A jogszabály mai napon ( 2023.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

244/2004. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Paksi Atomerőmű orosz gyártmányú besugárzott üzemanyag kazettáinak (kiégett nukleáris üzemanyag) az Orosz Föderációba történő visszaszállítása feltételeiről aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A jegyzőkönyv 2004. július 7-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Paksi Atomerőmű orosz gyártmányú besugárzott üzemanyag kazettáinak (kiégett nukleáris üzemanyag) az Orosz Föderációba történő visszaszállítása feltételeiről aláírt jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, a Magyar Népköztársaság területén létesítendő atomerőmű építése során folytatandó együttműködésről szóló, 1966. december 28-án kelt Egyezményhez

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) megállapodtak az alábbiakról:

1. cikkely

A Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, a Magyar Népköztársaság területén létesítendő atomerőmű építése során folytatandó együttműködésről szóló, 1966. december 28-án kelt Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) és a jelen jegyzőkönyvben használt fogalmak jelentése a következő:

„a nukleáris reaktor kazettája” - gépipari termék, mely tartalmazza a sugárzó anyagokat, és hőenergia nyerésére szolgál a nukleáris reaktorban szabályozott láncreakció megvalósítása közben;

„a nukleáris reaktor besugárzott kazettái” - olyan fűtőelem kazetták, amelyeket nukleáris reaktorban besugároztak, abból kiraktak, és amelyek kiégett nukleáris üzemanyagot tartalmaznak;

„ideiglenes technológiai tárolás” - a nukleáris reaktorok besugárzott kazettáinak ideiglenes tárolása speciálisan kialakított tárolókban a biztonság növelése és a költségek csökkentése céljából az ezt követő kezelésük során;

„reprocesszálási termékek” - olyan regenerált urán, plutónium, transzplutónium elemek, önálló radionuklidok vagy azok elegyei, továbbá olyan radioaktív hulladékok, amelyek a nukleáris reaktorok besugárzott fűtőelemeinek reprocesszálása során keletkeznek keverék vagy önálló elem formájában;

„radioaktív hulladékok” - olyan nukleáris anyagok és radioaktív szerek, amelyek a nukleáris reaktorok besugárzott fűtőelemeinek reprocesszálása során keletkeznek, és további felhasználásuk nem tervezett.

2. cikkely

A Magyar Fél szállítja, az Orosz Fél ideiglenes technológiai tárolás céljára az azt követő reprocesszálással együtt befogadja a nukleáris reaktor összes olyan besugárzott fűtőelemét, amelyeket az Oroszországi Föderációban gyártottak és a Paksi Atomerőműben használtak azok legalább ötéves technológiai pihentetése után a Magyar Köztársaságban.

3. cikkely

A nukleáris reaktor besugárzott fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba történő beszállítása ideiglenes technológiai tárolás és az azt követő reprocesszálás céljára, a jelen jegyzőkönyv alapján és a végrehajtása érdekében a Felek által felhatalmazott szervezetek által megkötendő magánjogi szerződések alapján történik, a magyar és az orosz jogszabályokkal összhangban.

4. cikkely

A 3. cikkelyben említett magánjogi szerződésekben meghatározzák a nukleáris reaktor besugárzott fűtőelemei Oroszországi Föderációba történő beszállításának konkrét feltételeit az ideiglenes technológiai tárolás és az azt követő reprocesszálás céljára, ezen belül előirányozhatják a besugárzott fűtőelemek reprocesszálása során keletkező radioaktív hulladékoknak és egyéb reprocesszálási termékeknek az Oroszországi Föderációban való visszatartásának feltételeit.

5. cikkely

Hatályát veszíti a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya közötti, a Magyar Népköztársaság területén létesítendő atomerőmű építése során folytatandó együttműködésről szóló, 1966. december 28-án kelt egyezményhez tartozó 1994. április 1-jei jegyzőkönyv 1. cikkelyének harmadik bekezdése.

6. cikkely

A jelen jegyzőkönyv a hatályba léptetéshez szükséges belső állami procedúrák Felek általi teljesítéséről szóló utolsó írásbeli tájékoztatás napjától lép hatályba, és mindaddig hatályos, amíg az Egyezmény hatályban marad.

Készült Moszkvában, 2004. év április 29. napján, két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 2004. április 30-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.