy légi jármű üzemeltetése nem felel meg az Egyezmény szerint akkor meghatározott minimális előírásoknak, vagy

b) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy ténylegesen nem alkalmazzák és nem tartják be az Egyezmény szerint akkor meghatározott biztonsági előírásokat,

a vizsgálatot lefolytató Fél az Egyezmény 33. Cikkének alkalmazásához levonhatja azt a következtetést, hogy azok a követelmények, amelyek szerint kiadták vagy érvényesítették a légi jármű vagy a személyzete számára szóló bizonyítványokat vagy engedélyeket, vagy a légi jármű üzemeltetésének követelményei nem egyenértékűek vagy nem haladják meg az Egyezmény szerint megállapított minimális előírásokat.

(5) Abban az esetben, ha az egyik Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által üzemeltetett légi járművön a fenti (3) bekezdéssel összhangban lévő forgalmi előtéri ellenőrzés lefolytatásának lehetőségét megtagadja e légiközlekedési vállalat vagy vállalatok képviselője, a másik Fél ebből arra következtethet, hogy a fenti (4) bekezdésben meghatározott típusú súlyos aggály merül fel, és levonja az adott bekezdésben hivatkozott megfelelő következtetéseket.

(6) Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot arra, hogy haladéktalanul felfüggessze vagy módosítsa a másik Fél légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak üzemeltetési engedélyét, ha a jelen cikk rendelkezéseivel összhangban azonnali intézkedés szükséges a légiközlekedési vállalat biztonságos működése céljából.

(7) Az egyik Fél által a fenti (2) vagy (6) bekezdés szerint tett lépéseket meg kell szüntetni, ha az ilyen intézkedések foganatosításának alapja megszűnt.

16. Cikk

A repülés védelme

(1) A Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik azon egymással szembeni elkötelezettségüket, hogy a polgári légi közlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédése a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Felek, a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik korlátozása nélkül, összhangban járnak el a Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt, A légi járművek fedélzeten elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, a Hágában, 1970. december 16-án aláírt, A légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény, a Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt, A polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény, a Montrealban, 1988. február 24-én aláírt a nemzetközi polgári repülőtereken történő jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló jegyzőkönyv, a Felek közötti hatályos vonatkozó megállapodások és minden egyéb, a repülés védelmét szabályozó többoldalú megállapodás és jegyzőkönyv rendelkezéseivel, amelyeknek a Felek részesei.

(2) A Felek, felkérés esetén, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozása és más, a légi jármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek és a léginavigációs berendezések, valamint bármely más, a polgári légi közlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

(3) A Felek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és az Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légi közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el - olyan mértékben, ahogy ezek a biztonsági rendelkezések a Felekre vonatkoznak -; valamint megkívánják, hogy a területükön nyilvántartott légi járművek üzemeltetői, illetve azok a légi jármű-üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye államuk területén van, valamint az államuk területén lévő repülőterek üzemeltetői ezen repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

(4) Mindegyik Fél megkövetelheti a másik Fél légi járműveinek üzemeltetőitől a jelen cikk (3) bekezdésében meghatározott, a légi közlekedés védelmére a másik Félnek - a területére történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor - vonatkozó előírásainak betartását.

Mindegyik Fél biztosítja a megfelelő intézkedések saját állama területén történő hatékony megtételét a légi jármű védelmére, valamint az utasok, a személyzet, a kézipoggyászok, csomagok, áruk és légijárműkészletek beszállást, illetve berakodást megelőző és annak során történő átvizsgálása érdekében. Mindegyik Fél kedvezően bírálja el a másik Félnek egy adott veszély legyőzéséhez ésszerűen szükséges különleges biztonsági intézkedésekre vonatkozó kérését.

(5) A légi jármű jogellenes hatalomba kerítésére, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, a légi jármű, annak utasai és személyzete, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén, a Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció és más - az ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges - megfelelő intézkedések megtételével.

17. Cikk

Konzultációk

(1) A Felek légiközlekedési hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre konzultálnak egymással a jelen Megállapodás, valamint a Függelék rendelkezései végrehajtásának biztosítása céljával.

(2) A konzultációt az egyik Fél erre vonatkozó kérésének másik Fél általi kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Felek légiközlekedési hatóságai másként állapodnak meg.

18. Cikk

Forgalmi kimutatások rendelkezésre bocsátása

Bármelyik Fél légiközlekedési hatóságai, kérés esetén, a megállapodás szerinti légi járatokon szállított forgalomról információkat és forgalmi kimutatásokat bocsátanak a másik Fél légiközlekedési hatóságai részére.

19. Cikk

Viták rendezése

(1) Amennyiben a Felek között jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vitás kérdések merülnek fel, ezeket a Felek a légiközlekedési hatóságok között folytatott tárgyalások útján rendezik.

(2) Amennyiben az említett légiközlekedési hatóságok nem tudnak megegyezésre jutni, úgy a vitás kérdés rendezésére a diplomáciai csatornákon keresztül kerül sor.

(3) Amennyiben a rendezés az (1) és (2) bekezdésben említett módokon nem lehetséges, bármely Fél kérésére, a vitás kérdést rendezés céljából három választott bíróból álló választott bíróság elé utalják. A Felek megneveznek két választott bírót (mindegyik egyet-egyet), a harmadik választott bíró személyét a másik két választott bíró jelöli ki.

(4) Mindegyik Fél a választott bíró személyére a másik Féltől a vitás kérdésnek választott bíróságon történő rendezésére irányuló és diplomáciai csatornákon keresztül eljuttatott értesítésének kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül tesz javaslatot és a harmadik választott bíró személyének kinevezésére további hatvan (60) nap áll rendelkezésre. Amennyiben a Felek bármelyike nem nevez meg választott bírót a megjelölt határidőn belül vagy amennyiben a megjelölt határidőn belül nem kerül sor a harmadik választott bíró kijelölésre, bármely Fél kérése alapján a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke kérhető fel a választott bíró vagy a választott bírók kijelölésére.

(5) Jelen cikk (3) és (4) bekezdései alapján kijelölt harmadik választott bíró egy harmadik állam állampolgára és a választott bíróság elnöki funkcióit látja el. Amennyiben a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke bármely Fél országának állampolgára vagy amennyiben egyéb módon akadályoztatva van funkciójának ellátásában, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának alelnöke helyettesíti őt és teszi meg a szükséges kinevezéseket.

(6) A választott bíróság többségi szavazással hoz határozatot. Ez a határozat mindkét Félre kötelező. Mindegyik Fél saját tagjának, valamint a választott bírósági eljáráson való képviseletének költségeit maga fedezi. Az elnöki és egyéb költségeket a Felek azonos arányban viselik. A választott bíróság maga határozza meg eljárási módját.

20. Cikk

A Megállapodás módosítása

(1) Jelen Megállapodás módosítása érdekében a légiközlekedési hatóságok közötti konzultációt az egyik Fél erre vonatkozó kérésének másik Fél általi kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Felek légiközlekedési hatóságai másként állapodnak meg.

(2) A Függelék módosítása a Felek légiközlekedési hatóságai közötti megállapodás útján történik.

(3) Jelen Megállapodás módosítása a Felek hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételeinek teljesítéséről szóló későbbi írásos értesítés keltétől számított harminc (30) nap múlva lép hatályba.

21. Cikk

Összhang többoldalú egyezményekkel

Amennyiben mindkét Fél légi közlekedéssel kapcsolatos többoldalú megállapodás részesévé válik, a jelen Megállapodást úgy kell módosítani, hogy az összhangban legyen a többoldalú megállapodás rendelkezéseivel.

22. Cikk

A Megállapodás nyilvántartásba vétele

Jelen Megállapodást és annak bármely későbbi módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vetetni.

23. Cikk

Felmondás

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól és még tizenkét (12) hónapig hatályban marad az egyik Félnek a felmondásra vonatkozó szándékáról a másik Felet tájékoztató írásos értesítés keltétől számítva. Az ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni. Amennyiben a másik Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, úgy kell tekinteni, mintha azt az értesítés Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

24. Cikk

Hatálybalépés

(1) Jelen Megállapodás a Felek hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételeinek teljesítéséről szóló későbbi írásos értesítés kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, Budapesten, 1968. december 2-án aláírt légügyi egyezmény és annak valamennyi kiegészítése a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció vonatkozásában hatályát veszti. * 

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült Moszkvában, a 2002. december hó 20. napján, két eredeti példányban, magyar, orosz és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Jelen Megállapodás értelmezéséből eredő esetleges vita esetén az angol szöveg az alkalmazandó.

(Aláírások)

Függelék

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti légiközlekedési megállapodáshoz

1. Útvonalak

a) A Magyar Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a következő útvonalakon üzemeltethetnek nemzetközi menetrend szerinti légi járatokat mindkét irányban:

Kiindulási pontok Közbenső pontok az Oroszországi Föderációban Túli pontok
Pontok Magyarországon Meghatározása a későbbiekben - Moszkva
- Szentpétervár
- Jekatyerinburg
- más pontok az Oroszországi Föderációban*
Meghatározása a későbbiekben

b) Az Orosz Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai a következő útvonalakon üzemeltethetnek nemzetközi menetrend szerinti légi járatokat mindkét irányban:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Magyarországon Túli pontok
Pontok az Oroszországi Föderációban Meghatározása a későbbiekben - Budapest
- két pont, melyeket az orosz fél fog meghatározni
- más pontok a Magyar Köztársaságban*
Meghatározása a későbbiekben
* A más pontok a Felek légiközlekedési hatóságainak megállapodásától függenek. Az ilyen megállapodást a légiközlekedési hatóságok közötti tárgyalásokkal vagy levélváltással lehet megkötni.

Megjegyzések:

a) A közbenső és túli pontokat a Felek légiközlekedési hatóságai határozzák meg.

b) A Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a közbenső és túli pontokat kihagyhatják.

c) Az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata azt a jogot, hogy utasokat, árut és postai küldeményeket szállítson a másik Fél állama területén és harmadik ország területén található pontok között (5. kereskedelmi jog) a Felek légiközlekedési hatóságai megállapodásának függvényében gyakorolhatja.

d) Mindegyik Fél város-páronként csak egy légiközlekedési vállalatot jelölhet ki a menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére a Felek területei között.

e) Jelen Megállapodás 10. Cikk (5) bekezdésében hivatkozott menetrendnek tartalmaznia kell: a járat típusát, a használt légi járművet, a járat gyakoriságát és indulási-érkezési időpontjait, valamint az üzemelés más jellemzőit. Ezt kell alkalmazni a menetrend későbbi változtatása esetén is.

f) Az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai, amelyek jelen Függelékben megjelölt útvonalakon járatokat üzemeltetnek, üléshely-bérletre („block-space”) és közös üzemelésre („code-sharing”) vonatkozó kereskedelmi megállapodásokat köthetnek a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalataival. A harmadik fél kijelölt légiközlekedési vállalataival kötendő hasonló megállapodások a Felek légiközlekedési hatóságai közötti külön megállapodás függvénye.

g) A transzszibériai, transzpoláris és transzázsiai légiútvonal-hálózatokon történő üzemelés a Felek légiközlekedési hatóságai közötti külön megállapodáshoz van kötve.

h) A Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai bármilyen típusú, hangsebesség alatti személyszállító légi járművet üzemeltethetnek, melynek üléshely-kapacitása nem haladja meg az 500-at.

i) A charterjáratok nem veszélyeztethetik a megállapodás szerinti útvonalakon üzemeltetett menetrend szerinti járatokat, és ebben a tekintetben az említett charterjáratok üzemeltetését egyeztetni kell azzal a légiközlekedési vállalattal, amelyet az adott útvonalon menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére kijelöltek. A fent említett rendelkezés alapján azonban az egyik Fél légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti útvonalakra benyújtott charterjárat üzemeltetési kérelmet nem lehet elutasítani, ha a másik Fél egy kijelölt légiközlekedési vállalata ugyanazon az útvonalon menetrend szerinti légi járatot üzemeltet. A charterjáratokat a Felek nemzeti jogszabályaival összhangban kell üzemeltetni.

j) Személyzettel bérbe vett („wet-leased”) légi járműveket a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során sem a Felek által kijelölt, sem pedig a ki nem jelölt légiközlekedési vállalatok nem használhatnak.

k) A Megállapodás 3. Cikke rendelkezései mellett, az orosz kijelölt és ki nem jelölt légiközlekedési vállalatok átrepülhetik a Magyar Köztársaság területét azokon a nemzetközi légiforgalom számára engedélyezett útvonalakon, melyek más külföldi légiközlekedési vállalatok számára a Magyar Köztársaság területén történő leszállás vagy nem kereskedelmi célból történő leszállás céljából meg vannak nyitva.

l) A Megállapodás 3. Cikke rendelkezései mellett, a magyar kijelölt és ki nem jelölt légiközlekedési vállalatok átrepülhetik az Oroszországi Föderáció európai területét azokon a nemzetközi légiforgalom számára engedélyezett útvonalakon, melyek más külföldi légiközlekedési vállalatok számára az Oroszországi Föderáció területén történő leszállás vagy nem kereskedelmi célból történő leszállás céljából meg vannak nyitva, beleértve a Taskenti területen keresztül vezető útvonalakat.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a megállapodásban foglaltakat 2003. augusztus 30-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére