A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet

az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 139. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tv. 139. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület) az azon kitűzött nemzeti zászlóval azonos szélességű, szövetből készült európai zászlót minden olyan esetben ki kell tűzni, amikor

a) ennek tárgyi feltételei a középület és környezete építészeti sajátosságaira tekintettel biztosítottak, és

b) az azzal járó kiadások a középület fenntartásáért felelős költségvetési szerv elemi költségvetésében a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül biztosíthatóak.

(2) A helyi vagy országos örökségi védelem alatt álló épületek esetében az európai zászló kitűzéséhez az illetékes hatóság előzetes hozzájárulását ki kell kérni.

(3) Az európai zászlót a középületen úgy kell kitűzni, hogy szemből nézve a nemzeti zászlóhoz képest bal kéz felől legyen. A zászlórúd hossza a nemzeti zászló rúdjáéval megegyezik.

(4) Az európai zászlót rendszeresen - legalább háromhavonta - tisztítani, elhasználódása esetén pedig cserélni kell.

(5) *  Szélsőséges időjárási viszonyok között - azok időtartamára - a szerv vezetője elrendelheti a zászló bevonását. Ez a rendelkezés az Alkotmánybíróság és a Kúria épületére, valamint a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatali épületére, továbbá nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

(6) Az európai zászló kitűzésére irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem működik, a jegyző gondoskodik.

2. § Az európai lobogóra az európai zászlóra vonatkozó rendelkezéseket, az európai lobogó árbocára pedig az európai zászló zászlórúdjára vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

3. § Az európai zászlót és az európai lobogót az e kormányrendelet mellékletében szereplő leírásnak megfelelően kell elkészíteni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

Melléklet a 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelethez

Az európai zászló és az európai lobogó leírása

Az európai zászló és az európai lobogó (a továbbiakban együtt: a zászló) téglalap alakú, hossza a szélesség másfélszerese, a mező kék színű. A zászlón 12, egymástól azonos távolságra elhelyezkedő, aranyszínű csillag alkot kört, amelynek középpontja a téglalap átlóinak metszéspontja, sugara pedig a zászló szélességének harmada. A szabályos ötágú csillagok köré írható kör sugara a zászló szélességének 18-ad része. A csillagok oldalai a szemközti csúcsokat összekötő átlókra illeszkednek. Minden csillag egy csúcsa a felső lengőrész felé mutat. A 12 csillag az óra számlapján szereplő számokkal azonos módon helyezkedik el.

A mező színe Pantone Reflex Blue szín, RGB skála esetén 0/0/153 elnevezésű színárnyalat, hexadecimál 000099.

A csillagok színe Pantone Yellow szín, RGB skála esetén 255/204/0 elnevezésű színárnyalat, hexadecimál FFCC00.

1. ábra Az európai zászló rajza

2. ábra Az európai zászló szerkezeti rajza


  Vissza az oldal tetejére