A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

305/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv módosításainak kihirdetéséről

[A Magyar Köztársaság vonatkozásában az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban 1987. szeptember 16. napján aláírt - a 35/1990. (II. 28.) MT rendelettel kihirdetett - Jegyzőkönyv

- Montreali Módosítása 1999. július 26. napján,

- Pekingi Módosítása 2002. április 23. napján,

- Bécsi Kiegészítése 1996. augusztus 5. napján,

- Montreali Kiegészítése 1998. június 4. napján,

- Pekingi Kiegészítése 2000. július 28. napján

hatályba lépett.]

1. § A Kormány „Az ózonréteget lebontó anyagokról” szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyvnek

a) a részes államok Montrealban, 1997 szeptemberében tartott konferenciáján elfogadott módosítását,

b) a részes államok Pekingben, 1999 novemberében tartott konferenciáján elfogadott módosítását,

c) a részes államok Bécsben, 1995 decemberében tartott konferenciáján elfogadott kiegészítését,

d) a részes államok Montrealban, 1997 szeptemberében tartott konferenciáján elfogadott kiegészítését,

e) a részes államok Pekingben, 1999 novemberében tartott konferenciáján elfogadott kiegészítését

jelen rendelettel kihirdeti.

2. § (1) A Montreali Módosítás angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„The Montreal Amendment (1997)
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ADOPTED BY THE NINTH MEETING OF THE PARTIES

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Article 4, paragraph 1 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 4 of the Protocol:

1 qua. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 ter of Article 4 of the Protocol:

2 qua. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

and Group II of Annex C

there shall be substituted:

Group II of Annex C and Annex E

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Article 2G

there shall be substituted:

Articles 2G and 2H

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol, to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the Parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.

2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:

1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C and E.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.

3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the Secretariat on the establishment and operation of that system.

4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

ARTICLE 2: RELATIONSHIP TO THE 1992 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Copenhagen, 25 November 1992.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Montreali Módosítás (1997)
A MONTREALI JEGYZŐKÖNYV MÓDOSÍTÁSA, AMELYET A FELEK KILENCEDIK ÜLÉSÉN HOZTAK MONTREALBAN 1997. SZEPTEMBER 15-17-ÉN

1. cikk: MÓDOSÍTÁS

A. 4. cikk, 1 qua bekezdés

A következő bekezdéssel egészül ki a jegyzőkönyv 4. cikk 1 ter bekezdése:

1 qua. E bekezdés hatálybalépésétől számított egy éven belül minden fél megtiltja az E Mellékletben rögzített szabályozott anyag importját minden olyan államtól, amely nem részese a jegyzőkönyvnek.

B. 4. cikk, 2 qua bekezdés

A következő bekezdéssel egészül ki a jegyzőkönyv 4. cikk 2 ter bekezdése:

2 qua. E bekezdés hatálybalépését követő egy év múlva minden Fél megtiltja az E Mellékletben rögzített szabályozott anyag exportját minden olyan államba, amely nem részese a jegyzőkönyvnek.

C. 4. cikk, 5., 6. és 7. bekezdések.

A jegyzőkönyv 4. cikkének 5., 6. és 7. bekezdéseiben a

„C Melléklet II. Csoportja” szavak helyébe a

„C Melléklet II Csoportja és az E Melléklet” szavak lépnek.

D. 4. cikk, 8. bekezdés

A jegyzőkönyv 4. cikkének 8. bekezdésében a

„2G cikk” szavak helyébe a

„2G és 2H cikkek” szavak lépnek.

E. 4A cikk: A felekkel való kereskedelem szabályozása

A jegyzőkönyv a következő 4A cikkel egészül ki:

1. Ahol egy szabályozott anyag reá vonatkozó kiváltási határideje után a fél - annak ellenére, hogy a jegyzőkönyv kötelezettségeinek teljesítése érdekében minden megvalósítható lépést megtett - nem képes megszüntetni ennek az anyagnak a gyártását hazai felhasználásra, kivéve ez alól a felek által nem helyettesíthetőnek minősített felhasználását, megtiltja az anyag használt, regenerált és visszanyert mennyiségeinek exportját, ha az nem ártalmatlanítás céljából történik.

2. E cikk 1. bekezdését kell alkalmazni az Egyezmény 11. cikke működésének és a jegyzőkönyv 8. cikkében kidolgozott nemteljesítési eljárás sérelme nélkül.

F. 4B cikk: Engedélyezés

A jegyzőkönyv kiegészül a következő 4B cikkel:

1. Mindegyik fél - 2000. január 1-jére vagy e cikk hatálybalépésétől számított három hónapon belül, aszerint, hogy melyik időpont következik be később - létrehoz és foganatosít egy engedélyezési rendszert az A, B, C és E Mellékletekben felsorolt gyári új, használt, regenerált és visszanyert szabályozott anyagok exportjának és importjának ellenőrzésére.

2. E cikk 1. bekezdése ellenére, ha valamely, az 5. cikk 1. bekezdése alá tartozó fél úgy határoz, hogy nincs abban a helyzetben, mely szerint a C és E Mellékletekben felsorolt szabályozott anyagok importjára, illetve exportjára engedélyezési rendszert létesítsen és foganatosítson, ebben az esetben ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését elhalaszthatja 2005. január 1-jéig, illetve 2002. január 1-jéig.

3. Mindegyik fél, engedélyezési rendszerének bevezetése után három hónapon belül, jelentést készít a Titkárságnak a rendszer létesítéséről és működéséről.

4. A Titkárság rendszeres időközönként listát készít az engedélyezési rendszerüket bejelentő felekről és eljuttatja azt az összes félnek, valamint a Végrehajtási Bizottságnak, hogy az vizsgálja meg s tegyen megfelelő ajánlásokat a feleknek.

2. cikk: KAPCSOLAT AZ 1992-BEN HOZOTT MÓDOSÍTÁSSAL

Egyik állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet sem helyezheti letétbe e Módosításról szóló megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát, amíg előzetesen vagy egyidejűleg letétbe nem helyezett hasonló okiratot az 1992. november 25-én Koppenhágában, a felek Negyedik Ülésén hozott Módosításról.

3. cikk: HATÁLYBALÉPÉS

1. Ez a Módosítás 1999. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy legalább húsz megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot letétbe helyeztek olyan államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek, melyek felei az ózonréteget károsító anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyvnek. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül a fenti határidőre, a Módosítás attól a naptól számított 90. napon lép hatályba, amikor a feltétel teljesült.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett bármilyen okiratot nem számítják hozzá a szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratokhoz.

3. A Módosítás hatálybalépését követően, az 1. bekezdés rendelkezése szerint, a jegyzőkönyv bármely fele a megerősítő, elfogadási vagy jóváhagyási okiratának letétbe helyezését követő kilencvenedik napon válik a Módosítás részesévé.”

(2) A Pekingi Módosítás angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Beijing Amendment (1999)
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2F

B. Article 2, paragraphs 8(a) and 11

In paragraphs 8(a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

C. Article 2F, paragraph 8

The following paragraph shall be added after paragraph 7 of Article 2F of the Protocol:

Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:

a) The sum of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in

Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of consumption

in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and

b) The sum of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances

in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of production

in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A.

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as defined above.

D. Article 2I

The following Article shall be inserted after Article 2H of the Protocol:

Article 2I: Bromochloromethane

Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2002, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption and production of the controlled substance in Group III of Annex C does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.

E. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words:

Articles 2, 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2, 2A to 2I

F. Article 4, paragraphs 1 quin. and 1 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 1 qua:

1 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the controlled substances

in Group I of Annex C from any State not party to this Protocol.

1 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban

the import of the controlled substance in Group III of Annex C from any State not party to this Protocol.

G. Article 4, paragraphs 2 quin. and 2 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 2 qua:

2 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the export of the controlled substances

in Group I of Annex C to any State not party to this Protocol.

2 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban

the export of the controlled substance in Group III of Annex C to any State not party

to this Protocol.

H. Article 4, paragraphs 5 to 7

In paragraphs 5 to 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Annexes A and B, Group II of Annex C and Annex E

there shall be substituted:

Annexes A, B, C and E

I. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E, Articles 2G and 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

J. Article 5, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

K. Article 5, paragraphs 5 and 6

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 2I

L. Article 5, paragraph 8 ter (a)

The following sentence shall be added at the end of subparagraph 8 ter (a) of Article 5 of the Protocol:

As of 1 January 2016 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 8 of Article 2F and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;

M. Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

N. Article 7, paragraph 2

In paragraph 2 of Article 7 of the Protocol, for the words:

Annexes B and C

there shall be substituted:

Annex B and Groups I and II of Annex C

O. Article 7, paragraph 3

The following sentence shall be added after the first sentence of paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:

Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on the annual amount of the controlled substance listed in Annex E used for quarantine and pre-shipment applications.

P. Article 10

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2E

there shall be substituted:

Articles 2A to 2E and Article 2I

Q. Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words:

Articles 2A to 2H

there shall be substituted:

Articles 2A to 2I

R. Annex C

The following group shall be added to Annex C to the Protocol:

Group Substance Number of
Isomers
Ozone-Depleting
Potential
Group III
CH2BrCl
bromochloromethane 1 0,12

ARTICLE 2: RELATIONSHIP TO THE 1997 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Ninth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval

Pekingi Módosítás (1999)
A Montreali Jegyzőkönyv Módosítása, amelyet a felek Tizenegyedik Ülésén hoztak Pekingbe 1999. november 29.-december 3-án

1. cikk: MÓDOSÍTÁS

A. 2. cikk, 5. bekezdés

A jegyzőkönyv 2. cikkének 5. bekezdésében a:

„2A-2E cikkek” szavak helyére a

„2A-2F cikkek” szavak lépnek.

B. 2. cikk, 8. (a) és 11. bekezdések

A jegyzőkönyv 2. cikkének 8. (a) és 11. bekezdésében a:

„2A-2H cikkek” szavak helyébe a

„2A-2I cikkek” szavak lépnek.

C. 2F cikk, 8. bekezdés

A jegyzőkönyv 2F cikkének 7. bekezdése kiegészül a következő bekezdéssel:

Minden fél - amely egyet vagy többet gyárt ezekből az anyagokból - köteles biztosítani a 2004. január 1-jével induló tizenkét hónapos időszakra, valamint minden azt követő tizenkét hónapos időszakra, hogy a C Melléklet I. Csoportjában a szabályozott anyagok számított termelési szintje évente ne haladja meg:

A C Melléklet I. Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított felhasználási szintjének és az A Melléklet I. Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított felhasználási szintje 2,8%-ának az összegét; valamint

A C Melléklet 1 Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított termelési szintjének és az A Melléklet I. Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított termelési szintje 2,8%-ának az összegét.

Azonban az 5. cikk 1. bekezdése alá tartozó felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére a kiszámított termelési szint meghaladhatja ezt a határt a fenti módon meghatározott, C melléklet I. Csoport szabályozott anyagai számított termelési szintjének 15%-áig.

D. 2I cikk

A következő cikkel egészül ki a jegyzőkönyv 2H cikke:

2I cikk: Bróm-klór-metán

Minden fél biztosítja, hogy a 2002. január 1-jével kezdődő, s minden azt követő 12 hónapos időszakban a C Melléklet III. Csoportjába tartozó szabályozott anyag felhasználásának és termelésének kiszámított szintje nem haladja meg a nullát. Ez a bekezdés meghagyja azt a lehetőséget, hogy a felek dönthessenek a termelés és felhasználás olyan szintjének engedélyezéséről, amely a nem helyettesíthető felhasználásuk kielégítéséhez szükséges.

E. 3. cikk

A jegyzőkönyv 3. cikkében a:

„2., 2A-2H cikkek” szavak helyébe

a „2, 2A-2I cikkek” szavak lépnek.

F. 4. cikk, 1 quin. és 1 sex. bekezdések

A következő bekezdésekkel egészül ki a jegyzőkönyv 4. cikk 1 qua. bekezdése:

1 quin. 2004. január 1-jétől minden fél tiltja a C Melléklet I. Csoportjába tartozó szabályozott anyagok bármely, a jegyzőkönyvben félként nem szereplő államból történő importját.

1 sex. E bekezdés hatálybalépését követő egy éven belül minden fél tiltja a C Melléklet III. Csoportjába tartozó szabályozott anyag bármely, a jegyzőkönyvben félként nem szereplő államból történő importját.

G. 4. cikk, 2 quin. és 2 sex. bekezdések

A következő bekezdésekkel egészül ki a jegyzőkönyv 4. cikk 2 qua. bekezdése:

2 quin. 2004. január 1-jétől minden fél tiltja a C Melléklet I. Csoportjába tartozó szabályozott anyagok bármely, a jegyzőkönyvben nem félként szereplő államba történő exportját.

2 sex. E bekezdés hatálybalépését követő egy éven belül minden fél tiltja a C Melléklet III. Csoportjába tartozó szabályozott anyag bármely, a jegyzőkönyvben félként nem szereplő államba történő exportját.

H. 4. cikk, 5-7. bekezdések

A jegyzőkönyv 4. cikkének 5-7. bekezdéseiben az:

„A és B Mellékletek, C Melléklet II. Csoportja és az E Melléklet” szavak helyébe az

„A, B, C és E Mellékletek” szavak lépnek.

I. 4. cikk, 8. bekezdés

A jegyzőkönyv 4. cikkének 8 bekezdésében a:

„2A-2E cikkek, 2G és 2H cikkek” szavak helyébe a

„2A-2I cikkek” szavak lépnek.

J. 5. cikk, 4. bekezdés

A jegyzőkönyv 5. cikkének 4. bekezdésében a:

„2A-2H cikkek” szavak helyébe a

„2A-2I cikkek” szavak lépnek.

K. 5. cikk, 5-6. bekezdések

A jegyzőkönyv 5. cikkének 5-6. bekezdéseiben a:

„2A-2E cikkek” szavak helyébe a

„2A-2E cikkek és 2I cikk” szavak lépnek.

L. 5. cikk, 8 ter (a) bekezdés

A jegyzőkönyv 5. cikkének 8 ter (a) albekezdése kiegészül a következő mondattal:

2016. január 1-jétől minden, e cikk 1. bekezdésének értelmében működő fél teljesíti a 2F cikk 8. bekezdésében felsorolt csökkentési intézkedéseket, a csökkentési intézkedések teljesítése érdekében a termelés és felhasználás 2015-re számított szintjeinek átlagát használja;

M. 6. cikk

A jegyzőkönyv 6. cikkében a:

„2A-2H cikkek” szavak helyébe

a „2A-2I cikkek” szavak lépnek.

N. 7. cikk, 2. bekezdés

A jegyzőkönyv 7. cikkének 2. bekezdésében a:

„B és C Mellékletek” szavak helyébe

a „B Melléklet és a C Melléklet I. és II. Csoportja” szavak lépnek.

O. 7. cikk, 3. bekezdés

A következő mondattal egészül ki a jegyzőkönyv 7. cikkének 3. bekezdésében az első mondat:

Minden fél statisztikai adatokat szolgáltat a titkárságnak az E Melléklet szabályozott anyagának karantén és szállítmányozás előtti kezelés céljaira használt évi mennyiségéről.

P. 10. cikk

A jegyzőkönyv 10. cikkének 1. bekezdésében a:

„2A-2E cikkek” szavak helyébe a

„2A-2E cikkek és 2I cikk” szavak lépnek.

Q. 17. cikk

A jegyzőkönyv 17. cikkében a:

„2A-2H cikkek” szavak helyébe a

„2A-2I cikkek” szavak lépnek.

R. C Melléklet

A következő csoport a jegyzőkönyv C Mellékletéhez adandó:

Csoport képesség Anyag Izomerek száma Ózonlebontó
III. Csoport CH2BrCl bróm-klór-metán 1 0,12

2. cikk: AZ 1997. ÉVI MÓDOSÍTÁSHOZ VALÓ VISZONY

Egyik állam vagy gazdasági-integrációs szervezet sem helyezheti letétbe a módosítás megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát mindaddig, amíg előzőleg vagy egyidejűleg a Montrealban 1997. szeptember 17-én, a felek Kilencedik Ülésén elfogadott Módosítás hasonló okiratát letétbe nem helyezték.

3. cikk: HATÁLYBALÉPÉS

1. A módosítás 2001. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a módosításnak legalább húsz megerősítő, elfogadási vagy jóváhagyási okiratát letétbe helyezték olyan államok vagy regionális integrációs-gazdasági szervezetek, amelyek felei az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyvnek. Ha a feltétel nem teljesül a fenti időpontra, a módosítás a feltétel teljesülését követő 90. napon lép hatályba.

2. Az 1. bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági-integrációs szervezet által letétbe helyezett bármilyen okirat nem számít hozzá a szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratokhoz.

3. Az 1. bekezdés rendelkezése szerint, a módosítás hatálybalépését követően a jegyzőkönyv bármely fele számára a megerősítő, elfogadási vagy jóváhagyási okiratának letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.”

(3) A Bécsi Kiegészítés angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Adjustments agreed at the Seventh Meeting of the Parties relating to controlled substances in Annex A

The Seventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer decides, on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, to adopt adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substances in Annex A to the Protocol as follows:

Article 5: Special situation of developing countries

The following paragraph 8 bis shall be inserted after paragraph 8 of Article 5 of the Protocol:

8 bis. Based on the conclusions of the review referred to in paragraph 8 above:

(a) With respect to the controlled substances in Annex A, a Party operating under paragraph 1 of this Article shall, in order to meet its basic domestic needs, be entitled to delay for ten years its compliance with the control measures adopted by the Second Meeting of the Parties in London, 29 June 1990, and reference by the Protocol to Articles 2A and 2B shall be read accordingly;

Adjustments agreed at the Seventh Meeting of the Parties relating to controlled substances in Annex B

The Seventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer decides, on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, to adopt adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substances in Annex B to the Protocol as follows:

Article 5: Special situation of developing countries

The following subparagraph shall be inserted after subparagraph (a) of paragraph 8 bis of Article 5 of the Protocol:

b) With respect to the controlled substances in Annex B, a Party operating under paragraph 1 of this Article shall, in order to meet its basic domestic needs, be entitled to delay for ten years its compliance with the control measures adopted by the Second Meeting of the Parties in London, 29 June 1990, and reference by this Protocol to Articles 2C to 2E shall be read accordingly.

Adjustments agreed at the Seventh Meeting of the Parties relating to controlled substances in Annexes C and E

The Seventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer decides, on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, to adopt adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substances in Annexes C and E to the Protocol as follows:

Article 2F, paragraph 1 (a): Hydrochlorofluorocarbons

In paragraph 1(a) of Article 2F, for the words:

Three point one there shall be substituted:

Two point eight

Article 2F, paragraph 5: Hydrochlorofluorocarbons

The following sentence shall be added to the end of paragraph 5 of Article 2F of the Protocol:

Such consumption shall, however, be restricted to the servicing of refrigeration and air conditioning equipment existing at that date.

Article 2H: Methyl bromide

Article 2H of the Protocol shall read as follows:

Article 2H: Methyl bromide

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2001, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1991. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical agricultural uses.

5. The calculated levels of consumption and production under this Article shall not include the amounts used by the Party for quarantine and pre-shipment applications.

Article 5, paragraph 8 ter: Special situation of developing countries

The following paragraph 8 ter shall be inserted after paragraph 8 bis of Article 5 of the Protocol:

8 ter. Pursuant to paragraph 1 bis above:

(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2016, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, its calculated level of consumption in 2015;

(b) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2040, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed zero;

(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with Article 2G;

(d) With regard to the controlled substance contained in Annex E:

(i) As of 1 January 2002 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 1 of Article 2H and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its annual calculated level of consumption and production, respectively, for the period of 1995 to 1998 inclusive;

(ii) The calculated levels of consumption and production under this subparagraph shall not include the amounts used by the Party for quarantine and pre-shipment applications.

Annex E: Methyl bromide

For „0.7” in the third column of Annex E substitute „0.6”.

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv kiegészítése, amit a felek Hetedik Ülésén (Bécs, 1995. december 5-7.) hoztak

A felek Hetedik Ülésén hozott kiegészítések az A melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv feleinek Hetedik Ülése, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv A mellékletében szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket és csökkentéseket fogadta el:

5. cikk: A fejlődő országok különös helyzete

A jegyzőkönyv 5. cikk 8. bekezdése kiegészül a következő 8. bis bekezdéssel:

8. bis. A fenti 8. bekezdésben említett felülvizsgálat következtetései alapján:

a) Az A mellékletben levő szabályozott anyagokat illetően, az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő fél - alapvető hazai szükségletei kielégítése érdekében - jogosult tíz év halasztásra a felek 1990. június 29-i londoni Második Ülésén elfogadott szabályozási intézkedések végrehajtásában, és a jegyzőkönyv 2A és 2B cikkeire vonatkozó hivatkozásai ennek megfelelően olvasandók;

A felek Hetedik Ülésén hozott kiegészítések a B melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv feleinek Hetedik Ülése, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv B mellékletében szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket és csökkentéséket fogadta el:

5. cikk: A fejlődő országok különös helyzete

A jegyzőkönyv 5. cikk 8. bis bekezdésének a) albekezdése kiegészül a következő albekezdéssel:

b) A B mellékletben levő szabályozott anyagokat illetően, az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő fél - alapvető hazai szükségletei kielégítése érdekében - jogosult tíz év halasztásra a felek 1990. június 29-i londoni Második Ülésén elfogadott szabályozási intézkedések végrehajtásában, és a jegyzőkönyv 2C-2E cikkeire vonatkozó hivatkozásai ennek megfelelően olvasandók.

A felek Hetedik Ülésén hozott kiegészítések a C és E mellékletek szabályozott anyagaival kapcsolatban

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv feleinek Hetedik Ülése, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv C és E mellékleteiben szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket és csökkentéseket fogadta el:

2F cikk 1. bekezdés a): Klórozott-fluorozott szénhidrogének

A 2F cikk 1. bekezdés a) albekezdésben a:

Három egész egytized szavak helyébe:

Kettő egész nyolctized lép.

2F cikk 5. bekezdés: Klórozott-fluorozott szénhidrogének

A jegyzőkönyv 2F cikk 5. bekezdésének vége a következő mondattal egészül ki:

Ez a felhasználás kizárólag az akkor meglévő hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.

2H cikk: Metil-bromid

A jegyzőkönyv 2H cikke a következőképpen olvasandó:

2H cikk: Metil-bromid

1. Minden félnek biztosítania kell, hogy az 1995. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjét. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanerre az időszakra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjét. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

2. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2001. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakbán, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének hetvenöt százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladj a meg az 1991-es termelés számított szintjének hetvenöt százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

3. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének ötven százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének ötven százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

4. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg a nullát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelése ne haladja meg a nullát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tizenöt százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, kivéve, ha felek úgy döntenek, hogy engedélyezik azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt mezőgazdasági felhasználási igények kielégítéséhez.

5. Az e cikknek megfelelő felhasználási és termelési számított szintekbe nem tartoznak bele a részes fél által karantén és szállítmányozás előtti alkalmazások céljából felhasznált mennyiségek.

5. cikk 8. ter bekezdés: A fejlődő országok különös helyzete

A jegyzőkönyv 5. cikk 8. bis bekezdése kiegészül a következő 8. ter bekezdéssel:

8. ter. A fenti 1. bis bekezdés szerint:

a) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - fél biztosítja, hogy a 2016. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente nem lépi túl a 2015. évi felhasználásának számított szintjét;

b) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint eljáró - fél biztosítja, hogy a 2040. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C melléklet I csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje nem lépi túl a nullát;

c) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint eljáró - fél megfelel a 2G cikknek;

d) Az E mellékletben levő szabályozott anyagot illetően:

(i) 2002. január 1-jétől minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - fél megfelel a 2H cikk 1. bekezdésében meghatározott szabályozási intézkedéseknek, és az e szabályozási intézkedéseknek történő megfelelés alapjául az 1995-1998. évi időszak felhasználásának, illetve termelésének éves számított szintjeinek átlagát használja;

(ii) A felhasználásnak és termelésnek ezen albekezdés szerinti számított szintjei nem tartalmazzák a felek által karanténra vagy szállítmányozás előtti alkalmazásokra felhasznált mennyiségeket.

E melléklet: Metil-bromid

Az E melléklet harmadik oszlopában a 0,7 helyébe 0,6 lép.”

(4) A Montreali Kiegészítés angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Adjustments agreed at the Ninth Meeting of the Parties

The Ninth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol decides to adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments with regard to production of the controlled substances listed in Annex A to the Protocol as follows:

Article 5, paragraph 3

The following words shall be added at the end of paragraph 3 (a) of Article 5 of the Protocol:

relating to consumption

The following subparagraph shall be added to paragraph 3 of Article 5 of the Protocol:

(c) For controlled substances under Annex A, either the average of its annual calculated level of production for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of production of 0.3 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures relating to production.

Adjustments agreed at the Ninth Meeting of the Parties relating to controlled substances in Annex B

The Ninth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol decides to adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments with regard to production of the controlled substances listed in Annex B to the Protocol as follows:

Article 5, paragraph 3

The following words shall be added at the end of paragraph 3 (b) of Article 5 of the Protocol:

relating to consumption

The following subparagraph shall be added to paragraph 3 of Article 5 of the Protocol:

(d) For controlled substances under Annex B, either the average of its annual calculated level of production for the period 1998 to 2000 inclusive or a calculated level of production of 0.2 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures relating to production.

Adjustments agreed at the Ninth Meeting of the Parties relating to the controlled substance in Annex E

The Ninth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol decides to adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substance listed in Annex E to the Protocol as follows:

A. Article 2H: Methyl bromide

1. Paragraphs 2 to 4 of Article 2H of the Protocol shall be replaced by the following paragraphs:

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1999, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2001, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2003, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1991. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses.

2. Paragraph 5 of Article 2H of the Protocol shall become paragraph 6.

B. Article 5, paragraph 8 ter (d)

1. The following shall be inserted after paragraph 8 ter (d) (i) of Article 5 of the Protocol:

(ii) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated levels of consumption and production of the controlled substance in Annex E do not exceed, annually, eighty per cent of the average of its annual calculated levels of consumption and production, respectively, for the period of 1995 to 1998 inclusive;

(iii) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015 and in each twelve-month period thereafter, its calculated levels of consumption and production of the controlled substance in Annex E do not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses;

2. Paragraph 8 ter (d) (ii) of Article 5 of the Protocol shall become paragraph 8 ter (d) (iv).

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv kiegészítése, amit a felek Kilencedik Ülésén (Montreal, 1997. szeptember 15-17.) hoztak

A felek Kilencedik Ülésén hozott kiegészítések az A melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

A Montreali Jegyzőkönyv feleinek Kilencedik Ülése, A Montreali Jegyzőkönyv 2. cikk 9. bekezdésében megállapított eljárással összhangban, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv A mellékletében szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket fogadta el:

5. cikk 3. bekezdés

A jegyzőkönyv 5. cikk 3. bekezdésének vége a következő szavakkal egészül ki:

a felhasználásra vonatkozó.

A jegyzőkönyv 5. cikk 3. bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

c) Az A mellékletben levő szabályozott anyagok esetében a termelésre vonatkozó szabályozási intézkedéseknek történő megfelelés meghatározásának alapja ennek az anyagnak az 1995. és 1997. év közötti időszakra vonatkozó termelésének az éves számított szintjeinek átlaga vagy egy 0,3 kilogramm per fős termelés számított szintje közül az alacsonyabb.

A felek Kilencedik Ülésén hozott kiegészítések a B melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

A Montreali Jegyzőkönyv feleinek Kilencedik Ülése, A Montreali Jegyzőkönyv 2. cikk 9. bekezdésében megállapított eljárással összhangban, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv B mellékletében szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket fogadta el:

5. cikk 3. bekezdés

A jegyzőkönyv 5. cikk 3. bekezdésének vége a következő szavakkal egészül ki:

a felhasználásra vonatkozó.

A jegyzőkönyv 5. cikk 3. bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

d) A B mellékletben levő szabályozott anyagok esetében a termelésre vonatkozó szabályozási intézkedéseknek történő megfelelés meghatározásának alapja ennek az anyagnak az 1998. és 2000. év közötti időszakra vonatkozó termelésének az éves számított szintjeinek átlaga vagy egy 0,2 kilogramm per fős termelés számított szintje közül az alacsonyabb.

A felek Kilencedik Ülésén hozott kiegészítések az E melléklet szabályozott anyagával kapcsolatban

A Montreali Jegyzőkönyv feleinek Kilencedik Ülése, A Montreali Jegyzőkönyv 2. cikk 9. bekezdésében megállapított eljárással összhangban, a jegyzőkönyv 6. cikke szerinti értékelések alapján a jegyzőkönyv B mellékletében szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan a következő kiegészítéseket és csökkentéseket fogadta el:

A. 2H cikk: Metil-bromid

1. A jegyzőkönyv 2H cikk 2-4. bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:

2. Minden félnek biztosítania kell, hogy az 1995. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének hetvenöt százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanerre az időszakra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének hetvenöt százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

3. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2001. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének ötven százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének ötven százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

4. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2003. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének harminc százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének harminc százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

5. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg a nullát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelése ne haladja meg a nullát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tizenöt százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, kivéve, ha a felek úgy döntenek, hogy engedélyezik azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt mezőgazdasági felhasználási igények kielégítéséhez.

2. A jegyzőkönyv 2H cikk 5. bekezdése egyidejűleg 6. paragrafusra változik.

B. 5. cikk 8. ter bekezdés (d)

1. A következő rendelkezéssel egészül ki a jegyzőkönyv 5. cikk 8. ter (d) (i) bekezdése:

(ii) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - fél biztosítja, hogy a 2005. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának és termelésének számított éves szintje nem lépi túl az 1995-1998. évi időszakra vonatkozó felhasználásának, illetve termelésének éves számított szintjei átlagának nyolcvan százalékát.

(iii) Minden egyes - az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő - fél biztosítja, hogy a 2005. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának és termelésének számított szintje nem lépi túl a nullát. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, de a felek döntik el, hogy engedélyezik-e azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt felhasználási igények kielégítéséhez;

2. A jegyzőkönyv 5. cikk 8. ter (d) (ii) bekezdésének számozása egyidejűleg 8. ter (d) (iv)-re változik.”

(5) A Pekingi Kiegészítés angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Adjustments agreed at the Eleventh Meeting of the Parties

A. Article 2A: CFCs

1. The third sentence of paragraph 4 of Article 2A of the Protocol shall be replaced by the following sentence:

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by a quantity equal to the annual average of its production of the controlled substances in Group I of Annex A for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 4 of Article 2A of the Protocol:

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2003 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed eighty per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifty per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

7. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2007 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifteen per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

8. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.

9. For the purposes of calculating basic domestic needs under paragraphs 4 to 8 of this Article, the calculation of the annual average of production by a Party includes any production entitlements that it has transferred in accordance with paragraph 5 of Article 2, and excludes any production entitlements that it has acquired in accordance with paragraph 5 of Article 2.

B. Article 2B: Halons

1. The third sentence of paragraph 2 of Article 2B of the Protocol shall be replaced by the following sentence:

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may, until 1 January 2002 exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1986; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal to the annual average of its production of the controlled substances in Group II of Annex A for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 2 of Article 2B of the Protocol:

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group II of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifty per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group II of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.

Adjustments agreed at the Eleventh Meeting of the Parties relating to controlled substances in Annex B

Article 2C: Other fully halogenated CFCs

1. The third sentence of paragraph 3 of Article 2C of the Protocol shall be replaced by the following sentence:

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may, until 1 January 2003 exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1989; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal to eighty per cent of the annual average of its production of the controlled substances in Group I of Annex B for basic domestic needs for the period 1998 to 2000 inclusive.

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 3 of Article 2C of the Protocol:

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2007 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex B for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifteen per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1998 to 2000 inclusive.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex B for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.

Adjustments agreed at the Eleventh Meeting of the Parties relating to the controlled substance in Annex E

Article 2H: Methyl bromide

1. The third sentence of paragraph 5 of Article 2H of the Protocol shall be replaced by the following sentence:

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may, until 1 January 2002 exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1991; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal to the annual average of its production of the controlled substance in Annex E for basic domestic needs for the period 1995 to 1998 inclusive.

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 5 of Article 2H of the Protocol:

5 bis. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substance in Annex E for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed eighty per cent of the annual average of its production of the substance for basic domestic needs for the period 1995 to 1998 inclusive.

5 ter. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substance in Annex E for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv kiegészítése, amit a felek Tizenegyedik Ülésén (Peking, 1999. november 29.-december 3.) hoztak

A felek Tizenegyedik Ülésén hozott kiegészítések az A melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

A. 2A cikk: CFC-k

1. A jegyzőkönyv 2A cikk 4. bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő mondat lép:

Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelése éves átlagának megfelelő mennyiséggel, az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti.

2. A jegyzőkönyv 2A cikk 4. bekezdése a következő bekezdésekkel egészül ki:

5. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2003. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának nyolcvan százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

6. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk (1) bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának ötven százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

7. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2007. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának tizenöt százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

8. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

9. E cikk 4-8. bekezdései alapján az alapvető hazai szükségletek kiszámításának céljából a részes fél termelése éves átlagának kiszámításába beletartozik minden olyan termelési jogosultság, amelyet a részes fél a 2. cikk 5. bekezdése alapján adott át, de nem tartozik bele semmilyen olyan termelési jogosultság, amelyet a részes fél a 2. cikk 5. bekezdése alapján szerzett.

B. 2B cikk: halonok

1. A jegyzőkönyv 2B cikk 2. bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő mondat lép:

Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket 2002. január 1-jéig az 1986-os termelés számított szintjének tizenöt százalékával túllépheti; azután ezt a határértéket az A melléklet II. csoportjában levő szabályozott anyagok termelése éves átlagának megfelelő mennyiséggel az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti.

2. A jegyzőkönyv 2B cikk 2. bekezdése a következő bekezdésekkel egészül ki:

3. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet II. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának ötven százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

4. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet II. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

A felek Tizenegyedik Ülésén hozott kiegészítések a B melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

2C cikk: egyéb teljesen halogénezett CFC-k

1. A jegyzőkönyv 2C cikk 3. bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő mondat lép:

Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket 2003. január 1-jéig az 1989-es termelés számított szintjének tizenöt százalékával túllépheti; azután ezt a határértéket a B melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének éves átlaga nyolcvan százalékának megfelelő mennyiséggel az 1999-tól 2000-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti.

2. A jegyzőkönyv 2C cikk 3. bekezdése a következő bekezdésekkel egészül ki:

4. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2007. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban a B melléklet 1 csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának tizenöt százalékát az 1998-tól 2000-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

5. Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban a B melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

A felek Tizenegyedik Ülésén hozott kiegészítések az E melléklet szabályozott anyagaival kapcsolatban

2H cikk: metil-bromid

1. A jegyzőkönyv 2H cikk 5. bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő mondat lép:

Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket 2002. január 1-jéig az 1991-es termelés számított szintjének tizenöt százalékával túllépheti; azután ezt a határértéket az E mellékletben levő szabályozott anyag termelése éves átlagának megfelelő mennyiséggel az 1995-től 1998-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, de a felek döntik el, hogy engedélyezik-e azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt felhasználási igények kielégítéséhez.

2. A jegyzőkönyv 2H cikk 5. bekezdése a következő bekezdésekkel egészül ki:

5. bis Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden utána következő tizenkét hónapos időszakban az E mellékletben levő szabályozott anyag termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyag termelése éves átlagának nyolcvan százalékát az 1995-tól 1998-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

5. ter Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2015. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden utána következő tizenkét hónapos időszakban az E mellékletben levő szabályozott anyag termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2. § (1) bekezdése tekintetében 1999. július 26. napjától, a 2. § (2) bekezdése tekintetében 2002. április 23. napjától, a 2. § (3) bekezdése tekintetében 1996. augusztus 5. napjától, a 2. § (4) bekezdése tekintetében 1998. június 4. napjától, a 2. § (5) bekezdése tekintetében pedig 2000. július 28. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére