A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

257/2004. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között, a védelmi együttműködésről szóló, Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között, a védelmi együttműködésről szóló, Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti. (A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás alapján a Megállapodás 2004. február 20-án hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között, a védelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: együttesen Felek, külön-külön hivatkozva: Fél),

elismerve a Felek közötti védelmi együttműködésben rejlő kölcsönös előnyöket,

attól az óhajtól vezérelve, hogy a két állam közötti kétoldalú kapcsolatok tovább erősödjenek,

megerősítve az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányának céljaira és alapelveire vonatkozó elkötelezettségüket,

törekedve arra, hogy a kölcsönös előnyükre előmozdítsák a védelemmel kapcsolatos technikai együttműködést,

felismerve, hogy az együttműködést hatékonyan és céltudatosan kell megvalósítani, az egyenlőség, a viszonosság és a kölcsönös előnyök alapján,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Cél

(1) Jelen Megállapodás célja a védelmi együttműködés erősítése a Felek közötti ismeretek és tapasztalatok cseréje által.

(2) A Felek (hon)védelmi minisztériumai felelősek jelen Megállapodás végrehajtásáért.

2. cikk

Az együttműködés területei

A Felek ezennel megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással - összhangban nemzeti törvényeikkel, rendelkezéseikkel, valamint mindkét Fél által aláírt nemzetközi megállapodásokkal - a következő területeken:

a) védelmi és biztonságpolitikai kérdésekben közös tanácskozások;

b) biztonsági és védelmi kérdésekre vonatkozó információcsere;

c) katonai kiképzésekre vonatkozó tapasztalatcsere;

d) együttműködés előmozdítása a védelmi tudományok és technológia területén információcsere, képzés és közös projektek útján;

e) kétoldalú szerződések támogatása a katonai szférában a képzés és az információcsere útján;

f) konzultációk szervezése, információcsere kulturális, katonai jogi és sport kérdésekben;

g) a kölcsönös előnyök előmozdítása érdekében minden olyan védelmi területen történő együttműködés, amely tekintetében a Felek kölcsönösen megállapodnak.

3. cikk

Védelmi ipari együttműködés

A Felek a védelmi ipari együttműködés körében:

a) elősegítik az államaikban lévő, védelmi szektor mellett elkötelezett vállalatok és hivatalok, valamint a haditechnikai szövetségek közötti kapcsolattartást;

b) előmozdítják egymás kutatóintézetei közötti párbeszédet;

c) kölcsönös megállapodás alapján támogatják a közös projekteket.

4. cikk

Az együttműködés formái

Az együttműködés elsősorban a következő formákban valósulhat meg:

- konzultációk és munkaértekezletek;

- cserelátogatások és egyéb cseretevékenység;

- katonai oktatók/megfigyelők delegálása;

- katonai intézmények, tanfolyamok, konzultációk, illetve programok kölcsönös látogatása;

- konferenciákon és szemináriumokon való részvétel;

- találkozók a katonai oktatási intézmények és a vezérkar delegációi között;

- dokumentációcsere.

5. cikk

Minősített adatok védelme

(1) A Felek a jelen Megállapodás végrehajtása során az átvett minősített adatokra, információkra vonatkozóan az átadó Fél által meghatározott azonos minősítési jelölést és azonos védelmet biztosítják.

(2) A Felek biztonsági minősítései és azok megfeleltetése:

Magyar Angol Hindi
SZIGORÚAN TITKOS! TOP SECRET PARAMGUPT
TITKOS SECRET GUPT
BIZALMAS CONFIDENTIAL GOPANIYA
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ RESTRICTED PRATIBANDHIT

(3) Mindkét Fél vállalja, hogy a másik Féltől átvett valamennyi minősített információt az e cikk (2) bekezdésében meghatározott nemzeti minősítéssel látja el, és az annak megfelelő védelemben részesíti nemzeti jogszabályaival összhangban.

(4) Mindkét Fél vállalja, hogy a jelen Megállapodás értelmében átadott iratok, adatok, információk és műszaki berendezések harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél írásbeli hozzájárulásával lehetséges, és az átvevő Fél köteles minden, az átadó Fél által meghatározott korlátozást tiszteletben tartani.

(5) A Felek az átvett minősített információkat kizárólag a jelen Megállapodásban foglalt célokra használják fel.

6. cikk

Katonai Vegyesbizottság

(1) Jelen Megállapodás célkitűzéseinek és rendelkezéseinek végrehajtása elősegítése céljából a Felek megállapodnak egy magyar-indiai Katonai Vegyesbizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozásában.

(2) A Bizottság a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, illetve az Indiai Köztársaság Védelmi Minisztériuma által kijelölt személyek irányítása alatt áll.

(3) A Bizottság feladata a kétoldalú együttműködés jövő évi programjának kidolgozása, valamint a megelőző évben történt együttműködés eredményének áttekintése.

(4) A Bizottság vezetői egymást írásban tájékoztatják a bizottsági ülések napirendjére vonatkozó javaslataikról. A napirendi pontokat kölcsönös egyetértés alapján határozzák meg.

(5) A Bizottság ülései váltakozva a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság területén, rendszeres időközökben kerülnek megtartásra.

(6) A bizottsági üléseken meghozott döntéseket jegyzőkönyvi formában kell rögzíteni.

(7) Viszonossági alapon a fogadó Fél fedezi az egyes bizottsági ülések szervezésével és megrendezésével kapcsolatos költségeket, kivéve a nemzetközi közlekedés és a napidíjak költségeit.

(8) Az együttműködési programokról a Felek jegyzékváltással vagy diplomáciai úton is megállapodhatnak.

7. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Az együttműködés pénzügyi biztosítása kölcsönösségen és jelen Megállapodás alapelveinek tiszteletben tartásán alapul.

(2) A küldő Fél fedezi a nemzetközi utazások, a baleset- és betegbiztosítás költségeit.

(3) A fogadó Fél fedezi a védelmi együttműködési program szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos, valamint az országon belüli közlekedés költségeit.

(4) A személyes kiadások a küldő Felet terhelik.

(5) A sport, kulturális és oktatási rendezvényekkel kapcsolatos delegációk látogatásainak költségeit esetenként külön kell szabályozni.

(6) Jelen Megállapodás végrehajtásához kapcsolódó minden egyéb kiadást a Felek kölcsönös megállapodása alapján kell rendezni.

8. cikk

A Felek egyéb nemzetközi egyezményekkel összhangban fennálló kötelezettségei

Jelen Megállapodás nem érinti hátrányosan a Felek más nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeit, és nem irányul harmadik államok érdekének, biztonságának és területi integritásának megsértésére.

9. cikk

Viták rendezése

Jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a Felek közötti konzultációk útján, harmadik fél vagy bíróság bevonása nélkül kell rendezni.

10. cikk

Végrehajtási megállapodások

Jelen Megállapodás hatékony végrehajtása érdekében, annak rendelkezéseivel összhangban, a Felek további általános vagy speciális megállapodásokat (végrehajtási megállapodások) köthetnek. A végrehajtási megállapodások rendelkezései nem lehetnek ellentétesek jelen Megállapodással.

11. cikk

Záró rendelkezések

(1) A Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. Jelen Megállapodás a későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás ötéves időtartamra kerül megkötésre és hatálya újabb öt-öt éves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, amennyiben ezen periódusok lejárta előtt hat hónappal egyik Fél sem nyilvánítja ki jelen Megállapodás hatálytalanítására irányuló szándékát.

(3) A Felek bármelyikének a másik Félhez intézett írásbeli értesítésével a Megállapodás felmondható. Jelen Megállapodás az írásbeli felmondás kézhezvételét követő hat hónap elteltével szűnik meg. Jelen Megállapodás vonatkozó rendelkezései felmondás esetén is mindaddig hatályban maradnak, amíg a folyamatban lévő tevékenységek le nem zárulnak, illetve a felmondáskor végrehajtás alatt lévő tevékenységekből eredő minden kérdés nem rendeződik.

(4) A Felek kölcsönös megegyezése alapján jelen Megállapodás írásban bármikor módosítható vagy kiegészíthető. A módosítások és kiegészítések e cikk (1) bekezdése alapján lépnek hatályba.

Ennek hiteléül, a Felek kormányai által felhatalmazott személyek aláírták és megpecsételték jelen Megállapodás - két példányban készült magyar, hindi és angol nyelvű - szövegét, amelyek mindegyike egyaránt hiteles. A fordításból vagy értelmezésből eredő ellentmondás esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Készült Újdelhiben, 2003. november 3-án.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2004. február 20. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére